ĐỀ THI HÓA SINH SỐ 1

6 43 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2019, 17:46

ĐỀ THI HÓA SINH SỐ I.Phần đúng/sai (Làm tất ý điểm, sai từ ý trở lên khơng tính điểm): Về Km phản ứng Enzym: Câu 1:Đơn vị đo mol/L muốn đạt Vmax nồng độ chất phải ≥ 100Km A.Đúng B.Sai Câu 2:Km phụ thuộc vào nồng độ chất ban đầu: A.Đúng B.Sai Câu 3:Khi nồng độ chất nhỏ so với Km phản ứng đạt động học bậc một: A.Đúng B.Sai Câu 4:Khi nồng độ chất Km V=1/2 Vmax: A.Đúng B.Sai Về coenzym: Câu 1:Thường có lực với enzyme tương tự lực enzyme với chất coenzyme coi chất thứ 2: A.Đúng B.Sai Câu 2:Có chức tham gia enzyme q trình xúc tác: A.Đúng B.Sai Câu 3:Chỉ có loại enzyme vận chuyển nhóm OXH khử: A.Đúng B.Sai Câu 4:Coenzym NAD+ vận chuyển 2e 2H+: A.Đúng B.Sai Về ý nghĩa đồ thị Lineweaver Burk: Câu 1: Biến đồ thị parabol thành đồ thị tuyến tính, từ dễ dàng xác định Km Vmax: A.Đúng B.Sai Câu 2:Là công cụ để xác định pH nhiệt độ tối ưu: A.Đúng B.Sai Câu 3:Là công cụ để xác định chất ứu chế cạnh tranh hay không cạnh tranh với enzym định: A.Đúng B.Sai Câu 4:Khi [S] >> so với Km V=Vmax: A.Đúng B.Sai Về Isoenzym: Câu 1:Là dạng phân tử khác loại enzym: A.Đúng B.Sai Câu 2:Có tính chất vật lý hóa học tương tự nhau: A.Đúng B.Sai Câu 3:Có Km Vmax khác nhau: A.Đúng B.Sai Câu 4:LDH có chuỗi polypeptide có isoenzym: A.Đúng B.Sai Về chất hoạt hóa enzym: Câu 1: Làm tăng tốc độ phản ứng làm chuyển dịch cân phản ứng theo hướng có lợi: A.Đúng B.Sai Câu 2: Thường phân tử nhỏ ion: A.Đúng B.Sai Câu 3: Tạo nên vị trí hoạt động tích điện dương để tác động vào nhóm tích điện âm chất: A.Đúng B.Sai Câu 4: Làm thay đổi cấu hình không gian enzyme, làm ổn định cấu trúc bậc enzyme làm enzyme dễ gắn với chất; A.Đúng B.Sai II Phần MCQ (Chọn đáp án nhất): Câu 1: Có cách gọi tên enzym: A.1 B:2 C.3 D:4 Câu 2: Enzym có tác dụng đưa H vào chất: A.Dehydogenase B.Hydrolase C.Reductase D.Hydroxylase Câu 3:Epimerase, Lyase, Glucosidase, Kinase, Hydroxylase thuộc enzyme loại: A.5,4,2,3,1 B.5,4,3,2,1 C.5,6,3,1,2 D:5,6,3,2,1 Câu 4:Enzym sau khác loại với enzyme lại A.Phosphorylase B.Phosphatase C.Kinase D.Thiolase Câu 5:Enzym có tác dụng xúc tác đồng phân hóa Glucose Galactose: A Racemase B.Mutase C Isomerase D.Epimerase Câu 6: Cho phản ứng hệ Cytochrom P450: RH + X + O2 -> ROH + Y + H20 Phản ứng enzyme xúc tác: A Oxygenase B Synthetase C Oxidase D Dehydrogenase Câu 7: Với liệu câu X,Y là: A NADPH.H+, NADP+ B.NADPH, NADP+ C NADH.H+, NAD+ D.NADH, NAD+ Câu 8: Cặp enzyme sau không loại với A.Glucosidase - Nuclease B.Oxigenase - Catalase C.Transaldolase - Phosphorylase D.Decarboxylase - Synthetase Câu 9: Phương trình tổng quát chế tác dụng Hydratase: A.AH2 + B -> A + BH2 B.AB + H20 -> AH + BOH C.AB -> A+B D.A+B+ATP -> AB + ADP + Pi Câu 10: Cho ý sau: Enzym tạp Vai trò Coenzym làm tăng cường tiếp xúc chất enzyme Enzym tạo pH thích hợp cho phản ứng xảy Số phân tử chất vượt qua hàng rào lượng hoạt hóa lớn, tốc độ phản ứng tăng Chất dị lập thể dương thường đứng trước chất chuổi PƯ (VD: ATP – Enzym Phosphofructokinase) Số câu không đúng: A.4 B.3 C.2 D.1 Câu 11: Kí hiệu Hexokinase theo hiệp hội Enzym quốc tế: A.EC 2.7.1.1 B.EC 2.4.1.1 C.EC 2.4.2.1 D.EC 2.7.1.2 Câu 12: enzym nhóm 5, lớp 4, STT 2, loại có kí hiệu: A.EC 2.3.4.5 B.EC 3.4.5.2 C.EC 5.4.3.2 D.EC 5.4.2.3 Câu 13 Enzym có chức thủy phân liên kết ester A.Esterase B.Phosphatase, Phospholipase C.Nuclease D.Tất Câu 14: Cho đặc điểm sau enzyme Làm tăng tốc độ tối đa phản ứng Làm chuyển dịch cân phản ứng theo hướng mong muốn Không tạo hay trình phản ứng Có tính đặc hiệu tuyệt số chất Tăng nhiệt độ ngưỡng giới hạn làm tăng hoạt động enzyme Chỉ gắn với chất TT hoạt động enzyme Số câu đúng: A.4 B.5 C.3 D.6 Câu 15:Khi nồng độ chất vô lớn, đồ thị Lineweaver Burk sẽ: A.Cắt trục hoành điểm -1/Km B Cắt trục tung điểm 1/Vmax C.Tiệm cận đường y=Vmax D Cắt trục hoành điểm 1/Km Câu 16: Chất ức chế không gắn vào phức hợp enzyme-cơ chất: A.UCCT B.UCKCT C.Tất sai D.UCPCT Câu 17: Chọn câu Km Vmax: A Km không thay đổi UCCT, giảm UCPCT B Vmax giảm loại UC UCCT C Km không đổi UCKCT giảm UCCT D Vmax k đổi UCPCT giảm UCCT Câu 18: Sự khác NAD+ NADP+ phosphate gắn vị trí…của Ribose A.1’ B.2’ C.3’ D.4’ Câu 19:Cả FMN FAD chứa dị vòng Flavin nối qua N…a… đến alcol ribitol Trong FMN có thêm gốc phosphate vị trí ….b… ribitol a,b là: A.10, 5’ B.9, 5’ C.12, 4’ D.8, 4’ Câu 20: Gía trị hệ số nhiệt độ enzyme là: A Q10=5 B Q10=4 C Q10=2 D Q10=10 ... Enzym Phosphofructokinase) Số câu khơng đúng: A.4 B.3 C.2 D .1 Câu 11 : Kí hiệu Hexokinase theo hiệp hội Enzym quốc tế: A.EC 2.7 .1. 1 B.EC 2.4 .1. 1 C.EC 2.4.2 .1 D.EC 2.7 .1. 2 Câu 12 : enzym nhóm 5, lớp... gốc phosphate vị trí ….b… ribitol a,b là: A .10 , 5’ B.9, 5’ C .12 , 4’ D.8, 4’ Câu 20: Gía trị hệ số nhiệt độ enzyme là: A Q10=5 B Q10=4 C Q10=2 D Q10 =10 ... A.5,4,2,3 ,1 B.5,4,3,2 ,1 C.5,6,3 ,1, 2 D:5,6,3,2 ,1 Câu 4:Enzym sau khác loại với enzyme lại A.Phosphorylase B.Phosphatase C.Kinase D.Thiolase Câu 5:Enzym có tác dụng xúc tác đồng phân hóa Glucose
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI HÓA SINH SỐ 1, ĐỀ THI HÓA SINH SỐ 1

Từ khóa liên quan