Bai giang CT bang quang - nieu dao Y4

32 24 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2019, 17:34

Chẩn đoán đIều trị chấn thơng niệu đạo Ths Hoàng Long Bộ MÔN NGOạI - đại học y Hà nội đại cơng Chấn thơng niệu đạo cấp cứu thờng gặp tiết niệu Cấu tạo gii phẫu chia niệu đạo nam giới thành niệu đạo trớc sau Biểu lâm sàng chấn thơng niệu đạo trớc sau khác hẳn chế, triệu chứng điều trị Xử trí chấn thơng niệu đạo cần kịp thời để tránh biến chứng nguy hiểm trớc mắt di chứng sau Chấn thơng niệu đạo trớc Nguyên nhân - chế Chấn thơng niệu đạo trớc Phân loại tổn thơng GPB đứt không hoàn toàn - Giập vỡ vật xốp, tụ máu tầng sinh môn - Niệu đạo giập từ nh ng hai đầu không tách xa đứt hoàn toàn - đứt ngang vật xốp - Hai đầu niệu đạo đứt rời xa Chấn thơng niệu đạo trớc Triệu chứng lâm sàng chẩn đoán Hỏi bệnh: Cơ chế, hoàn cnh tai nạn au chói TSM, chy máu miệng sáo, bí đái Thm khám: Máu tụ TSM hinh c¸nh bướm  Chảy m¸u miệng s¸o  iểm đau chói TSM Cu bng quang Chấn thơng niệu đạo trớc Cỏc hỡnh thỏi lõm sng Giập vật xốp đơn Tụ máu TSM, chy máu niệu đạo, đái dễ đứt niệu đạo không hoàn toàn Tụ máu TSM, có chy máu niệu đạo Khám có cầu bàng quang đứt niệu đạo hoàn toàn Tụ máu nớc tiểu lớn TSM chy máu niệu đạo nhiều Khám có bí đái, cầu bàng quang Chấn thơng niệu đạo trớc Chẩn đoán Cơ chế gây tai nạn triệu chứng lâm sàng Chụp niệu đạo ngợc dòng Thuốc cn quang tràn ngoàI niệu đạo Thuốc cn quang đọng lại tầng sinh môn Soi niệu đạo chẩn đoán đứt hoàn toàn hay không hoàn toàn Không đợc thm dò sonde niệu đạo, gây tổn thơng thêm v nhim khun Chấn thơng niệu đạo trớc Din bin Bí đái Viên tấy nớc tiểu tầng sinh môn Abces tầng sinh môn Hẹp niệu đạo Chấn thơng niệu đạo trớc X Quang hẹp niệu đạo trớc Chấn thơng niệu đạo trớc Nguyên tắc điều trị đánh giá tổn thơng dựa TCLS: Bệnh nhân có đái đợc không Mức độ chy máu niệu đạo Mức độ tụ máu tầng sinh môn Tinh trạng viêm tấy nớc tiểu tầng sinh môn Nguyên tắc xử trí: Mở thông bàng quang có bí đái Mổ lấy máu tụ cầm máu niệu đạo có máu tụ lớn tầng sinh môn Rạch mở rộng tầng sinh môn có viêm tấy nớc tiểu tầng sinh môn Chấn thơng niệu đạo sau X quang hẹp niệu đạo sau Chấn thơng niệu đạo sau Nguyên tắc điều trị toàn thân Hồi sức chống sốc, chống suy hô hấp, tuần hoàn, bất động chi gãy, gim đau đánh giá đầy đủ thơng tỉn phèi hỵp định mổ cấp cứu để cu tinh mng Chỉ định mổ cấp cứu cầm m¸u, thắt động mạch chậu khối m¸u tụ sau phúc mc tng nhanh Chấn thơng niệu đạo sau Thái độ xử trí thơng tổn niệu đạo sau Trờng hợp đến sớm Không đợc cố đặt ống thông niệu đạo Bất động bệnh nhân ván cứng Không đợc chọc kim xơng mu có bí đái Mở thông bàng quang đơn Mở thông bàng quang đặt ống thông niệu đạo Phục hồi lu thông niệu đạo thi đầu Phục hồi lu thông niệu đạo thi hai điều trị di chứng hẹp niệu đạo sau Chấn thơng niệu đạo sau Thái độ xử trí thơng tổn niệu đạo sau Trờng hợp đến muộn, tụ máu sau phúc mạc lan rộng viêm tấy nớc tiểu vïng tiĨu khung  DÉn lu bµng quang  DÉn lu triệt để ổ máu tụ nớc tiểu vùng tiểu khung Kết hợp điều trị tích cực chống nhiƠm trïng vµ chèng suy thËn  Phơc håi lu thông niệu đạo thi hai Chẩn đoán đIều trị chấn thơng bàng quang Ths Hoàng Long Bộ MÔN NGOạI - đại học y Hà nội đại cơng Chấn thơng bàng quang 10 % vỡ xơng chậu, 10% - 15% CTBK Biểu lâm sàng chấn thơng bàng quang thờng bị che lấp Cần xử trí sớm chấn thơng bàng quang để tránh biến chứng nặng viêm phúc mạc, viêm lan nớc tiểu, viêm xơng chậu di chứng tiểu tiện sinh dục Chấn thơng bàng quang Sinh lý bệnh học Chấn thơng bàng quang Nguyên nhân - chế Chấn thơng bàng quang Thơng tổn GPB đụng giập bàng quang đơn 5% Vỡ bàng quang phúc mạc 44% Vỡ bàng quang phúc mạc 48% đứt ngang cổ bàng quang - niệu đạo Tổn thơng kèm theo Tụ máu rộng sau dới phúc mạc đứt niệu đạo sau phối hợp 20% - 25% Rách âm đạo Tổn thơng tạng ổ bụng 10% - 15% Chấn thơng ngực - 7% Chấn thơng bàng quang Triệu chứng lâm sàng Dấu hiệu toàn thân sốc chấn thơng 60 - 70% phát th ơng tổn phối hợp Triệu chứng vỡ bàng quang đau bụng xơng mu, đái - có máu, cm giác muốn tiểu Biến dạng vỡ xơng chậu Bụng chớng, cm ứng phúc mạc, cầu BQ Tụ máu lớn sau phúc mạc vùng xơng mu Thm trực tràng, âm o đặt sonde niệu đạo dễ, nớc tiểu có máu Chấn thơng bàng quang Chn đoán xác định Du hiệu lâm sàng thờng kín đáo Thm khám cn lâm sng chẩn đoán xác vỡ BQ hay phúc mạc Chụp bụng không chuẩn bị, chôp khung chËu  Chôp BQ cã thuèc cản quang Chp UIV thy thoát thuốc không dới BQ vào ổ bụng Siêu âm cho thấy đờng vỡ BQ, mức độ tụ máu nớc tiểu quanh BQ phúc mạc Chấn thơng bàng quang x quang vỡ bàng quang mạc ChÊn th¬ng bàng quang Chẩn đoán phân biệt với đứt niệu đạo sau BN muốn tiểu, khám có cầu BQ đặt sonde niệu đạo không đợc, rút có máu Chụp niệu đạo bàng quang ngợc dòng Chẩn đoán vỡ bàng quang đến muộn Vỡ BQ ngoàI phúc mạc viêm tấy nớc tiểu lan rộng khoang Retzius  Vì BQ m¹c biĨu hiƯn viêm phúc mạc sau 24 Nhiễm khuẩn ổ máu tụ - nớc tiểu hinh thành abces lớn tiểu khung Chấn thơng bàng quang Thái độ xử trÝ • Håi søc, mỉ cÊp cøu khi:  Vì bàng quang gây chy máu nặng V bng quang phúc mc Chấn thơng bụng vỡ bàng quang Phơng pháp phẫu thuật: Thắt động mạch chậu hai bên Khâu vỡ BQ phúc mạc, DLBQ Xử trí thơng tổn phối hợp: Khâu trực tràng HMNT hố chậu trái Khâu thành âm đạo lớp riêng Xin chân thành cm n ... thơng bàng quang Sinh lý bệnh học Chấn thơng bàng quang Nguyên nhân - chế Chấn thơng bàng quang Thơng tổn GPB đụng giập bàng quang đơn 5% Vỡ bàng quang phúc mạc 44% Vỡ bàng quang phúc... Bộ MÔN NGOạI - đại học y Hà nội đại cơng Chấn thơng bàng quang 10 % x¬ng chËu, 10% - 15% CTBK Biểu lâm sàng chấn thơng bàng quang thờng bị che lấp Cần xử trí sớm chấn thơng bàng quang để tránh... bàng quang - niệu đạo Tổn thơng kèm theo Tụ máu rộng sau dới phúc mạc đứt niệu đạo sau phối hợp 20% - 25% Rách âm đạo Tổn thơng tạng ỉ bơng 10% - 15% ChÊn th¬ng ngùc - 7% Chấn thơng bàng quang
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai giang CT bang quang - nieu dao Y4, Bai giang CT bang quang - nieu dao Y4