Nghiên cứu mức sẵn lòng chi trả của người dân nhằm cải thiện chất lượng nước bị ô nhiễm ở các làng nghề tỉnh Bắc Ninh

188 46 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2019, 16:15

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM LÊ THỊ PHƯƠNG DUNG NGHIÊN CỨU MỨC SẴN LÒNG CHI TRẢ CỦA NGƯỜI DÂN NHẰM CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG NƯỚC BỊ Ô NHIỄM Ở CÁC LÀNG NGHỀ TỈNH BẮC NINH LUẬN ÁN TIẾN SĨ NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2019 HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM LÊ THỊ PHƯƠNG DUNG NGHIÊN CỨU MỨC SẴN LÒNG CHI TRẢ CỦA NGƯỜI DÂN NHẰM CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG NƯỚC BỊ Ô NHIỄM Ở CÁC LÀNG NGHỀ TỈNH BẮC NINH Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 31 01 05 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Hữu Đạt NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận án trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận án cám ơn, thơng tin trích dẫn luận án rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày… tháng… năm… Tác giả luận án Lê Thị Phương Dung i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hồn thành luận án, tơi nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Trước tiên cho phép tơi bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn Hữu Đạt tận tình giúp đỡ tơi mặt, dành nhiều công sức, thời gian tạo điều kiện cho tơi suốt q trình học tập thực đề tài Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ môn Kinh tế tài nguyên môi trường, Khoa Kinh tế Phát triển nông thơn Học viện Nơng nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi mặt q trình học tập, thực đề tài hoàn thành luận án Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán giáo viên trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật Thủy sản động viên tạo điều kiện tốt để tơi học tập, nghiên cứu Tơi vơ biết ơn Chương trình Kinh tế mơi trường Đơng Nam Á (EEPSEA) có hỗ trợ trình điều tra, nghiên cứu tơi Tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới T.S Jin Jianjun (Đai học Sư phạm Bắc Kinh) tận tình dẫn tơi phương pháp nghiên cứu Tôi xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ đơn vị: Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bắc Ninh, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên Môi trường tỉnh Bắc Ninh, Chi cục thống kê, hộ gia đình làng nghề giúp đỡ tơi q trình thu thập số liệu thơng tin cần thiết để hoàn thành luận án Xin gửi lời cám ơn tới gia đình, người thân, bạn bè ln ủng hộ, khuyến khích tơi suốt q trình nghiên cứu./ Hà Nội, ngày tháng năm 20 Nghiên cứu sinh Lê Thị Phương Dung ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục từ viết tắt vii Danh mục bảng viii Danh mục hình ix Trích yếu luận án x Thesis abstract xii Phần Mở đầu .1 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu .4 1.2.1 Mục tiêu chung .4 1.2.2 Mục tiêu cụ thể .4 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Đối tượng điều tra 1.3.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Những đóng góp luận án 1.5 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Phần Tổng quan vấn đề lý luận thực tiễn sẵn lòng chi trả để cải thiện chất lượng môi trường nước bị ô nhiễm làng nghề 2.1 Cơ sở lý luận sẵn lòng chi trả để cải thiện chất lượng môi trường nước bị ô nhiễm .7 2.1.1 Các khái niệm liên quan đến nghiên cứu 2.1.2 Các lý luận sẵn lòng chi trả để cải thiện chất lượng môi trường nước 12 2.1.3 Ý nghĩa việc nghiên cứu sẵn lòng chi trả chất lượng nước thay đổi 20 2.1.4 Nội dung nghiên cứu mức sẵn lòng chi trả người dân để cải thiện chất lượng môi trường nước làng nghề 24 2.1.5 Các yếu tố ảnh hưởng tới sẵn lòng trả người dân để cải thiện chất lượng môi trường nước .26 iii 2.2 Tổng quan nghiên cứu sẵn lòng chi trả người dân để cải thiện chất lượng môi trường nước .29 2.2.1 Các nghiên cứu giới liên quan đến sẵn lòng chi trả người dân để cải thiện chất lượng môi trường nước 29 2.2.2 Các nghiên cứu nước liên quan đến sẵn lòng chi trả người dân để cải thiện chất lượng môi trường nước 35 2.2.3 Khoảng trống nghiên cứu mức sẵn lòng chi trả để cải thiện chất lượng môi trường nước làng nghề .39 2.3 Bài học kinh nghiệm từ sở lý luận thực tiễn cho nghiên cứu mức sẵn lòng chi trả để cải thiện chất lượng môi trường nước làng nghề tỉnh Bắc Ninh .41 Tóm tắt phần 43 Phần Phương pháp nghiên cứu .44 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu .44 3.1.1 Điều kiện tự nhiên tỉnh Bắc Ninh 44 3.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh 44 3.1.3 Tình hình phát triển làng nghề tỉnh Bắc Ninh năm gần .48 3.2 Khung phân tích cách tiếp cận .50 3.2.1 Khung phân tích luận án .50 3.2.2 Cách tiếp cận luận án 52 3.3 Phương pháp nghiên cứu luận án 54 3.3.1 Chọn điểm nghiên cứu 54 3.3.2 Phương pháp thu thập số liệu 55 3.3.3 Phương pháp xử lý phân tích số liệu 60 3.3.4 Hệ thống tiêu phân tích .62 Tóm tắt phần 64 Phần Kết nghiên cứu thảo luận 65 4.1 Thực trạng quan điểm, nhận thức người dân ô nhiễm môi trường nước cải thiện chất lượng môi trường nước làng nghề tỉnh Bắc Ninh .65 4.1.1 Tình hình nhiễm mơi trường nước làng nghề tỉnh Bắc Ninh 65 iv 4.1.2 Đánh giá người dân ô nhiễm môi trường 70 4.1.3 Nhận thức người dân nguy hại ô nhiễm môi trường nước gây 75 4.1.4 Quan điểm người dân cần thiết cải thiện chất lượng môi trường nước làng nghề tỉnh Bắc Ninh 80 4.1.5 Tình hình thu, nộp phí bảo vệ mơi trường nước thải cơng nghiệp 85 4.2 Đánh giá mức sẵn lòng chi trả người dân nhằm cải thiện chất lượng nước bị ô nhiễm làng nghề tỉnh Bắc Ninh 88 4.2.1 Kết phương pháp single-bounded dichotomous choice (1DC) .88 4.2.2 Phương pháp chọn ngẫu nhiên lặp (double-bounded dichotomous choice 2DC) 89 4.2.3 Phân tích mức sẵn lòng chi trả theo đặc điểm nhân hộ 90 4.2.4 Mức sẵn lòng trả trung bình (Mean WTP) 95 4.2.5 Tổng quỹ thu để cải tạo chất lượng môi trường nước tỉnh Bắc Ninh .99 4.3 Các yếu tố ảnh hưởng tới sẵn lòng chi trả người dân nhằm cải thiện chất lượng môi trường nước .101 4.3.1 Đặc điểm kinh tế-xã hội người vấn 101 4.3.2 Lượng hóa yếu tố ảnh hưởng tới sẵn lòng chi trả người dân nhằm cải thiện chất lượng môi trường nước làng nghề tỉnh Bắc Ninh 104 4.4 Định hướng giải pháp nhằm huy động nguồn lực tài Chính cho cải thiện chất lượng môi trường nước làng nghề tỉnh Bắc Ninh 113 4.4.1 Định hướng giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước làng nghề tỉnh Bắc Ninh 113 4.4.2 Công tác bảo vệ môi trường nước làng nghề thời gian qua 118 4.4.3 Đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước làng nghề tỉnh Bắc Ninh 122 Tóm tắt phần 133 Phần Kết luận kiến nghị 135 5.1 Kết luận .135 5.2 Kiến nghị 136 5.2.1 Đối với Chính phủ, Bộ Tài ngun Mơi trường Bộ liên quan 136 v 5.2.2 Đối với quyền cấp .137 5.2.3 Đối với hội, đoàn thể cấp ngành 137 Danh mục cơng trình cơng bố có liên quan đến luận án 138 Tài liệu tham khảo 139 Phụ lục 152 vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt BID Mức giá BVMT Bảo vệ môi trường CCN Cụm công nghiệp CV Sự thay đổi bổ sung CVM Phương pháp đánh giá ngẫu nhiên ĐH/trên ĐH Đại học/trên đại học EV Sự thay đổi tương đương FDI Đầu tư trực tiếp nước GRDP Tổng sản phẩm địa bàn KCN Khu cơng nghiệp MAC Chi phí giảm thải cận biên MDC Chi phí thiệt hại cận biên Mean WTP Mức sẵn lòng trả trung bình MEC Chi phí ngoại ứng MNPB Lợi ích ròng biên QCCP Quy chuẩn cho phép QCVN Quy chuẩn Việt Nam QTTN&MT Quan trắc Tài nguyên Môi trường TC/CĐ Trung cấp/cao đẳng TCCP Tiêu chuẩn cho phép TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam THPT Trung học phổ thơng WTA Sẵn lòng chấp nhận WTP Sẵn lòng trả 1DC Chọn ngẫu nhiên đơn 2DC Chọn ngẫu nhiên lặp vii DANH MỤC BẢNG TT Tên bảng Trang 2.1 Đặc trưng nước thải từ sản xuất số loại hình làng nghề 3.1 Giá trị tổng sản lượng tỉnh Bắc Ninh (theo giá hành) 46 3.2 Số lượng làng nghề huyện, thị xã, thành phố địa bàn tỉnh Bắc Ninh 48 3.3 Lực lượng lao động làng nghề tỉnh Bắc Ninh năm 2016 49 3.4 Phân bổ mẫu điều tra 59 4.1 Kết phân tích nước thải làng nghề chế biến nông sản 66 4.2 Tiếp cận truyền thông vấn đề ô nhiễm môi trường người dân làng nghề 71 4.3 Mối quan hệ đánh giá môi trường nước người dân số lần tiếp cận với truyền thông 73 4.4 Nhận thức người dân ảnh hưởng ô nhiễm môi trường nước làng nghề Bắc Ninh 78 4.5 Quan điểm người dân cần thiết cải thiện chất lượng môi trường nước bị ô nhiễm 81 4.6 Kết thu, nộp phí BVMT nước thải công nghiệp tỉnh Bắc Ninh 87 4.7 Xác suất trả lời “Có-khơng” mức giá theo phương pháp 1DC 88 4.8 Xác suất trả lời “Có-Khơng” mức giá đề xuất theo phương pháp 2DC 89 4.9 Tổng quỹ thu từ dân tỉnh Bắc Ninh 100 4.10 Đặc điểm kinh tế xã hội người vấn 102 4.11 Mối quan hệ thu nhập làng nghề 104 4.12 Mô tả biến mơ hình 105 4.13 Các yếu tố ảnh hưởng tới sẵn lòng chi trả người dân (Mơ hình I sử dụng hàm binary logistic) 107 4.14 Các yếu tố ảnh hưởng tới sẵn lòng trả người dân để cải thiện chất lượng mơi trường nước (Mơ hình II sử dùng hàm hồi quy tuyến tính) 109 viii Giả sử hệ thống thoát nước mơ tả bên lắp đặt tồn làng, ống cống chạy gần qua nhà ông/bà Tôi mong ông/bà nghĩ dự án định, gồm hai phần: hệ thống cống ngầm, thứ hai nhà máy xử lý nước thải cho làng nghề Nói cách khác, nước thải sinh hoạt sản xuất thu gom từ khu phố, chảy vào hệ thống cống ngầm đưa tới nhà máy xử lý trước chảy (Người vấn đưa số hình ảnh nước bị nhiễm) Sau xây dựng phần dự án, chất lượng nguồn nước ao, hồ, sơng có dùng để bơi lội hàng ngày (Người vấn đưa hình ảnh nước hơn) Giả sử kết nối nhà ơng/bà với tuyến cống này, nước thải từ nhà ông/bà thải vào Nếu gia đình ơng/bà định kết nối với đường cống ơng/bà phải trả khoản phí hàng tháng 4.5.Ơng (bà) mong muốn trả khoản phí theo phương thức nào? (1) Trả hàng tháng thông qua tổ chức xã hội (chẳng hạn hội phụ nữ, hội nơng dân, ) (2) Trả hàng tháng qua hóa đơn tiền nước (3) Trả hàng tháng qua hóa đơn tiền điện (4) Khác (ghi rõ: ) (Một số lượng giá từ 150.000VND đến 850.000 VND chia thành khoảng Người vấn chọn ngẫu nhiên phiếu Người vấn sau u cầu nêu rõ liệu họ có sẵn lòng trả tiền để cải thiện nguồn nước mặt bị ô nhiễm thành nguồn nước dùng cho bơi lội hàng ngày, nguồn nước thải thu gom xử lý đám bảo nằm tiêu chuẩn cho phép Số tiền chia năm thu thơng qua hóa đơn tiền điện hàng tháng Lần rút đầu tiên, số tiền ông/ bà rút là: VNĐ Ơng/bà có sẵn lòng trả số tiền mà ông/bà vừa rút để cải thiện chất lượng môi trường nước hay không? (1) Nếu câu trả lời CĨ Ơng/bà có sẵn lòng trả gấp đơi số tiền mà ông/bà vừa rút hay không? (1.1) Nếu câu trả lời CÓ, đến câu hỏi 4.6 4.7 (1.2) Nếu câu trả lời KHÔNG, đến câu hỏi 4.8 (2) Nếu câu trả lời KHƠNG Ơng/bà có sẵn lòng trả số tiền nửa số tiền ông bà vừa rút hay khơng? (2.1) Nếu câu trả lời CĨ, đến câu hỏi 4.6 4.7 (2.2) Nếu câu trả lời KHƠNG, đến câu hỏi 4.8 (Bảng tóm tắt câu trả lời hộ) 159 DC DC Question 1.2.1 Question1.2.2 (Nghìn (ngh.đồng/năm) (ngh.đồng/năm) đồng/năm) (“KHƠNG” câu trả lời 1.1) (“CÓ” câu trả lời 1.1) 150 75 225 325 163 487 500 250 750 675 338 1.012 850 425 1.275 Câu trả lời Question 1.1 4.6 Câu hỏi Following –Up để kiểm tra mức độ chắn người vấn -2 -1 Rất không Khơng chắc chắn chắn +1 +2 Bình thường Chắc chắn Rất chắn 4.7 Câu hỏi Following –Up để kiểm tra lý sẵn lòng chi trả Các lý sẵn lòng chi trả Có giá Khơng trị có giá trị (lệch) Tơi/Chúng tơi nghĩ vấn đề quan trọng X Tôi/Chúng muốn tránh vấn đề ô nhiễm tồi tệ đối X với nước mặt nước nguồn Tôi/Chúng tơi quan tâm u thích nguồn nước mặt nước X nguồn Tôi/Chúng muốn sử dụng nguồn nước cho mục đích X thư giãn, nghỉ ngơi, giải trí Tơi/Chúng tơi chúng tơi muốn sử dụng nguồn nước mặt nước X nguồn tương lại; Tôi/Chúng không sử dụng nguồn nước Tôi/Chúng muốn bảo vệ môi trường nước mặt nước nguồn cho vấn đề chăn nuôi gia súc trồng trọt 160 X Tôi/Chúng muốn bảo môi trường nước mặt nước nguồn X cho hệ tương lai Chúng ta nên bảo môi trường nước mặt nước nguồn cho cộng động người khác chung sống yên lành, vui X vẻ Tơi/Chúng ta hài lòng tặng “cho” người khác tốt đẹp, tử tế V Tôi/Chúng tơi khơng phải trả khồn thêm V Sự trả lời thể quan điểm nhu cầu gìn giữ mơi trường nước mặt nước nguồn, không cho vấn đề anh/chi V nêu 4.8 Following-up question để kiểm tra lý để khơng sẵn lòng trả Các lý đưa để khơng sẵn lòng trả Có giá Phản trị đối Tơi / gia đình tơi khơng thể cố gắng trả X Sự thay đổi không đáng kể để quan tâm X Tôi/chúng nghĩ vấn đề không đáng ưu tiên X Tôi/chúng ta thỏa mãn với tình trạng tương lai không X cần thay đổi Tôi/Chúng không quan tâm tới vấn đề X Tôi không sống gần X Có nhiều hàng hóa tương tự xung quanh X Chi phí (chi tiêu) nên cho tất sông không cho kênh rạch xung quanh V Tôi phản đối trả cao hóa đơn tiền nước V Tất người nên trả cho vấn đề khơng riêng có V người địa phương Chính phủ nên trả cho vấn đề V Công ty nước nên trả cho vấn đề V Tôi cần nhiều thời gian/ thông tin để trả lời câu hỏi V 161 4.9 Tình trạng kinh tế gia đình liên quan tới vấn đề (1) Nhiều (2) Trung bình (3) Thấp 4.10 Xin cho biết hộ gia đình ơng/bà sở hữu thứ Nếu có, bao nhiêu? Tủ lạnh Máy giặt Xe máy Máy lạnh Máy tính Ô tô 4.11 Thu nhập hàng năm hộ gia đình Ơng/bà bao nhiêu? (1) Từ sản xuất nghề truyền thống .triệu đồng (2) Từ trồng trọt triệu đồng (3) Từ chăn nuôi triệu đồng (4) Từ hoạt động phi nông nghiệp phi sản xuất nghề triệu đồng (5) Khác triệu đồng 4.12 Thu nhập Ông/bà tháng bao nhiêu? VND 4.13 Năm vừa rồi, gia đình ơng/bà đóng góp khoản mục đích từ thiện khơng? (1) Có 4.14 (2) Khơng Năm vừa rồi, gia đình ơng/bà có đóng góp khoản cho mục đích mơi trương khơng? (1) Có 4.15 (2) Khơng Ơng/bà có phải thành viên tổ chức môi trường không? (1) Có (2) Khơng Rất cám ơn hợp tác ơng/bà! 162 Kết mơ hình yếu tố ảnh hưởng ước lượng Mean WTP Mơ hình binary logistic: 1DC Variables not in the Equation Score Step Variables df C1.3 2.813 094 C1.6 4.211 040 C1.8 1.621 203 C1.10 7.978 005 C2.1 21.668 000 income 42.059 000 nuocsach 9.787 002 GENDER 1.742 187 Noisong 407 524 2.530 112 144.567 000 242.119 11 000 c2.4dieuchinh BID1 Overall Statistics Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square Step df Sig Step 279.180 11 000 Block 279.180 11 000 Model 279.180 11 000 Model Summary Step Sig -2 Log likelihood 1015.564a Cox & Snell R Nagelkerke R Square Square 244 336 a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than 001 163 Classification Tablea Predicted WTP1DC Percentage Observed Step WTP1DC khong tra khong tra co tra Correct 189 163 53.7 82 563 87.3 co tra Overall Percentage 75.4 a The cut value is 500 Variables in the Equation B Step 1a S.E Wald df Sig Exp(B) C1.3 -.011 008 2.070 150 989 C1.6 037 108 116 733 1.037 C1.8 010 056 030 862 1.010 C1.10 518 183 8.002 005 1.678 C2.1 -.403 133 9.193 002 668 581 105 30.822 000 1.788 nuocsach 2.124 360 34.777 000 8.361 GENDER 175 175 991 320 1.191 Noisong -.930 124 56.093 000 395 189 190 996 318 1.208 BID1 -.004 000 143.674 000 996 Constant 3.912 713 30.133 000 50.017 income c2.4dieuchinh a Variable(s) entered on step 1: C1.3, C1.6, C1.8, C1.10, C2.1, income, nuocsach, GENDER, Noisong, c2.4dieuchinh, BID1 164 2DC – binary Variables not in the Equation Score Step Variables C1.3 df Sig .042 837 C1.6 527 468 C1.8 4.794 029 C1.10 002 963 C2.1 2.115 146 income 4.070 044 nuocsach 687 407 GENDER 120 729 Noisong 046 830 3.368 066 138.099 000 182.425 11 000 c2.4dieuchinh BID2 Overall Statistics Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square Step df Sig Step 192.094 11 000 Block 192.094 11 000 Model 192.094 11 000 Variables in the Equation B Step 1a S.E Wald df Sig Exp(B) C1.3 -.003 007 152 697 997 C1.6 118 102 1.317 251 1.125 C1.8 125 055 5.252 022 1.134 C1.10 180 176 1.051 305 1.198 C2.1 -.362 128 8.041 005 697 281 083 11.391 001 1.325 nuocsach 1.036 343 9.148 002 2.819 GENDER 018 168 011 916 1.018 Noisong -.510 116 19.448 000 601 c2.4dieuchinh -.289 181 2.541 111 749 BID2 -.003 000 142.180 000 997 Constant 2.625 660 15.831 000 13.801 income a Variable(s) entered on step 1: C1.3, C1.6, C1.8, C1.10, C2.1, income, nuocsach, GENDER, Noisong, c2.4dieuchinh, BID2 165 Tổng quát – binary Variables not in the Equation Score Step Variables df Sig C1.3 214 643 C1.6 2.077 150 C1.8 6.220 013 C1.10 11.135 001 C2.1 3.102 078 income 1.760 185 nuocsach 7.557 006 64.207 000 002 965 36.920 000 8.248 004 269.093 000 386.078 12 000 Noisong c2.4dieuchinh BID1 GENDER bid2mh Overall Statistics Variables in the Equation B Step 1a S.E Wald df Sig Exp(B) C1.3 -.035 017 4.237 040 966 C1.6 282 233 1.462 227 1.326 C1.8 224 121 3.441 064 1.251 C1.10 -.484 391 1.534 216 616 C2.1 -.577 301 3.677 055 561 160 233 470 493 1.173 5.418 1.014 28.530 000 225.326 income nuocsach Noisong -3.398 426 63.712 000 033 c2.4dieuchinh -.725 421 2.961 085 484 BID1 -.004 001 19.128 000 996 133 376 125 724 1.142 bid2mh 21.731 1.255E3 000 986 2.738E9 Constant 12.179 2.119 33.019 000 1.946E5 GENDER a Variable(s) entered on step 1: C1.3, C1.6, C1.8, C1.10, C2.1, income, nuocsach, Noisong, c2.4dieuchinh, BID1, GENDER, bid2mh 166 Mơ hình hồi quy tuyến tính 1DC Coefficientsa Unstandardized Coefficients Model B 346.819 69.178 -.874 808 19.024 (Constant) tuoi EDU so nhan khau Std Error Standardized Coefficients Beta t Sig 5.013 000 -.038 -1.082 280 11.053 060 1.721 086 5.073 5.881 027 863 389 42.952 19.671 072 2.184 029 -38.843 14.060 -.092 -2.763 006 38.092 8.135 157 4.682 000 230.372 36.320 417 6.343 000 gioi tinh -1.303 18.623 -.002 -.070 944 Noisong -91.800 12.006 -.479 -7.646 000 46.580 20.211 077 2.305 021 nghe nghe van de moi truong income ho dung nuoc sach tiep tuc CNH a Dependent Variable: BIDfor1DC 2DC tổng quát Coefficientsa Unstandardized Coefficients Model B 501.452 (Constant) Std Error Standardized Coefficients Beta t 79.447 Sig 6.312 000 tuoi -1.041 928 -.039 -1.122 262 EDU 25.033 12.694 068 1.972 049 so nhan khau nghe nghe van de moi truong income 9.251 6.754 043 1.370 171 64.709 22.592 093 2.864 004 -46.658 16.147 -.095 -2.890 004 45.623 9.343 162 4.883 000 294.830 41.712 460 7.068 000 gioi tinh -2.578 21.387 -.004 -.121 904 Noisong -118.443 13.788 -.533 -8.590 000 31.741 23.212 045 1.367 172 ho dung nuoc sach tiep tuc CNH a Dependent Variable: WTP final 167 Mean WTP Khắc Niệm bid Y 150 325 500 675 850 Mean WTP 10 14 24 F=N/T 38 45 33 49 35 Fj+1 - Fj 0.052632 0.0526316 0.222222 0.1695906 0.242424 0.020202 0.285714 0.04329 0.685714 0.4 0.3142857 N 33 30 14 N+Y 17 12 25 46 39 47 26 34 53 F=N/T Fj+1 - Fj 0.153846 0.361702 0.461538 0.735294 0.867925 0.153846 0.207856 0.099836 0.273756 0.13263 0.132075 F=N/T Fj+1 - Fj 0.033333 0.209302 0.24 0.305556 0.581395 0.033333 0.175969 0.030698 0.065556 0.27584 0.418605 402.2927 Đại Bái bid Y 150 325 500 675 850 Mean WTP 36 35 25 35 11 N+Y 590.7921 Yên Phụ bid Y 150 325 500 675 850 Mean WTP N N 29 34 38 25 18 N+Y 12 11 25 30 43 50 36 43 611.1557 168 Đa Hội bid Y N N+Y F=N/T Fj* Fj+1 Fj* 150 325 500 675 850 Mean WTP 38 38 28 24 20 bid N 51 27 26 12 Mean WTP N+Y 14 22 20 16 F=N/T 65 49 46 18 20 0.215385 0.44898 0.434783 0.333333 0.8 Fj* Fj+1-Fj* 0.215385 0.44898 0.684211 0.333333 0.8 0.215385 0.233595 0.235231 pool 0.466667 0.2 596.4893 Y 150 325 500 675 850 38 0 40 0.05 0.05 0.05 44 0.363636 0.557692 0.507692 37 0.351351 0.351351 pool 42 0.52381 0.52381 0.172458 0.47619 693.6712 Phong Khê bid Y 150 325 500 675 850 Mean WTP nông 16 13 22 N 52 45 35 26 11 N+Y 18 29 24 41 61 63 64 50 52 F=N/T Fj+1 - Fj 0.147541 0.285714 0.453125 0.48 0.788462 0.147541 0.138173 0.167411 0.026875 0.308462 0.211538 476.5912 169 nghề bid Y N N+Y F=N/T Fj+1 - Fj 150 135 14 149 0.09396 0.09396 325 119 42 161 0.26087 0.16691 500 96 39 135 0.288889 0.028019 675 79 45 124 0.362903 0.074014 850 49 92 141 0.652482 0.289579 0.347518 Mean WTP 562.0058 Mơ hình mức thải tối ưu chi phí tối thiểu ngành Chi phí thiệt hại mơi trường (giá trị thiệt hại môi trường) tất tác động bất lợi mà người sử dụng môi trường gánh chịu mơi trường bị nhiễm, suy thối Ví dụ, nhiễm dòng sơng làm suy giảm thu nhập ngư dân, khơng sử dụng dòng sơng làm khu vui chơi, bệnh nguồn nước ô nhiễm hộ phải đóng thêm tiền để xử lý nước đưa nước sơng vào sử dụng Chi phí thiệt hại cận biên (MDC) làmức thay đổi thiệt hại lượng chất thải hay nồng độ chất gây ô nhiễm môi trường thay đổi đơn vị MDC dốc lên từ trái sang phải thể gia tăng nhanh thiệt hại lượng ô nhiễm tăng Có hai cách để đo lường giá trị thiệt hại suy giảm chất lượng môi trường: dựa vào mức sẵn lòng trả cộng đồng để tránh suy giảm mức sẵn lòng chấp nhận đền bù cho suy giảm xảy (Field and Olewiler, 2015) Xác định chi phí thiệt hại mơi trường có ý nghĩa quan trọng việc ước tính nhiễm tối ưu Mục tiêu kiểm sốt nhiễm tối thiểu hóa chi phí mơi trường, bao gồm chi phí kiểm sốt nhiễm chi phí thiệt hại mơi trường Chi phí để làm giảm lượng chất gây nhiễm thải vào môi trường làm giảm nồng độ chất gây ô nhiễm môi trường xung quanh Chi phí giảm thải cận biên (MAC) thể gia tăng tổng chi phí giảm thải để làm giảm đơn vị 170 chất thải gây ô nhiễm Mô hình ô nhiễm tối ưu cho thấy Mức nhiễm tối ưu W*tại MAC = MDC Chi phí mơi trường = chi phí giảm thải (WmW*E) + chi phí thiệt hại (0EW*) nhỏ Nhưng khó đạt mức nhiễm tối ưu W* mức chi phí tối thiểu ngành (U-shaped pollution cost curve) (Hufschmidt et al., 1983) Điều có hàm ý để đạt điểm tối ưu hóa mức ô nhiễm ngành, mức chi phí tối thiểu ngành, mức sản tối ưu ngành (MC = P, giả sử ngành hoạt động trọng thị trường cạnh tranh hồn hảo) điều khó khăn Đây đánh đổi mục tiêu tăng trưởng kinh tế chất lượng Những lý chất lượng môi trường đi, vấn đề biến đổi khí hậu, nguồn lực cạn kiệt… nhiều trường hợp khơng đủ thuyết phục người có giá trị đạo đức khác, ví dụ: người quan tâm tới mục đích kiếm tiền (Jantzen, 2006) TC MAC MDC T C TCtối thiểu ngành TCtối thiểu MDC MAC O W* Wtối thiểu chi phí ngànhLượng chất thải Mơ hình mức thải tối ưu chi phí tối thiểu ngành Nguồn: Hufschmidt et al (1983) XÁC ĐỊNH MIỀN GIÁ Phỏng vấn chuyên gia Hoạt động vấn chuyên gia để đưa miền giá thực tác giả chuyên gia kinh tế môi trường, chuyên viên thuộc Chi cục bảo vệ môi trường tỉnh với chuyên gia Kinh tế môi trường 171 trường đại học viện nghiên cứu Kết hoạt động cho thấy nên sử dụng mức giá thay nhiều mức giá Mức giá lớn điều tra thử phù hợp có khoảng 20% người đồng ý mức giá nhỏ phù hợp có khoảng 80 - 90% người đồng ý trả Hiện nay, hộ sản xuất doanh nghiệp tư nhân đóng làng nghề nộp mức phí trung bình triệu đồng/năm, mức giá đưa hàng năm để đưa cho hộ rút nên thấp mức phí doanh nghiệp Thảo luận nhóm Trong nghiên cứu này, hai nhóm tổ chức thảo luận, nhóm có từ 8-10 người bao gồm thành viên có độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp khác Thảo luận nhóm sử dụng chủ yếu việc thu thập thông tin để xác định vấn đề nhiễm mơi trường nước như: tình trạng mơi trường nước, thay đổi chất lượng nước năm gần đây, giải pháp địa phương sử dụng nhằm giảm thiểu ô nhiễm nước làng nghề tỉnh Bắc Ninh Hình: Bản đồ phân hạng mức giá hộ gia đình sẵn lòng trả để cải thiện chất lượng mơi trường nước Thảo luận nhóm sử dụng để kiểm tra phù hợp bảng hỏi, tìm miền giá (Bid) phù hợp, xác định phương tiện toán Thơng qua thảo luận nhóm, cho thấy người dân xác định ô nhiễm nước xảy nghiêm trọng 172 nhiều làng nghề, nhiều ao, hồ làng nước có mùi hơi, đục bẩn Các nguồn gây nhiễm xác định bao gồm: nước thải sản xuất nghề, nước thải sinh hoạt, nước thải từ KCN, CCN nguồn thải khác (nước thải y tế, nước thải chăn nuôi…) Tại làng nghề, vài giải pháp thực như: xây dựng hầm biogas, xây dựng nhà máy xử lý nước thải, có đội vệ sinh môi trường dọn dẹp rác thải, khơi thông cống mương hàng tháng Tuy nhiên, hiệu hoạt động chưa cao Từ thảo luận nhóm, miền giá xác định từ 100.000-1.000.000 VNĐ/hộ/năm Về phương tiện tốn, có vài lựa chọn đưa tốn qua hóa đơn tiền nước, hóa đơn tiền điện, trả qua tổ chức xã hội, số hình thức tốn khác mà hộ dân thường thấy t Quá trình điều tra thử Hoạt động điều tra thử tiến hành 30 hộ gia đình địa bàn nghiên cứu (các hộ không bao gồm điều tra thức sau điều tra thử) Trong hoạt động này, câu hỏi mức giá đưa thảo luận nhóm dạng câu hỏi mở - đóng (Open - ended question) sử dụng để hỏi mức sẵn lòng trả hộ gia đình cho việc cải thiện chất lượng mơi trường nước làng nghề họ sinh sống Bên cạnh đó, yếu tố như: thời gian trả lời bảng hỏi, câu hỏi gây khó hiểu ngại trả lời trả lời “chiến lược” người vấn xem xét cải thiện cho người vấn trả lợi “thực” người tiêu dùng “mua” chất lượng môi trường cải thiện Thông qua hoạt động điều tra thử, câu hỏi vấn thức chỉnh sửa cho phù hợp với dân cư làng nghề tỉnh Bắc Ninh Bảng: Phân bố tần số tần suất số lần xuất mức giá điều tra thử Mức giá (nghìn đồng) 100 150 325 500 675 850 1000 Tần số Tần suất (%) 7 5 23,3 20 23,3 16,7 16,7 173 Số người đồng ý trả 6 1 Tỷ lệ (%) 100 85,7 83,3 57,1 40 20 100 ... sẵn lòng chi trả người dân làng nghề tỉnh Bắc Ninh nhằm cải thiện chất lượng môi trường nước - Phân tích yếu tố ảnh hưởng tới mức sẵn lòng chi trả người dân làng nghề tỉnh Bắc Ninh nhằm cải thiện. .. tiễn sẵn lòng chi trả để cải thiện chất lượng môi trường nước bị ô nhiễm làng nghề 2.1 Cơ sở lý luận sẵn lòng chi trả để cải thiện chất lượng môi trường nước bị ô nhiễm .7 2.1.1 Các. .. nghiên cứu mức sẵn lòng chi trả người dân để cải thiện chất lượng môi trường nước làng nghề 24 2.1.5 Các yếu tố ảnh hưởng tới sẵn lòng trả người dân để cải thiện chất lượng môi trường nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu mức sẵn lòng chi trả của người dân nhằm cải thiện chất lượng nước bị ô nhiễm ở các làng nghề tỉnh Bắc Ninh, Nghiên cứu mức sẵn lòng chi trả của người dân nhằm cải thiện chất lượng nước bị ô nhiễm ở các làng nghề tỉnh Bắc Ninh

Từ khóa liên quan