26 ý nghĩa của bảng tuần hoàn

5 36 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 10:59

Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng Ngày soạn: 26/ 10/ 2018 Tiết PPCT 26: Ý NGHĨA CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC I Mục tiêu học Kiến thức, kỹ năng, thái độ Kiến thức Nêu được: Mối quan hệ vị trí nguyên tố bảng tuần hồn với cấu tạo ngun tử tính chất nguyên tố ngược lại Kĩ Từ vị trí ngun tố bảng tuần hồn ngun tố, suy ra: - Cấu hình electron nguyên tử - Tính chất hố học ngun tố - So sánh tính kim loại, phi kim nguyên tố với nguyên tố lân cận * Trọng tâm: Mối quan hệ vị trí nguyên tố bảng tuần hoàn với cấu tạo nguyên tử tính chất nguyên tố Thái độ - Say mê, hứng thú, tự chủ học tập; trung thực; yêu khoa học Định hướng lực hình thành phát triển - Năng lực giải vấn đề, lực tư duy, lực hợp tác (trong hoạt động nhóm) - Năng lực sử dụng ngơn ngữ: Diễn đạt, trình bày ý kiến, nhận định thân - Năng lực tính tốn qua việc giải tập hóa học II/ Phương pháp kĩ thuật dạy học 1/ Phương pháp dạy học: Phương pháp dạy học nhóm, dạy học giải vấn đề 2/ Các kĩ thuật dạy học - Hỏi đáp tích cực - Khăn trải bàn - Nhóm nhỏ III Chuẩn bị giáo viên học sinh Giáo viên (GV) - Làm slide trình chiếu, phiếu học tập, giáo án - Nam châm (để gắn nội dung báo cáo HS lên bảng từ) Học sinh (HS) - Học cũ - Tập lịch cũ cỡ lớn bảng hoạt động nhóm - Bút mực viết bảng IV Chuỗi hoạt động học Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 A Hoạt động trải nghiệm, kết nối (20 phút) Mục tiêu Phương thức tổ chức - Huy động HĐ nhóm: Sử dụng kĩ thuật hoạt động nhóm nhỏ để hồn thành nội kiến thức dung phiếu học tập số học - GV chia lớp thành nhóm nhỏ, giao nhiệm vụ cho nhóm hồn HS thành nội dung phiếu học tập số nguyên tử, Phiếu học tập số BTH Câu 1: Biết nguyên tố X có số thứ tự 8, thuộc chu kì 2, nhóm VIA trước, tạo Hãy xác định : - Số hạt proton, số electron nhu cầu tiếp - Số lớp electron tục tìm hiểu - Số electron lớp kiến thức - Tên nguyên tố Câu 2: Biết cấu hình electron nguyên tử nguyên tố Y là: - Tìm hiểu 1s22s22p63s23p3 Hãy xác định vị trí Y bảng tuần hoàn ? cách so sánh Câu 3: Nguyên tố Z thứ 16 , thuộc chu kì , nhóm VIA Hãy xác tính chất hóa định Z là: học - nguyên tố hóa học nào, kim loại hay phi kim? - hóa trị cao với oxi, công thức oxit cao nhât? nguyên tố - hóa trị với hiđro, cơng thức hợp chất khí với hiđro? với - oxit hiđroxit axit hay bazơ? nguyên tố Câu 4: Hãy xếp theo thứ tự tăng dần tính phi kim nguyên lân cận tố X , Y , Z ? - Rèn - Giáo viên chia lớp thành nhóm giao nhóm thảo luận nội lực hợp tác dung Các nhóm thảo luận viết kết vào bảng phụ lực HĐ chung lớp: sử dụng - GV nhóm báo cáo kết quả, nhóm khác góp ý, bổ sung ngơn ngữ: Diễn đạt, Vì hoạt động trải nghiệm kết nối để tạo mâu thuẫn nhận thức nên trình bày ý giáo viên khơng chốt kiến thức Muốn hồn thành đầy đủ kiến, nhận nhiệm vụ giao HS phải nghiên cứu học định - GV chuyển sang hoạt động tiếp theo: HĐ hình thành kiến thức thân + Dự kiến số khó khăn, vướng mắc HS giải pháp hỗ trợ: HS có thể quên biến đổi tính chất chu kì nhóm GV: Nguyễn Văn Thắng Sản phẩm Đánh giá + Qua quan sát: Câu 1: Nguyên tử nguyên tố Trong trình hoạt động X có: nhóm GV quan - proton , electron sát tất - lớp electron nhóm, kịp thời - có electron lớp phát - nguyên tố oxi khó vướng Câu 2: Y : Ơ 15; Chu kì 3; Nhóm khăn, mắc HS VA Câu 3: - Z nguyên tố lưu có giải pháp hỗ trợ hợp lí huỳnh, phi kim - hóa trị cao với oxi 6, + Qua báo cáo nhóm cơng thức oxit cao SO3 góp ý, bổ sung hóa trị với hiđro 2, cơng thức nhóm hợp chất khí với hiđro H2S khác, GV biết - SO3 oxit axit H2SO4 axit HS có mạnh Câu 4: HS khơng xếp kiến thức nào, thứ tự tăng dần tính phi kim kiến xếp thứ tự thức cần cặp X Y; Y T mà phải điều không nhận tính chất bắc chỉnh, bổ sung cầu nguyên tố trên.→ hoạt tạo mâu thuẫn nhận thức động  giáo viên dẫn dắt vào - HS phát triển kĩ luyện tập, tái lại kiến thức cũ học trước Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng B Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động 1: Quan hệ vị trí nguyên tố cấu tạo nguyên tử nó(10 phút) Quan hệ vị trí tính chất nguyên tố Mục tiêu Phương thức tổ chức Sản phẩm - Nêu - HĐ nhóm: Sử dụng kỉ thuật khăn trải bàn để hoàn thành nội dung +Quan hệ vị trí nguyên tố mối quan hệ phiếu học tập số cấu tạo nguyên tử vị trí Cấu tạo ngun tố + Quan hệ Phiếu học tập số nguyên tử BTH với vị trí tính (Phiếu dùng để ghi nội dung học thay cho vở) -Số p, số e cấu tạo chất nguyên tố nguyên tử Câu 1: Dựa vào câu câu phiếu học tập cho Biết vị trí tính chất biết mối liên hệ vị trí nguyên tố cấu tạo nguyên nguyên tố có -Số lớp e tử nó? thể suy tính - Số e lớp nguyên tố Vị trí nguyên tố Cấu tạo ngun tử chất hóa học ngồi ngược lại - Rèn lực như: hợp tác Tính kim loại, phi kim lực sử Hóa trị cao nguyên tố dụng ngơn hợp chất với oxi, hóa trị ngữ: Diễn đạt, Câu 2: Dựa vào ví dụ cho biết mối liên hệ vị trí ngun tố hợp chất với trình bày ý tính chất nguyên tố?(Nếu biết vị trí nguyên tố hidro kiến, nhận BTH suy tính chất hóa học nó?) định CT oxit cao ……………………………………………………………………… thân ……………………………………………………………………… CT hợp chất khí với hidro ……………………………………………………………………… CT hidroxit (nếu có) tính ……………………………………………………………………… axit hay bazo chúng -Các nhóm thảo luận, sau viết ý kiến vào giấy đưa ý kiến chung nhóm→viết vào bảng phụ - HĐ chung lớp: GV mời nhóm báo cáo kết (mỗi nhóm nội dung), nhóm khác góp ý, bổ sung, phản biện GV chốt lại kiến thức Hoạt động 2: So sánh tính chất hóa học ngun tố với nguyên tố lân cận (5 phút) Đánh giá + Thông qua quan sát mức độ hiệu tham gia vào hoạt động học sinh + Thông qua HĐ chung lớp, GV hướng dẫn HS thực yêu cầu điều chỉnh Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng Mục tiêu - So sánh tính kim loại, tính phi kim nguyên tố với nguyên tố lân cận Phương thức tổ chức Kết + HĐ nhóm: Sử dụng kĩ thuật hỏi đáp tích cực để hồn + So sánh tính chất hóa học thành tiếp nội dung phiếu học tập số 1, tập trung nguyên tố với nguyên tố vào việc so sánh tính chất hóa học (tính kim loại, phi lân cận kim) nguyên tố với nguyên tố lân cận 8X 16Y thuộc nhóm + HĐ chung lớp: Các nhóm báo cáo kết phản VIA→tính phi kim X mạnh - Rèn lực sử biện cho GV chốt lại kiến thức (sản phẩm Y dụng ngôn ngữ: Diễn nhóm HĐ lưu giữ bảng) 16Y 15T thuộc chu kì đạt, trình bày ý kiến, + Nếu HS khơng giải được, GV gợi ý 3→tính phi kim Y mạnh nhận định cho HS dựa vào quy luật biến đổi tuần hồn tính chất T thân nguyên tố chu kì nhóm A(chú ý →Sắp xếp theo thứ tự tăng dần tính chất bắc cầu nguyên tố) tính phi kim là: 15T < 16Y
- Xem thêm -

Xem thêm: 26 ý nghĩa của bảng tuần hoàn, 26 ý nghĩa của bảng tuần hoàn