29 luyện tập bảng tuần hoàn hóa lớp 10

3 38 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 10:59

Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng Ngày soạn: 02/ 11/ 2018 TIẾT PPCT 29 - LUYỆN TẬP BẢNG TUẦN HOÀN, SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HỒN CẤU HÌNH ELECTRON NGUN TỬ VÀ TÍNH CHẤT CỦA CÁC NGUYÊN TỐ (tt) I Mục tiêu học Kiến thức - kĩ - thái độ Kiến thức: Củng cố kiến thức về: - Bảng tuần hoàn - Sự biến đổi tuần hồn cấu hình electron ngun tử - Sự biến đổi tuần hồn tính chất (Tính kim loại, phi kim, độ âm điện, bán kính nguyên tử) nguyên tố tính axit, bazơ hợp chất - Củng cố kiến thức hợp chất oxit cao hợp chất khí với hiđro ngun tố hố học - Định luật tuần hồn Kỹ năng: Rèn luyện kĩ năng: - Xác định hoá trị nguyên tố dựa vào công thức oxit cao hợp chất khí với hiđro - Giải toán xác định nguyên tố * Trọng tâm: BT mối quan hệ vị trí tính chất nguyên tử, xác định nguyên tố Thái độ: Say mê, hứng thú, tự chủ học tập; trung thực; yêu khoa học Định hướng lực hình thành phát triển - Năng lực giải vấn đề, lực tư duy, lực hợp tác - Năng lực sử dụng ngơn ngữ: Diễn đạt, trình bày ý kiến, nhận định thân II/ Phương pháp kĩ thuật dạy học 1/ Phương pháp dạy học: Phương pháp dạy học nhóm, dạy học giải vấn đề 2/ Các kĩ thuật dạy học - Hỏi đáp tích cực, đọc tích cực - Hoạt động nhóm nhỏ - Kĩ thuật khăn trải bàn III Chuẩn bị giáo viên học sinh Giáo viên (GV) - Soạn giáo án, phiếu học tập - Nam châm (để gắn nội dung báo cáo HS lên bảng từ) Học sinh (HS) - Ôn cũ - Bảng hoạt động nhóm, bút mực viết bảng Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng IV Chuỗi hoạt động học Hoạt động 1: Giải tập trắc nghiệm (20 phút) Mục tiêu Phương thức tổ chức - Vận dụng Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV phát PHT số kiến thức PHIẾU HỌC TẬP SỐ ôn tập vào tình Câu 1: Ngun tố hố học X thuộc chu kỳ 3, nhóm VA Cấu hình electron nguyên tử X cụ thể A 1s22s22p63s23p5 B 1s22s22p63s23p4 C 1s22s22p63s23p2 D 1s22s22p63s23p3 electron nguyên tử nguyên tố sau: - Rèn kĩ Câu 2: Cho cấu2 hình X X2: 1s22s22p63s1 X3: 1s22s22p63s2 1: 1s 2s giải tập 2 6 10 2 X4:1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p X5: 1s 2s 2p X6: 1s 2s22p63s23p64s2 hóa học Những nguyên tố thuộc nhóm A? - Rèn A X1, X2, X4 B X1, X3, X6 C X2, X3 D X4, X6 lực sử dụng Câu 3: Sự biến đổi tính bazơ dãy NaOH , Mg(OH)2, Al(OH)3 A Giảm dần B Không biến đổi C Không xác định D Tăng dần ngôn ngữ, Câu 4: Cho nguyên tố 9F, 8O, 15P, 7N Bán kính nguyên tử tăng dần theo thứ tự sau : hợp tác A N < O < F < P B F < O < N < P C F < O < P < N D P< F < O < N Câu 5: Nguyên tố X có cấu hình electron hố trị 3d104s1 Vị trí X bảng tuần hồn A Chu kỳ 3, nhóm IB B Chu kỳ 4, nhóm IB C Chu kỳ 4, nhóm IA D Chu kỳ 3, nhóm IA Câu 6: Một nguyên tố R có cấu hình electron: 1s22s22p3, cơng thức hợp chất với hidro công thức oxit cao A RH2, RO B RH3, R2O3 C RH4, RO2 D RH3, R2O5 Câu 7: Oxit cao ngun tố R có cơng thức R 2O5 hợp chất với hiđro, R chiếm 82,35% khối lượng Vậy R A 14N B 122 Sb C 31P D 75As Câu 8: Cho 12 gam kim loại R thuộc nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl thu 11,2 lít khí H (đktc) Kim loại A Mg B Be C Ca D Ba Câu 9: A B nguyên tố nằm liên tiếp chu kì BTH, biết tổng số proton A B 31 Biết ZA> ZB A, B A K ; S B S; P C N; P D Cl; S Thực nhiệm vụ học tập HS làm việc cặp đôi phút Báo cáo, thảo luận: HĐ chung lớp Sản phẩm Báo cáo HS Đánh giá Kết hợp quan sát mức độ tích cực HS HĐ báo cáo, thảo luận, GV cộng điểm khuyến khích vào điểm miệng, 15 phút Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng GV mời đại diện cặp đôi báo cáo kết Các HS khác góp ý, phản biện GV chốt kiến thức Hoạt động 2: Giải tập tự luận (23 phút) Mục tiêu Phương thức tổ chức - Vận dụng Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV phát PHT số kiến thức PHIẾU HỌC TẬP SỐ ơn tập vào tình cụ thể Câu 1: Tổng số hạt nguyên tử ngun tố thuộc nhóm VIIA 28 a/ Tính nguyên tử khối - Rèn kĩ b/ Viết cấu hình electron ngun tử ngun tố đó? giải tập Câu 2: Khi cho 0,6 gam kim loại nhóm IIA tác dụng với nước tạo 0,336 lít khí hiđro đktc Xác định hóa học kim loại đó? - Rèn Câu 3: Oxit cao nguyên tố RO3, hợp chất với hiđro có 5,88%H khối lượng lực sử dụng Xác định ngun tử khối ngun tố đó? ngơn ngữ, Câu 4: Hợp chất khí với hiđro nguyên tố RH Oxit cao chứa 53,3% oxi khối lượng hợp tác Tìm nguyên tử khối nguyên tử đó? Thực nhiệm vụ học tập HS làm việc nhóm 10 phút Ghi kết vào bảng nhóm Báo cáo, thảo luận: HĐ chung lớp GV mời nhóm lên thuyết minh Các nhóm khác góp ý, phản biện GV chốt kiến thức Sản phẩm Sản phẩm nhóm sau GV chốt kiến thức Đánh giá Chấm kết số nhóm để thay điểm miệng Hoạt động 3: Dặn dò (2 phút) - Về nhà làm tập sau: Ngun tử ngun tố X có cấu hình electron lớp ngồi ns2np4 Trong hợp chất khí X với hiđrơ, X chiếm 94,12% khối lượng Tính phần trăm khối lượng X oxit cao ==============HẾT=============== ... động học Hoạt động 1: Giải tập trắc nghiệm (20 phút) Mục tiêu Phương thức tổ chức - Vận dụng Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV phát PHT số kiến thức PHIẾU HỌC TẬP SỐ ôn tập vào tình Câu 1: Ngun... kiến thức Hoạt động 2: Giải tập tự luận (23 phút) Mục tiêu Phương thức tổ chức - Vận dụng Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV phát PHT số kiến thức PHIẾU HỌC TẬP SỐ ơn tập vào tình cụ thể Câu 1:... khối - Rèn kĩ b/ Viết cấu hình electron ngun tử ngun tố đó? giải tập Câu 2: Khi cho 0,6 gam kim loại nhóm IIA tác dụng với nước tạo 0,336 lít khí hiđro đktc Xác định hóa học kim loại đó? - Rèn
- Xem thêm -

Xem thêm: 29 luyện tập bảng tuần hoàn hóa lớp 10, 29 luyện tập bảng tuần hoàn hóa lớp 10