53 ôn tập học kì 1 (tt) hóa 10

4 18 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 11:00

Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng Ngày soạn: 21/ 12/ 2018 TIẾT PPCT 53: ƠN TẬP HỌC KÌ (tt) I Mục tiêu học Kiến thức - kĩ - thái độ Kiến thức: - Hệ thống hóa kiến thức cấu tạo chất thuộc bốn chương 1, 2, 3, - Học sinh hiểu vận dụng kiến thức cấu tạo nguyên tử, bảng tuần hoàn định luật tuần hồn ngun tố hố học, liên kết hoá học để làm tập, chẩn bị kiến thức sở tốt cho việc học phần sau chương trình Kỹ năng: - Củng cố phát triển kĩ xác định số oxi hoá nguyên tố - Củng cố phát triển kĩ cân phương trình hố học phản ứng oxi hố - khử phương pháp thăng electron - Rèn luyện kĩ nhận biết phản ứng oxi hoá - khử, chất oxi hố, chất khử, chất tạo mơi trường cho phản ứng - Rèn luyện kĩ giải tập có tính tốn đơn giản - Rèn luyện kĩ hệ thống hoá kiến thức bài, chương Trọng tâm: Giải tập trắc nghiệm tự luận chương 1, 2 Định hướng lực hình thành phát triển - Năng lực giải vấn đề, lực tư duy, lực hợp tác - Năng lực sử dụng ngôn ngữ: Diễn đạt, trình bày ý kiến, nhận định thân II/ Phương pháp kĩ thuật dạy học 1/ Phương pháp dạy học: Phương pháp dạy học nhóm, dạy học giải vấn đề 2/ Các kĩ thuật dạy học - Hỏi đáp tích cực, đọc tích cực - Hoạt động nhóm nhỏ - Kĩ thuật khăn trải bàn III Chuẩn bị giáo viên học sinh Giáo viên (GV) - Soạn giáo án, phiếu học tập - Nam châm (để gắn nội dung báo cáo HS lên bảng từ) Học sinh (HS) - Ôn cũ - Bảng hoạt động nhóm, bút mực viết bảng IV Chuỗi hoạt động học Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng Hoạt động 1: Giải tập trắc nghiệm (25 phút) Mục tiêu Vận dụng kiến thức học vào tình cụ thể - Rèn lực sử dụng ngôn ngữ, hợp tác Phương thức tổ chức Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV phát PHT số PHIẾU HỌC TẬP SỐ Câu 1: Số hiệu nguyên tử nguyên tố bảng tuần hồn khơng cho biết A Số nơtron B Số thứ tự, chu kì, nhóm C Số electron ngun tử D Số proton hạt nhân Câu 2: Trong nguyên tử, loại hạt có khối lượng khơng đáng kể so với hạt lại ? A electron B nơtron C proton D nơtron electron Câu 3: Cho phát biểu sau: “Trong nguyên tử ” (1) electron gần hạt nhân có mức lượng thấp (2) số electron tối đa phân lớp s, p, d, f 2, 6, 10, 14 (3) chuyển động electron theo quỹ đạo xác định (4) lớp thứ n có n phân lớp lớp thứ n chứa tối đa 2n electron ( n = 1,2,3,4 ) Số phát biểu A B C D Câu 4: Tổng số hạt mang điện ion AB 32- 82 Số hạt mang điện nhân nguyên tử A nhiều nguyên tử B Số hiệu nguyên tử A B (theo thứ tự) A 16 B 13 C D 14 Câu 5: Một hợp chất có cơng thức XY2 X chiếm 50% khối lượng Trong hạt nhân X Y có số proton số nơtron Tổng số proton phân tử XY2 32 Số hiệu nguyên tử X Y là? A 16 B 16 C 18 D 20 Câu 6: Chu kì chứa nhiều nguyên tố bảng tuần hoàn với số lượng nguyên tố A 32 B 28 C 18 D 24 Câu 7: Ion X2+ có cấu hình electron lớp ngồi 2s²2p6 Vị trí, tính chất nguyên tố X bảng tuần hồn A Chu kì 3, nhóm IIA, kim loại B Chu kì 3, nhóm VIA, phi kim C Chu kì 4, nhóm IVB, kim loại D Chu kì 4, nhóm IIIB, kim loại Câu 8: Cấu hình electron nguyên tử ba nguyên tố X: 1s22s22p63s1 ; Y: 1s22s22p63s23p64s1 ; Z: 1s22s1 Phát biểu sau đúng? A Tính bazơ oxit hidroxit nguyên tố Z < X < Y B Bán kính nguyên tử Z > X > Y C Tính kim loại Z > X > Y D Độ âm điện Z > X > Y Câu 9: X, Y nguyên tố thuộc nhóm A chu kì liên tiếp Tổng số hạt mang điện nguyên tử X Y 40 Số e hợp chất XH4 là: (Biết ZX < ZY) A 10 B 15 C 36 D 18 Sản phẩm Câu đến câu 15 đáp án A Đánh giá Kết hợp quan sát mức độ tích cực HS HĐ báo cáo, thảo luận, GV cộng điểm khuyến khích vào điểm miệng, 15 phút Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng Câu 10: Bản chất liên kết ion lực hút tĩnh điện A hai ion mang điện tích trái dấu B proton electron hóa trị C hạt mang điện trái dấu D hạt nhân electron hóa trị Câu 11: Cho ngun tố có cấu hình electron X (3s1), Y (3s² 3p1), Z (3s² 3p5) Phát biểu sau sai? A Liên kết Z X liên kết cộng hóa trị B Liên kết Z Y liên kết cộng hóa trị có cực C Liên kết Z X liên kết ion D X, Y kim loại; Z phi kim Câu 12: Liên kết phân tử mang nhiều tính ion (hay có độ phân cực phân lớn nhất)? A CsCl B NaCl C KCl D RbCl Câu 13: Quá trình sau khơng phải q trình oxi hóa? A Cu0  Cu+2 + 2e B 2H+ + 2e  H02 C O02 + 4e  2O-2 D Zn+2 + 2e  Zn0 Câu 14: Trong phản ứng oxi hóa – khử , chất khử chất A nhường electron có số oxi hóa tăng sau phản ứng B nhường electron có số oxi hóa giảm sau phản ứng C nhận electron có số oxi hóa tăng sau phản ứng D nhận electron có số oxi hóa giảm sau phản ứng Câu 15: Cho phản ứng sau: (1) SO2 + 2H2O + Br2 → H2SO4 + 2HBr (2) SO2 + 2H2S → 2H2O + 3S (3) 5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O → K2SO4 + 2MnSO4 + 2H2SO4 (4) SO2 + 2KOH → K2SO3 + H2O Các phản ứng SO2 đóng vai trò chất khử A 1, B 2, C 1, 3, D 2, 3,4 Thực nhiệm vụ học tập HS làm việc cặp đôi 10 phút Báo cáo, thảo luận: HĐ chung lớp GV mời đại diện cặp đôi báo cáo kết Các HS khác góp ý, phản biện GV chốt kiến thức Hoạt động 2: Giải tập tự luận (20 phút) Mục tiêu Phương thức tổ chức - Vận dụng Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV phát PHT số kiến thức PHIẾU HỌC TẬP SỐ học vào tình 79 cụ thể Bài 1: Nguyên tử khối trung bình nguyên tố R 79,91 R có đồng vị Biết đồng vị thứ R chiếm 54,5% - Rèn kĩ a Xác định nguyên tử khối đồng vị lại ? giải tập b Nếu đồng vị 79R có 60 nguyên tử số nguyên tử đồng vị thứ hai ? hóa học Bài Cho nguyên tử: 11Na ; 9F ; 1H - Rèn a Trong chất sau: F2 ; HF NaF Chất có liên kết ion, liên kết cộng hóa trị khơng cực, liên kết cộng Sản phẩm Đánh giá Chấm kết Sản phẩm báo cáo nhóm sau số nhóm để thay GV chốt kiến thức điểm miệng Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ lực sử dụng ngôn ngữ, hợp tác Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng hóa trị có cực ? b Với hợp chất có liên kết ion trên, viết sơ đồ mơ tả hình thành liên kết; với hợp chất có liên kết cộng hóa trị , viết cơng thức cấu tạo tương ứng Bài 3: Xác định số oxi hóa, chất khử , chất oxi hóa , q trình oxi hóa, q trình khử cân phản ứng oxi hóa khử sau (theo phương pháp thăng electron): a Cl2 + SO2 + H2O → HCl + H2SO4 b Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO2 + H2O Bài 4: Kim loại R nguyên tố nhóm IIA bảng hệ thống tuần hồn Hòa tan 6,85 gam kim loại R vào 500 ml nước tạo 1,12 lít khí H2 (đktc) dung dịch X a Xác định tên kim loại R ? b Tính nồng độ phần trăm (C%) dd X biết lượng nước đem dùng phản ứng 500ml (cho khối lượng riêng nước 1g/ml) Thực nhiệm vụ học tập HS làm việc nhóm 10 phút GV gợi ý, hỗ trợ Ghi kết vào bảng nhóm Báo cáo, thảo luận: HĐ chung lớp GV mời nhóm lên thuyết minh Các nhóm khác góp ý, phản biện GV chốt kiến thức ==============HẾT=============== ... Hoạt động 2: Giải tập tự luận (20 phút) Mục tiêu Phương thức tổ chức - Vận dụng Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV phát PHT số kiến thức PHIẾU HỌC TẬP SỐ học vào tình 79 cụ thể Bài 1: Nguyên tử khối... Chu kì 3, nhóm IIA, kim loại B Chu kì 3, nhóm VIA, phi kim C Chu kì 4, nhóm IVB, kim loại D Chu kì 4, nhóm IIIB, kim loại Câu 8: Cấu hình electron nguyên tử ba nguyên tố X: 1s22s22p63s1 ; Y: 1s22s22p63s23p64s1... Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng Hoạt động 1: Giải tập trắc nghiệm (25 phút) Mục tiêu Vận dụng kiến thức học vào tình cụ thể - Rèn lực sử dụng ngôn ngữ, hợp tác Phương thức
- Xem thêm -

Xem thêm: 53 ôn tập học kì 1 (tt) hóa 10, 53 ôn tập học kì 1 (tt) hóa 10