dap an de thi thu hoa sinh clb

15 37 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2019, 17:44

Đề thi thử Hóa Sinh ( thức) I, Phần MCQ( 90 câu) : Câu :Phản ứng Feling dùng để nhận định: A Saccarose B Lactose C Amylose D Amylopectin E Glycogen Câu Các chất sau thuộc nhóm Polysaccarid: A Lactose, Amylose, Amylopectin, Condroitin Sulfat B Saccarose, Cellulose, Heparin, Glycogen C Fructose, Amylopectin, acid hyaluronic, Heparin D Cellulose, Glycogen, Condroitin Sulfat, Heparin Câu : Công thức bên cấu tạo của: CH2OH CH2OH A Saccarose B Lactose HO OH C Maltose O D Galactose Câu :Glucose thối hóa theo đường đường phân hiếu khí đến Pyruvat sinh ra: A 2ATP B 2ATP 2NADH C 8ATP D 38 ATP Câu 5Trong chuỗi phản ứng sau, giai đoạn có tham gia enzym Phosphogluco isomerase: (1) Glucose (2) G6  (3) F6  F 1-6 Di  (4) Phospho glyceraldehyd (5) (PGA) A (1) B (2) Phospho Dihydroxy Aceton(PDA) C (3) D (4) Câu : Phản ứng tổng quát chu trình Pentose Phosphat: E (5) Đề thi thử Hóa Sinh ( thức) A 6G-6- + 12 NADP+ + 6H2O → 5G-6- + 6CO2 + 12 NADPHH+ +12H +Pi B G-6-+3NADP++ 3H2→ G-6- + P Glyceraldedyd + 3NADPHH+ +3CO2 C G-6- + 3NAD+ + 3H2O → G-6-+ Glyceraldedyd + 3NADHH+ +CO2 D G-6- + 6NADP+ + 6H2O→ G-6- + 6NADPHH+ + 6CO2 + Pi Câu :Insulin nội tiết tố làm hạ đường huyết có tác dụng: A Tăng sử dụng Glucose tế bào, tăng trình đường phân ức chế trình tân tạo đường B Tăng sử dụng Glucose tế bào, tăng trình tân tạo đường, giảm trình tổng hợp Glucose thành Glycogen C Tăng đường phân, tăng tổng hợp Glucose từ sản phẩm trung gian Pyruvat, Lactat, acid amin D Tăng phân ly Glycogen thành Glucose, giảm sử dụng Glucose tế bào Câu :.Ở bệnh đái đường thể phụ thuộc Insulin, bệnh nhân thường chết tình trạng mê toan máu, trường hợp thường do: Giảm hoạt hóa enzym Glucokinase Giảm acid cetonic máu Tăng thể cetonic máu Giảm Acetyl CoA máu Tăng thối hóa Glucose cho lượng Chọn tập hợp đúng: A 1, B 1,3 C 2,4 D 1,4 E 3,5 Câu 9: Trong chu trình Cori, từ glucose tạo ra: A lactat, 2ATP B lactat, ATP C lactat, ATP D lactat, 2ATP Câu 10: Để tạo thành phân tử glucose từ pyruvat cần: A 4ATP,4GTP B 2ATP,4GTP C 4ATP, 2GTP D 2ATP, 2GTP Câu 11:Số ATP tạo cuối từ glucose tạo pyruvat là: A 2ATP B 4ATP C 6ATP D8ATP Đề thi thử Hóa Sinh ( thức) Câu 12 Ion quan trọng tham gia vào trình đường phân glucose theo đường hexose diphophat là: A Ca2+ B Mg2+ C K+ C Na+ Câu 13: Trong bệnh đái thóa đường, ứ đọng acetyl coA, đốt cháy hồn tồn theo chu trình Kreb do: A thiếu Sucinyl CoA B thiếu oxalo axetat C thiếu HMG lyase D thiếu HMG CoA synthetase Câu 14: Acid béorấtcầnthiếtnhưngcơthểkhôngtự tổnghợpđượclà: A Acid oleic B Acid linoleic C Acid cerebronic D Acid palmitoleic Câu 15: Lipid nàokhônglà phospholipid: A Gangliosid B Cardiolipin C Plasmalogen D Sphingomyelin Câu 16: Enzymnàocóthểthủyphânliênkếteste C2 củacác phospholipid: A Phospholipase A BPhospholipase B C A B đềuđúng D A B đềusai Câu 17:Mộtphântử acid palmitic oxy hóahồntồntạobaonhiêu ATP: A 186 B 127 Câu 18:Tổnghợp acid béochủyếu ở: C 129 D 146 A Bào tương B Ty thể C Nhân TB Câu 19: Lipoprotein cóhàmlượng triglyceride caonhấtlà: D Microsome A CM B VLDL Câu 20Axitaminnàosauđâycóchứa S: D LDL C IDL A Cystein B Histidin C Tryptophan Câu 21NhữngAxitaminnàosauđâycógốc R phâncựcvàkhơngtíchđiệnlà: A Val, Leu, Ile,Met B Asp, Val,Met C Gly, Ala, Asn D Arg, Leu, Met Câu 22:Cấutrúcbậc củaphântử Protein quyếtđịnhbởiliênkếtnào: A Liênkếthóahọc D Arginin Đề thi thử Hóa Sinh ( thức) BTươngtáckỵnước CLiênkếtdisunfua D Cả liênkếttrên Câu 23: QuátrìnhtổnghợpUrecầnbaonhiêu ATP A3 B2 Câu 24: Enzymnàosauđâykhôngphải tụy: C D4 A Enterokinase B Trypsin C Protease Câu 25: Bệnhlý porphyria rốiloạntổnghợpchấtnàosauđây D Elastase A Hem B Globin Câu 26: giaiđoạnnặngcủa vàng da saugan D A.Nucleic C protein A Bilirubin tự vàliênhợptăngcao B Bilirubin tự tăngcao bilirubin liênhợpgiảm C Bilirubin liênhợptăngcao D Bilirubin liênhợpcao, bilirubin tự giảm Câu 27 : Mỗi monomer enzym Na+K+-ATPase gồm : A tiểu đơn vị nhỏ có TLPT 50000 Da, tiểu đơn vị lớn có TLPT 120000 Da B tiểu đơn vị, tiểu đơn vị nhỏ, tiểu đơn vị lớn C tiểu đơn vị nhỏ có TLPT 80000 Da, tiểu đơn vị lớn có TLPT 120000 Da D tiểu đơn vị nhỏ có TLPT 50000 Da, tiểu đơn vị lớn có TLPT 140000 Da Câu 28: chức albumin ATạo protein keo B Vận chuyển acid béo C Vận chuyển billirubin D Tất đáp án Câu 29: phản ứng viêm số sau tăng : A CRP B Albumin C Prealbunmin D Globumin Câu 30 : loại kháng thể có nồng độ cao huyết tương người trưởng thành A IgG B IgE C IgM Câu 31: hoocmon sau làm tăng Canxi máu: D IgA Đề thi thử Hóa Sinh ( thức) A PTH B MSH C Calcitonin Câu 32:hoocmon tổng hợp thùy sau tuyến yên D FSH A ADH B ADH Oxytoxin Câu 33: cấu trúc Insulin : D Tất sai C Oxytoxin A chuỗi 51 acid amin B Chuỗi A 30 acid amin, chuỗi B 21 acid amin C Chuỗi A 21 acid amin, chuỗi B 30 acid amin D Có cầu nối disunfua chuỗi A B Câu 34: Glucose bìnhthườngtrongmáu: A 80-120 mg% B 80-100 mg% C 4-5 mmol/L D 5-6 mmol/L Câu 35: Lựachọnđápánđúng: A STH gồm chuỗi polypeptide chứalầnlượt 92 acid aminvà 112 acid amin B TRH cócấutạogồm 10 acid amin C ADH Oxytocin chứa acid aminkhácnhau acid aminthứ D ACTH polypeptide gồm 39 acidamin Câu 36:Loại acid amin có nhiều Gan là: A A.glutamic B Glycin C Histidin Câu 37:Loại enzyme sau gan có: A glucose 6- phosphatase B phosphorylase C Glycogen synthetase D hexokinase D Methionin Câu 38: Quá trình ester hóa cholesterol gan diễn nhờ enzyme : A ACAT B LCAT C G6PD D Cholesterol esterase Câu 39: Các acid mật liên hợp với chất sau trình hình thành muối mật: A glycin taurin B glycin methionin C methionin a.glutamic D taurin a.glutamic Đề thi thử Hóa Sinh ( thức) Câu 40: Phosphatase kiềm sử dụng nhiều chẩn đoán bệnh A bệnh gan, bệnh xương B bệnh gan, bệnh tim C bệnh gan, bệnh đường tiêu hóa D bệnh gan, bệnh thận Câu 41: Ý nghĩa việc định lượng albumin huyết thanh: A Đánh giá bệnh gan mạn B Đành giá bệnh gan cấp C Đánh giá bệnh lý máu D Cả A,B,C Câu 42: Hội chứng suy giảm chức tế bào gan không bao gồm: A Tăng lipid máu B Rối loạn đông máu C Giảm khả dự trữ glucose D Có thể gây nên dị ứng Câu 43: Hệ enzyme cytc P450 nằm đâu tế bào gan A, màng ty thể B, Lưới nội bào nhẵn C Lưới nội bào có hạt D màng ty thể Câu 44: Chất sau không tái hấp thu ống thận: A Inulin B Ure Câu 45: Inulin ứng dụng để: A Xác định lưu lượng lọc cầu thận( GFR) B Xác định lưu lượng máu qua thận(RBF) C Xác định lưu lượng huyết tương qua thận(RPF) D Xác định khả làm việc ống thận Câu 46: Glucose tái hấp thu cách: A, Đồng vận chuyển chiều với Na B Đồng vận chuyển ngược chiều với Na C Khuếch tán theo gradient nồng độ D Vận chuyển tích cực cần ATP C Protein D Creatinin Đề thi thử Hóa Sinh ( thức) Câu 47: A hyppuric tạo thành nhờ phản ứng giữa: A a, benzoic glycin B a.glutamic glycin C a.glutamic methionine D glycin histidin Câu 48: Phân tử angiotensin II có a.a: A6 B7 Câu 49: pH tối thiểu nước tiểu là: C8 D9 A 3.4 B 4.5 Câu 50: Nước tiểu có dưỡng chấp gợi ý tới : C 5.5 D 6.5 A Tổn thương mạch bạch huyết liên quan đương xuất nước tiểu B Chắc chắn bệnh nhân bị nhiễm giun bạch huyết C Bệnh nhân bị viêm cầu thận cấp D Bệnh nhân bị tổn thương tế bào ống thận Câu 51: Cystatin C: A Việc xác định nồng độ cystatin C có giá trị lâm sàng tương đương xét nghiệm xác định nồng độ độ thải creatinin việc phát sớm thay đổi chức thận B chất nhân tạo đưa vào thể với mục đích xét nghiệm C Chất giống inulin lọc xuất hoàn toàn qua thận D Ngày thay creatinin xét nghiệm hóa sinh lâm sàng Câu 52: Phát biểu sau glucokinase: A, Được hoạt hóa gan nồng độ glucose cao sau bữa ăn B, Được hoạt hóa tất mô nồng độ glucose cao sau bữa ăn C, Được hoạt hóa thời điểm( trước, trong, sau) bữa ăn D, Có lực cao với glucose Câu 53: Sợi mỏng gồm loại protein nào: A Actin, tropomyosin, troponin B, actin, myosin, troponin C Actin,myosin, tropomyosin D Myosin, trobomodulin, troponin Đề thi thử Hóa Sinh ( thức) Câu 54: Nguồn lượng đóng vai trò trực tiếp co vân là: A ATP B ATP,creatinin-phosphat,ADP,glucid,protid,lipid C,ATP,creatinin –phosphat,ADP D, Glucid,lipid,protid Câu 55: Myosin trơn có khác biệt so với myosin vân: A Hoạt động ATPase tối đa myosin trơn lớn myosin vân B Myosin trơn tương tác với actin gốc Ser đặc biệt chuỗi nhẹ phosphoryl hóa C Myosin trơn tạo nên sợi dày với số liên kết ngang so với sợi dày myosin tạo nên vân D Myosin trơn co rút tự động không cần tham gia Canxi Câu 56: Các chất dẫn truyền thần kinh phân tử nhỏ là: A, Acetyl cholin, chất P, glutamate B, acetyl cholin, glycin, GABA C, GABA, Somatostatin, endorphin D, GABA, glycin, somatostatin Câu 57: Đâu không tiêu chuẩn chất dẫn truyền thần kinh: A, Chúng thấy tận sợi trục trước synap B, Ở synap phải có chế lưu giữ lại phân tử để tăng khả phản ứng chúng C, Sự kích thích điều kiện sinh lý giải phóng chất D, Chúng tác động trực tiếp lên đầu sợi sau synap Câu 58: Enzym phân cắt bao gồm lớp sau: A, decarboxylase, aldolase, hydratase B, aldolase, racemase, isomerase C, lyase, hydratase, amidase D, nuclease, mutase, phosphatase Câu 59: Thiamin pyrophosphate thuộc loại coenzyme: A, Coenzym oxy hóa khử B, Coenzym vận chuyển nhóm C,Coenzym tách nhóm D, Coenzym oxy hóa Đề thi thử Hóa Sinh ( thức) Câu 60: Pyridoxal phosphate coenzyme enzyme sau đây: A, transaminase, decarboxylase B transaminase, pyridoxase C, decarboxylase, phosphatase D carboxylase, transaminase Câu 61: Thiolase lớp enzyme thuộc nhóm: A, Enzym oxy hóa khử B Enzym thủy phân C Enzym vận chuyển nhóm D, Enzym đồng phân Câu 62: Ý nghĩa giá trị Km: A, Thể lực enzyme với chất B, Thể số vòng quay cảu enzyme C, Thể tốc độ phản ứng enzyme D, Là số với chất Câu 63: Tên phức hợp chuỗi vận chuyển điện tử là: A, NADH-CoQ Reductase B, NADH-CoQ Oxydase C NADH Reductase D Succinat- CoQ Reductase Câu 64: Các enzyme chuỗi vận chuyển điện tử nằm ở: A Màng ty thể B Màng ty thể C Lưới nội bào có hạt D Màng nhân Câu 65: Chất phá ghép nội sinh là: A, DNP B, Rotenon C, C0- D, Antimicin A Câu 66: Liên kết sau liên kêt nghèo lượng: A, LK ester phosphate B, LK Acylphosphat B, LK anhydride phosphate D, Lk enol phosphate Câu 67: Hai nguyên tử C khỏi chu trình Krebs dạng CO2 phản ứng nào: A, 3,4 B,1,2 C,1,2,3 D,1,3,4 Đề thi thử Hóa Sinh ( thức) Câu 68 :Đâu enzyme gắn màng chu trình acid citric: A, Citrat synthase B, Succinat dehydrogenase C, Malat dehydrogenase D, Aconitase Câu 69: Phân tử FADH2 tạo phản ứng số chu trình Krebs: A4 B5 C6 Câu 70: Phản ứng từ acid pyruvic thành acetyl CoA xảy đâu: D7 A, Bào tương D Nhân tế bào B Ty thể C Lưới nội bào có hạt Câu 71: Cấu trúc xoắn kép DNA phụ thuộc vào A Độ ẩm B Nồng độ số cation C Trình tự base D phương án Câu 72: Một số thuốc điều trị bệnh Gout dựa nguyên tắc ức chế enzyme: A Xanthin oxidase B Nucleotidase C Acid uric synthase D Acid uric synthetase Câu 73: C4 vòng purin có nguồn gốc từ: A, Glycin B, Aspartic a C Co2 D glutamine Câu 74Con thoi có vai trò vận chuyển điện tử tới phức hợp màng ty thể: A Malat-Aspartat, Glycerol phosphat B Malat- Aspartat, Carnitin C Carnitin, Glycerol phosphat D Cả đáp án Câu 75: Vaitròcủacácchấtvơcơtrongcơthể: A Cấutạohệthốngđệm B ThamgiabìnhổnPr trạngtháikeotrongtếbàovàmơ C Tạốpsuấtthẩmthấu D phươngántrênđềuđúng Câu 76:Điềuhòatraođổimuốinướctheocơchếthểdịchchịusự chi phốicủa: A Vasopressin, Aldosteron B ANP C.Vasopressin, ANP, ADH D.A+C Đề thi thử Hóa Sinh ( thức) Câu 77: Trườnghợpnào pCO2 máugiảm A Nhiễmtoanchuyểnhóacònbù B Nhiễmtoanchuyểnhóacònbùvànhiễmkiềmhơhấ p C Nhiễmtoanchuyểnhóamấtbùvànhiễmkiềmhơhấ D Nhiễmkiềmhơhấp p Câu 78: Bệnhnhânbịnhiễm acid hơhấpkếthợpnhiễmkiềmchuyểnhóathì: A HCO3- máutăng, pCO2 máugiảm, K+ máutang C HCO3- máutăng, pCO2 máutăng, K+ máugiảm D HCO3- giảm, pCO2 máutăng, K+ máugiảm máutang Câu 79: Trongnhiễm acid hôhấp: A Nguyênnhânlà B HCO3- tăng, pCO2 máutăng, K+ B Ngunnhânlàgiảmthơngkhíphếnangqmức tăngthơngkhíqmức, , sựbùchủyếu thận sựbùchủyếu hệ đệm C Nguyên nhân giảm thông D Nguyên nhân giảm thông khí mức, khí phế nang mức, bù bù chủ yếu hệ đệm chủ yếu phổi Câu 80: Tăng nồng độ Protein dịch não tủy A Tăng tính thẩm thấu hàng rào máu não C Sự phá hủy hệ thống thần kinh trung B Giảm dòng chảy nước não tủy u, áp xe tủy D Cả đáp án ương Câu 81: Về sữa: A Thành phần Lipid chủ yếu B Thành phần glucid chủ yếu glucose diglyceryd C Hàm lượng sắt cao D Sữa non có nồng độ Protein cao Câu 82:Enzym có tác dụng đơng vón sữa A Rennin B Pepsinở trẻ em rennin người lớn C Renin pepsin D Rennin trẻ em pepsin người lớn Câu 83: II Phần sai( làm ý điểm): Câu 1: Đề thi thử Hóa Sinh ( thức) Amylase có tác dụng thuỷ phân liên kết β 1-4 glucosid S Người ta vào nhóm OH Carbon bất đối nằm xa nhóm chức aldehyd để phân biệt dạng D- L- Glucose Đ Polysaccarid thể đặc trưng nhóm máu:Đ 4.Phosphorylase enzym xúc tác cho q trình thối hoá glycogen gan, chúng tồn hai dạng bất hoạt hoạt động Đ Câu : 1.Thành tế bào vi khuẩn có cấu tạo bền có cấu tạo Polyasacarid Đ liên kết glycosid liên kết acetal Đ phản ứng oxy hóa C6 glucose tạo gluconat S hồng cầu, điều kiện hiếu khí, trình đường phân tạo lactat Đ Câu 3: Acid béokhơngbãohòadạngtranskhơngtốtchosứckhỏe Đ Thànhphầncủa Lecithin Acid phosphotadicvàCholin S Acid cerebronicthamgiacấutạoSulfamid.Đ Lipid lànguồnnănglượngdựtrữlớnnhấtcơthể Đ Câu 4: Enzymenoyl CoA hydratasechỉtácdụngđốivớiliênkếtdạngcis.S Chấttrunggiantổnghợp acid béolàmalonyl CoA.Đ Acid béokhơngbãohòa liênkếtđơiđượctổnghợptừhệenzym mono-oxygenase Đ Nọcrắngâyvỡhồngcầuvìcó enzyme phosphatase.S Câu 5; Qtrìnhkhửamin oxy hóanghĩalàqtrìnhkhửaminđãđược oxy hóa Đ Bệnh thalassemia rốiloạntổnghợp globin vềsốlượng Đ Bilirubin tự bilirubin giántiếp Đ Myoglobin hemoglobin khácnhauvềsốvịtrígắn O2 Đ Đề thi thử Hóa Sinh ( thức) Câu Qtrìnhkhửamin oxy hóa glutamate xảyra ty thểtếbào Đ Glutaminlà chấtkhơngđộc, trungtính ,dễdàngđimàngtếbào.Đ Protein cầulànhững protein cókíchthướcchiềungang/ chiềudàilớnhơn 1/10 Đ Ceruloplasminngồitácdụngvậnchuyểnđồng Đ Câu 7: áp suất keo máu chủ yếu globumin tạo ra.S kháng thể sản xuất trình đáp ứng miễn dịch IgGS bình thường tỉ trọng máu 1,024S ceruloplamin có tác dụng vận chuyển đồng máuĐ Câu 8: pH máutănglàmtăngkhảnăngphânlý HbO2 S Vậnchuyển CO2 trongmáu dạng: dạngBicarbonat, dạngCarbaminvàdạnghòa tanĐ Tất Enzym dịch não tủy có nguồn gốc từ huyết thanhĐ Bình thường nồng độ Cl- huyết cao dịch não tủyS Câu 9: 1, Gan tổng hợp heparin Đ 2, Quá trình este hóa cholesterol diễn gan huyết tương nhờ enzyme LCAT S 3, Trong tổn thương tế bào gan mức độ nhẹ thấy tăng cao GLDH huyết Đ 4, Muối mật có tác dụng làm nhũ tương hóa lipid tăng nhu động ruột Đ Câu 10: 5, Các bệnh lý gan không ảnh hưởng đến cảm giác ngon miệng S 6, AFP giúp chẩn đoán xác định ưng thư gan nguyên phát S 7, Mục đích phản ứng liên hợp gan để tạo sản phẩm không độc, tan nước, dễ đào thải theo đường mật theo nước tiểu Đ 8, Chức tế bào gan suy giảm gây nên phù( ứ dịch ngoại bào) Đ Câu 11: 1,Việc xác định microalbumin niệu hay làm với bệnh nhân bị đái tháo đường Đ 2, Thận có vai trò quan trọng việc đào thải acid bay không bay S Đề thi thử Hóa Sinh ( thức) 3, Bình thương khơng có protein nước tiểu S 4, Quá trình tái hấp thu nước ống thận hoàn toàn thụ động theo chất điện giải S Câu 12: 1, Hệ đệm phosphate có vai trò quan trọng việc làm giảm pH nước tiểu Đ 2, HCO3- hấp thu chủ yếu ống lượn gần ngành lên quai Henle S 3, Sự có mặt nitrat nước tiểu biểu nhiễm trùng đường tiết niệu S 4, Ure có vai trò q trình hòa lỗng đặc nước tiểu Đ Câu 13: 1, Có cách kết thúc tín hiệu khe synap: chuyển hóa, tái hấp thu, khuếch tán Đ 2, Các chất dẫn truyền thần kinh phân tử lớn phải tổng hợp phần sợi trước synap S 3,GABA chất dẫn truyền thần kinh ức chế Đ 4, Chất P có vai trò truyền cảm giác đau Đ Câu 14: 1,Nguồn cung cấp lượng lơn cho hoạt động thời gian dài( 30ph) glucid S 2, Bản chất co vân trượt lên sợi actin myosin Đ 3,Nguồn Ca cho co vân bao gồm ngoại bào bào tương tế bào S 4, Myoglobin phải có khả gắn với oxy cao so với Hemoglobin (ở áp lực oxy cao) để lấy nhiều oxy cung cấp cho hoạt động S Đề thi thử Hóa Sinh ( thức) ... coenzyme enzyme sau đây: A, transaminase, decarboxylase B transaminase, pyridoxase C, decarboxylase, phosphatase D carboxylase, transaminase Câu 61: Thiolase lớp enzyme thu c nhóm: A, Enzym oxy hóa... Aldosteron B ANP C.Vasopressin, ANP, ADH D.A+C Đề thi thử Hóa Sinh ( thức) Câu 77: Trườnghợpnào pCO2 máugiảm A Nhiễmtoanchuyểnhóacònbù B Nhiễmtoanchuyểnhóacònbùvànhiễmkiềmhơhấ p C Nhiễmtoanchuyểnhóamấtbùvànhiễmkiềmhơhấ... a.glutamic Đề thi thử Hóa Sinh ( thức) Câu 40: Phosphatase kiềm sử dụng nhiều chẩn đoán bệnh A bệnh gan, bệnh xương B bệnh gan, bệnh tim C bệnh gan, bệnh đường tiêu hóa D bệnh gan, bệnh thận
- Xem thêm -

Xem thêm: dap an de thi thu hoa sinh clb, dap an de thi thu hoa sinh clb

Từ khóa liên quan