Tiết 8 CHUYỂN ĐỘNG TRÒN đều

4 56 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 16:45

GIÁO ÁN 2019 MẪU MỚI CỦA BGDTiết 8: CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀUI. MỤC TIÊU1. Kiến thức Phát biểu được định nghĩa của chuyển động tròn đều. Viết được công thức tính độ lớn của tốc độ dài và trình bày đúng được hướng của véc tơ vận tốc của chuyển động tròn đều. Phát biểu được định nghĩa, viết được công thức và nêu được đơn vị của tốc độ góc trong chuyển động tròn đều. Phát biểu được định nghĩa, viết được công thức và nêu được đơn vị đo của chu kì và tần số. Viết được công thức liên hệ giữa được tốc độ dài và tốc độ góc. Nắm được hướng của gia tốc trong chuyển động tròn đều và viết được công thức của gia tốc hướng tâm.2. Kỹ năng Chứng minh được các công thức (5.4), (5.5), (5.6) và (5.7) SGK cũng như sự hướng tâm của véc tơ gia tốc. Giải được các bài tập đơn giản về chuyển động tròn đều. Nêu được một số vd thực tế về chuyển động tròn đều.3. Thái độ Nghiêm túc, chú ý.4. Định hướng phát triển năng lựcNăng lực làm việc theo nhóm, năng lực tư duy và suy luận, năng lực tổng hợp kiến thức, năng lực toán họcII. CHUẨN BỊ1. Giáo viên: Một vài thí nghiệm đơn giản để minh hoạ chuyển động tròn đều. Hình vẽ 5.5 trên giấy khổ lớn dùng cho HS trình bày cách chứng minh của mình trên bảng.2. Học sinh:Ôn lại các khái niệm vận tốc, gia tốc ở bài 3.III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌCA. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNGNêu ví dụ về một số chuyển động tròn đềuB. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI Tiết 8: CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU I MỤC TIÊU Kiến thức - Phát biểu định nghĩa chuyển động tròn - Viết cơng thức tính độ lớn tốc độ dài trình bày hướng véc tơ vận tốc chuyển động tròn - Phát biểu định nghĩa, viết công thức nêu đơn vị tốc độ góc chuyển động tròn - Phát biểu định nghĩa, viết công thức nêu đơn vị đo chu kì tần số - Viết công thức liên hệ tốc độ dài tốc độ góc - Nắm hướng gia tốc chuyển động tròn viết cơng thức gia tốc hướng tâm Kỹ - Chứng minh công thức (5.4), (5.5), (5.6) (5.7) SGK hướng tâm véc tơ gia tốc - Giải tập đơn giản chuyển động tròn - Nêu số vd thực tế chuyển động tròn Thái độ - Nghiêm túc, ý Định hướng phát triển lực Năng lực làm việc theo nhóm, lực tư suy luận, lực tổng hợp kiến thức, lực toán học II CHUẨN BỊ Giáo viên: - Một vài thí nghiệm đơn giản để minh hoạ chuyển động tròn - Hình vẽ 5.5 giấy khổ lớn dùng cho HS trình bày cách chứng minh bảng Học sinh: Ơn lại khái niệm vận tốc, gia tốc III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC A HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG Nêu ví dụ số chuyển động tròn B HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI Nội dung 1: Tìm hiểu chuyển động tròn, chuyển động tròn Mục tiêu: Tìm hiểu khái niệm chuyển động tròn Nội dung: Khái niệm chuyển động tròn, chuyển động tròn Hoạt động giáo viên học sinh Sản phẩm kiến thức, kĩ năng, lực cần đạt I Định nghĩa Tiến hành số thí nghiệm minh hoạ chuyển Chuyển động tròn động tròn Chuyển động tròn chuyển động có quỹ đạo đường tròn u cầu hs nhắc lại k/n vận tốc trung bình học Tốc độ trung bình chuyển động Cho hs định nghĩa tốc độ trung bình chuyển tròn động tròn Tốc độ trung bình chuyển động tròn đại lượng đo thương số độ dài Giới thiệu chuyển động tròn cung tròn mà vật thời gian Yêu cầu trả lời C1 hết cung tròn s t Phát biểu định nghĩa chuyển động tròn, chuyển động tròn Chuyển động tròn Chuyển động tròn chuyển động có quỹ đạo tròn có tốc độ trung bình Nhắc lại định nghĩa cung tròn vtb = Định nghĩa tốc độ trung bình chuyển động tròn Ghi nhận khái niệm Trả lời C1 Nội dung 2: Tìm hiểu tốc độ dài véc tơ vận tốc chuyển động tròn Mục tiêu: Tìm hiểu tốc độ chuyển động tròn Nội dung: Các định nghĩa, công thức tốc độ dài, tốc độ góc Hoạt động giáo viên học sinh Sản phẩm kiến thức, kĩ năng, lực cần đạt Vẽ hình 5.3 II Tốc độ dài tốc độ góc Mơ tả chuyển động chất điểm cung MM’ Tốc độ dài thời gian t ngắn s v= Nêu đặc điểm độ lớn vận tốc dài CĐTĐ t Yêu cầu trả lời C2 Trong chuyển động tròn tốc độ dài vật có độ lớn khơng đổi Hướng dẫn sử dụng công thức véc tơ vận tốc tức thời Véc tơ vận tốc chuyển động tròn  Vẽ hình 5.4   s v = Nêu phhân tích đại lượng tốc độ góc t u cầu trả lời C3 Véc tơ vận tốc chuyển động tròn u cầu nhận xét tốc độ góc chuyển động tròn ln có phương tiếp tuyến với đường tròn quỹ đạo Trong chuyển động tròn véc tơ vận tốc có phương ln ln thay đổi Nêu đơn vị tốc độ góc Tần số góc, chu kì, tần số a) Tốc độ góc Định nghĩa chu kì Tốc độ góc chuyển động tròn Yêu cầu trả lời C4 đại lượng đo góc mà bán kính quay Yêu cầu nêu đơn vị chu kì quét đơn vị thời gian  Định nghĩa tần số  t Yêu cầu trả lời C5 Tốc độ góc chuyển động tròn Yêu cầu nêu đơn vị tần số đại lượng không đổi Yêu cầu nêu mối liên hệ chu kì tần số Đơn vị tốc độ góc rad/s b) Chu kì Yêu cầu trả lời C6 Chu kì T chuyển động tròn thời gian để vật vòng Xác định độ lớn vận tốc chuyển động tròn Liên hệ tốc độ góc chu kì : điểm M quỹ đạo 2 T=  Vẽ hình 5,3 Đơn vị chu kì giây (s) Trả lời C2 c) Tần số Tần số f chuyển động tròn số Ghi nhận khái niệm vòng mà vật giây Trả lời C3 Liên hệ chu kì tần số : f = T Nêu đặc điểm tốc độ góc chuyển động tròn Đơn vị tần số vòng giây (vòng/s) héc (Hz) d) Liên hệ tốc độ dài tốc độ góc v = r Ghi nhận đơn vị tốc độ góc Ghi nhận định nghĩa chu kì Trả lời C4 Nêu đơn vị chu kì Ghi nhận định nghĩa tần số Trả lời C5 Nêu đơn vị tần số Nêu mối liên hệ T f Trả lời C6 C HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP Cho học sinh tóm tắt kiến thức học D HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG Yêu cầu học sinh nhà học làm tập E HOẠT ĐỘNG TÌM TỊI MỞ RỘNG Tìm xem xung quanh chuyển động chuyển động tròn có chu kỳ ? IV HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ BÀI VỀ NHÀ Nêu câu hỏi tập nhà: Câu hỏi: 1, 2, 3, SGK- Tr 144 Bài tập: 7, SGK- Tr 145 Bài tập: 26.2; 26.5; 26.6; 26.7 SGK-Tr50 V GHI CHÉP/ĐIỀU CHỈNH/THAY ĐỔI/BỔ SUNG ………………………………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………………………… .… ... hết cung tròn s t Phát biểu định nghĩa chuyển động tròn, chuyển động tròn Chuyển động tròn Chuyển động tròn chuyển động có quỹ đạo tròn có tốc độ trung bình Nhắc lại định nghĩa cung tròn vtb... Yêu cầu trả lời C3 Véc tơ vận tốc chuyển động tròn Yêu cầu nhận xét tốc độ góc chuyển động tròn ln có phương tiếp tuyến với đường tròn quỹ đạo Trong chuyển động tròn véc tơ vận tốc có phương luôn... nghĩa tốc độ trung bình chuyển động tròn Ghi nhận khái niệm Trả lời C1 Nội dung 2: Tìm hiểu tốc độ dài véc tơ vận tốc chuyển động tròn Mục tiêu: Tìm hiểu tốc độ chuyển động tròn Nội dung: Các định
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 8 CHUYỂN ĐỘNG TRÒN đều, Tiết 8 CHUYỂN ĐỘNG TRÒN đều