Tuyển Tập Đề Thi HK1 Lớp 8 TPHCM

68 92 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 20:13

Đây là bộ sưu tập các Đề Thi Học Kì 1 Lớp 8 các quận huyện tại Thành Phố Hồ Chí Minh. Chủ yếu là các quận nội thành, ngoại thành tại tphcm. Tài liệu chỉ có đề, không có dáp án. Đáp án sẽ được cập nhật sau. Tuyển Tập Đề Thi Toán Các Năm Tại TPHCM Học kì ĐỀ THI HKI (2016 – 2017) Gv: Trương Trọng Hữu Trang Tuyển Tập Đề Thi Toán Các Năm Tại TPHCM ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHỊNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO Học kì KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 – 2017 MÔN: TOÁN – KHỐI: Ngày kiểm tra: 19/12/2016 Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề) Bài 1: (2 điểm) Phân tích đa thức sau thành nhân tử: a) 7x2 – 14xy + 7y2 b) y2 – 4x2 + 4x – Bài 2: (1,5 điểm) Tìm x, biết: a) 5x(x − 3) − x + = b) 9x2 – 25 – x(3x + 5) = Bài 3: (3 điểm) a) Thực phép tính sau: x − − 2x − 2x + x − b) Với x ∈ Z, x ≠ ±1 , tìm giá trị x để B nhận giá trị ngun c) Bạn Luyện có 50 mảnh bìa hình vng cạnh 2cm; 4cm; …; 100cm Bạn Toán có 50 mảnh bìa hình vng cạnh 1cm; 3cm; …; 99cm Hỏi tổng diện tích mảnh bìa bạn Luyện có lớn tổng diện tích mảnh bìa bạn Tốn có xăng-ti-mét vng? A = (3x3 – 5x2 + 5x – 2) : (x2 – x + 1) + B = Bài 4: (3,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông A (AB < AC) có D E trung điểm cạnh AC BC Vẽ EF vng góc với AB F a) Chứng minh rằng: DE // AB tứ giác ADEF hình chữ nhật b) Trên tia đối tia DE lấy điểm K cho DK = DE Chứng minh tứ giác AECK hình thoi c) Gọi O giao điểm AE DF Chứng minh O trung điểm AE ba điểm B, O, K thẳng hàng · d) Vẽ EM vng góc với AK M Chứng minh DMF = 900 Gv: Trương Trọng Hữu Trang Tuyển Tập Đề Thi Toán Các Năm Tại TPHCM ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Học kì ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC: 2016-2017 MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu 1: (1,5 điểm) Thực phép tính sau: a/ x(x2 + 2x + 1) – x2(x + 2) b/ (x – 2)2 + (3 – x)(x – 1) c/ (2x + 3)( 4x2 – 6x + 9) – 8(x3 + 3) Câu 2: (3,0 điểm) Phân tích đa thức sau thành nhân tử: a/ 6x3y – 12x2y2 + 6xy3 b/ a2 + ab + 2a + 2b c/ a2 + 2ab + b2 – d/ x2 + 7x + 12 Câu 3: (1,5điểm) Thực phép cộng phân thức đại số sau: 7x − 1 − 5x + a/ 2xy 2xy x + x − −2x(x − 1) + + x −3 x +3 x2 − Câu 4: (3,5điểm) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn (AB Gv: Trương Trọng Hữu Trang Tuyển Tập Đề Thi Tốn Các Năm Tại TPHCM PHỊNG GD VÀ ĐT QUAN TỔ PHỔ THƠNG ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có trang) Học kì ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 - 2017 Mơn thi: TỐN - LỚP Ngày kiểm tra: 20/12/2016 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) (Lưu ý: Học sinh làm giấy thi) Bài 1: (2 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử a/ (x-3)(x+5)-(x2-25) b/ x2 - 2xy – 16 + y2 c/ x2-7x+10 Bài : (1,5 điểm) Tìm x, biết : a) ( x – 2)( 2x + ) – x ( 2x + ) = b) 4x2 – 25 = ( x + ) ( 2x – ) Bài 3: (2,5 điểm) Thực phép tính: a) (x + 5)(x – 8) + x (3 – x) b) (6 – x)(6 + x) + (x + 1)2 – 37 c) d) (2x4 – 7x3 − 7x2 − 6x – ) : (2x2 + x + 1) Bài 4: (0,5 điểm) Bác An dự định mua gạch loại 40cm x 40cm để lát nhà kho hình chữ nhật có chiều rộng 4m, chiều dài 8m Em giúp bác tính xem bác phải chuẩn bị tiền để mua gạch, biết giá thùng gạch bác định mua 90.000đồng/ thùng (mỗi thùng có 10 viên gạch) Bài 5: (3,5 điểm) Cho tam giác ABC vng A có AB = cm, AC = 12 cm Gọi M trung điểm BC Từ M kẻ ME vuông góc với AB (E ∈ AB), kẻ MF vng góc với AC (F ∈ AC) a) Tứ giác AEMF hình ? Tại ? b) Tính độ dài AM c) Từ B kẻ đường thẳng song song với AM, cắt đường thẳng FM D Chứng minh D đối xứng với A qua trung điểm H BM d) EC cắt AM MF theo thứ tự I K Chứng IC = IK Gv: Trương Trọng Hữu Trang Tuyển Tập Đề Thi Toán Các Năm Tại TPHCM Học kì PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC: 2016-2017 MƠN: TỐN – LỚP Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) Câu 1: (3,0 điểm) Thực phép tính: a ( x + ) + ( x + ) ( x − ) ( ) b 4x − 8x + 13x − : ( 2x − 1) ; (x ≠ ) x + 3y 2x − 3y + ; (x ≠ −2) 2x + 2x + x ( x + 6) 2x 3x d + − ; (x ≠ ±2) x−2 x+2 x −4 Câu 2: (2,5 điểm) Phân tích đa thức sau thành nhân tử: a x − 4y b x − xy + 3x − 3y c c 2x + y ( y − 2x ) − x y Câu 3: (1,0 điểm) Bác Năm có mảnh đất hình chữ nhật có độ dài hai kích thước 1 diện tích mảnh đất để làm nhà ở, diện tích đất lại dùng để trồng rau xanh, phần đất lại sau bác Năm làm nhà trồng rau xanh dùng để trồng ăn trái Em tính xem diện tích đất bác Năm dùng để trồng ăn trái mét vuông? Câu 4: (3,5 điểm) Cho ∆ABC nhọn (AB AC), đường cao AH Gọi I trung điểm HB, tia đối tia IA lấy điểm K cho IK = IA a) Chứng minh: ABKH hình bình hành b) Tia KH cắt AC D, vẽ HF ⊥ AB F Chứng minh: ADHF hình chữ nhật c) Chứng minh: BFDK hình thang cân d) Lấy điểm E đối xứng C qua H vẽ EM ⊥ AB lấy N trung điểm BE Tính số đo góc HMN Gv: Trương Trọng Hữu Trang 54 Tuyển Tập Đề Thi Tốn Các Năm Tại TPHCM Học kì ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - NH 2013 - 2014 MƠN : TỐN - LỚP Thời gian : 90 phút (không kể thời gian giao đề) ( Học sinh làm vào giấy kiểm tra ) Bài 1: (2 điểm) Phân tích đa thức sau thành nhân tử: a) 3x (2 – x) + x – b) x2y – y + x2 – Bài 2: (2 điểm) a) Làm tính chia: (x5 – 2x4 – 6x3 + 8x2 + 5x – ) : (x3 – 3x2 – x + 3) b) Tìm x biết: (x + 1)2 – (x + 1)(x – 1) = Bài 3: (2,5 điểm) a) Chứng minh đẳng thức sau: xy + x − 2y − y + = − 4x + x x−2 b) Cộng phân thức sau: y y x + y2 + + x − xy x + xy x ( x − y ) Bài 4: (1 điểm) Cho hình thoi ABCD có hai đường chéo AC BD cắt O, AB = BC = CA = Tìm số đo góc B , D hình thoi tính độ dài OB Bài 5: (2,5 điểm) Cho hình chữ nhật ABCD có hai đường chéo AC cắt BD O, đoạn thẳng OB lấy điểm E (khác O, B), tia AE lấy điểm F cho E trung điểm AF Kẻ FM vng góc với BC (M ∈ BC), kẻ FN vng góc với đường thẳng DC (N thuộc đường thẳng DC) a) Tứ giác CMFN hình gì, sao? b) Chứng minh CF song song BD c) Chứng minh ba điểm E, M, N thẳng hàng _HẾT _ Gv: Trương Trọng Hữu Trang 55 Tuyển Tập Đề Thi Toán Các Năm Tại TPHCM Học kì PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ NĂM HỌC 2013 - 2014 MƠN TỐN LỚP Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) Bài : (3 điểm) Thực phép tính a/ ( − x ) ( x + ) + ( x − ) ( x + ) b/ (4x3 + 3x2 + 4x – 3) : (2x – 1) c/ 10x + − x −4 x+2 x−2 d/ 2x + 6x + : x − 2x + x − Bài : (2 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử a/ x3 – 49x b/ x2 – y2 + 6x + c/ x2 – 6x + Bài 3: (1 điểm) Tìm x, biết: 2 (3x + 1) = (4x – 2) Bài 4: (0,5 điểm) Cho a2 + b2 = a – b = Tính a3 – b3 Bài 5: (3,5 điểm) Cho ∆ABC cân A, đường cao AH Gọi M trung điểm đoạn thẳng AB, E điểm đối xứng H qua M a/ Chứng minh: AHBE hình chữ nhật b/ Chứng minh: ACHE hình bình hành c/ Gọi N trung điểm đoạn thẳng AC Chứng minh ba đường thẳng AH, CE, MN đồng quy d/ CE cắt AB K Chứng minh: AB = 3AK HẾT Gv: Trương Trọng Hữu Trang 56 Tuyển Tập Đề Thi Toán Các Năm Tại TPHCM Học kì ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MƠN TOÁN LỚP Năm học 2013 – 2014 Thời gian: 90 phút ( Khơng tính thời gian phát đề) Bài 1:(2.5điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử: a) 2xy3 – 12xy2 + 18xy b) x2 + xy - 9x - 9y c) 16x2 – 8x + – 16y2 Bài 2:(1.5điểm) Tìm x biết: a) x2 − + ( x + 3) = b) ( 4x – ) ( x + ) – ( 2x – )2 = 26 Bài 3:(1.5điểm) Tính: a) b) + − ( x − 1)( x − 2) ( x − 2)( x − 3) ( x − 1)( x − 3) 10 5x − + + 3x + − x x − Bài 4: (1.0điểm) Cho a > b > ; 6a2 + 6b2 = 20ab Tính P = a+b a −b Bài 5: (3.5điểm) Cho tam giác ABC vuông A, trung tuyến AM Kẻ ME ⊥ AB, MF ⊥ AC ( E ∈ AB, F ∈ AC ) a) Chứng minh: Tứ giác AEMF hình chữ nhật b) Chứng minh: Tứ giác BEFM hình bình hành c) AM cắt EF N Gọi I, K trung điểm MF, ME; tia NK cắt BC Q Chứng minh: Tứ giác EQMN hình thoi d) Chứng minh: N trọng tâm tam giác AIK HẾT Gv: Trương Trọng Hữu Trang 57 Tuyển Tập Đề Thi Toán Các Năm Tại TPHCM Học kì ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA HỌC KÌ I Năm học: 2013 – 2014 Mơn: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút ( không kể thời gian phát đề) Bài 1: Tính rút gọn: a) (2x + 3).(x + 2) c) x(x + y) + y(x + y) b) (2x3 – 3x2 + x + 6):(x +1) d) x+3 − x −3 + 2x x2 − Bài 2: Phân tích đa thức sau thành nhân tử: a) 5x2 – 10x b) x2 – 25 + y2 – 2xy c) x2 – 2xy + y2 + x – y d) 3x2 – 5x + 1 Bài 3: Cho a; b; c số dương thỏa mãn abc = + + = a b c bc ac ab + + Hãy tính giá trị A = a b c Bài 4: Cho tam giác ABC cân A, trung tuyến AM Trên tia đối tia MA lấy điểm D cho AM = MD a) Chứng minh: Tứ giác ABDC hình thoi b) Gọi K trung điểm MC, E điểm đối xứng điểm D qua điểm K Chứng minh: Tứ giác MECD hình bình hành c) Chứng minh: Tứ giác AMCE hình chữ nhật d) AM cắt BE I Chứng minh: AK, CI, EM đồng quy (cùng cắt điểm) -Hết Gv: Trương Trọng Hữu Trang 58 Tuyển Tập Đề Thi Toán Các Năm Tại TPHCM Học kì ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA HỌC KỲ Năm học: 2013 – 2014 Môn: TỐN LỚP Thời gian làm bài: 90 phút (khơng kể thời gian phát đề) (Học sinh phép sử dụng máy tính khơng có thẻ nhớ) Bài 1: (2 điểm) Thực phép tính rút gọn: a/ (x + 3)(3 – x) – 3x2 + (2x – 3)2 − 3x 4x x −5 + + + b/ x + x + x −3 x −3 Bài 2: (1 điểm) Thực phép chia: (x3 + x2 – 3x – 3) : (x2 – 3) Bài 3:(2 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử: a) 2a3 – 8a b) x2 – y2 – 4x + Bài 4: (1,5 điểm) Cho A = 2x − (với x ≠ 1) x − 2x + a) Rút gọn A b) Tính giá trị A x = c) Tìm giá trị x để A = Bài 5: (3,5 điểm) Cho tam giác ABC cân A Trên tia đối tia CA đặt điểm M cho CM = CA Trên tia đối tia CB đặt điểm E cho CE = CB a Chứng minh tứ giác ABME hình bình hành b Chứng minh ∆ MEC cân c Điểm N điểm đối xứng điểm A qua B Chứng minh tứ giác BCMN hình thang cân d Hai đường thẳng NC AE cắt F Chứng minh ∆MNF vuông HẾT Gv: Trương Trọng Hữu Trang 59 Tuyển Tập Đề Thi Toán Các Năm Tại TPHCM Học kì PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 11 -ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I ( Năm Học 2013 – 2014 ) Mơn : TỐN - Lớp Thời gian làm : 90 phút ( Không kể thời gian phát đề ) _ Bài 1: (2đ) Tính rút gọn : a) ( x + ) ( 2x + ) b) ( x – )2 + 6x Bài 2: (1,5đ) Phân tích đa thức sau thành nhân tử : a) x3 + 2x2 + x b) x2 – xy + 5x – 5y Bài 3: (1,5đ) Tìm x, biết : a) ( 2x + 1)( x – ) – x ( 2x – 10 ) = b) 5( 2x – ) – ( 3x + ) ( x – ) = Bài 4: (1,5đ) a) Rút gọn phân thức : A= x −10x + 25 x − 5x B= − 4x 2x + x − b) Tìm giá trị x; y cho : xy + = x + y Bài 5: (3,5đ) Cho tam giác ABC có góc nhọn, đường cao BK; CI, trung tuyến AM Trên tia AM lấy điểm D cho MA = MD ( D ≠ A ) i) Chứng minh ABDC hình bình hành j) Vẽ BE ⊥ AD ( E ∈ AD ); CF ⊥ AD ( F ∈ AD ) Chứng minh : CE = BF k) Gọi H chân đường vng góc hạ từ C xuống BD Chứng minh : AH // DK l) Chứng minh : IK ⊥ IH HẾT _ Gv: Trương Trọng Hữu Trang 60 Tuyển Tập Đề Thi Toán Các Năm Tại TPHCM Học kì PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 12 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2013-2014 Mơn: TỐN Thời gian: 90 pht (không kể thời gian giao đề) Bài (2,5 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử: a) 3x – 6y c) x2 + 2xy + y2 + 2x +2y Bài (1,5 điểm) Tìm x, biết: a) x(x − 3) + x − = b) x2 – 25 d) x2 – 5x + b) 12 − 4x + x − 3x = Bài (1,5 điểm) Thực php tính: a) 2x( 5x + ) – ( 3x – )( 3x + ) – x2 + 2x − − b) x −4 x−2 x+2 Bài (1,0 điểm) a) Chứng minh giá trị biểu thức không phụ thuộc vào giá trị biến x ( ) ( )( ) A = ( x − 2) ( x + 2) x2 + − x2 − x2 + b) Tìm tất số n ∈ Z, để giá trị đa thức n +2 chia hết cho giá trị cuả đa thức 2n2 – Bài (3,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông A (AB < AC) M trung điểm cạnh BC Vẽ MD vng góc AB D, ME vng góc AC E a) Chứng minh tứ giác ADME hình chữ nhật b) Chứng minh tứ giác CMDE hình bình hành c) Vẽ AH vng góc với BC H Tứ giác MHDE hình gì? Vì sao? d) Qua H vẽ đường thẳng song song với AB cắt AC N Chứng minh HN2 = AN CN./ HẾT - Gv: Trương Trọng Hữu Trang 61 Tuyển Tập Đề Thi Toán Các Năm Tại TPHCM Học kì PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN THỦ ĐỨC KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2013-2014 MƠN: TỐN - Thời gian làm bài: 90 phút Ngày kiểm tra: 18/12/2013 Bài 1: (3 điểm) Thực phép tính a) 3x (x − 5x + 1) b) (2x − 3y)(x − 3xy + 4) c) (2x + 3x − x + 2) : (x + 2) + + x − x + − x2 Bài 2: (1,5 điểm) Phân tích đa thức sau thành nhân tử a) 2(x − 1) + y(x − 1) d) b) x − y + 4x + c) x − 5x + Bài 3: (1,5 điểm) Tìm x, biết: a) x − 6x = b) 2x(x − 3) + 4x − 12 = Bài 4: (0,5 điểm) Cho A = −4x + x + Tìm giá trị lớn A giá trị tương ứng x Bài 5: (3,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông A ( AB với x Bài 5:(1đ) Cho hình thang ABCD (AB // CD), có AB = 3cm, CD = 5cm Gọi M,N làtrung điểm AD BC Tính độ dài MN Bài 6:(3đ) Cho tam giác ABC vuông A (AB < AC) Gọi M trung điểm BC, vẽ ME vng góc AB E MF vng góc AC F a/ Chứng minh : Tứ giác AEMF hình chữ nhật b/ Gọi D điểm đối xứng với M qua E Chứng minh: Tứ giác ADBM hình thoi c/ Vẽ đường cao AH tam giác ABC Tính số đo góc EHF ……………….HẾT…………… Gv: Trương Trọng Hữu Trang 63 Tuyển Tập Đề Thi Tốn Các Năm Tại TPHCM PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN BÌNH THẠNH Học kì ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013 – 2014 MƠN TỐN LỚP Thời gian 90 phút (khơng kể thời gian phát đề) Bài (1.5 điểm) Rút gọn: a) (x + 2)(3x – 1) – 3x(x – 5) b) (x – 2)(x2 + 2x + 4) – x(x2 + 7) Bài (1.5 điểm) Tìm x biết: a) (2x – 1)2 – 25 = b) 3x(4x – 1) = 28x – Bài (1.5 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử: a) 2x3 – 6x2 + 3x – b) 2xy – y2 + – x2 Bài (2 điểm) Thực phép tính sau: (x + 7) 16 − a) x + 6x + x + 6x + x+3 x−3 x + 4x + + + x−2 x+2 − x2 Bài (3.5 điểm) Cho tam giác ABC vng A (AC < AB) có O trung điểm BC Gọi D điểm đối xứng A qua O b) a) Chứng minh: ACDB hình chữ nhật b) Gọi E, F, G, H trung điểm AC, CD, DB BA Chứng minh EFGH hình thoi c) Vẽ AI vng góc với BC (I ∈ BC) Gọi M trung điểm đoạn thẳng CI EH cắt AI P Chứng minh P trung điểm đoạn thẳng AI MP = GB d) Chứng minh AM ⊥ MG Gv: Trương Trọng Hữu Trang 64 Tuyển Tập Đề Thi Tốn Các Năm Tại TPHCM Học kì ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - LỚP Mơn: TOÁN - Năm học: 2013 - 2014 Ngày kiểm tra: Thứ Năm 19/12/2013 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể phát đề) Lưu ý: Học sinh làm giấy thi không làm đề thi -Bài 1: (2,5 điểm) Thực phép tính: a) x ( x + ) + ( x + 10 ) ( – x ) b) ( x + )2 + ( + x ) ( – x) – 37 4x − − 3x + 2x + − c) x − 2x x − 2x x Bài 2: (1,5 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử: a) a2 – 4a + – b2 b) x3 – 2x2 – 6x + 27 Bài 3: (1,5 điểm) Tìm x: a) ( x + )( x – ) – x ( x – 11 ) = b) x2 ( x – ) – 12 + 4x = Bài 4: (1điểm) Cho A, B, Q đa thức (B ≠ 0) Biết A = 6x3 – 7x2 – x + ; B = 3x – A = B.Q Tìm x để Q = Bài 5: (3,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông A có AB = cm, AC = 12 cm Gọi M trung điểm BC Từ M kẻ ME vng góc với AB (E ∈ AB), kẻ MF vng góc với AC (F ∈ AC) a) Tứ giác AEMF hình ? Tại ? b) Tính độ dài AM c) Từ B kẻ đường thẳng song song với AM, cắt đường thẳng FM D Chứng minh D đối xứng với A qua trung điểm H BM d) EC cắt AM MF theo thứ tự I K Chứng IC = IK -Hết- Gv: Trương Trọng Hữu Trang 65 Tuyển Tập Đề Thi Tốn Các Năm Tại TPHCM PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN TÂN BÌNH Học kì ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013 - 2014 MƠN TỐN LỚP Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ CHÍNH THỨC Bài 1: Thực phép tính: (1.5đ) 1) ( x + ) ( x − 5) − x ( x − 3) 2) ( 35x y − 25x y5 + 15x y5 ) : 5x y5 Bài 2: Phân tích đa thức sau thành nhân tử: (1.5đ) 1) x + xy − 8x − 8y 2 2) 9x − 6x + − 36y 3) x − 8x + 15 Bài 3: 1) Thu gọn biểu thức: A = 2) Thực phép tính sau: Bài 4: 1) Tìm x biết: ( x + 5) x − 2xy + y x − y2 (0.75đ) 20 − 4x + x − 25 x + (0.75đ) − ( x + ) ( x − 3) = −2 (1đ) 2) Tìm giá trị nhỏ biểu thức M biết: M = x − 6x + 11 (0.5đ) AC Gọi M K trung điểm hai cạnh BC AC Trên tia đối tia MA lấy điểm E cho M trung điểm cạnh AE Bài 5: Cho ∆ABC vng A có AB = 1) Với MK = 3cm Tính độ dài cạnh AB diện tích tam giác ABC (1.5đ) 2) Chứng minh tứ giác ABEC hình chữ nhật (1đ) 3) Trên tia đối tia KM lấy điểm N cho K trung điểm cạnh MN Chứng minh tứ giác AMCN hình thoi (1đ) BE , từ E vẽ đường thẳng vng góc với đường thẳng AH F Chứng minh tứ giác BFEC hình thang cân.( 0.5đ) 4) Trên cạnh BE lấy điểm H cho BH = HẾT Gv: Trương Trọng Hữu Trang 66 Tuyển Tập Đề Thi Toán Các Năm Tại TPHCM Học kì PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN BÌNH TÂN KIỂM TRA HỌC KÌ I Năm học: 2013 – 2014 Mơn: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút ( không kể thời gian phát đề) Bài 1: Phân tích đa thức thành nhân tử: a)6x − 10x b)3 ( 2x − 1) + 12x − 6x c)x + 4x − xy − 4x d)x + y3 + 2x + 2y e)5x ( x − ) − ( x − ) Bài 2: Tính rút gọn: a)3 x ( 2x − ) − 6x b) ( 7x − ) ( 5x − 1) 4    c)  x y3 − 12x y − x y ÷:  − x y ÷ 27     2 d) − − x x ( x + 1) x + −9xy3  15   − ÷ 10  x y  Bài 3: Tìm x biết: a)2x + 4x = e) b)5x ( x + 3) − 10x − 30 = c) ( 4x − 1) − = Bài 4: Cho ∆ABC vuông A, đường phân giác AD Kẻ DE ⊥ AB E, DF ⊥ AC F a) Tứ giác AEDC hình gì? Vì sao? b) Chứng minh: tứ giác AEDF hình vng c) Từ D kẻ đường thẳng vng góc với BC cắt đường thẳng AB, AC M N Gọi P, Q trung điểm BN CM Chứng minh: PA = PD ∆BND vuông cân d) Chứng minh: bốn điểm E, F, P, Q thẳng hàng Gv: Trương Trọng Hữu Trang 67 Tuyển Tập Đề Thi Toán Các Năm Tại TPHCM Học kì ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA HỌC KÌ I Năm học: 2013 – 2014 Mơn: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút ( không kể thời gian phát đề) Bài 1: Phân tích đa thức thành nhân tử: a)3x − 12x + 12x b)x − 16 + 2xy + y c)x − 13x + 42 Bài 2: Thực phép tính: 2 a) ( 2x − 1) + ( 2x + 1) − ( 2x − 1) ( 2x + 1) b) x +9 − 2 x − x + 3x Bài 3: Tìm x, biết: a) ( 3x − 1) − 16 = b) ( x − ) − ( x + 1) ( x + ) = −7 Bài 4: Cho x + y = Tính giá trị biểu thức A = x + 3xy + y3 Bài 5: Cho ∆ABC vuông A (AB < AC) Gọi M trung điểm BC a) Cho AB = 12cm, AC = 16cm Tính BC AM b) Trên nửa mặt phẳng có bờ AB chứa điểm C, vẽ tia Ax // BC, tia Ax lấy điểm D cho AD = MC Chứng minh: ADCM hình thoi c) Gọi F trung điểm AM Chứng minh: B, F, D thẳng hàng d) Gọi I trung điểm AB K trung điểm AC Chứng minh: SBIKC = S∆ABC Gv: Trương Trọng Hữu Trang 68
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển Tập Đề Thi HK1 Lớp 8 TPHCM, Tuyển Tập Đề Thi HK1 Lớp 8 TPHCM