TC 10 ôn tập kiểm tra 1 tiết lần 2

3 37 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 11:00

Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng Ngày soạn: 07/ 11/ 2018 TIẾT PPCT 30: TỰ CHỌN 10 - ÔN TẬP KIỂM TRA TIẾT LẦN I Mục tiêu học Kiến thức - kĩ - thái độ Kiến thức: Củng cố toàn kiến thức chương Kỹ năng: Giải tập tự luận trắc nghiệm BTH * Trọng tâm: Giải tập tự luận mối quan hệ vị trí cấu tạo, oxit cao hợp chất khí với H, kim loại kiềm tác dụng với H 2O Thái độ: Say mê, hứng thú, tự chủ học tập; trung thực; yêu khoa học Định hướng lực hình thành phát triển - Năng lực giải vấn đề, lực tư duy, lực hợp tác - Năng lực sử dụng ngơn ngữ: Diễn đạt, trình bày ý kiến, nhận định thân II/ Phương pháp kĩ thuật dạy học 1/ Phương pháp dạy học: Phương pháp dạy học nhóm, dạy học giải vấn đề 2/ Các kĩ thuật dạy học - Hỏi đáp tích cực, đọc tích cực - Hoạt động nhóm nhỏ - Kĩ thuật khăn trải bàn III Chuẩn bị giáo viên học sinh Giáo viên (GV) - Soạn giáo án, phiếu học tập - Nam châm (để gắn nội dung báo cáo HS lên bảng từ) Học sinh (HS) - Ôn cũ - Bảng hoạt động nhóm, bút mực viết bảng IV Chuỗi hoạt động học Hoạt động 1: Giải tập trắc nghiệm (20 phút) Mục tiêu Phương thức tổ chức Sản phẩm - Vận dụng Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV phát PHT số PHIẾU HỌC TẬP SỐ kiến thức 1C Câu Nguyên tố hoá học sau có tính chất hố học tương tự Natri? học vào B Nitơ C Kali D Sắt tình A Oxi Câu Dãy nguyên tố sau xếp theo chiều tăng dần bán kính nguyên tử? 2D Đánh giá Kết hợp quan sát mức độ tích cực HS Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ cụ thể - Rèn lực sử dụng ngơn ngữ, hợp tác Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng A C, N, Si, F B Na, Ca, Mg, Al C F, Cl, Br, I D O, S, Te, Se Câu Dãy nguyên tố sau xếp theo chiều tăng dần độ âm điện nguyên tử? A Na, Cl, Mg, C B N, C, F, S C Li, H, C, O, F D S, Cl, F, P Câu Tính chất sau biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng điện tích hạt nhân nguyên tử? A Tỷ khối B Số lớp electron C Số e lớp D Điện tích hạt nhân Câu Phát biểu sau sai ? Trong nhóm A bảng tuần hồn, theo chiều tăng điện tích hạt nhân nguyên tử, A tính kim loại ngun tố tăng dần B tính phi kim nguyên tố tố giảm dần C tính bazơ hiđroxit tương ứng tăng dần D độ âm điện nguyên tố tăng dần Câu Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố có tính phi kim mạnh A flo (F) B oxi (O) C clo (Cl) D lưu huỳnh (S) Câu Nguyên tố hoá học X thuộc chu kỳ 3, nhóm VA Cấu hình electron ngun tử X A 1s22s22p63s23p5 B 1s22s22p63s23p4 C 1s22s22p63s23p2 D 1s22s22p63s23p3 Câu Cho cấu hình electron nguyên tử nguyên tố sau: X1: 1s22s2 X2: 1s22s22p63s1 X3: 1s22s22p63s2 2 6 10 2 X4:1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p X5: 1s 2s 2p X6: 1s 2s22p63s23p64s2 Những nguyên tố thuộc nhóm A? A X1, X2, X4 B X1, X3, X6 C X2, X3 D X4, X6 Câu Cho nguyên tố 9F, 8O, 15P, 7N Bán kính nguyên tử tăng dần theo thứ tự sau : A N < O < F < P B F < O < N < P C F < O < P < N D P< F < O < N 2 Câu 10 Một nguyên tố R có cấu hình electron: 1s 2s 2p , cơng thức hợp chất với hidro công thức oxit cao A RH2, RO B RH3, R2O3 C RH4, RO2 D RH3, R2O5 3C 4C 5D 6A 7D HĐ báo cáo, thảo luận, GV cộng điểm khuyến khích vào điểm miệng, 15 phút 8B 9B 10D Thực nhiệm vụ học tập HS làm việc cặp đôi 10 phút Báo cáo, thảo luận: HĐ chung lớp GV mời đại diện cặp đôi báo cáo kết Các HS khác góp ý, phản biện GV chốt kiến thức Hoạt động 2: Giải tập tự luận ( 24 phút) Mục tiêu Vận dụng kiến thức ôn tập vào Phương thức tổ chức Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV phát PHT số PHIẾU HỌC TẬP SỐ Câu 1: a/ Nguyên tử ngun tố X có cấu hình electron 1s22s22p5 Xác định vị trí X bảng tuần hồn (số thứ tự ơ, chu kì, nhóm) b/ Trong bảng tuần hồn, ngun tố Y 12, chu kì 3, nhóm IIA Hãy cho biết ngun tử Y có proton, lớp electron electron lớp Sản phẩm Đánh giá Chấm kết Sản phẩm số nhóm nhóm sau để thay GV chốt điểm Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng tình Câu 2: Trong bảng tuần hồn, ngun tố R nhóm VA a/ Viết cơng thức oxit cao công thức hợp chất với hiđro R cụ thể - Rèn kĩ giải tập hóa học - Rèn lực sử dụng ngơn ngữ, hợp tác kiến thức b/ Trong oxit cao R, oxi chiếm 74,074% khối lượng Xác định tên R tính phần trăm khối lượng R hợp chất với hiđro Câu 3: Hòa tan hết 4,68 gam kim loại kiềm X vào 95,44 gam nước, thu dung dịch Y 1,344 lít khí (đktc) a/ Viết PTHH xác định tên X b/ Tính nồng độ phần trăm chất tan dung dịch Y Thực nhiệm vụ học tập HS làm việc nhóm 10 phút Ghi kết vào bảng nhóm Báo cáo, thảo luận: HĐ chung lớp GV mời nhóm lên thuyết minh Các nhóm khác góp ý, phản biện GV chốt kiến thức Hoạt động 4: Dặn dò (1 phút) - Chuẩn bị kiểm tra tiết ==============HẾT=============== miệng ... X A 1s22s22p63s23p5 B 1s22s22p63s23p4 C 1s22s22p63s23p2 D 1s22s22p63s23p3 Câu Cho cấu hình electron nguyên tử nguyên tố sau: X1: 1s22s2 X2: 1s22s22p63s1 X3: 1s22s22p63s2 2 6 10 2 X4:1s 2s 2p 3s... X4:1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p X5: 1s 2s 2p X6: 1s 2s22p63s23p64s2 Những nguyên tố thuộc nhóm A? A X1, X2, X4 B X1, X3, X6 C X2, X3 D X4, X6 Câu Cho nguyên tố 9F, 8O, 15 P, 7N Bán kính nguyên tử tăng... < P < N D P< F < O < N 2 Câu 10 Một nguyên tố R có cấu hình electron: 1s 2s 2p , công thức hợp chất với hidro công thức oxit cao A RH2, RO B RH3, R2O3 C RH4, RO2 D RH3, R2O5 3C 4C 5D 6A 7D HĐ
- Xem thêm -

Xem thêm: TC 10 ôn tập kiểm tra 1 tiết lần 2, TC 10 ôn tập kiểm tra 1 tiết lần 2