ĐỀ THI SINH LÝ SỐ 5

6 28 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2019, 17:47

ĐỀ THI SINH LÝ SỐ I.Phần đúng/sai (Làm tất ý điểm, sai từ ý trở lên khơng tính điểm): Về trao đổi khí màng hơ hấp: Câu 1:Điều kiện cho khí trao đổi liên tục qua màng hơ hấp khơng khí phế nang phải thường xuyên đổi A.Đúng B.Sai Câu 2:Khi lao động khuếch tán khí qua màng hơ hấp tăng thêm mở thêm số mao mạch phổi: A.Đúng B.Sai Câu 3:Hệ số khuếch tán O2 lớn CO: A.Đúng B.Sai Câu 4:Các khí qua màng hô hấp chế khuếch tán đơn thuần: A.Đúng B.Sai Các yếu tố ảnh hưởng đến phân ly HbO2: Câu 1:Phân áp CO2 tăng làm tăng phân ly A.Đúng B.Sai Câu 2:Nhiệt độ máu tăng làm giảm phân ly: A.Đúng B.Sai Câu 3:pH máu giảm làm tăng phân ly: A.Đúng B.Sai Câu 4:Nồng độ 2,3 DPG không ảnh hưởng: A.Đúng B.Sai Về hoạt động trung tâm hô hấp: Câu 1:Trung tâm hít vào tự động phát xung đặn, nhịp nhàng: A.Đúng B.Sai Câu 2:Xung động gây động tác hít vào tăng dần: A.Đúng B.Sai Câu 3:Trung tâm điều chỉnh ln kích thích trung tâm hít vào: A.Đúng B.Sai Câu 4:Vùng nhạy cảm hóa học ln ức chế trung tâm hít vào: A.Đúng B.Sai Về màng hơ hấp: Câu 1:Thành phế nang thành mao mạch quanh phế nang tạo màng hô hấp: A.Đúng B.Sai Câu 2:Diện tích màng hơ hấp trung bình khoảng 70m2: A.Đúng B.Sai Câu 3:Chất surfactant có tác dụng giữ cho phế nang nhỏ không bị xẹp lại: A.Đúng B.Sai Câu 4:Chiều dày trung bình vào khoảng 0,6 micromet: A.Đúng B.Sai Về dịch tiêu hóa: Câu 1: Amylase nước bọt có tác dụng thủy phân tinh bột sống, chin thành maltose: A.Đúng B.Sai Câu 2: Nước bọt tiết ngày: A.Đúng B.Sai Câu 3: Dịch tiêu hóa khơng thể tiêu hóa tất cellulose bữa ăn: A.Đúng B.Sai Câu 4:Dây X tham gia tiết tất dịch tiêu hóa: A.Đúng B.Sai II Phần MCQ (Chọn đáp án nhất): Câu 1: Hormon chủ yếu kích thích tụy tiết nhiều bicarbonate: A.CCK B.Secretin C.Gastrin D.Acetylcholin Câu 2:Ở pH 4, dịch vị: A.Pepsin hoạt động, lipase không hoạt động B.Pepsin lipase hoạt động C.Pepsin lipase không hoạt động D.Lipase hoạt động, pepsin không hoạt động Câu 3: Hormon vỏ thượng thận …a…sự hấp thu lipid vào hệ mạch cửa khi…b…sự hấp thu acid béo mạch ngắn 6-12C Điền vào chỗ trống a,b là: A.tăng, tăng B.không ảnh hưởng, không ảnh hưởng C.tăng, không ảnh hưởng D.Khơng có đáp án Câu 4: Enzym sau không xuất diềm bàn chải TBBM ruột: A Maltase B Tripeptidase C Succrase D Aminopolypeptidase E Lipase Câu 5:Tỉ lệ hấp thu lipid ống tiêu hóa dạng CM là: A 50%-60% C 70-80% B 60-70% D 80-90% Câu 6: Cho ý sau hấp thu mỡ: Cắt dày không ảnh hưởng đến hấp thu mỡ Viêm tụy mạn làm giảm hấp thu mỡ Ăn lưỡng mỡ vừa phải 95% mỡ tiêu hóa hấp thu CM khỏi tế bào thành ruột qua màng đáy bên theo chế xuất bào vào ống bạch huyết trung tâm Acid béo mạch ngắn (6-12C) khơng tham gia q trình tái tạo triglyceride mạng nội bào tương tế bào hấp thu Tại đại tràng khơng có hấp thu chất béo Mixen muối mật có vai trò vận chuyển monoglycerid acid béo đến diềm bàn chải tế bào biểu mô ruột Nếu khơng có muối mật ruột non 40% lipid bị theo phân Số câu không đúng: A B C D Câu 7: Về tiết dịch tụy: Giai đoạn đầu: kích thích tiết dịch tụy thơng qua sợi cholinergic dây X, dịch tụy giai đoạn chứa nhiều enzyme chiếm 10% dịch tụy toàn bữa ăn Giai đoạn dày: căng dày khởi động phản xạ dài dây X-dây X kích thich tế bào nang tế bào ống tiết Lượng bicarbonate nhiều lượng enzyme Dịch tụy giai đoạn dày chiếm 5-10% lượng tụy toàn bữa ăn Giai đoạn ruột: lượng dịch nhiều có chế tham gia tiết dịch tụy Các câu đúng: A.1,2 B.2,3 C.3,4 D.1,4 Câu 8: Về q trình tạo HCl: A H+ tiết vào lòng kênh theo chế vận chuyển tích cực nguyên phát B Cl- vận chuyển tích cực vào lòng kênh C HCO3- khuếch tán từ tế bào viền vào máu D Gastrin acetylcholine khơng có Histamin khơng có vai trò tiết HCl Câu 9: Về hấp thu glucid protein ruột (chọn nhiều đáp án đúng): A Tất monosacarid ruột non hấp thu hoàn toàn theo chế vận chuyển tích cực thứ phát vận chuyển thụ động B Các tripeptid, dipeptide vận chuyển vào tế bào ruột theo chế đồng vận chuyển với H+ C Các acid amin hấp thu nhanh peptid có loại chất mang khác trên diềm bàn chải để vc loại a.a tương ứng vào tế bào theo chế đồng vc với Na+ D Khoảng 15% protein thức ăn xuống ruột già vi khuẩn tiêu hóa phần phần lại tiết theo phân Câu 10: Sự tiết insulin sau bữa ăn giàu carbohydrat kích thích mạnh bởi: A.CCK (Cholescystokinin) B.Gastrin C.GLP-1(Glucagon like polypeptide) D.VIP (Vasoactive intestinal peptid) Câu 11: Về hoạt động học ruột non (chọn đáp án đúng): A.Được chi phổi đám rối thần kinh nội ruột B.Kích thích thần kinh giao cảm làm tăng nhu động ruột C.Kích thích thần kinh PGC làm giảm nhu động ruột D.Thức ăn chứa ruột làm hoạt động học ruột E.Motilium làm tăng hoạt động học ruột Câu 12: Về hoạt động học dày (chọn đáp án đúng) A.Thức ăn xuống đến cuối thực quản nhờ phản xạ ruột tâm vị mở B.Khi pH thức ăn dày giảm thấp tâm vị đóng lại C.Khi dày khơng có thức ăn dày có co bóp yếu D.Khi có cảm giác đói co bóp dày tăng lên E.Ngồi bữa ăn mơn vị ln đóng III) Điền từ vào chỗ trống: Điền tên enzyme vào chỗ trống: 1……………… : thủy phân peptid thành tripeptid, dipeptide, acid amin 2……………… : thủy phân maltose, maltotriose thành glucose 3……………… : thủy phân tạo fructose 4……………… : tiêu hóa tinh bột dày 5……………… : tiêu hóa collagen Điền chế hấp thu chất ruột non: Glucose vận chuyển vào tế bào biểu mô ruột chế……………và vào máu chế Monoglycerid vận chuyển vào tế bào biểu mô ruột chế…………và vào máu chế……….dưới dạng……… Fructose vào tế bào biểu mô ruột chế…………… vào máu chế………… ... ruột: A Maltase B Tripeptidase C Succrase D Aminopolypeptidase E Lipase Câu 5: Tỉ lệ hấp thu lipid ống tiêu hóa dạng CM là: A 50 %-60% C 70-80% B 60-70% D 80-90% Câu 6: Cho ý sau hấp thu mỡ: Cắt dày... căng dày khởi động phản xạ dài dây X-dây X kích thich tế bào nang tế bào ống tiết Lượng bicarbonate nhiều lượng enzyme Dịch tụy giai đoạn dày chiếm 5- 10% lượng tụy toàn bữa ăn Giai đoạn ruột: lượng... mỡ: Cắt dày không ảnh hưởng đến hấp thu mỡ Viêm tụy mạn làm giảm hấp thu mỡ Ăn lưỡng mỡ vừa phải 95% mỡ tiêu hóa hấp thu CM khỏi tế bào thành ruột qua màng đáy bên theo chế xuất bào vào ống bạch
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI SINH LÝ SỐ 5, ĐỀ THI SINH LÝ SỐ 5