ĐỀ THI HÓA SINH SỐ 4

4 45 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2019, 17:47

ĐỀ THI HÓA SINH SỐ I.Phần đúng/sai (Làm tất ý điểm, sai từ ý trở lên khơng tính điểm): Về hoạt hóa vận chuyển acid béo vào ti thể: Câu 1: Hoạt hóa acid béo cần enzyme AcylCoA synthetase 1ATP A.Đúng B.Sai Câu 2: Carnitin a.amin mang chức amin bậc chức alcol bậc 2: A.Đúng B.Sai Câu 3: Carnitin acyltransferase I có màng ngồi ty thể: A.Đúng B.Sai Câu 4: Caritin acyltransferase II có màng ty thể: A.Đúng B.Sai Về trình β OXH acid béo no có số C chẵn: Câu 1: Xảy matrix ti thể A.Đúng B.Sai Câu 2: Mỗi vòng OXH gồm phản ứng với loại enzyme khác nhau: A.Đúng B.Sai Câu 3: Phản ứng phản ứng khử hydro tạo 3-cetoacylCoA: A.Đúng B.Sai Câu 4: Phản ứng phản ứng hợp nước vào Trans-Δ2-Enoyl CoA tạo D-βHydroxyacylCoA: A.Đúng B.Sai Về thể ceton: Câu 1: Có thể ceton là: Oxaloacetat, Aceton, D-β-Hydroxybutyric acid A.Đúng B.Sai Câu 2: Enzym xúc tác tạo HMG.CoA HMG.CoA synthetase: A.Đúng B.Sai Câu 3: Hoạt hóa thể ceton tạo acetyl CoA cần chất chu trình Acid citric: A.Đúng B.Sai Câu 4: 75% lượng cung cấp cho não có nguồn gốc từ thể ceton: A.Đúng B.Sai Về tổng hợp acid béo bào tương: Câu 1: Phức hệ acid béo synthase nhóm –SH trung tâm thuộc ACP, -SH ngoại vi thuộc Cystein phân tử KS: A.Đúng B.Sai Câu 2: Tổng hợp acid béo bào tương dừng lại acid palmitic tạo thành: A.Đúng B.Sai Câu 3: Malonyl ln vị trí SH trung tâm A.Đúng B.Sai Câu 4: ER có tên đầy đủ ACP-Enoyl Reductase: A.Đúng B.Sai Về lipid tạp: Câu 1: Sphingolipid glycolipid: A.Đúng B.Sai Câu 2: Phospholipid Glycerophospholipid Glycolipid: A.Đúng B.Sai Câu 3: Sphingomyelin glycolipid có phosphocholin A.Đúng B.Sai Câu 4: Acid phosphatidic thường có gốc acid béo bão hòa.: A.Đúng B.Sai II Phần MCQ (Chọn đáp án nhất): Câu 1: Enzym hoạt hóa acid béo thuộc loại: A B C D Câu 2: Q trình hoạt hóa acid béo sử dụng enzyme thuộc loại nào: A.6,2,1 B.4,3,2 C.4,2,1 D.6,3,2 Câu 3: loại enzyme tham gia β-OXH acid béo bão hòa có số C chẵn thuộc loại: A.1,4,3,2 B.2,1,4,1 C.1,4,1,3 D.1,4,1,2 Câu 4: Phản ứng trình β-OXH acid béo bão hòa có số C chẵn cần enzyme……với coenzyme…….và tạo thành sản phẩm là…….: A Acyl CoA reductase, FAD, Trans-Δ2-Enoyl CoA B Acyl CoA dehydrogenase, FADH, Trans-Δ2-Enoyl CoA C Acyl CoA dehydrogenase, FAD, Trans-Δ2-Enoyl CoA D Đáp khác Câu 5:Thối hóa phân tử Acid Palmitic thành Acetyl CoA trải qua phản ứng: A 28 B 29 C 31 D 33 Câu 6:Thứ tự q trình β-OXH acid béo bão hòa có số C chẵn A Khử hydro lần 1-> Hợp nước-> Khử hydro lần 2-> Phân cắt B Ngưng tụ->Khử lần 1->Tách nước->Khử lần C Khử lần 1->Hợp nước->Khử lần 2->Phân cắt D Đáp án khác Câu 7:Thối hóa hoàn toàn phân tử Oleyl CoA Acetyl CoA cần trải qua tổng cộng phản ứng: A 30 B 32 C 31 D 34 Câu 8:Thứ tự xuất enzyme phức hệ Acid béo Synthase A.AT->MT->KR->KS->ER->HD B.AT->MT->KS->KR->HD->ER C.AT->MT->KS->HD->KR->ER D.Đáp án khác Câu 9:Qúa trình vận chuyển Acetyl CoA từ ti thể bào tương nhờ hệ thống Tricarboxylat cần enzym nào: A Citrat synthetase, Citrat lyase B Citrat synthase, Acetyl CoA lyase C Citrat synthase, Citrat lyase D Citrat synthetase, Citrat lyase Câu 10:Acetyl CoA tạo thành ty thể trình nào: A Khử carboxyl-OXH pyruvat B β-OXH acid béo C OXH số A.amin D Khử amin OXH Câu 11:Đâu thành phần cấu tạo nên enzyme tổng hợp Malonyl-CoA: A Biotin transcarboxylase B Transcarboxylase C Transacetylase D Biotin Decarboxylase Câu 12: Quá trình kéo dài glycogen mạch thẳng từ Glucose trải qua bước phản ứng: A phản ứng B phản ứng C phản ứng D phản ứng Câu 13 Trong trình tổng hợp glycogen, UDP-glucose tạo thành từ: A UTP Glucose B UTP Glucose-1-P C UTP Glucose-6-P D Tất Câu 14: Cho phương trình sau: Glucose-1-P+UTP->UDP-Glucose+PPi PT cần sử dụng enzyme: A.UDP-Glucose phosphorylase B.UDP-Glucose pyrophosphorylase C.UTP-Glucose pyrophosphorylase D.UDP-Glucose pyrophosphatase Câu 15:Quá trình hoạt hóa enzyme lipase cần: A.AMP, ATP, protein kinase B.AMP, ATP, protein phosphatase C.cAMP, ATP, protein kinase D.cAMP, ATP, protein phosphatase Câu 16:Quá trình thủy phân TG cần enzyme loại A.Loại 2,3 B.Loại 3,4 C.Loại 4,5 D.Loại 3,5 Câu 17:Glycerol tạo thành thủy phân TG mô mỡ gan chuyển thành chất đường đường phân: A Glycerol-3-P B Glyceraldehyt-3-P C 1,3 DPG D Dihydroxyaceton phosphat Câu 18: Enzym xúc tác phản ứng chuyển acid phosphatidic thành diglycerid là: A Phosphatidat phosphorylase B Phosphatidat phospholipase C Phosphatidat kinase D Phosphatidat phosphatase Câu 19: Tổng hợp lecithin từ ethanolamine diglycerid gồm phản ứng loại enzym: A.4,1 B.5,1 C.4,2 D.5,2 Câu 20: Đâu thành phần VLDL A Apo E B Apo B100 C Apo C D Apo A ... B .4, 3,2 C .4, 2,1 D.6,3,2 Câu 3: loại enzyme tham gia β-OXH acid béo bão hòa có số C chẵn thuộc loại: A.1 ,4, 3,2 B.2,1 ,4, 1 C.1 ,4, 1,3 D.1 ,4, 1,2 Câu 4: Phản ứng trình β-OXH acid béo bão hòa có số. .. B.Sai Câu 4: Acid phosphatidic thường có gốc acid béo bão hòa.: A.Đúng B.Sai II Phần MCQ (Chọn đáp án nhất): Câu 1: Enzym hoạt hóa acid béo thuộc loại: A B C D Câu 2: Q trình hoạt hóa acid béo... Phosphatidat kinase D Phosphatidat phosphatase Câu 19: Tổng hợp lecithin từ ethanolamine diglycerid gồm phản ứng loại enzym: A .4, 1 B.5,1 C .4, 2 D.5,2 Câu 20: Đâu thành phần VLDL A Apo E B Apo B100 C Apo
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI HÓA SINH SỐ 4, ĐỀ THI HÓA SINH SỐ 4