Thâm hụt kép tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

216 66 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2019, 23:43

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ THÂM HỤT KÉP TẠI VIỆT NAM: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NGÀNH: KINH TẾ HỌC NGUYỄN LAN ANH Hà Nội, 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ THÂM HỤT KÉP TẠI VIỆT NAM: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Ngành: Kinh tế học Chuyên ngành: Kinh tế Quốc tế Mã số: 62.31.01.06 NGUYỄN LAN ANH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: GS, TS HOÀNG VĂN CHÂU Hà Nội, 2018 i MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG, BIỂU vii LỜI NÓI ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .6 1.1 Nội dung vấn đề nghiên cứu 1.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.2.1 Thâm hụt cán cân vãng lai .7 1.2.2 Thâm hụt ngân sách Nhà nước .10 1.2.3 Thâm hụp kép 13 1.2.4 Khoảng trống nghiên cứu 17 1.3 Phƣơng pháp nghiên cứu .18 1.3.1 Phương pháp phân tích – tổng hợp .19 1.3.2 Phương pháp sơ đồ hóa 19 1.3.3 Phương pháp sử dụng liệu lịch sử 19 1.3.4 Phương pháp tổng kết kinh nghiệm 20 1.3.5 Phương pháp thực nghiệm .20 1.4 Kết nghiên cứu dự kiến tính đề tài 20 CHƢƠNG 2: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THÂM HỤT KÉP 22 2.1 Thâm hụt cán cân vãng lai 22 2.1.1 Cán cân vãng lai .22 2.1.2 Thâm hụt cán cân vãng lai .27 2.1.3 Mối quan hệ THCCVL số nhân tố kinh tế vĩ mô 28 2.2 Thâm hụt Ngân sách Nhà nƣớc 33 2.2.1 Ngân sách Nhà nước 33 2.2.2 Thâm hụt Ngân sách Nhà nước 36 2.2.3 Mối quan hệ THNSNN số nhân tố kinh tế vĩ mô .37 2.3 Thâm hụt kép 41 2.3.1 Khái niệm thâm hụt kép 41 2.3.2 Thâm hụt kép qua học thuyết kinh tế 42 ii 2.3.3 Phân loại thâm hụt kép 47 2.4 Thâm hụt kép kinh tế vĩ mô 50 2.4.1 Khả chịu đựng thâm hụt kép kinh tế .50 2.4.2 Tác động sách kinh tế vĩ mô đến THK 52 2.5 Thâm hụt kép số quốc gia giới .54 2.5.1 Thâm hụt kép Malaysia .56 2.5.2 Thâm hụt kép Hoa Kỳ .59 2.5.3 Thâm hụt kép khủng hoảng tài 60 2.5.4 Bài học kinh nghiệm .63 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG THÂM HỤT KÉP TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2000 – 2015 66 3.1 Tổng quan kinh tế Việt Nam giai đoạn 2000 - 2015 66 3.1.1 Đặc điểm bật kinh tế giai đoạn 2000 - 2015 66 3.1.2 Một số số kinh tế vĩ mô .67 3.2 Tình hình thâm hụt cán cân vãng lai 73 3.2.1 Các cán cân tiểu phận .73 3.2.2 Cán cân vãng lai .86 3.3 Tình hình thâm hụt Ngân sách Nhà nƣớc 88 3.3.1 Các thành tố Ngân sách Nhà nước .88 3.3.2 Ngân sách Nhà nước 94 3.4 Đánh giá tổng quan Thâm hụt kép 97 3.4.1 Tình hình thâm hụt kép 97 3.4.2 Các sách Chính phủ áp dụng nhằm xử lý THK .98 3.4.3 Đánh giá khả chịu đựng thâm hụt kép kinh tế 102 CHƢƠNG 4: MƠ HÌNH KIỂM ĐỊNH MỐI QUAN HỆ GIỮA THÂM HỤT CÁN CÂN VÃNG LAI VÀ THÂM HỤT NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TẠI VIỆT NAM 105 4.1 Lựa chọn mô hình 105 4.1.1 Cơ sở lý thuyết .105 4.1.2 Mô hình kinh tế lượng 106 4.1.3 Số liệu nghiên cứu 107 4.2 Mơ hình kiểm định mối quan hệ biến mơ hình 110 iii 4.2.1 Kiểm định tính dừng biến đưa vào mơ hình 110 4.2.2 Xây dựng mơ hình tự hồi quy vector VAR 112 4.2.3 Kiểm định mối quan hệ nhân biến mơ hình VAR .114 4.2.4 Kiểm định đồng liên kết 115 4.2.5 Phản ứng đẩy có cú sốc từ biến mơ hình .116 4.2.6 Kết luận loại hình thâm hụt kép Việt Nam 117 4.3 Nguyên nhân thâm hụt kép Việt Nam 118 4.3.1 Mất cân đối tiết kiệm đầu tư 118 4.3.2 Mất cân đối vai trò khu vực kinh tế 120 4.3.3 Khủng hoảng kinh tế 123 4.3.4 Diễn biến tỷ giá không theo kịp nhu cầu thị trường 124 CHƢƠNG 5: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ THÂM HỤT KÉP TẠI VIỆT NAM 125 5.1 Xu hƣớng kinh tế Việt Nam thời gian tới 125 5.1.1 Xu hướng chung kinh tế Việt Nam bối cảnh quốc tế 125 5.1.2 Xu hướng thâm hụt kép Việt Nam thời gian tới 126 5.2 Giải pháp bù đắp thâm hụt kép Việt Nam 130 5.2.1 Biện pháp bù đắp THCCVL 130 5.2.2 Biện pháp bù đắp THNSNN 131 5.3 Giải pháp hạn chế thâm hụt kép Việt Nam 132 5.3.1 Biện pháp cải thiện CCVL 133 5.3.2 Biện pháp hạn chế THNSNN .145 KẾT LUẬN 150 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .153 PHỤ LỤC .158 iv LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận án cơng trình nghiên cứu khoa học riêng Các số liệu kết nêu luận án trung thực có nguồn gốc rõ ràng TÁC GIẢ LUẬN ÁN NGUYỄN LAN ANH v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt ASEAN Dịch nghĩa Diễn giải Association of Southeast Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á Asian Nations BD Budget Deficit Thâm hụt ngân sách Nhà nước BP Balance Payment Cán cân toán CA Current Account Cán cân vãng lai Cán cân vãng lai CCVL CIF Cost – Insurance - Freight Chi phí, bảo hiểm, cước vận tải đường biển CPI Consumer Price Index Chỉ số giá tiêu dùng ER Exchange Rate Tỷ giá hối đoái FDI Foreign Direct Investment Đầu tư trực tiếp nước FOB Free On Board Giao hàng lên tàu FTA Free Trade Agreement Hiệp định thương mại tự GBD Growth Budget Deficit Tốc độ thay đổi thâm hụt ngân sách Nhà nước GCA Growth Current Account Tốc độ thay đổi cán cân vãng lai GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội IMF International Monetary Fund Quỹ tiền tệ quốc tế ICOR Incremental Capital Output Hệ số đầu tư tăng trưởng Ratio IR Interest Rate Lãi suất IS Investment - Saving Đường tiết kiệm, đầu tư vi LM Liquidity Preference – Money Nhu cầu giữ tiền mặt Cung tiền Supply NHNN Ngân hàng Nhà nước NK Nhập NSĐP Ngân sách địa phương NSNN Ngân sách Nhà nước NSTW Ngân sách Trung ương THCCVL Thâm hụt cán cân vãng lai THK Thâm hụt kép THNSNN Thâm hụt ngân sách Nhà nước USD Đô la Mỹ VND Việt Nam đồng XK Xuất WB World Bank Ngân hàng giới WTO World Trade Organization Tổ chức thương mại giới vii DANH MỤC BẢNG, BIỂU Danh mục bảng Bảng 1: Ba trạng thái cán cân vãng lai .27 Bảng 2: Đánh giá số nguyên nhân thâm hụt cán cân vãng lai 28 Bảng 3: Một số dấu hiệu tương đồng thâm hụt kép nhiều quốc gia giai đoạn khác 54 Bảng 4: Các FTAs Việt Nam tham gia 66 Bảng 5: Các thời điểm điều chỉnh tỷ giá thức từ 2000 – 2015 .69 Bảng 6: Số thu thuế từ hoạt động XNK Việt Nam giai đoạn 2005 - 2014 .90 Bảng 7: Thâm hụt NSNN Việt Nam giai đoạn 2000 – 2015 94 Bảng 8: Kết kiểm định ADF chuỗi số liệu 111 Bảng 9: Xác định độ trễ tối ưu mơ hình VAR 112 Bảng 10: Kết kiểm định nhiễu trắng mơ hình VAR 113 Bảng 11: Kết kiểm định Granger mối quan hệ nhân 114 Bảng 12: Kết kiểm định đồng liên kết Johansen 115 Danh mục sơ đồ Sơ đồ 1: Mối quan hệ Thu – Chi NSNN 35 Sơ đồ 2: Mối quan hệ nợ công THNSNN 39 Sơ đồ 3: Dòng chảy tài kinh tế mở 41 Sơ đồ 4: Mối quan hệ biến số kiểm định Granger 117 Danh mục hình Hình 1: Hiệu ứng tuyến J 29 Hình 2: Trạng thái cân mơ hình Mundell – Fleming 46 Hình 3: Cán cân vãng lai Malaysia giai đoạn 1980 – 2020 57 Hình 4: Ngân sách Nhà nước nợ công Malaysia giai đoạn 2001 - 2015 .58 Hình 5: Thâm hụt kép Hoa Kỳ giai đoạn 1968 – 2017 60 Hình 6: Tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2000 – 2015 67 Hình 7: Chỉ số giá tiêu dùng CPI Việt Nam giai đoạn 2000 – 2015 68 Hình 8: Diễn biến tỷ giá thức Việt Nam giai đoạn 2000 – 2015 70 viii Hình 9: Lãi suất Việt Nam đồng giai đoạn 2000 – 2015 71 Hình 10: Tiết kiệm Việt Nam giai đoạn 2000 – 2015 72 Hình 11: Tổng đầu tư nước Việt Nam giai đoạn 2000 – 2015 73 Hình 12: Cán cân thương mại Việt Nam giai đoạn 2000 – 2005 .74 Hình 13: Cán cân thương mại Việt Nam giai đoạn 2006 – 2011 .74 Hình 14: Cán cân thương mại Việt Nam giai đoạn 2011 – 2015 .75 Hình 15: Cơ cấu trị giá xuất – nhập hàng hóa Việt Nam theo phân loại tiêu chuẩn ngoại thương giai đoạn 2000 – 2013 76 Hình 16: Cơ cấu trị giá xuất – nhập hàng hóa Việt Nam giai đoạn 2000 – 2013 77 Hình 17: Thị trường nhập hàng hóa Việt Nam giai đoạn 2001 – 2014 .78 Hình 18: Thị trường xuất hàng hóa cho Việt Nam giai đoạn 2001 – 2014 79 Hình 19: Cán cân dịch vụ Việt Nam giai đoạn 2000 – 2015 80 Hình 20: Cơ cấu xuất dịch vụ Việt Nam giai đoạn 2005 – 2014 .81 Hình 21: Cơ cấu nhập dịch vụ Việt Nam giai đoạn 2005 – 2014 82 Hình 22: Cán cân thu nhập Việt Nam giai đoạn 2000 – 2015 82 Hình 23: Cán cân chuyển giao vãng lai Việt Nam giai đoạn 2000 – 2015 85 Hình 24: Cơ cấu cán cân chuyển giao vãng lai Việt Nam giai đoạn 2000 – 2015 85 Hình 25: Cán cân thương mại Việt Nam theo khu vực kinh tế năm 2000 – 2014 86 Hình 26: Cán cân vãng lai Việt Nam giai đoạn 2000 – 2015 87 Hình 27: Cơ cấu thu NSNN giai đoạn 2001 – 2015 89 Hình 28: Cơ cấu thu NSNN theo sắc thuế giai đoạn 2001 – 2015 89 Hình 29: Thu NSNN (không kể dầu thô) theo thành phần kinh tế giai đoạn 2000 – 2015 91 Hình 30: Chi NSNN theo mục đích giai đoạn 2000 – 2015 .92 Hình 31: Cơ cấu chi NSNN giai đoạn 2001 – 2015 92 Hình 32: Thâm hụt NSNN Việt Nam giai đoạn 2000 - 2015 95 Hình 33: Thâm hụt NSNN Việt Nam theo cách tính Quốc tế Việt Nam 97 Hình 34: Ngân sách Nhà nước Cán cân vãng lai Việt Nam 2000 - 2015 98 191 Tỷ giá hối đoái cuối kỳ: ER Null Hypothesis: ER has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic - based on SIC, maxlag=10) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level t-Statistic Prob.* -0.047547 -3.530030 -2.904848 -2.589907 0.9503 *MacKinnon (1996) one-sided p-values Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(ER) Method: Least Squares Date: 08/26/17 Time: 04:06 Sample (adjusted): 2000Q2 2015Q4 Included observations: 63 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob ER(-1) C -0.000578 131.1089 0.012151 219.3676 -0.047547 0.597668 0.9622 0.5521 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.000034 -0.015117 268.5127 4758538 -475.7899 0.002261 0.962221 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 120.7941 266.5059 14.05264 14.11792 14.07851 2.132821 192 Lãi suất cho vay: IR Null Hypothesis: IR has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic - based on SIC, maxlag=10) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level t-Statistic Prob.* -1.539663 -3.533204 -2.906210 -2.590628 0.5075 *MacKinnon (1996) one-sided p-values Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(IR) Method: Least Squares Date: 08/26/17 Time: 04:08 Sample (adjusted): 2000Q4 2015Q4 Included observations: 61 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob IR(-1) D(IR(-1)) D(IR(-2)) C -0.085219 0.525842 -0.396144 0.878607 0.055349 0.111385 0.119008 0.619025 -1.539663 4.720943 -3.328712 1.419341 0.1287 0.0000 0.0015 0.1608 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.333960 0.301733 1.130668 79.26138 -99.69212 10.36252 0.000013 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -0.052121 1.353082 3.142185 3.274892 3.194624 1.861843 193 Sai phân bậc tỷ giá hối đoái: D(ER) Null Hypothesis: D(ER) has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic - based on SIC, maxlag=10) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level t-Statistic Prob.* -8.639287 -3.531592 -2.905519 -2.590262 0.0000 *MacKinnon (1996) one-sided p-values Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(ER,2) Method: Least Squares Date: 08/26/17 Time: 04:09 Sample (adjusted): 2000Q3 2015Q4 Included observations: 62 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob D(ER(-1)) C -1.067997 130.4712 0.123621 36.17474 -8.639287 3.606695 0.0000 0.0006 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.534508 0.527347 269.6719 4726992 -469.0665 74.63728 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 1.402985 392.2514 14.06169 14.12750 14.08773 1.986454 194 Sai phân bậc lãi suất cho vay: D(IR) Null Hypothesis: D(IR) has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic - based on SIC, maxlag=10) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level t-Statistic Prob.* -7.539184 -3.533204 -2.906210 -2.590628 0.0000 *MacKinnon (1996) one-sided p-values Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(IR,2) Method: Least Squares Date: 08/26/17 Time: 04:10 Sample (adjusted): 2000Q4 2015Q4 Included observations: 61 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob D(IR(-1)) D(IR(-1),2) C -0.963755 0.465146 -0.050012 0.127833 0.111440 0.140878 -7.539184 4.173965 -0.355006 0.0000 0.0001 0.7238 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.474443 0.457759 1.142900 82.29193 -100.9303 28.43644 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.006061 1.552073 3.149404 3.248934 3.188733 1.893180 195 Phụ lục 27: Sử dụng phần mềm EViews ƣớc lƣợng mơ hình VAR Ước lượng mơ hình VAR với biến GBD, GCA, D(ER), D(IR) Vector Autoregression Estimates Date: 08/26/17 Time: 04:13 Sample (adjusted): 2002Q3 2015Q4 Included observations: 54 after adjustments Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] GBD GCA D(ER) D(IR) GBD(-1) -0.408814 (0.16096) [-2.53993] 1.385948 (0.81241) [ 1.70597] 65.03880 (36.9538) [ 1.76000] 0.116771 (0.15424) [ 0.75706] GBD(-2) 0.042443 (0.15723) [ 0.26994] 0.047560 (0.79360) [ 0.05993] 13.11739 (36.0983) [ 0.36338] 0.053390 (0.15067) [ 0.35435] GCA(-1) -0.041719 (0.02871) [-1.45324] -0.083969 (0.14490) [-0.57949] 6.098105 (6.59105) [ 0.92521] -0.014534 (0.02751) [-0.52830] GCA(-2) 0.009505 (0.02846) [ 0.33400] -0.063753 (0.14365) [-0.44382] -0.491823 (6.53400) [-0.07527] -0.007678 (0.02727) [-0.28153] D(ER(-1)) -0.000796 (0.00066) [-1.20574] -9.34E-05 (0.00333) [-0.02804] -0.129430 (0.15154) [-0.85411] 0.001081 (0.00063) [ 1.70887] D(ER(-2)) -0.000211 (0.00061) [-0.34529] -0.003268 (0.00308) [-1.06004] 0.037995 (0.14021) [ 0.27098] -0.000524 (0.00059) [-0.89502] D(IR(-1)) -0.009729 (0.15550) [-0.06256] 0.094842 (0.78489) [ 0.12083] 73.06252 (35.7022) [ 2.04644] 0.586813 (0.14902) [ 3.93782] D(IR(-2)) 0.423840 (0.14040) [ 3.01880] -0.285442 (0.70866) [-0.40279] -7.692219 (32.2346) [-0.23863] -0.555022 (0.13455) [-4.12515] C 0.866703 (0.22349) [ 3.87806] 1.047137 (1.12804) [ 0.92828] 83.38754 (51.3110) [ 1.62514] -0.154122 (0.21417) [-0.71962] 0.309124 0.196328 75.53444 1.241579 2.740561 -89.95866 3.412368 3.732091 0.508414 1.384953 0.131881 -0.009853 1924.357 6.266785 0.930485 -183.8537 6.650126 6.969850 1.216061 6.236139 0.147255 0.008031 3981573 285.0554 1.057687 -405.2640 14.28497 14.60469 117.8966 286.2071 0.406561 0.309673 69.36676 1.189810 4.196203 -87.48841 3.327187 3.646911 -0.030862 1.432024 R-squared Adj R-squared Sum sq resids S.E equation F-statistic Log likelihood Akaike AIC Schwarz SC Mean dependent S.D dependent Determinant resid covariance (dof adj.) Determinant resid covariance Log likelihood Akaike information criterion Schwarz criterion 4995308 2544689 -756.9298 27.34241 28.62130 196 Xác định độ trễ tối ưu mơ hình VAR vừa ước lượng VAR Lag Order Selection Criteria Endogenous variables: GBD GCA D(ER) D(IR) Exogenous variables: C Date: 08/26/17 Time: 04:16 Sample: 2000Q1 2020Q4 Included observations: 52 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ -722.5704 -697.5965 -686.1103 -676.2269 -628.5845 -611.3514 -600.0299 -589.4745 -559.5081 NA 45.14520 18.99641 14.82506 64.13398* 20.54724 11.75686 9.337530 21.89852 16087081 11418444 13743051 17903765 5608834.* 5884866 8190133 12691038 10437149 27.94502 27.59986 27.77347 28.00873 26.79171 26.74428 26.92423 27.13363 26.59646* 28.09511* 28.35034 29.12433 29.95997 29.34334 29.89629 30.67662 31.48641 31.54962 28.00256 27.88758 28.29136 28.75679 27.76995* 27.95269 28.36281 28.80238 28.49539 * indicates lag order selected by the criterion LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level) FPE: Final prediction error AIC: Akaike information criterion SC: Schwarz information criterion HQ: Hannan-Quinn information criterion 197 Ước lượng lại mơ hình VAR độ trễ tối ưu Vector Autoregression Estimates Date: 08/26/17 Time: 04:18 Sample (adjusted): 2003Q1 2015Q4 Included observations: 52 after adjustments Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] GBD GCA D(ER) D(IR) GBD(-1) -0.111953 (0.14941) [-0.74931] 0.030522 (0.66437) [ 0.04594] 100.4075 (40.4054) [ 2.48500] -0.007645 (0.18736) [-0.04080] GBD(-2) -0.110643 (0.15303) [-0.72301] -0.451993 (0.68048) [-0.66423] 23.86463 (41.3849) [ 0.57665] 0.016758 (0.19190) [ 0.08733] GBD(-3) -0.294624 (0.15309) [-1.92450] -0.469476 (0.68075) [-0.68965] 31.27719 (41.4012) [ 0.75547] -0.004480 (0.19197) [-0.02334] GBD(-4) 0.602351 (0.14334) [ 4.20232] -1.102511 (0.63738) [-1.72976] 54.82030 (38.7636) [ 1.41422] -0.178603 (0.17974) [-0.99365] GCA(-1) -0.052854 (0.02357) [-2.24285] -0.034318 (0.10479) [-0.32750] 7.401725 (6.37293) [ 1.16143] -0.006321 (0.02955) [-0.21392] GCA(-2) 0.049653 (0.02465) [ 2.01395] -0.043323 (0.10963) [-0.39517] 3.457259 (6.66750) [ 0.51852] -0.001929 (0.03092) [-0.06239] GCA(-3) -0.082542 (0.02495) [-3.30790] 0.081514 (0.11096) [ 0.73464] -13.71458 (6.74816) [-2.03234] 0.016762 (0.03129) [ 0.53568] GCA(-4) 0.006998 (0.02388) [ 0.29310] -0.082659 (0.10617) [-0.77856] 1.757449 (6.45696) [ 0.27218] -0.008504 (0.02994) [-0.28402] D(ER(-1)) -0.000891 (0.00054) [-1.64752] 0.000463 (0.00240) [ 0.19267] -0.182000 (0.14617) [-1.24509] 0.001033 (0.00068) [ 1.52343] D(ER(-2)) 0.000595 (0.00055) [ 1.07284] -0.005776 (0.00247) [-2.34322] 0.085591 (0.14992) [ 0.57093] -0.000857 (0.00070) [-1.23351] D(ER(-3)) -5.12E-05 (0.00057) [-0.09006] -0.000642 (0.00253) [-0.25376] 0.111265 (0.15381) [ 0.72339] 0.000278 (0.00071) [ 0.38948] D(ER(-4)) -0.000221 (0.00052) [-0.42677] 0.016398 (0.00230) [ 7.12523] 0.174983 (0.13997) [ 1.25015] 0.000988 (0.00065) [ 1.52225] D(IR(-1)) 0.161530 (0.14339) [ 1.12650] -0.183827 (0.63762) [-0.28830] 105.9916 (38.7782) [ 2.73328] 0.648716 (0.17981) [ 3.60776] 198 D(IR(-2)) 0.181182 (0.16473) [ 1.09989] 0.901396 (0.73249) [ 1.23059] -74.16209 (44.5481) [-1.66476] -0.669722 (0.20657) [-3.24216] D(IR(-3)) 0.021221 (0.16708) [ 0.12701] -0.885209 (0.74293) [-1.19151] 62.47259 (45.1831) [ 1.38265] 0.206353 (0.20951) [ 0.98493] D(IR(-4)) 0.275906 (0.13514) [ 2.04161] 0.941006 (0.60093) [ 1.56592] -101.6558 (36.5470) [-2.78151] -0.240938 (0.16947) [-1.42175] C 0.655487 (0.25715) [ 2.54903] 1.057828 (1.14347) [ 0.92510] -7.822043 (69.5430) [-0.11248] -0.122593 (0.32247) [-0.38018] 0.650194 0.506684 38.24136 0.990226 4.530653 -68.78041 3.063586 3.678425 0.509862 1.409847 0.657222 0.516595 756.1427 4.403212 4.673513 -152.3412 6.047898 6.662737 1.202196 6.333065 0.399369 0.152956 2796794 267.7922 1.620733 -382.3823 14.26365 14.87849 120.6429 290.9679 0.482801 0.270617 60.13396 1.241731 2.275385 -81.45480 3.516243 4.131082 -0.045000 1.453951 R-squared Adj R-squared Sum sq resids S.E equation F-statistic Log likelihood Akaike AIC Schwarz SC Mean dependent S.D dependent Determinant resid covariance (dof adj.) Determinant resid covariance Log likelihood Akaike information criterion Schwarz criterion 1322564 311116.5 -671.9841 26.42800 28.88736 199 Vòng tròn đơn vị Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial 1.5 1.0 0.5 0.0 -0.5 -1.0 -1.5 -1.5 -1.0 Kiểm định nhiễu trắng VAR Residual Serial Correlation LM Tests Null Hypothesis: no serial correlation at lag order h Date: 08/26/17 Time: 04:19 Sample: 2000Q1 2020Q4 Included observations: 52 Lags LM-Stat Prob 19.49926 13.44026 8.467809 20.81642 16.68791 11.31494 12.46799 12.15228 0.2436 0.6403 0.9337 0.1857 0.4061 0.7896 0.7112 0.7334 Probs from chi-square with 16 df -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 200 Phụ lục 28: Sử dụng phần mềm Eviews kiểm định Granger – Causality Test VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests Date: 08/26/17 Time: 04:22 Sample: 2000Q1 2020Q4 Included observations: 52 Dependent variable: GBD Excluded Chi-sq df Prob GCA D(ER) D(IR) 18.42064 4.707220 9.389651 4 0.0010 0.3187 0.0521 All 33.43395 12 0.0008 Dependent variable: GCA Excluded Chi-sq df Prob GBD D(ER) D(IR) 4.834852 55.24472 3.147835 4 0.3047 0.0000 0.5334 All 70.07797 12 0.0000 Dependent variable: D(ER) Excluded Chi-sq df Prob GBD GCA D(IR) 6.687506 6.155245 14.20485 4 0.1534 0.1879 0.0067 All 22.87894 12 0.0288 Dependent variable: D(IR) Excluded Chi-sq df Prob GBD GCA D(ER) 1.397279 0.418486 6.602908 4 0.8447 0.9809 0.1584 All 8.890985 12 0.7122 201 Phụ lục 29: Kiểm định đồng liên kết Johansen Date: 08/26/17 Time: 04:32 Sample (adjusted): 2003Q2 2015Q4 Included observations: 51 after adjustments Trend assumption: No deterministic trend Series: GBD GCA D(ER) D(IR) Lags interval (in first differences): to Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace) Hypothesized No of CE(s) Eigenvalue Trace Statistic 0.05 Critical Value Prob.** None * At most * At most At most 0.370430 0.278778 0.141969 0.033533 53.72117 28.27171 10.29728 1.875949 40.17493 24.27596 12.32090 4.129906 0.0013 0.0149 0.1067 0.2010 Trace test indicates cointegrating eqn(s) at the 0.05 level * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) Hypothesized No of CE(s) Eigenvalue Max-Eigen Statistic 0.05 Critical Value Prob.** None * At most * At most At most 0.370430 0.278778 0.141969 0.033533 25.44947 17.97443 8.421332 1.875949 24.15921 17.79730 11.22480 4.129906 0.0333 0.0470 0.1493 0.2010 Max-eigenvalue test indicates cointegrating eqn(s) at the 0.05 level * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I): GBD 0.747346 -0.166940 2.459466 -0.882597 GCA -0.379763 -0.250559 -0.026049 -0.072744 D(ER) -7.31E-06 0.003159 -0.008587 -0.002589 D(IR) 1.118706 -1.561512 0.326555 -0.039062 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha): D(GBD) D(GCA) D(ER,2) D(IR,2) 0.388592 1.578231 37.32870 -0.315509 Cointegrating Equation(s): -0.261642 1.120887 17.29238 0.459123 -0.109682 -0.722920 76.50575 0.017944 Log likelihood -664.1138 Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) GBD GCA D(ER) D(IR) 1.000000 -0.508150 -9.79E-06 1.496906 (0.12815) (0.00179) (0.51354) Adjustment coefficients (standard error in parentheses) 0.067736 -0.240016 10.91845 0.094835 202 D(GBD) D(GCA) D(ER,2) D(IR,2) 0.290412 (0.10314) 1.179485 (0.45587) 27.89746 (26.6233) -0.235795 (0.13257) Cointegrating Equation(s): Log likelihood -655.1266 Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) GBD GCA D(ER) D(IR) 1.000000 0.000000 -0.004794 3.484141 (0.00265) (0.81322) 0.000000 1.000000 -0.009415 3.910730 (0.00467) (1.43418) Adjustment coefficients (standard error in parentheses) D(GBD) 0.334091 -0.082016 (0.10056) (0.05975) D(GCA) 0.992364 -0.880203 (0.44587) (0.26491) D(ER,2) 25.01066 -18.50884 (27.1947) (16.1575) D(IR,2) -0.312441 0.004782 (0.12329) (0.07325) Cointegrating Equation(s): Log likelihood -650.9159 Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) GBD GCA D(ER) D(IR) 1.000000 0.000000 0.000000 -9.709487 (2.58238) 0.000000 1.000000 0.000000 -22.00033 (5.56746) 0.000000 0.000000 1.000000 -2752.202 (690.606) Adjustment coefficients (standard error in parentheses) D(GBD) 0.064332 -0.079159 0.000112 (0.33515) (0.05929) (0.00119) D(GCA) -0.785633 -0.861371 0.009737 (1.46911) (0.25991) (0.00522) D(ER,2) 213.1740 -20.50175 -0.602610 (85.7112) (15.1635) (0.30445) D(IR,2) -0.268307 0.004314 0.001299 (0.41466) (0.07336) (0.00147) 203 Phụ lục 30: Phản ứng biến mơ hình có cú sốc từ biến khác tác động đến Response to Cholesky One S.D Innov ations ± S.E Response of D(IR) to D(IR) Response of D(IR) to D(ER) Response of D(IR) to GCA Response of D(IR) to GBD 1.5 1.5 1.5 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -1.0 -1.0 10 15 20 25 30 -1.0 Response of D(ER) to D(IR) 10 15 20 25 30 -1.0 Response of D(ER) to D(ER) 10 15 20 25 30 Response of D(ER) to GCA 300 300 300 300 200 200 200 200 100 100 100 100 0 0 -100 -100 -100 -100 -200 -200 10 15 20 25 30 -200 Response of GCA to D(IR) 10 15 20 25 30 Response of GCA to D(ER) 10 15 20 25 30 Response of GCA to GCA 6 4 4 2 2 0 0 -2 -2 -2 -2 -4 10 15 20 25 30 -4 Response of GBD to D(IR) 10 15 20 25 30 Response of GBD to D(ER) 10 15 20 25 30 Response of GBD to GCA 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 15 20 25 30 10 15 20 25 30 30 10 15 20 25 30 10 15 20 10 15 20 25 30 25 30 Response of GBD to GBD 1.0 10 25 -4 1.0 20 Response of GCA to GBD 15 -200 -4 10 Response of D(ER) to GBD 25 30 10 15 20 204 Phụ lục 31: Phân rã phƣơng sai biến mơ hình VAR Varian ce Decom position of D(IR): Period S.E GBD GCA D(ER) D(IR) 10 11 12 0.990226 1.065452 1.153311 1.232497 1.382667 1.403938 1.463854 1.498938 1.536842 1.572133 1.606430 1.624350 0.000000 0.001809 0.406083 0.367064 1.349257 1.336270 2.089104 2.246987 2.328898 2.313299 2.476382 2.478771 0.000000 0.029508 0.035924 0.104257 0.139463 0.181492 0.180602 0.226836 0.256852 0.255078 0.254964 0.257882 0.000000 3.491538 3.707321 3.739370 6.211428 7.082588 7.183159 7.111493 7.147410 7.161777 7.194819 7.196163 100.0000 96.47714 95.85067 95.78931 92.29985 91.39965 90.54714 90.41468 90.26684 90.26985 90.07384 90.06718 Varian ce Decom position of D(ER): Period S.E GBD GCA D(ER) D(IR) 10 11 12 4.403212 4.414597 4.852835 4.993813 6.463034 6.859668 6.887916 6.900291 7.181560 7.315363 7.387642 7.420933 0.000000 8.227700 8.054432 8.430626 7.531037 9.110014 8.997403 9.062911 9.268852 9.593235 9.612877 9.599993 0.000000 1.304084 1.595865 2.703308 2.471406 2.377721 2.377643 2.483990 2.796868 2.774274 2.793464 2.798634 99.38856 83.63468 83.66546 80.97865 74.77517 72.62248 71.08702 70.15303 69.61204 69.04061 68.90331 68.81084 0.611440 6.833534 6.684247 7.887421 15.22239 15.88978 17.53794 18.30006 18.32224 18.59188 18.69035 18.79053 Varian ce Decom position of GCA: Period S.E GBD GCA D(ER) D(IR) 10 11 267.7922 296.5287 300.2785 305.5980 327.3207 333.9414 337.5592 339.8058 341.3431 342.7598 343.2133 0.000000 0.003430 0.511458 3.494808 3.225188 7.497936 7.627116 7.629144 7.142780 7.768346 7.714477 86.49891 86.15311 71.42534 67.61862 40.57782 38.38629 38.39545 38.31966 35.46305 34.22012 33.56440 12.44738 12.55087 21.48517 20.75483 49.27301 45.51212 45.43800 45.30512 42.81696 42.67134 41.98059 1.053713 1.292588 6.578034 8.131737 6.923977 8.603657 8.539432 8.746073 14.57721 15.34019 16.74054 205 12 343.4498 7.651365 33.27585 41.86599 17.20679 Varian ce Decom position of GBD: Period S.E GBD GCA D(ER) D(IR) 10 11 12 1.241731 1.522765 1.547222 1.639872 1.676435 1.686063 1.694701 1.706963 1.711271 1.717214 1.720067 1.722016 73.18309 64.00609 56.58081 50.68135 58.07630 56.68319 53.84838 51.46563 51.29545 49.05590 48.08443 47.02975 0.127556 4.389542 6.666688 12.20649 10.81853 11.69992 11.48213 11.34435 10.82087 10.54748 10.39518 10.23390 1.578987 3.896679 5.388478 6.059158 5.377798 6.408058 11.36391 14.57814 14.67071 15.58647 17.69990 19.40848 25.11037 27.70768 31.36402 31.05301 25.72738 25.20883 23.30558 22.61188 23.21297 24.81016 23.82050 23.32787 Choles ky Orderin g: D(IR) D(ER) GCA GBD ... Mã số: 62.31.01.06 NGUYỄN LAN ANH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: GS, TS HOÀNG VĂN CHÂU Hà Nội, 2018 i MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG, BIỂU ... NGUYỄN LAN ANH v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt ASEAN Dịch nghĩa Diễn giải Association of Southeast Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á Asian Nations BD Budget Deficit Thâm hụt ngân sách Nhà nước BP Balance... loại THK - tác động sách kinh tế đến THK; Phân tích thực trạng THK Việt Nam giai đoạn 2000 – 2015, đánh giá - khả chịu đựng THK kinh tế Tìm loại hình THK Việt Nam thơng qua mối quan hệ nhân - THCCVL,
- Xem thêm -

Xem thêm: Thâm hụt kép tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp, Thâm hụt kép tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

Từ khóa liên quan