Đề Thi HKI lớp 9 tphcm

72 124 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 20:21

Đây là bộ sưu tập các đề thi học kì 2 các quận, huyện tại thành phố Hồ Chí Minh. TUyển tập từ năm 2012 đến năm 2016. Bộ sưu tập chỉ có đề không có đáp án. Hy vọng sẽ giúp ích cho các thầy cô cùng các em học sinh. Tuyển Tập Đề Thi Toán Các Năm Tại TPHCM Học kì ĐỀ THI HKI (2016 – 2017) Gv: Trương Trọng Hữu Trang Tuyển Tập Đề Thi Toán Các Năm Tại TPHCM ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHỊNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO Học kì KIỂM TRA HỌC KỲ NĂM HỌC 2016 – 2017 MÔN: TOÁN – KHỐI: Ngày kiểm tra: 17/12/2016 Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề) Bài 1: (2,5 điềm) Tính: a) 18 − 4−5 48 − + 5−2 8−4 6− Bài 2: (1 điểm) c) b) (2 − ) − 8−3 6+ Giải phương trình sau: a) 4(1 − 2x) = b) 4x − 20 − x −5 = 5−x Bài 3: (1,5 điểm) Cho hàm số y = 2x – có đồ thị (d1 ) hàm số y = x có đồ thị (d ) a) Vẽ (d1 ) (d ) mặt phẳng tọa độ b) Tìm giá trị m để đường thẳng (d ) : y = −3x + m − cắt đường thẳng (d1 ) điểm M có tung độ – Bài 4: (1,5 điểm)  x −2 x +  ( x − 1) − ÷ a) Cho biểu thức A =  , (với x ≥ 0; x ≠ 1) x + x +1 ÷  x −1  Rút gọn A, tìm giá trị lớn A b) Một phòng hình vng lát viên gạch men hình vng kích cỡ, vừa hết 441 viên (không viên bị cắt xén) Gạch gồm loại men trắng men xanh, loại men trắng nằm đường chéo nhà lại loại men xanh Tính số viên gạch men xanh Bài 5: (3,5 điểm) Cho đường tròn (O; R) đường kính AB Qua điểm M thuộc đường tròn (M khác A B) vẽ tiếp tuyến với đường tròn cắt tiếp tuyến A B với đường tròn C D · a) Chứng minh rằng: AC + BD = CD COD = 900 b) Tính tích AC BD theo R c) Gọi N giao điểm BC AD Chứng minh MN vuông góc với AB · = Tính độ dài đoạn thẳng BK theo R d) MN cắt AB K Cho biết tan ABC Gv: Trương Trọng Hữu Trang Tuyển Tập Đề Thi Toán Các Năm Tại TPHCM ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Học kì ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC: 2016-2017 MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu 1: (2,5 điểm) Thực phép tính a/ 48 − 27 + 147 − 108 b/ ( 3− ) + 11 + 50 + 20 − 10 − 5+ Câu 2: (2,0 điểm) Cho đường thẳng (d1): y= 2x - đường thẳng (d2): y= - x + a/ Vẽ (d1) (d2) mặt phẳng tọa độ Oxy b/ Tìm tọa độ giao điểm A (d1) (d2) phép toán c/ Xác định hệ số a b đường thẳng (d 3): y=ax+b ( a ≠ ) biết (d3) song song với (d1) (d3) qua điểm M(-2;3) Câu 3: (1,5 điểm) Rút gọn biểu thức sau c/ a/ A = 3x – + ( x − 6x + ( x < 3) b/ B = − 2 )( + + + 18 − ) Câu 4: (0,5 điểm) Muốn dựng thang dài 3m đến tường biết góc tạo thang mặt đất 75031 phút Tìm khoảng cách từ chân thang đến chân tường để đảm bảo an toàn bắc thang Câu 5: (3,5 điểm) Cho đường tròn (O;R) đường kính AB Vẽ hai tiếp tuyến Ax,By với (O) Lấy điểm M (O) cho MA>MB Tiếp tuyến M (O) cắt Ax,By C,D a/ Chứng minh CD = AC + BD b/ Chứng minh góc COD vng tính tích AC.BD theo R c/ Đường thẳng BC cắt (O) F Gọi T trung điểm BF, vẽ tia OT cắt By E Chứng minh EF tiếp tuyến (O) d/ Vẽ đường thẳng qua M song song AC cắt BC N Lấy điểm K đoạn thẳng AC AC điểm I đoạn thẳng BD cho BI = BD Chứng minh 4 điểm K,N,I thẳng hàng cho AK = - Hết - Gv: Trương Trọng Hữu Trang Tuyển Tập Đề Thi Toán Các Năm Tại TPHCM Học kì ĐỀ CHÍNH THỨC PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2016 – 2017 Mơn: TỐN LỚP Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) Bài 1: (3,25 điểm) Thực phép tính: a/ 50 − 32 − 162 + 98 b/ c/ + + 11 − 10 + 3+ − 18 − 2−  x −1   x −1  − − 1÷  ÷:  ÷ x +2÷  x−4   x −2  Bài 2: (0,75 điểm) Giải phương trình sau: d/ (x ≥ 0; x ≠ 4) 9x − 27 =8 Bài 3: (1,5 điểm) Cho đường thẳng (d1): y = x + (d2): y = – 2x – a/ Vẽ đồ thị (d1) (d2) mặt phẳng toạ độ b/ Cho đường thẳng (d3): y = ax + b Xác định a b biết đường thẳng (d3) song song với (d1) (d3) cắt (d2) điểm A có hồnh độ –3 Bài 4: (1 điểm) Một giáo viên mua viết xanh viết đỏ làm phần thưởng tặng học sinh làm kiểm tra đạt điểm tốt Viết xanh giá 3000 đồng cây, viết đỏ loại tốt nên giá 5000 đồng Biết tổng số viết xanh viết đỏ 40 cây, giáo viên trả tiền mua viết 148.000 đồng Hỏi giáo viên mua viết xanh, viết đỏ? Bài 5: (3,5 điểm) Cho đường tròn (O; R) có đường kính AB Lấy điểm M thuộc đường tròn (O) cho MA > MB Tiếp tuyến A M đường tròn (O) cắt D a) Chứng minh OD vng góc với AM b) Vẽ đường thẳng d tiếp tuyến (O; R) điểm B Đường thẳng qua O song song với AM cắt đường thẳng d C Chứng minh ∆ AMB vuông CM tiếp tuyến đường tròn (O) c) Gọi E giao điểm hai đường thẳng AD BM Chứng minh AE.BC = 2R2 d) Gọi I; K trung điểm OE AC Chứng minh hai đường thẳng BK AI cắt điểm thuộc đường tròn (O; R) - HẾT 4x − 12 + 25x − 75 − Gv: Trương Trọng Hữu Trang Tuyển Tập Đề Thi Toán Các Năm Tại TPHCM ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  Học kì ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - NH 2016 - 2017 MƠN : TỐN - LỚP Thời gian : 90 phút (không kể thời gian giao đề) ( Học sinh làm vào giấy kiểm tra ) Bài 1: (3 điểm) Rút gọn biểu thức sau: 1 A = + 112 − 28 − 175 ; a) b) B = − 15 − + 15 ; c) C =  10  + −  ÷ −2   3− ( ) −7 Bài 2: (2,0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy: a) Vẽ đồ thị hàm số y = −2x + (D) b) Tìm m để đồ thị hàm số y = x + m (D’) cắt (D) giao điểm (D) với trục hoành Bài 3: (1,5 điểm) a) Một miếng đất hình chữ nhật có kích thước 8m 20m Người ta bớt kích thước x (m) hình chữ nhật có chu vi y (m) Hãy lập cơng thức tính y theo x Áp dụng tìm y x = (m) b) Rút gọn biểu thức sau: x x − 15 − x P = + + với x ≥ ; x ≠ − 4x x −3 x +3 Bài 4: (3,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông A nội tiếp đường tròn (O) (AB < AC), vẽ đường cao AH, Gọi D E hình chiếu vng góc H AB AC a) Chứng minh AD.AB = AE.AC b) Các tiếp tuyến A B (O) cắt M, tiếp tuyến A C (O) cắt N Chứng minh ba điểm M, A, N thẳng hàng BC tiếp xúc với đường tròn tâm I đường kính MN c) Cho AD = 16cm, BD = 9cm Tính DE tích MB.NC _HẾT _ Gv: Trương Trọng Hữu Trang Tuyển Tập Đề Thi Toán Các Năm Tại TPHCM Học kì PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ NĂM HỌC 2016 - 2017 MƠN TỐN LỚP Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) Bài : (3 điểm) Thực phép tính a) b) c) d) ( −5 ) − 0, 80 + 5+ − 5− ( 11 − ) ( + ) − − 52 − 2 + 12 − 19 + x với x ≥ x ≠ x −9 x +3 x −3 Bài 2: (2,5 điểm) Cho hàm số y = −3x + có đồ thị đường thẳng (d) hàm số y = x + có đồ thị đường thẳng (d’) a) Vẽ đồ thị hai hàm số hệ trục tọa độ Oxy b) Tìm tọa độ giao điểm A đường thẳng (d) (d’) c) Viết phương trình đường thẳng OA Bài 3: (0,5 điểm) Bạn Thắng đăng ký học tiếng Anh trung tâm Anh ngữ với thời lượng 60 tiết khóa học Mỗi tuần bạn học buổi, buổi tiết Hỏi bạn Thắng học xong khóa học tuần? Bài 4: (1 điểm) Cho tam giác ABC vuông A có đường cao AH Biết AB = 3,6cm, AC = 4,8cm Tính AH, BH, CH Bài 5: (2,5 điểm) Từ điểm A nằm ngồi đường tròn (O; R) với OA > 2R, kẻ tiếp tuyến AB, AC đường tròn (O) (B, C tiếp điểm) Vẽ đường kính BD đường tròn (O); AD cắt đường tròn (O) E (E khác D) a) Chứng minh: OA ⊥ BC H OA // DC b) Chứng minh: AE.AD = AH.AO c) Gọi I trung điểm HA Chứng minh tam giác AIB đồng dạng với tam giác DHB Bài 6: (0,5 điểm) Một thang dài 3m Cần đặt chân thang cách chân tường khoảng để tạo với mặt đất góc “an tồn” 70 (tức đảm bảo thang không bị đổ sử dụng)? (kết làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2) HẾT Gv: Trương Trọng Hữu Trang Tuyển Tập Đề Thi Tốn Các Năm Tại TPHCM PHỊNG GD VÀ ĐT QUẬN TỔ PHỔ THƠNG ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có trang) Học kì ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 - 2017 Mơn thi: TOÁN - LỚP Ngày kiểm tra: 20/12/2016 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) (Lưu ý: Học sinh làm giấy thi) Bài 1: (2,5 điểm) Thực phép tính: a) b) c) ( −2 ) + − 14  11 − 11   33 − 11  + 1÷  − 1÷  ÷ ÷ −1  − 11   2− ( 2+ + ) Bài 2: (1,5 điểm) Tìm x, biết: 9x + 18 + 4x + + x + = 25 a) b) Theo định Bộ Công Thương ban hành, giá bán lẻ điện sinh hoạt kể từ ngày 01/07/2016 dao động khoảng từ 1484 đến 2587 đồng KWh tùy bậc thang Dưới bảng giá điện Bộ Công Thương ban hành áp dụng từ ngày 01/07/2016 : Mức sử dụng tháng (KWh) Giá điện (đồng) – 50 1484 51 – 100 1533 101 – 200 1786 201 – 300 2242 301 – 400 2503 401 trở lên 2587 Nếu hộ A trung bình tháng tiêu thụ 120 KWh số tiền phải trả tháng? Bài 3: (1,5 điểm) Cho hàm số y = 2x có đồ thị ( d1) hàm số y = - x + có đồ thị (d2) a) Vẽ ( d1) (d2) mặt phẳng tọa độ b) Viết phương trình đương thẳng (d 3): y = ax+b; biết ( d 3) song song ( d1) qua điểm K (2;1) Bài 4: (1 điểm) Thu gọn biểu thức:  x −1 x +1    − : 1−  ÷ ÷  − x ÷ x + x −    Gv: Trương Trọng Hữu Trang Tuyển Tập Đề Thi Toán Các Năm Tại TPHCM Học kì Bài 5: Cho đường tròn ( O; R ) đường kính AB điểm C thuộc đường tròn ( O ) ( C A,B) Vẽ OI vng góc với dây AC I a) Chứng minh I trung điểm AC OI song song BC b) Tiếp tuyến C đường tròn ( O ) cắt tia OI điểm D Chứng minh đường thẳng DA tiếp tuyến A đường tròn (O) DA DI c) Chứng minh = OA OI d) Tìm vị trí điểm C đường tròn ( O ) cho diện tích tam giác ADC lần diện tích tam giác ABC Hết Gv: Trương Trọng Hữu Trang Tuyển Tập Đề Thi Toán Các Năm Tại TPHCM Học kì PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC: 2016-2017 MƠN: TỐN – LỚP Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) Câu 1: (3,0 điểm) Thực phép tính: a / 108 − 75 − 147 + 192 Câu 2: (1,5 điểm) Rút gọn biểu thức: y 1 a/ − + ; x+ y x − y x− y b/ (3− 5) 14 + c/ − +1 + (x ≥ 0; y ≥ x ≠ ± y ) a +1 : ; (a > 0; a ≠ 1) a a +a+ a a − a Câu 3: (1,25 điểm) a/ Vẽ đồ thị hàm số y = 2x + mặt phẳng tọa độ Oxy b/ Tìm m để đồ thị hàm số y = mx − qua điểm A(-2; 1) Câu 4: (0,75 điểm) Hải đăng Đá Lát bảy hải đăng cao Việt Nam, đặt đảo Đá Lát vị trí cực Tây quần đảo, thuộc xã đảo Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa Ngọn hải đăng xây dựng năm 1994, cao 42m, có tác dụng vị trí đảo, giúp tàu thuyền hoạt động vùng biển Trường Sa định hướng xác định vị trí Một người tàu biển muốn đến hải đăng Đá Lát, người đứng mũi tàu dùng giác kế đo góc mũi tàu tia nắng chiếu từ đỉnh hải đăng đến tàu 100 a/ Tính khoảng cách từ tàu đến hải đăng (Làm tròn đến chữ số thập phân) b/ Trên tàu lít dầu, 10m tàu hao tốn hết 0,02 lít dầu Hỏi tàu có đủ dầu để đến hải đăng Đá Lát hay khơng? Vì sao? Câu 5: (3,5 điểm) Cho đường tròn tâm O bán kính R, đường kính AB, điểm C nằm đường tròn cho AC = R a/ Chứng minh tam giác ABC tam giác vng Tính BC theo R b/ Kẻ tiếp tuyến Ax By Tiếp tuyến C cắt tia Ax E, cắt tia By F Chứng minh: EF = EA + FB c/ Tia BC cắt tia Ax D Chứng minh E trung điểm AD d/ Tia FO cắt đường tròn tâm O I N (I nằm O F) Chứng minh NC tiếp tuyến đường tròn đường kính OF b/ - HẾT - Gv: Trương Trọng Hữu Trang Tuyển Tập Đề Thi Tốn Các Năm Tại TPHCM PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN ĐỀ CHÍNH THỨC Học kì ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 – 2017 Mơn : TỐN – LỚP Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề) Bài 1: (3,5đ) Tính: a) A = 27 − 75 + 12 c) C = + 15 ( 10 − b) B = 28 − 16 + 13 − ) d) D = + − 2+  x x 3x +   x −  + − − 1÷ Bài 2: (1,5đ) Cho biểu thức M =  ÷:  ÷ x −3 x −9 ÷  x +3   x −3  với x ≥ x ≠ a) Rút gọn M b) Tìm giá trị nhỏ M x có đồ thị (d1) hàm số y = – x + có đồ thị (d2) a)Vẽ (d1) (d2) mặt phẳng toạ độ Oxy b) Xác định hệ số a, b đường thẳng (d3): y = ax + b Biết (d3) song song với (d1) (d3) cắt (d2) điểm có hồnh độ Bài 3: (1,5đ) Cho hàm số y = Bài 4: (3,5đ) Cho đường tròn (O; R) có đường kính AB Vẽ tiếp tuyến Ax, By đường tròn (O), đường tròn (O) lấy điểm C cho AC < BC Tiếp tuyến C đường tròn (O) cắt Ax By E, F a) Chứng minh: EF = AE + BF (1đ) b) BC cắt Ax D Chứng minh: AD2 = DC.DB (1đ) c) Gọi I giao điểm OD AC, OE cắt AC H, tia DH cắt AB K Chứng minh: IK // AD (0,75đ) d) IK cắt EO M Chứng minh: A, M, F thẳng hàng (0,75đ) - Hết - Gv: Trương Trọng Hữu Trang 10 Tuyển Tập Đề Thi Toán Các Năm Tại TPHCM ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  Học kì ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NH 2013 - 2014 MÔN : TOÁN - LỚP Thời gian : 90 phút (không kể thời gian giao đề) ( Học sinh làm vào giấy kiểm tra ) Bài 1: Rút gọn biểu thức sau: (2 −3 ) − a) A = b) B 1 = 112 63 175 ữ ì ; 2  3+ 2 ; c) C = 54 + 14 + 14 − Bài 2: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy: a) Xác định hàm số bậc y = ax + (D) Biết đồ thị hàm số qua điểm M(−2 ; 4) b) Vẽ đồ thị (D) hàm số y = − x + đồ thị hàm số y = 2x + (D’) mặt phẳng tọa độ c) Tìm tọa độ giao điểm (D) (D’) phép tính Bài 3: (1,5 điểm) Rút gọn biểu thức sau: a) M= 5+ + 5− 5+3 ;  a 3+8 a  − + : P =  với a ≥ a ≠ ÷ ÷ − 4a a − a + a −   Bài 4: (3,5 điểm) Cho đường tròn (O) đường kính BD = 2R, tiếp tuyến B đường tròn (O) lấy điểm A cho BA = R Từ A vẽ tiếp tuyến AC (O) (C tiếp điểm C khác B) a) Tính độ dài OA theo R chứng minh OA // DC b) Gọi I giao điểm OA BC Chứng minh bốn điểm A, B, O, C thuộc đường tròn DC tiếp tuyến đường tròn tâm I bán kính IA c) Một đường thẳng qua C cắt tia BA tia BO N M Tính độ dài AN 9R OM theo R biết diện tích tam giác MBN b) Gv: Trương Trọng Hữu Trang 58 Tuyển Tập Đề Thi Toán Các Năm Tại TPHCM Học kì PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ NĂM HỌC 2013 - 2014 MƠN TỐN LỚP Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) Bài : (3 điểm) Thực phép tính 63 + 28 − 112 a) b) − + c) d) −1 ( 10 − − ( 3+ ) − 21 2−2 ) ( 3+ 5) 27 − Bài : (1 điểm) Rút gọn biểu thức    x +2 x   x −4 ÷ A =  − : + ÷ với x > x ≠ x x −2÷ x −2÷    x x −  ( ) Bài 3: (2 điểm) Cho hàm số y = 2x − (d) y = − x + (d') a) Vẽ đồ thị (d) (d’) mặt phẳng tọa độ Oxy b) Xác định tọa độ giao điểm H (d) (d’) phép tính c) Viết phương trình đường thẳng (d1) qua điểm H có hệ số góc Bài 4: (1 điểm) Cho ∆ABC vuông A, đường cao AH Biết AB = 4,5cm, AC = 6cm Tính BC, AH, HB, HC Bài 5: (3 điểm) Cho đường tròn (O; R), dây cung AB không qua tâm Vẽ tiếp tuyến A B (O) cắt C a) Chứng minh OC vng góc với AB b) Vẽ đường kính AD (O), chứng minh DB // OC c) Vẽ BH ⊥ AD H, CD cắt BH I Chứng minh BH = 2.IH · d) Biết AOB = 120° , tính diện tích tam giác ABC theo R Gv: Trương Trọng Hữu Trang 59 Tuyển Tập Đề Thi Tốn Các Năm Tại TPHCM Học kì MƠN TỐN LỚP Năm học 2013 – 2014 Thời gian: 90 phút ( khơng tính thờờ̀i gian phát đờ̀) Bài 1:(3.5đ) Tính: − 12 a) 75 + ( 3+ 2) b) c) d) ( 14 + 2+ 2 +1 − ) + 6−4 − 21 2− 2 − −1 Bài 2:(1.5đ) Cho biểu thức:  x x 3x   x  A =  + − : 1 − ÷ ÷ với x ≥ 0, x ≠ ÷ x +1 x −1   x +1 ÷  x −1  a) Rút gọn A b) Tìm x nguyên để biểu thức A đạt giá trị nguyên Bài 3:(1.5đ) Cho hàm số y = x (d1) hàm số y = x + (d2) a) Vẽ (d1) (d2) hệ trục tọa độ b) Tìm tọa độ giao điểm (d1) v (d2) phép tính Bài 4:(3.5đ) Cho đường tròn (O;R) dây AB khơng qua tâm Vẽ tia OH vng góc với AB H cắt tiếp tuyến A đường tròn (O) M a) Chứng minh: MB tiếp tuyến đường tròn (O) b) Chứng minh: AB2 = 4.HO.HM c) Gọi C giao điểm tia OH với đường tròn (O) Chứng minh: C tâm đường tròn nội tiếp tam giác MAB · d) Giả sử AOB = 1200 Chứng minh rằng: SAOBC = SMACB Gv: Trương Trọng Hữu Trang 60 Tuyển Tập Đề Thi Toán Các Năm Tại TPHCM Học kì ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - LỚP Mơn: TỐN - Năm học: 2013-2014 Ngày kiểm tra: Thứ năm (19/12/2013) Thời gian làm bài: 90 phút (không kể phát đề) Lưu ý: Học sinh làm giấy thi không làm đề thi -Bài 1: (2,5 điểm) Rút gọn: a) 20 − 45 + 80  + 15   5−  + b)  − ÷ ÷ + ÷ − ÷   c) 21 + − − Bài 2: (1 điểm) Giải phương trình: 4x − 12x + = −1 x có đồ thị (D) hàm số y = x − có đồ thị (D1) a) Vẽ (D) (D1) mặt phẳng tọa độ b) Viết phương trình đường thẳng (D2) qua điểm A (- 6; 4) song song với Bài 3: (2 điểm) Cho hàm số y = (D) Bài 4: (1điểm) Rút gọn: 4x − 15 x + x −1 x −5 + − A= (với x ≥ , x ≠ 25) x − x − 10 5− x x +2 Bài 5: (3,5 điểm) Cho đường tròn (O; R) có đường kính AB Gọi Ax, By tiếp tuyến đường tròn Qua điểm C thuộc đường tròn (C khác A B) vẽ tiếp tuyến với đường tròn (O;R), cắt Ax By theo thứ tự M N ·  AMC  OB ÷ a) Chứng minh AM + BN = MN sin  ÷ = OM   b) Chứng minh ∆ MON vuông AM.BN = R2 c) AN cắt BM I Chứng minh CI // BN d) AC cắt OM P; BC cắt ON Q Chứng minh P, I , Q thẳng hàng -Hết- Gv: Trương Trọng Hữu Trang 61 Tuyển Tập Đề Thi Toán Các Năm Tại TPHCM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN Học kì ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013 – 2014 Mơn : TỐN – LỚP Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) Bài 1: (2đ) Tính: 50 − 18 + 8s a) A = b) B = − + 5+2 −2 Bài 2: (1,5đ) Giải phương trình: a) b) x + 2x + = Bài 3: (1,5đ) Cho biểu thức M = x −3 x −2 − x −4 x−2 x 4x − 20 − x −5 =2 với x > x ≠ a) Rút gọn M b) Tìm số ngun x để M có giá trị số nguyên Bài 4: (1,5đ) Cho hàm số y = x có đồ thị (D1) hàm số y = − x + có đồ thị (D2) c) Vẽ (D1) (D2) mặt phẳng toạ độ Oxy d) Xác định hệ số a, b đường thẳng (D3): y = ax + b Biết (D3) song song với (D1) (D3) cắt (D2) điểm có hồnh độ Bài 5: Cho đường tròn (O; R) điểm A nằm ngồi đường tròn (O) Qua A vẽ hai tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (O) (B, C tiếp điểm) Gọi H giao điểm AO BC a) Chứng minh: OA đường trung trực BC (1 đ) b) Chứng minh: AH.HO = BH.HC (1 đ) c) Vẽ đường kính CD đường tròn (O) AD cắt đường tròn (O) E Chứng minh: AE.AD = AH.AO (0,75đ) d) Trên đoạn OB lấy điểm M (M khác O B) Gọi I trung điểm BM Qua I kẻ đường thẳng vng góc AM N cắt OC K (N ∈ AM, K ∈ OC) Chứng minh: MK = KC (0,75đ) - Hết Gv: Trương Trọng Hữu Trang 62 Tuyển Tập Đề Thi Toán Các Năm Tại TPHCM Học kì ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA HỌC KỲ Năm học: 2013 – 2014 Mơn: TỐN LỚP Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) (Học sinh phép sử dụng máy tính khơng có thẻ nhớ) Bài 1: (3 điểm) Thực phép tính: B= ( −2 ) B= ( −2 ) C= −3 − 14 + − 14 + − 2− 1− + 3 Bài 2: (1,5 điểm) Rút gọn biểu thức:   x +1 x +  (với x > 0; x ≠ 1; x ≠ 4)  M= − − ÷ ÷:  x   x −2 x −1 ÷  x −1  a/ Rút gọn biểu thức M b/ Tìm x để 3M = – x Bài 3: (2 điểm) Cho (d1): y = 2x – (d2): y = – 2x + a/ Vẽ (d1) (d2) hệ trục tọa độ b/ Tìm tọa độ giao điểm (d1) (d2) phép tốn Bài 4: Cho đường tròn (O;R) đường kính AB, dây AC (CA < CB) Gọi H trung điểm AC a/ Chứng minh ∆ABC vuông OH tia phân giác góc AOC b/ Tiếp tuyến (O) C cắt tia OH M Chứng minh MA tiếp tuyến (O) c/ Gọi K hình chiếu O MB Tia KO cắt đường thẳng AM N Tính tích AM.AN theo R d/ Gọi I trung điểm ON Đường tròn tâm I, bán kính IO cắt (O) S (S ≠ A) AS cắt IO V C/m: KS = BV HẾT Gv: Trương Trọng Hữu Trang 63 Tuyển Tập Đề Thi Toán Các Năm Tại TPHCM Học kì PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 11 -ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I ( Năm Học 2013 – 2014 ) Mơn : TỐN - Lớp Thời gian làm : 90 phút ( Không kể thời gian phát đề ) _ Bài 1: (1,5đ) Tính: a) A = − + 50 b) B = ( 3− 5) + ( 3+ 5) Bài 2: (1,5đ) Giải phương trình : a) 2x − = b) − 2x + x = Bài 3: (2đ) Cho hai hàm số : y = x – ( D1 ) y = – x + ( D2 ) a) Vẽ đồ thị hai hàm số mặt phẳng tọa độ Oxy b) Tìm tọa độ giao điểm M hai đường thẳng phép tính c) Viết phương trình đường thẳng ( D ) biết ( D ) qua điểm O M Bài : (1,5đ) Tính rút gọn :   + a) M = +  ÷ ÷  3+ +   2a − a a + a +  a +1 − b) N =  ( Với a ≥ a ≠ ) ÷: a −1 ÷  2a + a −  a −1 Bài 5: (3,5đ) Cho đường tròn tâm O, đường kính BC Từ điểm H đoạn OB ( H ≠ O; B ) vẽ dây cung AD ⊥ OB a) Chứng minh ∆ ABC vuông AD2 = 4HB.HC b) Các tiếp tuyến (O) A D cắt M Chứng minh điểm M; B; O thẳng hàng điểm M; A; O; D thuộc đường tròn c) Chứng minh B tâm đường tròn nội tiếp ∆ MAD BM.CH = CM.BH d) Gọi I chân đường vng góc hạ từ A xuống đường kính DE, ME cắt AI K Chứng minh : KA = KI _HẾT _ Gv: Trương Trọng Hữu Trang 64 Tuyển Tập Đề Thi Tốn Các Năm Tại TPHCM Học kì PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 12 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2013-2014 Môn: TỐN Thời gian: 90 phút (khơng kể thời gian giao đề) Bài (3,5 điểm) Thực phép tính sau: a) 50 − 75 − 98 + 108 c) − 15 − 23 − 15 b) − −2 10 − 5− a+ a a + d)   1+ a 1− a  a 1 ÷ ÷  a − ÷   Bài (1,0 điểm)  a a 3a +   a −  + − − 1÷ Cho biểu thức M =  ÷:  ÷ với a ≥ a ≠ a −3 a −9 ÷  a +3   a −3  a) Rút gọn M b) Tìm số nguyên a để M có giá trị số nguyên Bài (2,0 điểm) x có đồ thị (d1) hàm số y = −2x + có đồ thị (d2) a) Vẽ (d1) (d2) mặt phẳng tọa độ b) Xác định hệ số a, b biết đường thẳng (d3): y = ax + b song song với đường thẳng (d2) cắt trục tung điểm có tung độ Cho hàm số y = Bài (3,5 điểm) Cho đường tròn (O; R) có đường kính AB, vẽ hai tiếp tuyến Ax By với đường tròn (O; R) Qua điểm M đường tròn (M ≠ A, B) vẽ tiếp tuyến thứ ba với đường tròn (O; R) tiếp tuyến cắt Ax, By C, D · a) Tính số đo góc AMB chứng minh AC + BD = CD · b) Chứng minh COD = 900 AC.BD = R c) Giả sử AB = 4cm, diện tích tứ giác ACDB 32cm2 Gọi P, Q trung điểm OC OD Tính diện tích tứ giác MPOQ d) Tia BM cắt Ax E Chứng minh OE ⊥ AD./ HẾT - Gv: Trương Trọng Hữu Trang 65 Tuyển Tập Đề Thi Toán Các Năm Tại TPHCM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Học kì ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013 – 2014 QUẬN BÌNH THẠNH MƠN TỐN LỚP Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát đề) Bài (3 điểm) Tính: d) e) f) 18 − 80 + 405 − 98 ( − 2) − 19 5− + 23 − 10 2 2−3 − 2− Bài (1 điểm) Rút gọn biểu thức sau:  x +2 x − 2  − +  ÷ :  x −1 ÷ x − x +1   x +1  ÷ với x ≥ x ≠ x − 1÷  Bài (1 điểm) Giải phương trình: 4x − 4x + − = 6x Bài (1.5 điểm) Cho hàm số y = −4 x có đồ thị (D) hàm số y = 2x – có đồ thị (D/) d) Vẽ (D) (D/) hệ trục tọa độ e) Tìm toạ độ giao điểm A (D) (D/) phép tính Bài (3.5 điểm) Từ điểm A ngòai đường tròn (O,R) vẽ hai tiếp tuyến AB AC đến (O,R), với B C tiếp điểm Tia AO cắt dây BC H a) Chứng minh OA trung trực đoạn thẳng BC AB2 = AH AO b) Vẽ đường kính BD (O,R) Gọi M trung điểm CD Chứng minh OMCH hình chữ nhật c) Tiếp tuyến D (O) cắt BC E Chứng minh ∆DME ~ ∆BOE d) Tia EM cắt BD K, tia EO cắt DC I Chứng minh IK ⊥ OD Gv: Trương Trọng Hữu Trang 66 Tuyển Tập Đề Thi Tốn Các Năm Tại TPHCM Học kì PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN PHÚ NHUẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ NĂM HỌC 2013-2014 Môn TỐN lớp Thời gian làm bài: 90 phút (khơng kể thời gian phát đề) Bài (2,5 điểm) Thực phép tính sau: a) + 48 − b) c) ( 3− −4 + ) 108 + 15 4+ Bài (2 điểm) Tìm x biết: a) 9x − 6x + = b) 4x + 20 − + x + 9x + 45 = 20 Bài (2 điểm) Cho hàm số y = x – có đồ thị (D 1) hàm số y = – x + có đồ thị (D2) a) Vẽ (D1) (D2) hệ trục toạ độ b) Tìm m để đường thẳng (D 3): y = (m + 3)x – m qua giao điểm A hai đường thẳng (D1) (D2) Bài (3,5 điểm) Từ điểm A ngồi đường tròn (O) kẻ tiếp tuyến AB với đường tròn (B tiếp điểm) Gọi I trung điểm đoạn AB, kẻ tiếp tuyến IM với đường tròn (O) (M tiếp điểm) Vẽ đường kính BC đường tròn (O) a) Chứng minh tam giác ABM tam giác vuông b) Chứng minh IO song songvới AM c) Biết AB = 8cm; AC = 10cm Tính độ dài đoạn thẳng AM d) Tính diện tích tứ giác BIMO Hết Gv: Trương Trọng Hữu Trang 67 Tuyển Tập Đề Thi Toán Các Năm Tại TPHCM Học kì PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN THỦ ĐỨC KIỂM TRA HỌC KÌ I - Năm học 2013 – 2014 MƠN: TỐN - Thời gian làm bài: 90 phút Ngày kiểm tra: 18 /12/2013 Bài 1: (2,5 điểm) Thực phép tính: f) + 48 − 75 g) h) + + (2 − 3) 5−2 − 10 15 − 10 + 3− Bài 2: (1,5 điểm) Giải phương trình sau: e) 9x + − 4x + = f) x − 12x + 36 = Bài 3: (1,0 điểm) Rút gọn biểu thức:  x −4   x +2 x  A =  + :  − ÷ ÷ với x>0, x ≠ ÷ x −2  x x − ÷  x ( x − 2) Bài 4: (1,5 điểm) Cho hàm số y = 2x + có đồ thị (D1) y = − x có đồ thị (D2) c) Vẽ (D1) (D2) hệ trục tọa độ d) Viết phương trình đường thẳng (D3) biết (D3) // (D1) (D3) cắt (D2) điểm có tung độ -1 Bài 5: (3,5 điểm) Cho đường tròn (O;R) có đường kính AB, lấy điểm C thuộc (O) cho AC = R i) Chứng minh ∆ ABC tam giác vuông j) Vẽ đường cao CH ∆ ABC (H ∈ AB) Tính độ dài BC CH theo R k) Gọi I điểm đối xứng với B qua H Chứng minh IC tiếp tuyến (O) l) Qua I vẽ cát tuyến cắt (O) D E (D nằm điểm I điểm E; D ≠ A) Gọi M trung điểm DE, N giao điểm tia CH DE Chứng minh tích IM.IN không thay đổi cát tuyến IDE quay quanh điểm I HẾT Gv: Trương Trọng Hữu Trang 68 Tuyển Tập Đề Thi Tốn Các Năm Tại TPHCM PHỊNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HĨC MƠN Học kì CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MƠN TỐN LỚP Ngày kiểm tra :13/ 12 / 2013 Thời gian làm : 90 phút Bài : ( điểm ) Tính : 1/ 50 + 18 − 72 2/ 3/ (1 − 6) + 15 + 6 15 − 5− 4/ + 2+ + − 15 −1 Bài : ( điểm ) Rút gọn biểu thức :    + A=  ÷ x − ÷ với x > x ≠ x −1   x  x +1 Bài : ( 1, điểm ) Cho hàm số y = 2x – có đồ thị ( D ) 1/ Vẽ ( D ) 2/ Tìm m để đường thẳng ( D’) : y = (m – 2) x + m – song song với đường thẳng (D) Bài :( 3,5 điểm) Cho đường tròn ( O ) đường kính AB điểm C nằm đường tròn · 1/ Chứng minh ACB = 900 2/ Các tiếp tuyến B C đường tròn cắt M Chứng minh OM vng góc với BC 3/ Gọi I giao điểm OM BC Đường thẳng AI cắt đường tròn (O) D (D ≠ A) Chứng minh IA.ID = IB.IC = IO.IM 4/ Gọi K trung điểm IM Chứng minh điểm B, D, K thẳng hàng HEÁT Gv: Trương Trọng Hữu Trang 69 Tuyển Tập Đề Thi Toán Các Năm Tại TPHCM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CỦ CHI Học kì ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013-2014 Mơn: Tốn, lớp Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) Bài (1 điểm) Cho hàm số y = (m – 3)x +4 Tìm m để hàm số: a/ Đồng biến b/ Nghịch biến Bài (3 điểm) Tính: a/ 20 + 45 − 80 b/ (3 − 3)(3 + 3) c/ d/ (4− 15 2 −3 ) − ( 3− + 15 ) 2 2 +3 Bài (1 điểm)  a a + Rút gọn biểu thức A =  1− a 1+ a  3− a ÷ ÷+ a −  với a ≥ 0, a ≠ Bài (1 điểm) Vẽ đồ thị hàm số y = 2x y = x – mặt phẳng tọa độ Bài 5: (1 điểm) Cho tam giác ABC vuông A đường cao AH, biết BH = 4cm, HC = 9cm a/ Tính độ dài AH b/ Tính số đo góc B (góc làm tròn đến phút) Bài (3 điểm) Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB Vẽ tiếp tuyến Ax,By đường tròn (O) Tiếp tuyến E nửa đường tròn (E khác A,B) cắt Ax,By điểm M N a/ Chứng minh: Tam giác AEB vuông b/ Chứng minh: MN = AM + BN c/ Chứng minh : Góc MON = 900 d/ OM cắt AE H, ON cắt BE K Chứng minh tứ giác OHEK hình chữ nhật -HếtPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Gv: Trương Trọng Hữu ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Trang 70 Tuyển Tập Đề Thi Toán Các Năm Tại TPHCM QUẬN TÂN BÌNH NĂM HỌC 2013 - 2014 MƠN TỐN LỚP Thời gian làm bài: 90 phút Bài 1: Thực phép tính (thu gọn): 1) 18 + 50 − 200 2) 3) 11 − + a − ab + b 22 − 10 11 − + Học kì a−b − (0.75đ) 22 11 + (0.75đ) 2b ( Với a > b > 0) (0.5đ) a− b a+ b b Bài 2: Giải phương trình: (1.5đ) 1) x − − 9x − 45 + 4x − 20 = 12 2) x − 12x + 36 = Bài 3: 1) Vẽ đồ thị (d) hàm số y = 2x − (1đ) 2) Xác định hệ số a b hàm số y = ax + b, biết đồ thị ( d’) hàm số song song với (d) cắt trục hoành điểm có hồnh độ (1đ) Bài 4: Cho tam giác ABC vng A có AH đường cao Biết BH = 9cm, HC = 16cm Tính AH; AC; số đo góc ABC (số đo góc làm tròn đến độ) (0.75đ) Bài 5: Cho đường tròn (O; R) điểm A nằm ngồi đường tròn (O) cho OA = 2R Từ A vẽ tiếp tuyến AB đường tròn (O) (B tiếp điểm) 1) Chứng minh tam giác ABO vng B tính độ dài AB theo R (1đ) 2) Từ B vẽ dây cung BC (O) vng góc với cạnh OA H Chứng minh AC tiếp tuyến đường tròn (O) (1đ) 3) Chứng minh tam giác ABC (1đ) 4) Từ H vẽ đường thẳng vng góc với AB D Đường tròn đường kính AC cắt cạnh DC E Gọi F trung điểm cạnh OB Chứng minh ba điểm A, E, F thẳng hàng (0.5đ) HEÁT Gv: Trương Trọng Hữu Trang 71 Tuyển Tập Đề Thi Toán Các Năm Tại TPHCM Gv: Trương Trọng Hữu Học kì Trang 72 ... Gv: Trương Trọng Hữu Trang 19 Tuyển Tập Đề Thi Toán Các Năm Tại TPHCM Học kì ĐỀ THI HKI (2015 – 2016) Gv: Trương Trọng Hữu Trang 20 Tuyển Tập Đề Thi Tốn Các Năm Tại TPHCM Học kì ỦY BAN NHÂN DÂN... Hữu Trang Tuyển Tập Đề Thi Toán Các Năm Tại TPHCM PHÒNG GD VÀ ĐT QUẬN TỔ PHỔ THƠNG ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có trang) Học kì ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 - 2017 Mơn thi: TỐN - LỚP Ngày kiểm tra:... Tập Đề Thi Toán Các Năm Tại TPHCM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN ĐỀ CHÍNH THỨC Học kì ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 – 2017 Môn : TỐN – LỚP Thời gian: 90 phút (Khơng kể thời gian giao đề)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề Thi HKI lớp 9 tphcm, Đề Thi HKI lớp 9 tphcm