Hệ Thống Ngân hàng câu hỏi toán cao cấp

16 102 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 15:22

CÂU HỎI Các hàm số định công thức sau hàm lẻ? Tập xác định hàm số Tính giới hạn sau: Hàm số xác định phương án sau có tập xác định R? Hàm số định công thức sau hàm chẵn? Hàm số: không xác định giá trị x, sau đây? Anh/chị tập xác định hàm: Trong tập sau, tập hữu hạn? A Tất phương án B cotg Cho F = {1,4,7,10} G = {1,4,7} Hỏi mệnh đề sau mệnh đề sai? Tập {1,4,10} tập thật F C D Tất phương án + Tất phương án Tập số nguyên dương lớn 100 Tập điểm nằm tren đoạn thẳng nối liền hai điểm phân biệt M , N Tập {4,7,10} tập thật F Tập sô nguyên Tập số nguyên nhỏ 10 dương bé thua 1.000.000.000 Tập {1,4,7} tập thật G Cả đáp án sai Cho A = {a.b.c}, B = {1,2,3}, C = {b,c,a}, D = {3,2,1} Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? Cho a,b,c thuộc R Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? Trong giá trị sau, giá trị không nghiệm đẳng thức Tập xác định hàm số y = arctg( ln x) là: Trong giá trị sau, giá trị không nghiệm đẳng thức Với giá trị a hàm số A tương đương B B=D A=B A=C Nếu a > b ac > bc Nếu a > b a+c > b+c Nếu a > b a > 0, b > a2 > b2 Nếu a khác a2 > A = -4 A=3 A=0 A = 10 a=2 a=0 a=-6 a=-5 5/2 -3/2 4/9 9/4 Ln -1 Liên tục x=0? 2/3 Liên tục x=0? Khi , VCB không bậc với Ln 3/2 VCB lại Anh/ chị tập xác định hàm: Trong giá trị sau, giá trị không nghiệm đẳng thức =a I= Kết sau ? Giá trị nhỏ hàm số Xét hàm f có cơng thức hàm sau : Và mệnh đề : (I):f liên tục khoảng (II):f liên tục nửa đoạn (III):f liên tục nửa đoạn Anh chị cho biết mệnh đề sau đúng: Cho hàm số Là điểm Cho giới hạn có giá trị : (I): (II): a = -4 a=3 a = 10 a=0 I= I=- I= Chỉ (III) (I)Hoặc (III) Chỉ (II) Chỉ(I) Gián đoạn bỏ (III) (IV) Gián đoạn loại (II) (III) Liên tục (I)và (III) Cực tiểu (I)và (II) (III): (IV): Hãy cặp giới hạn có giá trị nhau: Tìm tích phân : I= Một ngun hàm hàm số y = Đạo hàm hàm số điểm x = : Tìm tích phân I = Kết sau đúng? Một nguyên hàm hàm số là: Giá trị lớn hàm số bằng: Câu sau đạo hàm hàm số: Câu sau đạo hàm hàm sốTrên Khi viết : Cho Thì giá trị là: Khi viết : cho Thì giá 2ln2 - Tg Không tồn I = 2arctg I= 0 ½ -1 -2tg Cos a 1/3 trị Một nguyên hàm hàm số là: Tìm tích phân kết sau đúng? Tìm miền xác định hàm số Tìm cực trị hàm số Đạo hàm cấp hai hàm số là? Tìm cực trị hàm số : Tìm miền xác định hàm số : ? Tìm miền xác định hàm số ? Tính tích phân : Câu sau đạo hàm hàm số Hàm số đạt cực tiểu điểm: Tìm tích phân : Hàm số đạt cực tiểu điểm : Hàm số đạt cực đại điểm ( 2,2) Hàm số đạt cực đại hai điểm ( -2,2) Hàm số đạt cực đại hai điểm ( 2,-2) Hàm số khơng có cực trị Hàm số đạt cực tiểu (0,-1) Hàm số đạt cực tiểu (0,1) Hàm số đạt cực tiểu (0,-1) Hàm số đạt cực đại (0,-1) -1 Khơng có cực tiểu Khơng có tiêu cực -1 Tìm tích phân kết sau đúng? Câu sau đạo hàm hàm số : Khai triển Maclaurin đến bậc hai hàm số x VCB bằng: Hàm số sau khơng có đạo hàm x=0? Hàm số sau khơng có đạo hàm x = 1? Đạo hàm hàm số điểm x = là: Câu sau đạo hàm hàm số: Xét hàm f có cơng thức hàm sau Khi , VCB khơng bậc với VCB lại Khi viết : Cho giá trị là: Hàm số định công Không tồn 3/2 2/3 -2 -4 Ln(cos x) Ln( + x) |x| + 2000 -1 thức sau hàm chẵn? Cho hàm số hàm số ngược (đảo_ cho cơng thức sau đây? Tìm tích phân Tìm tích phân : Một ngun hàm hàm số là: Một nguyên hàm hàm số Tính tích phân Câu sau đạo hàm hàm số: Câu sau đạo hàm hàm số : Xét hàm f có cơng thức -2 hàm sau Trong giá trị ghi phải thỏa mãn giá trị để hàm f liên tục ? Với giá trị a 5/2 hàm số liên tục x=0? -2 -1 -4 -3/5 3/2 -3/2 +C Xét hàm f có cơng thúc hàm sau : Tìm cực trị hàm sơ Tìm cực trị hàm số Tìm tích phân Cho giới hạn sau Giới hạn không hữu hạn ? Giới hạn : Giới hạn Với giá trị a hàm số Xét đồ thị vẽ hình sau: Câu sau ? Hàm số đạt cực tiể điềm (-1,1) Hàm số đạt cực đjai tịa điểm (-1,1) Hàm số đạt cực đại (21,20) Hàm số đạt cực tiểu điềm (-1,1) Hàm số đạt cực đại (21,20) Chỉ (III) Chỉ (I) Chỉ (II) Chỉ (I) (II) -1/6 1/3 Không tồn 1/6 3/2 1/2 (C) đồ thị hàm số: (C) đồ thị hàm số: (C) đồ thị hàm số: (C) đồ thị hàm số: Hàm số đạt cực đại điểm (-1,1) Hàm số đạt cực tiểu (21,20) 4/9 Câu sau đạo hàm hàm số Tính tích phân chọn câu trả lời : Tính tích phân : với D hình tròn Tính tích phân kết sau Một nguyên hàm hàm số Tính tích phân kết sau đúng? Tính tích phân Kết sau đúng? Tìm cực trị hàm số Hàm số khơng có cực trị Khảo sát liên tục hàm số sau đạo hàm riêng cấp Tính tích phân Tính tích phân Kết sau đúng? Tính tích phân Tính tích phân Hàm số liên tục đạo hàm riêng không liên tục 14/3 ,) () Hàm số đạt cực đại hai điểm (1,1),(-1,-1) Hàm số liên tục đạo hàm riêng liên tục 8/13 Hàm số đạt cực tiểu hai điểm (1,1),(-1,1) Hàm số liên tục đạo hàm riêng liên tục Hàm số đạt cực đại hai điểm (1,1),(1,-1) Hàm số liên tục csac đạo hàm riêng liên tục 13/3 16/3 Tìm cực trị hàm số Tìm miền xác định hàm số Tìm cực trị hàm số Hàm số đạt cực đại điểm (-1,1) Hàm số đạt cực tiểu điểm (-1,1) Hàm số đạt cực tiểu điểm (-1,1) Hàm số đạt cực đại điểm (-1,1) Hàm số đạt cực đại hai điểm (-2,2) Hàm số đạt cực đại điểm (2,2) Hàm số khơng có cực trị Hàm số đạt cực đại điểm (2,-2) Giải phương trình biến số phân ly Giải phương trình biến số phân ly Giải phương trình vi phân tuyến tính cấp y’+2xy = x Giải phương trình đẳng c ấp Tìm miền hội tụ chuỗi lũy thừa có số hạng tổng quát sau Tính tích phân Kết sau đúng? -2 Tính tích phân đường Trong AB đoạn đường thẳng y = -2x+2 từ điểm A(1,0) đến điểm B(0,2) +C -1 Tính tích phân Kết sau Tính tích phân -3 Tính tích phân -1 Tính tích phân I= Tính tích phân Tính tích phân Với D giới hạn đường tròn Tích tích phân Với D giới hạn đường tròn Tích tích phân Với D giới hạn đường tròn Và Tích tích phân với Tính tích phân đường Trong AB đoạn đường thẳng y = -2x+2 từ điểm A(1,0) đến điểm B( 0,2) Tính tích phân Với D giới hạn đường -2 -2 -2 -1 tròn Tính tích phân với Tính tích phân cung parabol y= Tích tích phân Giải phương trình vi phân cấp hệ số y’+3y’=0 Chọn câu trả lời: Tìm miền hội tụ chuỗi lũy thừa có số hạng tổng quát sau câu trả lời: Tính tích phân Chọn Chọn câu trả lời Giải phương trình đẳng c ấp Tính tích phân 0 Y= Chọn câu trả lời: Giải phương trình biến số phân ly Giải phương trình Chọn câu trả lời: Giải phương trình biến số phân ly Tìm miền hội tụ chuỗi lũy thừa có số hạng tổng quát sau Tìm miền hội tụ chuỗi lũy thừa có số hạng tổng quát sau Chọn câu trả lời : Tính tích phân Chọn câu trả lời: Giải phương trình vi phân cấp hệ số Giải phương trình vi phân cấp hệ số y’’- 2y’+ 2y=0 Tìm miền hội tụ chuỗi lũy thừa có số hạng tổng quát sau Chọn câu trả lời : Xét chuỗi số Hỏi kết luận sau sai? Giải phương trình vi phân cấp hệ số Chọn câu trả lời: Giải phương trình vi phân cấp hệ số y’’-y’-2y=0 Tính tích phân Giải phương trình vi 0
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ Thống Ngân hàng câu hỏi toán cao cấp, Hệ Thống Ngân hàng câu hỏi toán cao cấp

Từ khóa liên quan