đề-thi-hóa-sinh-2014-lớp-D-1

2 33 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2019, 17:47

1 Gan tổng hợp chất sau đây: A Albumin B Fibrinogen C Feritin D Tất chất Năng lượng để hình thành liên kết peptid-tARN lấy từ: A GTP B CTP C ETP D Thủy phân liên kết aa-tARN Quá trình đường phân hồng cầu tạo sản phẩm lactac vì: A Do hồng cầu tiêu tốn lượng B Do ty thể hồng cầu khơng có đủ enzym C Do hồng cầu ln tình trạng yếm khí D Khơng có enzym ty thể cần cho q trình đường phân khí 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Enzym dịch tụy: enterokinase Trong hô hấp TB, trình tạo CO2 chu trình acid citric Acid uric sản phẩm chuyển hóa adenin guanin Chất chứa acid phosphoric: cephalin, lecithin, sphingomyelin Thủy phân sacarose cho fructose glucose Loại purin: thymin Thối hóa tới pyruvat điều kiện khí tạo : 15ATP Các chất tham gia tổng hợp acyl CoA vận chuyển acyl vào ty thể: acyl CoA carnitin Hoạt hóa acid amin trình tổng hợp polypeptid xảy đâu: bào tương Chức albumin A Tạo áp suất keo B Vận chuyển acid béo C Vận chuyển billirubin D Tất đáp ứng Chất dẫn truyền thần kinh loại lớn: loại: chất P, endorphin,enkephalin, somatostatin, angiotensin) PTH hormon tuyến cận giáp, tăng Ca máu Alanin+ αceto glutarat-> pyruvat + glutamat cần enzym loại transferase Tái hấp thu HCO3- xảy ống lượn gần thận Các enzym thuộc loại lyase: đọc lại sách cho kĩ nhá ( đáp án dehydratase, hydratase, synthase) Acid amin sau thuộc loại iminoacid: Asp Chất liên quan trực tiếp chu trình ure chu trình acid citric: fumarat Chất chu trình ure có ty thể: carbamin phosphat Chọn câu sai: đường ribose có AND ARN pr màng (học phần pr màng TB nhá) vận chuyển chất qua màng số enzym liên kết màng Tiếp nhận kích thích Có vai trò quan trọng biệt hóa TB K nhớ Đáp án: 123 thơng số có PT henderson-Haselbalch: pH, pK, [HCO3-], pCO2 kết thúc co khi: Ca2+ bơm ngược vào lưới nội bào (không hiểu) enzym COMT thuộc loại 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 A Vận chuyển nhóm, cần cho q trình thối hóa catecholamine B Vận chuyển nhóm, cần cho q trình tổng hợp epinephrine C Vận chuyển nhóm, cần cho trình tổng hợp catecholamine D Thủy phân, cần cho trình tổng hợp catecholamine E Thủy phân, cần cho q trình thối hóa catecholamine 80% pr dịch não tủy có nguồn gốc từ huyết tương Bilan nước người trưởng thành khỏe mạnh Enzym xúc tác cho phản ứng α imin -> α cetonic: khơng có enzym (trang 150) Acid vào thể tác dụng với HCO3Enzym có gan để thủy phân G6P-> G: gluco photphatase Insulin dạng hoạt động: có chuỗi A,B có 51 acid amin (k có chuỗi C nhá) Tổng hợp ARN có đặc điểm sau đây: A Có xúc tác ARN polymerase B Dựa nguyên tắc bổ sung dựa khuôn AND C Khơng cần có ARN mồi D Tất đáp án Triệu chứng porphyria: đọc sách nhá (đáp án tích tụ tiền chất gan) Acid béo cần thiết là: phân vân đáp án: linoleic, linolenic, stearic/ linoleic, linolenic, arachidonic, oleic Acid béo không tổng hợp người: linoleic Thể cetonic tổng hợp gan NAD vận chuyển điện tử H đến: FMN Sản phẩm cuối yếm khí gluco trình đường phân lactac ức chế khơng cạnh tranh khơng thể khắc phục tình trạng ức chế cách tăng nồng độ (trang 83) xem hình nói CTCT: ribose phosphat liên kết tạo nên cấu trúc bậc pr: liên kết H liên kết peptid
- Xem thêm -

Xem thêm: đề-thi-hóa-sinh-2014-lớp-D-1, đề-thi-hóa-sinh-2014-lớp-D-1