cau hoi on ly thuyet BVP

3 73 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 11:08

Câu hỏi ôn lý thuyết Cách vùng giữ chỗ chèn Shape Word Click nút Office button -> Word option -> th Advanced -> ỵ Automatically drawing canvas … Trong Word, làm để không cho chép nội dung văn Thẻ Developer -> Protect Document -> Restrict Formatting … -> Allow only this … : Filling in Form -> Yes,start -> Nhập password bảo vệ Cho biết cách xóa AutoText MSWord Chọn biểu tượng AutoText -> nhấp phải lên Auto text -> Organize and Delete -> Delete Cho biết ý nghĩa việc bảo vệ tài liệu văn tập tin chế độ Comments Microsoft Word Cho phép chèn thêm thích cho đoạn văn bản, không cho chỉnh sửa nội dung văn Trình bày bước thực để bảo vệ cấu trúc bảng tính tập tin Excel Thẻ Review -> Protect Workbook  chọn Structure -> gõ password  OK Trình bày bước thực để ẩn cơng thức tính tóan bảng tính tập tin Excel - Chọn bảng tính (sheet) -> Nhấp phải -> Format cell -> thẻ Protection -> bỏ chọn Locked - Thẻ Home  Editing  Find & Select  Fomulars để chọn tất ô chứa công thức - Format cell -> thẻ Protection -> chọn Locked Hidden - Thẻ Review -> Protect Sheet -> gõ password -> OK Cho biết cách thiết lập Font chữ mặc định tạo Workbook Excel Click File -> Option ->Tab General-> When createting new wordbook-> Use this Font : chọn Font -> ok Để thiết lập chức tạo dự phòng lưu tập tin Word làm ? File  Options  Advanced Save  chọn Always create backup copy Hãy nêu cách tạo phím tắt cho nút lệnh Ribbon Word? File  Options  Customize Ribbon  Customize Chọn lệnh tạo phím tắt 10 Cơng dụng tập tin *.dotx Word, cách tạo tập tin Template Word ? - Công dụng: dùng để tạo văn mẫu Word - Cách tạo: + Tạo file mẫu + Vào File  Save As  Save as type chọn kiểu lưu *.dotx 11 Cách tạo liên kết Word với địa Web ? Chọn văn cần liên kết  Insert  Hyperlink  Address nhập vào tên địa Web 12 Hãy nêu cách bảo vệ không cho phép chỉnh sửa văn Word? Review  Restrict Editing  Alow only this type of editing in the document  No changes 13 Hãy nêu cách bảo vệ văn để làm việc với Form Word? Review  Restrict Editing  Alow only this type of editing in the document  Filling in forms 14 Hãy nêu cách chèn khối văn tự động (Auto Text) Word? Insert  Quick Parts  Autotext 15 Làm để chuyển đổi từ Bảng biểu (table) sang Văn (text) ngược lại chuyển đổi từ Văn (text) sang Bảng biểu (table)? - Chọn vào Table  Layout  Convert to text - Chọn đoạn văn có chung định dạng sau vào Insert Table  Convert Text To Table 16 Cho biết cách để thẻ Developer Word? File  Options  Customize Ribbon  Check vào thẻ Developer 17 Hãy nêu cách cài đặt nơi lưu mặc định Word ổ đĩa D? File  Options  Save  Default file location  D:\ 18 Hãy nêu cách để bật/tắt chế độ sửa lỗi tả Word? File  Options  Proofing  Check Spelling As you type: Bật/Tắt chế độ kiểm tra tả 19 Làm để thiết lập chế độ lưu tự động Word/Excel khoảng phút Word/Excel lưu lần File  Options  Save  Save AutoRecover information every  chọn minutes 20 Để thiết lập chức tạo dự phòng lưu tập tin excel làm nhu ? File  Save As  Tools  General Options Chọn Always create backup 21 Hãy nêu cách thêm tập tin doiso.xla dùng để chuyển số thành chữ Excel? Thẻ Developer  Add-Ins  Browse  chọn đến tập tin doiso.xla 22 Làm để mặc định 10 Sheet Excel? File  Options  General  Include this many sheets  chọn 10 23 Cho biết ý nghĩa chức Data validation Excel? Dùng để khống chế liệu nhập excel 24 Cho biết ý nghĩa chức Conditional Formatting Excel? Dùng để định dạng cho vùng thỏa điều kiện excel 25 Làm để Import file khác vào file Excel? Data  Existing Connections  Browse for More  chọn tập tin cần Import ... tập tin Word làm ? File  Options  Advanced Save  chọn Always create backup copy Hãy nêu cách tạo phím tắt cho nút lệnh Ribbon Word? File  Options  Customize Ribbon  Customize Chọn lệnh tạo... Restrict Editing  Alow only this type of editing in the document  No changes 13 Hãy nêu cách bảo vệ văn để làm việc với Form Word? Review  Restrict Editing  Alow only this type of editing...  Layout  Convert to text - Chọn đoạn văn có chung định dạng sau vào Insert Table  Convert Text To Table 16 Cho biết cách để thẻ Developer Word? File  Options  Customize Ribbon  Check vào
- Xem thêm -

Xem thêm: cau hoi on ly thuyet BVP, cau hoi on ly thuyet BVP