30 de on thi cuoi nam cua lop 1

61 182 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2019, 18:31

Bài1: Đặt tính rồi tính :32 + 42……………….;94 21…………………..;50 + 38;………………..67 – 3………………..……………….……………….…………………..…………………..………………..………………..………………..………………..Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống:Bài 3 a, Khoanh tròn vào số bé nhất:81759051b, Khoanh tròn vào số lớn nhất:62706859c, Đúng ghi (Đ), sai ghi (S)Số liền sau của 23 là 24 ĐỀ ƠN TẬP HỌC KỲ MƠN TỐN LỚP ĐỀ SỐ Họ tên .lớp Bài1: Đặt tính tính : 32 + 42 ; 94 - 21 ; ……………… ………………… 50 + 38 ; ……………… 67 – ……………… ……………… ………………… ……………… ……………… ……………… ………………… ……………… ……………… Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống: 98 89 94 92 Bài a, Khoanh tròn vào số bé nhất: b, Khoanh tròn vào số lớn nhất: 81 75 62 70 90 51 68 59 c, Đúng ghi (Đ), sai ghi (S) - Số liền sau 23 24 - Số liền sau 84 83 - số liền sau 79 70 - Số liền sau 98 99 - Số liền sau 99 100 Bài :An có 19 táo, An cho em Hỏi An táo ? ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… Bài 5: Mỗi hình vẽ có đoạn thẳng ? Có đoạn thẳng Bài Số bé có hai chữ số là: Số lớnnhất có hai chữ số là: Có đoạn thẳng ĐỀ ƠN TẬP HỌC KỲ MƠN TỐN LỚP ĐỀ SỐ Họ tên .lớp Bài 1: a) Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 60;…; …;…, 64; 65; …; 67;…;…; 70 71;…; 73;…;…; 76; 77; …; …; 80 b) Viết số: Bốn mươi ba: Chín mươi bảy: Sáu mươi chín: Bài 2: Đặt tính tính: a) 45 + 34 56 - 20 ……………… ………………… Ba mươi hai: Hai mươi tám: Tám mươi tư: 18 + 71 ……………… 74 - ……………… ……………… ………………… ……………… ……………… ……………… ………………… ……………… ……………… b) Tính Bài >
- Xem thêm -

Xem thêm: 30 de on thi cuoi nam cua lop 1, 30 de on thi cuoi nam cua lop 1, Tìm một số biết rằng lấy số đó cộng với 3 rồi bớt đi 5 thì bằng 2., 2 Điền dấu < , >, = vào chỗ chấm:, Đặt tính rồi tính:, Bài 5 : Hãy vẽ thêm một đoạn thẳng để có :, Điền dấu <, > hoặc = vào ô trống cho đúng, Bài 6 : Số ?, Bài 8 : Số ?, Bài 1: Viết và đọc số ( theo mẫu), Bài 4: Viết theo mẫu:, Bài 13: Viết theo mẫu:

Mục lục

Xem thêm