Nghiên cứu khả năng giải phóng thuốc của vật liệu cellulose nạp Berberine hydrochloride tạo ra từ Gluconacetobacter xylinus nuôi cấy trong môi trường chuẩn

42 42 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2019, 15:20

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA SINH - KTNN ====== NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG GIẢI PHÓNG THUỐC CỦA VẬT LIỆU CELLULOSE NẠP BERBERINE HYDROCHLORIDE TẠO RA TỪ GLUCONACETOBACTER XYLINUS NUÔI CẤY TRONG MÔI TRƢỜNG CHUẨN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Sinh lý học ngƣời động vật HÀ NỘI - 2019 TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA SINH - KTNN ====== NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG GIẢI PHÓNG THUỐC CỦA VẬT LIỆU CELLULOSE NẠP BERBERINE HYDROCHLORIDE TẠO RA TỪ GLUCONACETOBACTER XYLINUS NUÔI CẤY TRONG MƠI TRƢỜNG CHUẨN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chun ngành: Sinh lý học ngƣời động vật Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS NGUYỄN XUÂN THÀNH HÀ NỘI - 2019 LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, cho phép em gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể thầy cô giáo làm việc Viện nghiên cứu khoa học ứng dụng thầy cô giáo bạn sinh viên tham gia làm việc, nghiên cứu học tập môn Sinh lý học ngƣời động vật khoa Sinh-KTNN, Trƣờng đại học Sƣ phạm Hà Nội giúp đỡ nhƣ tạo điều kiện thuận lợi cho em q trình em nghiên cứu hồn thành khóa luận với đề tài “Nghiên cứu khả giải phóng thuốc vật liệu cellulose nạp Berberine hydrochloride tạo từ Gluconacetobacter xylinus nuôi cấy môi trường chuẩn” Tiếp theo, em muốn dành lời cảm ơn đến TS Nguyễn Xuân Thành tận tình bảo giúp đỡ để em hồn thành tốt khóa luận tơt nghiệp Lời cuối cùng, em xin cảm ơn toàn thể thầy cô giảng dạy em năm học vừa qua, tất kiến thức quý báu mà thầy cô truyền đạt hành trang vô quý báu cho em đƣờng sau Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 20 tháng năm 2019 Sinh viên Nguyễn Thị Bích Ngọc LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan đề tài khóa luận đƣợc tơi thực Viện nghiên cứu khoa học ứng dụng- Trƣờng đại học Sƣ phạm Hà Nội 2, dƣới trực tiếp hƣớng dẫn TS Nguyễn Xuân Thành Kết nghiên cứu cá nhân tơi, khơng có trùng lặp, khơng chép từ tài liệu Kết luận đƣợc đánh giá dựa kết thực nghiệm thực khơng bịa đặt Trong khóa luận có đƣợc sử dụng số tài liệu tham khảo từ tác giả, xin phép tác giả nhằm bổ sung cho xác độ tin cậy khóa luận Nếu sai tơi xin chịu trách nhiệm trƣớc hội đồng bảo vệ Hà Nội, ngày 20 tháng năm 2019 Sinh viên Nguyễn Thị Bích Ngọc CÁC TỪ VIẾT TẮT ĐƢỢC SỬ DỤNG TRONG KHÓA LUẬN Từ đầy đủ Từ viết tắt G xylinus Gluconacetobacter xylinus BH Berberine hydrochloride UV - vis Ultraviolet visible ĐHSP Đại học Sƣ Phạm VLC Vật liệu cellulose NCKH ƢD Nghiên cứu Khoa học Ứng dụng Nxb Nhà xuất OD Mật độ quang phổ MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn Dự kiến kết nghiên cứu NỘI DUNG CHƢƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Giới thiệu vật liệu cellulose (VLC) 1.1.1 Cấu trúc màng VLC 1.1.2 Tính chất độc đáo VLC 1.1.3 Màng VLC lên men từ môi trƣờng chuẩn 1.1.4 Ứng dụng màng VLC 1.2.Giới thiệu thuốc Berberine hydrochloride 1.2.1 Cơng thức hóa học tính chất 1.2.2 Tác dụng dƣợc lí ứng dụng 1.2.3 Chỉ định chống định thuốc Berberine hydrochloride 1.3.Tình hình nghiên cứu nƣớc 10 1.3.1 Về màng vật liệu cellulose 10 CHƢƠNG ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 11 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu 11 2.2 Nội dung nghiên cứu 11 2.3 Thiết bị hóa chất sử dụng nghiên cứu 11 2.3.1 Thiết bị 11 2.3.2 Nguyên liệu – hóa chất 12 2.4 Môi trƣờng tạo màng VLC 12 2.5 Phƣơng pháp nghiên cứu 12 2.5.1 Phƣơng pháp tạo màng VLC từ môi trƣờng chuẩn 12 2.5.2 Phƣơng pháp xử lí màng VLC trƣớc hấp thụ thuốc 14 2.5.3 Phƣơng pháp đánh giá độ tinh khiết màng 15 2.5.4 Phƣơng pháp xác định khối lƣợng VLC tạo thành 15 2.5.5 Xây dựng đƣờng chuẩn berberine hydrochloride cồn 960 15 2.5.6 Phƣơng pháp xác định lƣợng thuốc đƣợc hấp thụ vào màng VLC 17 2.5.7 Phƣơng pháp pha môi trƣờng đệm PBS (Phosphate buffered saline) 18 2.5.8 Phƣơng pháp xác định lƣợng thuốc giải phóng thơng qua hệ thống đƣợc thiết kế 19 2.5.9 Phƣơng pháp xử lý thống kê 20 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 21 3.1 Kết tạo màng xử lý màng VLC lên men từ môi trƣờng chuẩn 21 3.1.1 Màng VLC đƣợc lên men từ môi trƣờng chuẩn 21 3.1.2 Tinh chế màng VLC 22 3.1.3 Kiểm tra độ tinh khiết màng VLC 22 3.2 Khảo sát màng VLC trình hấp thụ thuốc berberine hydrochloride 23 3.3 Lƣợng thuốc giải phóng từ màng VLC vào môi trƣờng pH khác 23 3.3.1 Mật độ quang berberin tiến hành giải phóng thuốc thời điểm khác môi trƣờng pH khác 23 3.3.2 Tỉ lệ giải phóng dƣợc chất màng môi trƣờng pH khác khoảng thời gian khác 25 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 29 TÀI LIỆU THAM KHẢO 30 DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH Bảng 1.1 Ứng dụng màng VLC Bảng 2.1 Môi trƣờng tạo màng VLC 12 Bảng 2.2 Giá trị mật độ quang OD dung dịch berberine 16 hydrochloride nồng độ (mg/ml) khác (n = 3) 16 Bảng 2.3 Môi trƣờng đệm PBS với pH tƣơng ứng 2; 6,8 12 18 Bảng 3.1 Khối lƣợng thuốc hấp thụ vào màng VLC (n = 3) 23 Bảng 3.2 Mật độ quang tiến hành giải phóng thuốc thời điểm khác môi trƣờng pH khác 24 Hình 1.1 Cấu trúc hóa học VLC Hình 1.2 Công thức cấu tạo berberine hydrochloride Hình 2.1 Sơ đồ quy trình tạo màng VLC thô 13 Hình 2.2 Sơ đồ tình chế VLC 14 Hình 2.3 Phƣơng trình đƣờng chuẩn berberine hydrochloride (n=3) 17 Hình 3.1 Màng VLC sau đƣợc thu từ môi trƣờng chuẩn 21 Hình 3.2 Mật độ quang tiến hành giải phóng thuốc thời điểm khác môi trƣờng pH khác 25 Hình 3.2 Tỷ lệ giải phóng thuốc berberine hydrochloride 26 Hình 3.3 Biểu đồ tỉ lệ giải phóng pH=2 27 Hình 3.4 Biểu đồ tỉ lệ giải phóng pH =12 27 Hình 3.5 Biểu đồ tỉ lệ giải phóng pH =6,8 28 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Ngày sản phẩm phục vụ cho nhu cầu chăm sóc sức khỏe, làm đẹp việc sử dụng sản phẩm có nguồn gốc từ nguyên vật liệu sinh học phổ biến đƣợc ƣa chuộng có tác dụng hiệu nhƣ độ an tồn cao Chính độ an toàn, khả tái tạo, phân hủy sinh học thân thiện với môi trƣờng loại vật liệu sinh học mà chũng đƣợc nhiều nhà khoa học nghiên cứu sử dụng rộng rãi Một số vật liệu sinh học đƣợc sử dụng rộng rãi phổ biến vật liệu Cellulose Vật liệu Cellulose (VLC) đƣợc tạo từ loại vi khuẩn chủng vi khuẩn Gluconacetobacter xylinus (G xylinus) [3,8] Cấu tạo chủng vi khuẩn bao gồm phân tử glucose đƣợc nối với nhờ liên kết ß- glucozit, loại màng sinh học (VLC) đƣợc tạo nên nhờ liên kết hóa học này, loại màng có cấu trúc đặc tính tƣơng tự cellulose thực vật Tuy nhiên, chúng lại có nhiều đặc điểm ƣu việt ứng dụng nhƣ: dù trạng thái ẩm có khả hút nƣớc cao, độ bền tính dẻo dai màng cao, độ tinh khiết cao Cellulose vi khuẩn có đặc tính vƣợt trội hẳn so sánh với cellulose thực vật: khơng có hợp chất cao phân tử nhƣ ligin, hemicellulose, peptin sáp nến Đặc biệt, màng VLC đƣợc sản xuất quy mơ lớn nguồn ngun liệu dễ kiếm, giá thành rẻ Vì vậy, thấy vật liệu cellulose loại nguyên liệu đƣợc ứng dụng nhiều lĩnh vực nhƣ y học, thực phẩm, mỹ phẩm,… [11,18] Một lĩnh vực mà màng VLC đƣợc ứng dụng nhiều thành cơng y học Màng VLC đƣợc nghiên cứu vào việc ứng dụng làm hệ thống phân phối vận chuyển thuốc qua da, từ phát huy đƣợc ƣu điểm khắc phục nhƣợc điểm thuốc sử dụng cách thông thƣờng Ƣu điểm vƣợt trội việc sử dụng màng VLC khả làm lành lại vết thƣơng, đặc tính bảo vệ hấp thụ dịch tiết Một số hệ thống nạp thuốc có khả giải phóng thuốc thời 2.5.8 Phương pháp xác định lượng thuốc giải phóng thơng qua hệ thống thiết kế Khảo sát lƣợng thuốc đƣợc gải phóng qua màng VLC có độ dày 0,3cm 0,5cm Dùng máy khuấy từ gia nhiệt, tốc độ khuấy 150 vòng/phút, nhiệt độ 37 ± 0,5ºC Môi trƣờng khảo sát: Tiến hành môi trƣờng đệm PBS (Phosphate buffered saline) với pH = 2, pH=6,8, pH = 12 Cách tiến hành: - Lấy màng VLC đƣợc hấp thụ thuốc berberine hydrocloride với độ dày 0,3cm 0,5cm vào bình chứa 100ml mơi trƣờng đệm PBS có pH = 2, pH = 6,8; pH = 12 - Sau khoảng 0,5 giờ, giờ, giờ, giờ, giờ, giờ, 12 giờ, 24 tiến hành lấy mấu đo mật độ quang phổ mẫu từ tính đƣợc tỷ lệ thuốc giải phóng khỏi màng VLC - Số lƣợng mẫu đƣợc rút sau khoảng thời gian 7ml đƣợc bổ sung lại 7ml dung dịch đệm tƣơng ứng - Tất thí nghiệm động lực học đƣợc thực lần tính tốn để lấy giá trị trung bình Tỷ lệ giải phóng đƣợc tính theo cơng thức [24]: ∑ × 100% (4) Trong đó: R: Tỷ lệ thuốc giải phóng; Ct: Nồng độ berberine dung dịch thời điểm t; V1: Thể tích dung dịch đệm giá trị pH khác (100ml); n: Số lƣợng mẫu lấy từ dung dịch giải phóng; V2: Lƣợng dung dịch đệm thêm vào (7ml); m: khối lƣợng thuốc màng ban đầu 19 2.5.9 Phương pháp xử lý thống kê Mỗi thí nghiệm đƣợc lặp lại lần để lấy trung bình mẫu phân tích thống kê số liệu qua phần mềm Excel 2010 để phân tích phƣơng sai xác định khoảng tin cậy Tất liệu đƣợc trình bày theo ý nghĩa độ lệch chuẩn “MEAN ± SD” khác biệt đƣợc coi có ý nghĩa thống kê giá trị p < 0.05 Các thơng số dƣợc động học đƣợc tính tốn cách sử dụng phần mềm DDsolve [34] 20 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 3.1 Kết tạo màng xử lý màng VLC lên men từ môi trƣờng chuẩn 3.1.1 Màng VLC lên men từ môi trường chuẩn Vi khuẩn G.xylinus cho vào môi trƣờng chúng sử dụng chất dinh dƣỡng môi trƣờng để tổng hợp lên cellulose Lƣợng môi trƣờng nuôi cấy thời gian ni cấy khiến cho màng có độ dày mỏng tùy ý Thu màng VLC độ dày khác sử dụng màng cho thính nghiệm giai đoạn sau Sau ngày thu đƣợc màng có dày 0.3cm sau ngày thu đƣợc màng có độ dày 0.5cm Nhận xét: Màng VLC tạo thành có màu trắng ngà, dẻo dai, nhiều nƣớc, dễ tách khỏi môi trƣờng nuôi cấy Màng VLC có độ dày mỏng khác phụ thuộc vào độ dày mơi trƣờng thời gian lên men Hình 3.1 Màng VLC sau đƣợc thu từ môi trƣờng chuẩn 21 Qua kết nghiên cứu cho thấy rút ngắn thời gian làm cách sau: - Phần dịch lại sau thu màng VLC sử dụng nhƣ dịch giống để tiếp tục làm màng - Tiếp tục tạo màng phƣơng pháp lên men tĩnh - Nhƣ vậy, sau khoảng - ngày thu đƣợc màng VLC thô 3.1.2 Tinh chế màng VLC Sau tinh chế màng VLC lên men từ mơi trƣờng cao nấm men màng đáp ứng yêu cầu thể chất mềm mại, linh hoạt, dễ gấp mà không cần thêm vật liệu dẻo nào, độ bền kéo độ đàn hồi tốt, không bị khô để ngồi khơng khí 3.1.3 Kiểm tra độ tinh khiết màng VLC Mục đích: Đảm bảo màng VLC đƣợc tinh sạch, loại bỏ hết tạp chất gây độc hại, kiểm tra có mặt đƣờng glucose màng CVK Nguyên tắc: sử dụng thuốc thử Fehling pha chế để kiểm tra có mặt đƣờng D – glucose, có xuất kết tủa nâu đỏ Tiến hành: - Dịch thử màng VLC loại sau xử lý hóa học - Mẫu đối chứng: nƣớc cất dung dịch D - glucose - Cho vào ống nghiệm chứa mẫu thử ống nghiệm 1ml thuốc thử Fehling Ngâm nƣớc đun sôi 10 - 15 phút - Quan sát tủa xuất ống nghiệm Kết quả: Không phát Glucoses có mặt màng 22 3.2 Khảo sát màng VLC trình hấp thụ thuốc berberine hydrochloride Loại 70% nƣớc màng VLC sau tinh chế Sau loại nƣớc, ta ngâm màng vào 100 ml dung dịch berberine hydrocloride 10% tiến hành hấp thu thuốc Vì đặc điểm màng VLC khả hút nƣớc giữ nƣớc cao nên sau đƣa màng VLC sấy khơ vào bình tam giác để nạp thuốc thuốc dễ dàng hấp thụ vào màng (vì lúc nồng độ thuốc bên màng lớn bên màng nên thuốc từ bên vào bên màng) Sau xác định đƣợc giá trị OD345nm lớn giờ, tơi tính đƣợc khối lƣợng thuốc berberine hydrochloride hấp thụ vào màng VLC đƣợc nhờ phƣơng trình đƣờng chuẩn (1) Kết đƣợc thể bảng 3.1 Bảng 3.1 Khối lượng thuốc hấp thụ vào màng VLC (n = 3) Độ dày màng (cm) Thời gian hấp thụ cực đại (giờ) Khối lƣợng thuốc hấp thụ (mg) 0,3 3,325 0,5 3,226 3.3 Lƣợng thuốc giải phóng từ màng VLC vào môi trƣờng pH khác 3.3.1 Mật độ quang berberin tiến hành giải phóng thuốc thời điểm khác môi trường pH khác Màng VLC sau hấp thụ xong đƣợc cho vào bình dung dịch đệm pH = 2, pH =6,8; pH = 12, thể tích bình 100 ml Cho vào bể rung siêu âm rung với tốc độ 100rpm 37ºC Sau khoảng thời gian 0,5 giờ, giờ, giờ, giờ, giờ, giờ, 12 giờ, 24 rút ml mẫu đo quang phổ Lặp lại thí nghiệm lần tiến hành đo ta đƣợc giá trị OD (y) trung 23 bình nhƣ bảng 3.2 Bảng 3.2 Mật độ quang tiến hành giải phóng thuốc thời điểm khác môi trƣờng pH khác Độ dày Thời gian giải phóng thuốc (giờ) pH VLC (cm) 0,5 12 24 0,035 ± 0,037 ± 0,041 0,056 0,046 0,042 0,038 0,031 0,0012 ± 0,0014 ± 0,0022 ± 0,001 ± 0,0022 ± 0,0023 ± 0,0013 0,028 ± 0,036 ± 0,0013 0,0022 0,043 ± 0,0015 0,050 ± 0,002 0,044 ± 0,0019 0,043 ± 0,0014 0,038 ± 0,002 0,035 ± 0,0021 0,019 ± 0,023 ± 0,029 0,035 0,033 0,028 0,026 0,022 0,0032 ± 0,001 ± 0,0021 ± 0,0033 ± 0,0012 ± 0,002 ± 0,0015 0,5 0,027 ± 0,033 ± 0,0012 0,0015 0,035 ± 0,002 0,037 ± 0,0024 0,036± 0,0011 0,024± 0,0025 0,017 ± 0,002 0,018 ± 0,0023 0,3 0,032 ± 0,035 ± 0,0013 0,0014 0,040 ± 0,0017 0,047± 0,001 0,039 ± 0,0023 0,035 ± 0,0011 0,033 ± 0,0005 0,025 ± 0,0009 0,031 ± 0,0025 0,038 ± 0,0015 0,044 ± 0,0022 0,035 ± 0,001 0,029 ± 0,0012 0,025 ± 0,0013 0,021 ± 0,0009 0,3 0,5 0,001 0,3 0,002 6,8 12 0,5 0,028 ± 0,0007 24 Mật độ thuốc giải phóng Mật độ quang tiến hành giải phóng thuốc thời điểm khác môi trường pH khác 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0 10 15 20 25 30 Thời gian (h) pH= 0.3 pH=2 0.5 pH=6.8 0.3 pH=6.8 0.5 pH=12 0.3 pH=12 0.5 Hình 3.2 Mật độ quang tiến hành giải phóng thuốc thời điểm khác môi trường pH khác Dựa vào bảng 3.2 hình 3.1 ta thấy theo thời gian giá trị OD tăng dần đến điểm định giảm xuống, tốc độ giải phóng thuốc tăng đến cực đại điểm giảm chậm Mỗi môi trƣờng pH khác OD đạt cực đại thời điểm khác nhau, chủ yếu khoảng từ - 3.3.2 Tỉ lệ giải phóng dược chất màng môi trường pH khác khoảng thời gian khác Từ giá trị OD (y) trung bình bảng 3.2 thuốc berberine hydrochloride tiến hành giải phóng từ màng VLC- BH, thay vào phƣơng trình (1) tính đƣợc nồng độ berberine hydrochloride tƣơng ứng với khoảng thời gian Thay giá trị nồng độ beberine hydrochloride vừa tính đƣợc vào công thức (4) ta xác định đƣợc tỉ lệ giải phóng thuốc berberine hydrochloride màng VLC - BH độ dày, thời gian môi trƣờng pH khác nhƣ bảng 3.3 25 Bảng 3.3 Tỷ lệ giải phóng thuốc berberine hydrochloride (%) từ màng chuẩn môi trường pH khác (n = 3) pH Độ dày màng (cm) Tỉ lệ BH đƣợc giải phóng (%) 0.5h 1h 2h 4h 6h 8h 12h 24h 28,39 ± 1,23 43,26 ±2,18 55,34 58,87 ± 1.15 ± 1,19 57,43 53,67 52,85 ± 0.58 53,16 ± 1.31 ±2,56 ±1,78 18,52 31,26 40,31 48,73 39,56 34,78 33,12 32,1 ±0,25 ±1,78 ±0,33 ±0,81 ±0,39 ±1,93 ±0,47 ±1,46 26,31 ± 1,21 31,69 ±1,40 41,96 ±1,52 45,12 37,01 31,60 32,78 ±1,49 ±2,61 31,04 ± 2,33 ±0,94 ±1,11 12,75 26,90 ±1,22 31,9 ±1,96 22,93 18,9 18,84 15,91 ± 1,02 22,98 ±2,32 ±1,43 ±1,22 ±1,12 ±0,88 23.43 ± 1,35 27,39 ±1.75 33,68 ±2,86 37,62 ±2,53 27,74 22,89 21,92 ± 0,95 26,83 ± 3,85 ±2,51 ± 2,72 11,03 14,21 28,34 34,38 21,43 19,72 17,64 16,36 ±1,81 ±1,37 ±0,99 ±0,35 ±1,02 ±0,46 ±1,26 ±1,49 12 6,8 Tỉ lệ giải phóng BH từ màng chuẩn (%) 80 60 40 20 0,5 12 pH2 0,3cm Thời gian (giờ) pH2 0,5cm pH6,8 0,3cm ph6,8 0,5cm pH12 0,3cm 24 pH 12 0,5cm Hình 3.2 Tỷ lệ giải phóng thuốc berberine hydrochloride 26 Tỉ lệ giải phóng pH= 70 tỉ lệ giải phóng % 60 50 40 30 20 10 0.5 12 24 thời gian (h) pH=2 0.3 pH=2 0.5 Hình 3.3 Biểu đồ tỉ lệ giải phóng pH=2 tỉ lệ giải phóng % Tỉ lệ giải phóng pH= 12 50 45 40 35 30 25 20 15 10 0.5 12 24 thời gian (h) pH=12 0.3 pH=12 0.5 Hình 3.4 Biểu đồ tỉ lệ giải phóng pH =12 27 Tỉ lệ giải phóng pH= 6,8 40 tỉ lệ giải phóng % 35 30 25 20 15 10 0.5 12 24 thời gian (h) pH=6,8 0,3 pH=6,8 0,5 Hình 3.5 Biểu đồ tỉ lệ giải phóng pH =6,8 Dựa vào bảng 3.3 hình 3.2 ta thấy: - Tỷ lệ giải phóng thuốc tăng nhanh khoảng – đầu tiên, sau lƣợng thuốc berberine hydrochloride giải phóng giảm dần, không đáng kể - Qua kiểm định thống kê công cụ Microsoft Office Excel 2010 thu đƣợc p < 0,05 có ý nghĩa sai khác tỉ lệ giải phóng thuốc màng có ý nghĩa thống kê - Với pH = 2, tỷ lệ giải phóng thuốc cao màng 0,3cm 0,5cm thời điểm 4h 58,87% ± 1,19 48,73% ± 0,81 - Với pH = 6,8, tỷ lệ giải phóng thuốc cao màng 0,3cm 0,5cm thời điểm 4h 37,62% ± 2,53 34,38% ± 0,35 - Với pH = 12, tỷ lệ giải phóng thuốc cao màng 0,3cm 0,5cm thời điểm 4h 45,12% ± 1,49 31,9% ±1,96 Nhƣ vậy, kết luận môi trƣờng pH = 2, pH = 6,8, pH= 12 màng VLC 0,5 cm có khả giải phóng BH màng VLC 0,3cm 28 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận - Thu đƣợc màng VLC tinh (độ dày 0,3cm 0,5cm) - Ở dung dịch đệm có pH= lƣợng thuốc đƣợc giải phóng nhiều nhất, màng 0,5 có khả giải phóng thuốc màng 0,3cm Kiến nghị Cần tiếp tục khảo sát thêm khả giải phóng thuốc berberine hydrochloride màng VLC tạo chủng G xylinus từ môi trƣờng chuẩn Tiếp tục nghiên cứu khả giải phóng loại thuốc khác màng VLC nhằm tăng tác dụng loại thuốc 29 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Bộ Y tế (2002), Dược điển Việt Nam III, Nhà xuất Y học Hà Nội, tr 33 - 35, 178 - 179 phụ lục (PL - 75, 76) Vũ Bình Dƣơng, Nguyễn Trọng Diệp, Nguyễn Thị Thùy, Hoàng Văn Lƣơng (2010), “Nghiên cứu bào chế viên nén Berberin giải phóng đích đại tràng”, tạp trí y - dƣợc học quân số (8), -12 Đặng Thị Hồng Phân lập, tuyển chọn nghiên cứu số đặc tính sinh học vi khuẩn Acetobacter xylinum chế tạo màng sinh học (BC) Luận án thạc sỹ Sinh học Đại học Sư phạm Hà Nội, 2007 Đặng Thị Hồng, Đinh Thị Kim Nhung (2007), Tuyển chọn chủng Acetobacter xylinum tạo màng sinh học (BC) Những vấn đề nghiên cứu khoa học sống Hội nghị khoa học toàn quốc lần Qui Nhơn 2007 Trang 728-731 Trần Công Khánh - vàng đắng - Tạp chí Dƣợc học - số - 1983, BYT xuất bản, tr Phan Quốc Kinh - Nghiên cứu Alcaloid chiết xuất từ thuốc Việt Nam - ĐH Dƣợc khoa Hà Nội, 1971, tr 10, tr 42 Nguyễn Thị Trinh Lan, Nguyễn Ngọc Chiến, Vũ Văn Tuấn Nghiên cứu bào chế viên nén Paracetamol 650 mg giải phóng kéo dài chứa pellet Tạp chí Dƣợc học - 10/2014 Huỳnh Thị Ngọc Lan, Nguyễn Văn Thanh Nghiên cứu đặc tính màng cellulose vi khuẩn từ Acetobacter xylinum sử dụng làm màng trị bỏng Tạp chí Dược học số 361/2006 trang 18 - 20 Nguyễn Liêm - Chiết xuất Berberin áp lực nóng - Tạp chí Dƣợc học, 1980, Bộ Y tế xuất bản, tr 10 10 Chu Văn Mẫn (2003), ứng dụng tin học sinh học, Nxb Đại Học 30 Quốc gia Hà Nội 11 Nguyễn Thị Nguyệt Nghiên cứu vi khuẩn Acetobacter xylinum cho màng Bacterial Cellulose làm mặt nạ dưỡng da Luận án thạc sỹ Sinh học Đại học Sư phạm Hà Nội, 2008 12 Đinh Thị Kim Nhung, Nguyễn Thị Thùy Vân, Trần Nhƣ Quỳnh (1996), “Nghiên cứu vi khuẩn Acetobacter xylinum tạo màng Bacterial Cellulose ứng dụng điều trị bỏng ”, Tạp chí khoa học công nghệ, 50 (4), trang 453 - 462 13 Đề tài cấp (2006), “Nghiên cứu chế tạo màng cellulose trị bỏng từ Acetobacter xylium”, Nguyễn Văn Thanh, Đại học Y dƣợc thành phố Hồ Chí Minh 14 Nguyễn Văn Thanh, Huỳnh Thị Ngọc Lan (2006), ”Nghiên cứu đặc tính màng cellulose vi khuẩn từ Acetobacter xylinum sử dụng làm màng trị bỏng”,tạp chí Dƣợc học số (361/2006), trang 18-20 15 Hồ Đắc Trinh, Viện dƣợc liệu, chiết Berberin clorid vàng đắng dung dịch acid sulfuric loãng, Tạp chí Dƣợc học, 1983 - Bộ Y tế xuất bản, tr 19 Tài liệu tiếng anh 16 Almeida I.F et al (2014), “Bacteriaal cellulose membranes as drug delivery systems: An in vivo skin compatibility study”, European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 86(3), 332 - 336 17 Amin MCIM, Ahmad N et al (2012), “Bacterial cellulose film coating as drug delivery system: physicochemical, thermal and drug release 18 Bworm E (2007), Bacterial cellulose Thermoplastic polymer namocomposites, Master of sciencein chemical engineering, Washington State University 19 Jun Yin, Huili Xing, and Jianping Ye, Efficacy of Berberine in Patients with Type Diabetes, May 2009 20 Jun Yin, Jianping Ye, Weiping Jia Effects and mechanisms of Berberine 31 in diabetes treatment, August 2012 21 Klemm D et al (2009), “Nanocellulose materials - different cellulose, different functionality”, Macromol Symp, 280, 60-71 22 Kong Wei-Jia et al (2008), “Combination of simvastatin with berberin improves the lipid-lowering efficacy”, Metabolism Clinical and Experimental, 57, pp 1029-1037 23 Kulkami S K (2008), “On the mechanism of simvastatin with berberin improves the lipid - lowering efficacy”, Metabolism Clinical and Experimental, 57, pp 1291029 - 1037 24 Lin Huang, Xiuli Chen, Thanh Nguyen Xuan, Huiru Tang, Liming Zhang and Yang Nano- cellulose 3D - networks as controlled- release drug carriers, 2013 25 Lina Fu, Yue Zhang, Chao Li, Zhihong Wu, Qi Zhuo, Xia Huang, Guixing Qiu, Ping Zhou and Guang Yang (2012), Skin tissue repair materials from bacterial cellulose by a multilayer fermantation method 26 Nguyen TX et al (2014), “Chitosan - coated nano - liposomes for the oral delivery of berberine hydrochloride”, J Mater Chem B, 2, 71497159 27 Pharmaceutical Press (1996), Martindale- The extra pharmacopoeia, 31thedition, pp 1678 28 Ryan Bradley, ND, MPH and Bill Walter, ND, Berberine in Diabetes, April 2012 29 Ritger P L, Peppas N A (1987) “A simple equation for description of solute release, Fickian and non - Fickian from release from non swellable devices in the form of slabs, spheres, cylinders or discs”, Journal of Controlled Release, (1), 23 - 26 30 Sing A et al (2010), “Berberin: Alkaloid with wide spectrum of pharmacological activities”, I Journal of Natural Products, 3, pp 64 - 75 31 Trovatti E et al (2012), “Bacterial cellulose membranes applied in 32 topical and transdermal delivery of lidocaine hydrochloride and ibuprofen: in vitro diffusion studies”, Int J Pharm, 435(1), pp 83 - 87 32 White, K K, et al (1989), "Changes in equine carpal joint synovial fluid in response to the injection of two local anesthetic agents” The Cornell veterinarian 79 1, pp 25 - 38 33 Zhou - Xi - Qiao et al (2008), “Neuroprotective effects of berberin on stroke modes in vitro and vivo”, Neuroscience Letters, 477, pp 31 - 36 34 Yong Zhang Meirong Huo et al (2010) “DDSolver: An Add - In Program for Modeling and Comparison of Drug Dissolution Profiles” 33 ... NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG GIẢI PHÓNG THUỐC CỦA VẬT LIỆU CELLULOSE NẠP BERBERINE HYDROCHLORIDE TẠO RA TỪ GLUCONACETOBACTER XYLINUS NUÔI CẤY TRONG MÔI TRƢỜNG CHUẨN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP... Phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu: Khả giải phóng Berberine hydrochloride vật liệu Cellulose lên men từ môi trƣờng chuẩn - Vật liệu nghiên cứu bao gồm: màng VLC tạo từ môi trƣờng chuẩn. .. PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu: Khả giải phóng thuốc berberine hydrochloride màng vật liệu cellulose lên men từ môi trƣờng chuẩn Vật liệu nghiên cứu: Màng VLC, thuốc
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu khả năng giải phóng thuốc của vật liệu cellulose nạp Berberine hydrochloride tạo ra từ Gluconacetobacter xylinus nuôi cấy trong môi trường chuẩn, Nghiên cứu khả năng giải phóng thuốc của vật liệu cellulose nạp Berberine hydrochloride tạo ra từ Gluconacetobacter xylinus nuôi cấy trong môi trường chuẩn

Từ khóa liên quan