Rèn năng lực khái quát hóa cho học sinh trong dạy học phần sinh học cơ thể cấp trung học phổ thông

208 57 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2019, 13:29

O Ụ V OT O Ọ SƢ P M N  TRƢỜN ẶN RÈN NĂN TRON ÙN ŨN LỰ K QU T ÓA O Ọ SN Y Ọ P ẦN S N Ọ ƠT Ể ẤP TRUN Ọ P Ổ T ÔN u n n n : Lý luận v PP môn Sin ọc M s : 9.14.01.11 LU N N T N S K OA N n n Ọ O Ụ o PGS.TS N u ễn Văn TS N ô Văn N - 2019 ƣn iền LỜ AM OAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết luận án trung thực chƣa đƣợc tác giả khác cơng bố cơng trình khác Hà Nội, ngày18 tháng năm 2019 Tác giả luận án ặn ùn ũn LỜ M ƠN Luận án đƣợc hồn thành Bộ mơn Lý luận Phƣơng pháp dạy học Sinh học, Khoa Sinh học, Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội Trong trình nghiên cứu nhận đƣợc giúp đỡ vô quý báu tập thể cá nhân Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Văn Hiền TS Ngơ Văn Hƣng tận tình giúp đỡ, hƣớng dẫn tơi q trình nghiên cứu, thực đề tài Tôi xin chân thành cám ơn tập thể thầy, cô giáo môn Lý luận Phƣơng pháp dạy học Sinh học, Khoa Sinh học, Phòng sau đại học, Ban Giám hiệu trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi cho học tập, nghiên cứu hồn thành luận án Tơi xin chân thành cám ơn Sở GD&ĐT Hà Nội, Ban Giám hiệu, thầy cô giáo em học sinh trƣờng THPT Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, Trƣờng THPT Ba Vì, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, trƣờng THPT Hai Bà Trƣng, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, Trƣờng THPT Lý Nhân, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, trƣờng THPT Kiến Thụy, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng, trƣờng THPT Nhƣ Thanh, huyện Nhƣ Thanh, tỉnh Thanh Hóa thầy giáo dạy môn Sinh học thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng tỉnh Hà Nam tham gia trình khảo sát thực nghiệm sƣ phạm cho luận án Tôi xin chân thành cám ơn thầy giáo, nhà khoa học góp ý để luận án đƣợc hồn thiện Tơi xin chân thành cám ơn đồng nghiệp, gia đình bạn bè ln động viên, khuyến khích tơi suốt trình học tập nghiên cứu Hà Nội, ngày 18 tháng năm 2019 Tác giả luận án ặn ùn ũn MỤ LỤ Trang phụ bìa Lời cam đoan Lời cám ơn MỤC LỤC BẢNG CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ MỞ ẦU 1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 3 ĐỐI TƢỢNG VÀ KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU GIẢ THUYẾT KHOA HỌC NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU THỜI GIAN VÀ GIỚI HẠN NGHIÊN CỨU NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA ĐỀ TÀI CẤU TRÚC CỦA LUẬN ÁN K T QUẢ NGHIÊN CỨU ƢƠN 1: Ơ SỞ LÝ LU N VÀ THỰC TIỄN CỦA Ề TÀI 1.1 LƢỢC SỬ NGHIÊN CỨU VỀ K QU T ÓA, NĂN LỰC KHÁI QUÁT HÓA 1.1.1 Trên giới 1.1.2 Ở Việt Nam 12 1.2 Ơ SỞ LÝ LU N 17 1.2.1 Khái quát hóa trình tƣ 17 1.2.2 Năng lực khái quát hóa 21 1.2.3 Vai trò việc rèn lực khái quát hóa cho học sinh 28 1.2.4 Một số phƣơng pháp, kỹ thuật dạy học rèn lực khái quát hóa 29 1.3 CƠ SỞ THỰC TIỄN 35 1.3.1 Mục đích, đối tƣợng, phƣơng pháp điều tra 35 1.3.2 Nội dung điều tra 36 1.3.3 Kết điều tra thực trạng 36 Kết luận c ƣơn 45 ƢƠN 2: RÈN NĂN LỰC KHÁI QUÁT HÓA CHO HỌC SINH TRONG D Y HỌC PHẦN SINH HỌ Ơ T Ể CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 47 2.1 PHÂN TÍCH PHẦN SINH HỌ Ơ T Ể 47 2.1.1 Đặc điểm, vị trí, mục tiêu nội dung phần sinh học thể 47 2.1.2 Tham khảo dấu hiệu tƣơng đồng thực vật động vật chƣơng trình giáo dục phổ thơng 49 2.1.3 Hƣớng nghiên cứu đề tài 51 2.2 X ỊNH N I DUNG KHÁI QUÁT HÓA PHẦN SINH HỌ Ơ T Ể 52 2.2.1 Khái quát hóa dấu hiệu tƣơng đồng thực vật 52 2.2.2 Khái quát hóa dấu hiệu tƣơng đồng động vật 54 2.2.3 Khái quát hóa dấu hiệu tƣơng đồng thể sinh vật 56 2.2.4 Cơ thể sinh vật thể thống 58 2.2.5 Cấp tổ chức sống thể bao hàm cấp tổ chức sống tế bào 60 2.3 QUY TRÌN RÈN NĂN LỰC KHÁI QUÁT HÓA 61 2.3.1 Nguyên tắc xây dựng quy trình rèn lực khái quát hóa 61 2.3.2 Quy trình rèn lực khái quát hóa 62 2.3.3 Sử dụng quy trình rèn lực khái quát hóa dạy học phần Sinh học thể cấp trung học phổ thông 84 2.3.4 Thiết kế hợp đồng dạy học để rèn lực khái quát hóa 86 2.4 N NĂN LỰC KHÁI QUÁT HÓA 88 2.4.1 Xây dựng bảng tiêu chí đánh giá lực khái quát hóa 88 2.4.2 Xây dựng đƣờng phát triển lực khái quát hóa 95 2.4.3 Xây dựng công cụ bƣớc thực đánh giá lực khái quát hóa dạy học sinh học thể cấp trung học phổ thông 97 Kết luận c ƣơn 100 ƢƠN 3.1 MỤ T ỰC NGHIỆM SƢ P Í M 102 T ỰC NGHIỆM 102 3.2 N I DUNG THỰC NGHIỆM 102 3.2.1 Nội dung tiến hành thực nghiệm 102 3.2.2 Nội dung đánh giá thực nghiệm 102 3.3 P ƢƠN P P T ỰC NGHIỆM 103 3.3.1 Chọn trƣờng, lớp thực nghiệm 103 3.3.2 Chọn giáo viên tham gia thực nghiệm 103 3.3.3 Bố trí thực nghiệm 105 3.4 K T QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ BIỆN LU N 110 3.4.1 Đánh giá thôSng qua sản phẩm hợp đồng 110 3.4.2 Đánh giá thông qua kiểm tra 127 Kết luận c ƣơn 134 K T LU N V Ề NGHỊ 136 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC QUAN Ã ƠN Ố LIÊN N Ề TÀI 138 TÀI LIỆU THAM KHẢO 139 PHỤ LỤC ẢN STT ỤM TỪ V T TẮT ữ viết tắt ọc l DH Dạy học ĐC Đối chứng ĐG Đánh giá CHVC&NL Chuyển hóa vật chất lƣợng GD&ĐT Giáo dục đào tạo GV Giáo viên HS Học sinh NL Năng lực NLKQH Năng lực khái quát hóa 10 KN Kỹ 11 KQH Khái quát hóa 12 SGK Sách giáo khoa 13 ST&PT Sinh trƣởng phát triển 14 TD Tƣ 15 THPT Trung học phổ thông 16 TN Thực nghiệm 17 TV&ĐV Thực vật động vật DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Biểu hành vi KN thành phần NLKQH 28 Bảng 1.2 Đối tƣợng, địa điểm thời gian khảo sát 35 Bảng 1.3 Thực trạng nhận thức GV rèn NLKQH - Rèn NLKQH 37 Bảng 1.4 Nội dung, công cụ, biện pháp rèn KN NLKQH trƣờng THPT 38 Bảng 1.5 Thực trạng sử dụng công cụ đánh giá rèn NLKQH DH Sinh học 40 Bảng 1.6 Những khó khăn rèn NLKQH DH Sinh học 41 Bảng 1.7 Kết NLKQH nghiên cứu phần Sinh học thể HS 42 Bảng 2.1 Bảng tiêu chí đánh giá KN tiến hành KQH 89 Bảng 2.2 Bảng tiêu chí đánh giá KN tiến hành KQH TN 93 Bảng 2.3 Quy định cấp độ NLKQH tƣơng ứng mức độ biểu hành vi 96 Bảng 2.4 Công cụ đánh giá NLKQH HS TN 98 Bảng 2.5 Quy đổi điểm đánh giá NLKQH HS TN 99 Bảng 3.1 Phân bố HS tham gia TN sƣ phạm trƣờng THPT 103 Bảng 3.2 Phân bố GV cộng tác TN sƣ phạm trƣờng THPT 104 Bảng 3.3 Cách thu xử lý mẫu hợp đồng DH rèn NLKQH TN 105 Bảng 3.4 Kết cấp độ mức độ NLKQH HS trình TN 115 Bảng 3.5 Quy ƣớc biểu hành vi KN NLKQH để vẽ biểu đồ 117 Bảng 3.6 Mức độ cấp độ NLKQH HS tốp đầu TN 117 Bảng 3.7 Mức độ cấp độ NLKQH HS tốp TN 119 Bảng 3.8 Mức độ cấp độ NLKQH HS tốp cuối TN 121 Bảng 3.9 Cấp độ NLKQH HS đại diện nhóm TN 123 Bảng 3.10 Một số tham số thống kê kiểm định khác biệt trung bình cộng kiểm tra nhóm TN 126 Bảng 3.11 Quy đổi nội dung trình bày kiểm tra sang KN NLKQH 127 Bảng 3.12 Kết cấp độ mức độ NLKQH HS qua kiểm tra 127 Bảng 3.13 Điểm trung bình, độ lệch chuẩn độ tin cậy trƣớc TN 129 Bảng 3.14 Tham số thống kê khác biệt trung bình cộng kiểm tra 131 Bảng 3.15 Một số tham số thống kê kiểm định khác biệt trung bình cộng kiểm tra nhóm ĐC TN 132 DANH MỤC SƠ Ồ - BIỂU Ồ Sơ đồ 1.1 Cấu trúc NLKQH 26 Sơ đồ 2.1 Quy trình rèn NLKQH theo đƣờng quy nạp 63 Sơ đồ 2.2 Quy trình rèn NLKQH theo đƣờng diễn dịch 74 Sơ đồ 2.3 Đƣờng phát triển NLKQH 97 Biểu đồ 3.1 Kết biểu hành vi KN xác định mục tiêu KQH 111 Biểu đồ 3.2 Kết biểu hành vi KN lựa chọn nhóm đối tƣợng để KQH 112 Biểu đồ 3.3 Kết biểu hành vi KN phân tích dấu hiệu đối tƣợng nhóm đối tƣợng chọn 112 Biểu đồ 3.4 Kết biểu hành vi KN xác định dấu hiệu chung chất nhóm đối tƣợng chọn 113 Biểu đồ 3.5 Kết biểu hành vi KN rút kết luận diễn đạt nội dung KQH 114 Biểu đồ 3.6 Sự phát triển NLKQH HS trình TN 115 Biểu đồ 3.7 Sự phát triển KN NLKQH HS1.1 117 Biểu đồ 3.8 Sự phát triển KN NLKQH HS1.2 118 Biểu đồ 3.9 Sự phát triển KN NLKQH HS1.3 118 Biểu đồ 3.10 Sự phát triển KN NLKQH HS2.1 119 Biểu đồ 3.11 Sự phát triển KN NLKQH HS2.2 120 Biểu đồ 3.12 Sự phát triển KN NLKQH HS2.3 120 Biểu đồ 3.13 Sự phát triển KN NLKQH HS3.1 121 Biểu đồ 3.14 Sự phát triển KN NLKQH HS3.2 122 Biểu đồ 3.15 Sự phát triển KN NLKQH HS3.3 122 Biểu đồ 3.16 Sự phát triển NLKQH HS đại diện nhóm TN 124 Biểu đồ 3.17 Tần suất có gắn đƣờng cong chuẩn (Histogram)TN theo hợp đồng 125 Biểu đồ 3.18 Sự phát triển NLKQH HS qua kiểm tra 128 Biểu đồ 3.19 Tần suất có gắn đƣờng cong chuẩn (Histogram) theo kiểm tra 130 Biểu đồ 3.20 Điểm trung bình kiểm tra nhóm ĐC TN 131 MỞ ẦU LÝ O ỌN Ề TÀI Luật Giáo dục Nƣớc Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (14/6/2005) khoản Điều 28 quy định: “Phƣơng pháp giáo dục phổ thơng phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo học sinh; phù hợp với đặc điểm lớp học, môn học; bồi dƣỡng phƣơng pháp tự học, khả làm việc theo nhóm; rèn luyện kỹ vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh” [38] Nghị số 29-NQ/TW ngày tháng 11 năm 2013 Hội nghị Trung ƣơng khóa XI đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo khẳng định: “Đối với giáo dục phổ thông, tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, lực công dân, phát bồi dƣỡng khiếu, định hƣớng nghề nghiệp cho học sinh Nâng cao chất lƣợng giáo dục toàn diện, trọng giáo dục lý tƣởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, lực kỹ thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn Phát triển khả sáng tạo, tự học, khuyến khích học tập suốt đời” Quan điểm tiếp tục đƣợc khẳng định Nghị số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 đổi chƣơng trình, sách giáo khóa giáo dục phổ thông Mục tiêu giáo dục Việt Nam đổi theo hƣớng hội nhập, sử dụng tiếp cận lực (NL) thay cho tiếp cận nội dung (ND) Để thực đƣợc mục tiêu này, giáo dục Việt Nam cần đƣợc đổi cách tồn diện, từ cơng tác đạo, quản lý đến xây dựng, thực chƣơng trình, ND phƣơng pháp dạy học (DH) cấp Năng lực khái quát hóa (NLKQH) NL cao tƣ (TD), NLKQH vừa phƣơng tiện, mục tiêu đồng thời sản phẩm trình học tập Vì vậy, việc rèn NLKQH nhiệm vụ trọng tâm giáo dục tiếp cận NL, giúp ngƣời học lĩnh hội tri thức từ vận dụng để giải tình phát sinh sống Năm 2009 Bộ Giáo dục Đào tạo có chủ trƣơng mềm dẻo quy định thực chƣơng trình môn học trung học phổ thông (THPT) theo hƣớng quy PL40 Biến đổi chất - Nguyên liệu quan chứa - NO3- chất vô - Các chất hữu phức tạp: Prôtêin, Axit - Mô rễ, mô nuclêic, Gluxit, Lipit, - Khử nitrat: NO3- → NO2- - Hệ tiêu hóa - Nơi diễn → NH4+ enzim Mo, Fe - Biến đổi học hóa - Cơ chế hoạt hóa học (enzim tiêu hóa) + - NH4 - Glucozo, axit amin, - Sản phẩm nucleotit, axit béo, - Quang hợp: tổng hợp glyxeril, glucozo từ CO2 H2O nhờ - Tổng hợp glucozo Tổng hợp chất lượng ánh sáng mặt tế bào - Tổng hợp axit amin - Nguyên liệu trời - Đồng hóa nitơ: tổng hợp tế bào - Cơ chế axit min, - Tổng hợp hợp chất - Tổng hợp hợp chất hữu phức tạp đặc hữu phức tạp đặc trưng trưng cho thể từ cho thể từ chất chất hữu đơn hữu đơn giản diễn giản diễn tế bào Phân giải - Gluxit, Prôtêin, Axit tế bào - Nguyên liệu - Gluxit, Prôtêin, Axit nuclêic, Lipit - Cơ chế nuclêic, Lipit - Hô hấp tế bào - Hô hấp tế bào C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + + 6H2O + ATP nhiệt 6H2O + ATP nhiệt Thải chất - Các sản phẩm tiết, H2O, - Sản phẩm tiết: chất khí: CO2 , O2 , Nước tiểu, phân, khí mơi trƣờng - Rễ, thân (bì khổng), CO2, O2, H2O - Dạng vật chất đào thải - Cơ quan tiết (thận, (khí khổng, cutin) - Cơ quan đào thải gan), quan hô hấp - Thụ động (da, mang, phổi, ống - Cơ chế đào thải khí) - Thụ động chủ động Cân nội môi - Thể dịch - Thần kinh thể dịch Nhiệm vụ 4: Trình bày khái niệm CHVC&NL cấp thể Cấp độ thể biểu đặc trưng sống bả m ưng, Sinh trưởng phát triể n; đặc trưng có mối quan hệ định lẫn nhau, CHVC&NL đặc trưng nhất, chiếm vị trí trung tâm định đến đặc trưng khác, nói CHVC&NL “nhân”; cò mư n “quả” mối quan hệ phụ thuộc, thống đặc trưng sống PL41 * CHVC&NL ảnh hưởng tới Cảm ứng: Cảm ứng khả thu nhận trả lời kích thích thể mơi trường Để cảm ứng diễn cần phải thực q trình: Thu nhận kích thích; Dẫn truyền kích thích; Phân tích tổng hợp kích thích; Trả lời kích thích Các q trình thực cảm ứng phụ thuộc vào CHVC&NL: - Thu nhận kích thích: Cần có quan, phận thu nhận kích thích, để hoạt động quan, phận cần hình thành, cần cung cấp ATP, cần có mơi trường hoạt động… tất bị chi phối CHVC&NL - Dẫn truyền kích thích: - Phân tích tổng hợp kích thích: - Trả lời kích thích: * CHVC&NL ảnh hưởng tới Sinh trưởng phát triển: Sinh trưởng trình tăng lên số lượng, khối lượng kích thước tế bào làm cho thể lớn lên giai đoạn Như để sinh trưởng cần có q trình sau: Mỗi tế bào thể phải tăng kích thước khối lượng; Số lượng tế bào thể phải tăng lên Các trình sinh trưởng phụ thuộc vào CHVC&NL: - Mỗi tế bào thể tăng kích thước khối lượng: - Số lượng tế bào thể tăng lên Phát triển trình bao gồm sinh trưởng, phân hóa (biệt hóa) tế bào phát sinh hình thái, chức sinh lý quan thể Như để phát triển cần có biểu sau: Bên ngồi biến đổi hình thái chức sinh lí thể; Bên hay dấu hiệu chế sinh trưởng, phân hóa tế bào Các biểu phát triển phụ thuộc vào CHVC&NL: - Biến đổi hình thái chức sinh lí thể: - Sinh trưởng, phân hóa tế bào: * CHVC&NL ảnh hưởng tới Sinh sản: Sinh sản trình tạo cá thể bảo đảm phát triển liên tục lồi Như để sinh sản cần có q trình ngun phân, giảm phân thụ tinh (tùy loại sinh sản vơ tính hay hữu tính) Các trình sinh sản phụ thuộc vào CHVC&NL: - Ngun phân (sinh sản vơ tính sinh sản hữu tính): - Giảm phân thụ tinh: HỢP ĐỒNG HỌC TẬP BÀI ÔN TẬP CHƢƠNG II SINH HỌC 11 Nhiệm vụ 1: Vẽ đồ tư CHVC&NL PL42 (Sơ đồ tƣ phiếu hỗ trợ hợp đồng chƣơng I) Nhiệm vụ 2: Trình bày đặc điểm trình cảm ứng TV&ĐV Các trình cảm ứng TV ĐV như: - Thu nhận kích thích (Tác nhân kích thích, phận thu nhận) - Dẫn truyền kích thích (Cơ chế, quan, phận) - Phân tích, tổng hợp kích thích (Cơ quan, phận) - Trả lời kích thích (Cơ quan, phận, đặc điểm biểu trả lời kích thích) - Điều hòa hoạt động cảm ứng (Cơ quan, chế) Nhiệm vụ 3: So sánh cảm ứng TV& ĐV Dấu hiệu Thực vật Động vật Thu nhận kích - Ánh sáng, nhiệt độ, thành - Các tác nhân bên bên thể phần hóa học đất, … thích - Tác nhân kích - Thụ quan prơtêin tế - Cơ quan chuyên trách (cơ quan thụ cảm) tế bào thích bào rễ, thân, lá, hoa - Bộ phận thu nhận chuyên trách (tế bào cảm kích thích giác) Dẫn truyền kích - Lan truyền điện sinh học, - Lan truyền điện sinh học, hóa học theo chế tế bào hóa học theo chế lan thích sản sinh chất thông tin thứ truyền xung thần kinh hai Phân tích, tổng - Rễ, thân, lá, hoa - Hệ thần kinh (mạng lưới, chuỗi hạch, ống) hợp kích thích Trả lời kích thích - Cơ tuyến - Cơ quan, phận - Rễ, thân, lá, hoa - Thay đổi tốc độ sinh - Sự thay đổi hành vi: phản trả lời kích thích - Biểu trả lời trưởng, thay đổi sức trương xạ đơn, phản xạ chuỗi kích thích nước, co rút chất nguyên - Thường nhanh, dễ nhận - Đặc điểm biểu sinh thấy - Thường chậm, khó nhận thấy Nhiệm vụ 4: Trình bày khái niệm cảm ứng cấp thể * Thu nhận kích thích: Là q trình thể tiếp nhận kích thích từ mơi rường bên hay bên ngồi quan, phận thể để phản ứng kịp thời với thay đổi giúp thể tồn phát triển + Tác nhân kích thích: - Các yếu tố bên trong: Là yếu tố môi trường tác động vào thể làm cho thể phản ứng trả lời lại PL43 - Các yếu tố bên trong: Là yếu tố nội thể tác động làm thể phải phản ứng trả lời lại + Bộ phận thu nhận kích thích: Toàn quan phận bên bên ngồi thể bị tác nhân kích thích tác động * Dẫn truyền kích thích + Cơ chế: Thông qua chế thần kinh, thể dịch chế thể dịch + Bộ phận truyền tin: Các quan phận, hệ mạch, hệ thần kinh * Phân tích, tổng hợp kích thích: Hệ thần kinh, hạch thần kinh, tuyến quan phận thể sau nhận tín hiệu từ phận tiếp nhận kích thích, tiến hành phân tích, tổng hợp đưa tín hiệu để trả lời kích thích * Trả lời kích thích: Các quan phận thể tiếp nhận kích thích nhận tín hiệu từ phận phân tích tổng hợp kích thích, tiến hành trả lời kích thích phản ứng cụ thể * Điều hòa hoạt động cảm ứng: Thơng qua chế thể dịch vận chuyển chất thể thông qua chế thần kinh q trình truyền xung thần kinh điều hòa hoạt động cảm ứng giúp cho thể tồn tại, sinh trưởng phát triển cách bình thường bình thường HỢP ĐỒNG HỌC TẬP BÀI ÔN TẬP CHƢƠNG II SINH HỌC 11 Nhiệm vụ 1: Vẽ đồ tư ST&PT ST sơ cấp ST thứ cấp Các yếu tố ảnh hưởng đến ST Khái niệm Hooc môn Hooc mơn kích thích Khái niệm ST TV Khái niệm ST&PT ĐV ST&PT Động vật Sinh trưởng TV Thực vật Hooc môn TV ST&PT không qua biến thái Sinh trƣởng phát triển Động vật ST&PT qua biến thái Các nhân tố bên Hooc môn ức chế Tương quan Hooc môn Thực vật Các nhân tố ảnh hưởng đến ST&PT ĐV Phát triển TV có hoa Ưngs dụng kiến thứccác bảnST&PT Nhiệm vụ 2: Trình bày đặc điểm Khái niệm PT TV nhânở TV Mối Các trìnhNhững ST&PT vàquan ĐVhệnhư: ST&PT tố chi phối hoa Các nhân tố trình ST&PT TV& ĐV bên Một số biện pháp điều khiển ST&PT ĐV PL44 - Tăng kích thước thể (Tăng kích thước tế bào, tăng số lượng tế bào) - Phân hóa tế bào, phát sinh hình thái chức sinh lý (Phát triển không qua biến thái, phát triển qua biến thái, biểu quan, phận) - Điều hòa ST&PT (Bên trong, bên ngồi) Nhiệm vụ 3: So sánh ST&PT TV& ĐV Dấu hiệu Thực vật Động vật Tăng khối lượng Diễn tế bào Diễn tế bào thể kích thước tế thể bào Tăng số lƣợng Phân chia tế bào mô Phân chia tế bào phân sinh phận thể (trừ tế bào thần tế bào kinh) Phân hóa tế bào, - Phát triển không qua - Phát triển không qua biến phát sinh hình biến thái (trừ số loài thái, biến thái hoàn toàn thái chức TV họ Fabaceae, khơng hồn tồn Poaceae, …), có xen kẽ - Biểu xuất sinh lý quan, hệ quan chuyên hệ - Biểu xuất trách; hoàn thiện chức rễ, thân, lá, hoa, quan hạt Các nhân tố - Bên trong: đặc điểm di - Bên trong: đặc điểm di điều hòa truyền, hoocmơn sinh truyền, giới tính, hoocmơn sinh trưởng ( auxin, gibêrelin, trưởng (GH), tirôxin, ST&PT xitôkinin, AAB, êtilen, tuyến nội tiết tiết có tính phenol, ) tạo nên đặc hiệu chuyên hóa cao; mơ khác nhau, hoocmơn điều hòa phát triển chun hóa; tuổi cây, (progesterone, ơstrogen, …) hoocmơn hoa, phitơcrơm - Bên ngồi: thức ăn, nhiệt độ, - Bên ngoài: ánh sáng, ánh sáng, nhiệt độ, nước, chất dinh - Các hoocmôn nhân tạo, cải tạo dưỡng, giống, cải thiện môi trường sống - Các chất điều hòa sinh động vật, chất lượng dân số trưởng nhân tạo, kỹ thuật canh tác, cải tạo giống Nhiệm vụ 4: Trình bày khái niệm ST&PT cấp thể * Tăng kích thƣớc thể PL45 Tăng số lượng tế bào: Do mô thể thực trình ngun phân Tăng kích thước tế bào: Do tế bào thể tích lũy vật chất * Phân hóa tế bào, phát sinh hình thái chức sinh lý: Do mô, quan, phận thể giai đoạn sinh trưởng phát triển khác thể thông qua phát triển qua biến thái phát triển không qua biến thái * Điều hòa hoạt động sinh trƣởng phát triển: Thông qua nhân tố bên (Di truyền, Hoocmôn) nhân tố bên ngồi điều hòa hoạt động sinh trưởng phát triển giúp cho thể tồn tại, sinh trưởng phát triển cách bình thường bình thường HỢP ĐỒNG HỌC TẬP BÀI ÔN TẬP CHƢƠNG IV SINH HỌC 11 Nhiệm vụ 1: Vẽ đồ tư ST&PT Từ đồ tư em tiếp tục hồn thiện nhiệm vụ Các hình thức sinh sản vơ tính TV Phương pháp nhân giống vơ tính Khái niệm Sinh sản vơ tính Động vật Sinh sản vơ tính TV Vai trò sinh sản vơ tính đời sống TV người Thực vật Các hình tức sinh sản vơ tính động vật Khái niệm Sinh sản Ứng dụng Sinh sản hữu tính Động vật Động vật Khái niệm Quá trình hình thành hạt phấn vụ Nhiệm túi phơi Sinh sản hữu tính TV Khái niệm Q trình sinh sản hữu tính ĐV Các hình thức thụ tinh Đẻ trứng đẻ Cơ ché điều hòa sinh tinh sinh trứng Điều khiển sinh Cơ chế sản ĐV sinh Ảnh hưởng điều hòa đẻ có kế hoạch thần kinh 2: Trình bày đặc điểm cácngười trình sinhsinh sảnsản TV&của ĐV mơi Q trình - Vật chất di truyền Axit Nucleic (ADN) nằm nhân tế bào chất, thơng trường đến hình thành Q trình thụ Sinh đẻ có q trình Điều khiển qua sinh sảnphấn truyền hạt hệ sau thụ tinh cho quả, kế hoạch sinh tinh sinh sản ĐV sinh trứng -Truyền đạt vật chất di truyền: Sinh sản vơ tính: Ngun phân, Sinh sản hữu tính: Nguyên phân, giảm phân thụ tinh - Điều hòa sinh sản: Điều hòa q trình sinh giao tử đực, giao tử cái, trình thụ tinh trình hình thành non (giai đoạn trước sinh) Nhiệm vụ 3: So sánh sinh sản TV& ĐV Dấu hiệu Thực vật Động vật PL46 ADN nằm nhân, ty ADN nằm nhân, thể lục lạp ty thể Sinh Sinh sản bào tử, sinh Phân đôi, nảy chồi, phân mảnh, trinh sinh sản vô sản sinh dưỡng tính - Giao tử đực giao tử - Giao tử đực giao tử chưa hình thành hình thành sau sau giảm phân mà phải trải giảm phân Truyền qua thêm số lần - Khơng có tượng đạt vật Sinh thụ tinh kép nguyên phân chất di sản - Có tượng thụ tinh kép ở- Tùy loài mà phát truyền TV hạt kín triển phơi diễn hữu - Phần lớn phơi phát triển ngồi thể mẹ, tính diễn thể mẹ, q trình biệt hóa xảy qúa trình phát triển hậu giai đoạn phơi phơi có biệt hóa thành rễ, thân, cành, - Di truyền - Di truyền - Hoocmơn: auxin, gibêrelin, - Hoocmơn sinh tinh, Điều hòa sinh sản xitôkinin, ; hoocmôn hoocmôn sinh trứng, yếu hoa florigen, phitôcrôm, tố thần kinh, - Ngoại cảnh: ánh sáng, - Ngoại cảnh: thức ăn, nhiệt độ, nhiệt độ, Nhiệm vụ 4: Trình bày khái niệm sinh sản cấp thể * Vật chất di truyền: ADN nằm nhân tế bào chất * Truyền đạt vật chất di truyền: - Sinh sản vơ tính: Từ quan phận thể (2n), từ tế bào trứng hay bào tử (n) phát triển thành thể hồn chỉnh nhờ q trình ngun phân - Sinh sản hữu tính: Q trình hình thành giao tử (n) nhờ giảm phân, qua trình thụ tinh tạo hợp tử (2n), từ hợp tử phát triển thành phôi thành thể nhờ nguyên phân * Điều hòa sinh sản: Các yếu tố bên (Di truyền hoocmôn) yếu tố bên ngồi (Ánh sáng, nhiệt độ, nước, dinh dưỡng khống ) điều hòa q trình sinh giao tử đực, thông qua thụ tinh thành hợp tử phát triển phôi Vật chất di truyền PL47 Phụ lục 8: KẾT QUẢ XỬ LÝ SPSS THỰC NGHIỆM Kết đánh giá lực khái quát hóa đạt đƣợc kỹ * Kết mức độ biểu hành vi KN xác định mục tiêu KQH Thời điểm đánh giá Kết thúc hợp đồng Kết thúc hợp đồng Kết thúc hợp đồng Kết thúc hợp đồng Số HS 478 478 478 478 Mức A0 SL TL% 0,0 0,0 0,0 0,0 Mức A1 SL TL% 118 24,7 0,0 0,0 0,0 Mức A2 SL TL% 278 58,2 225 47,1 0,0 0,0 Mức A3 SL TL% 82 17,1 253 52,9 478 100,0 478 100,0 * Kết biểu hành vi KN lựa chọn nhóm đối tượng để KQH Thời điểm đánh giá Kết thúc hợp đồng Kết thúc hợp đồng Kết thúc hợp đồng Kết thúc hợp đồng Số HS 478 478 478 478 Mức B0 SL TL% 52 10,9 0,0 0,0 0,0 Mức B1 SL TL% 348 72,8 52 10,9 0,0 0,0 Mức B2 SL TL% 78 16,3 312 65,3 111 23,2 0,0 Mức B3 SL TL% 0,0 114 23,8 367 76,8 478 100,0 * Kết biểu hành vi KN phân tích dấu hiệu đối tượng nhóm đối tượng chọn Thời điểm đánh giá Kết thúc hợp đồng Kết thúc hợp đồng Kết thúc hợp đồng Kết thúc hợp đồng Số HS 478 478 478 478 Mức C0 SL TL% 83 17,4 Mức C1 SL TL% 362 75,7 36 7,5 81 0,0 0,0 Mức C2 SL TL% Mức C3 SL TL% 33 6,9 0,0 17,0 328 68,6 33 6,9 1,1 262 54,8 211 44,1 0,0 0,0 478 100,0 * Kết biểu hành vi KN xác định dấu hiệu chung chất nhóm đối tượng chọn Thời điểm đánh Số giá HS SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% Kết thúc hợp đồng 478 244 51,1 213 44,5 21 4,4 0,0 Mức D0 Mức D1 Mức D2 Mức D3 PL48 Kết thúc hợp đồng 478 125 26,2 89 18,6 251 52,5 13 2,7 Kết thúc hợp đồng 478 32 6,7 48 10,0 261 54,6 137 28,7 Kết thúc hợp đồng 478 0,0 0,0 49 10,2 429 89,8 * Kết biểu hành vi KN rút kết luận diễn đạt nội dung KQH Thời điểm đánh giá Kết thúc hợp đồng Kết thúc hợp đồng Kết thúc hợp đồng Kết thúc hợp đồng Số HS 478 478 478 478 Mức D0 SL TL% 387 81,0 218 45,6 67 14,0 0,0 Mức D1 SL TL% 76 15,9 151 31,6 145 30,3 0,0 Mức D2 SL TL% 15 3,1 109 22,8 244 51,1 178 37,2 Mức D3 SL TL% 0,0 0,0 22 4,6 300 62,8 * Kết phát triển NLKQH HS trình TN Kết thúc Kết thúc Kết thúc Kết thúc Cấp độ, mức độ hợp đồng hợp đồng Số hợp đồng hợp đồng đạt đƣợc HS NLKQH SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% Cấp Mức độ 478 0,0 0,0 0,0 0,0 độ Mức độ 478 322 67,4 18 3,8 0,0 0,0 Cấp Mức độ 478 97 20,3 232 48,5 14 2,9 0,0 độ Mức độ 478 59 12,3 125 26,2 97 20,3 0,0 Cấp Mức độ 478 0,0 74 15,4 177 37,0 0,0 độ Mức độ 478 0,0 19 4,0 66 13,8 49 10,3 Cấp Mức độ 478 0,0 10 2,1 115 24,1 145 30,3 độ Mức độ 478 0,0 0,0 1,9 284 59,4 Kiểm địn p ân p i điểm lớp C Statistics KT1 KT2 KT3 KT4 KT5 476 476 476 476 476 0 0 Mean 5.93 6.22 6.70 7.22 7.26 Median 6.00 6.00 7.00 7.00 7.00 6 7 -.510 3.004 4.304 990 1.520 223 223 223 223 223 Valid N Missing Mode Kurtosis Std Error of Kurtosis PL49 Minimum 2 Maximum 8 9 2822 2962 3191 3435 3457 Sum KT1 Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 124 26.1 26.1 26.1 264 55.5 55.5 81.5 86 18.1 18.1 99.6 4 100.0 476 100.0 100.0 Total KT2 Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 2 4 2 6 1.3 1.3 1.9 57 12.0 12.0 13.9 237 49.8 49.8 63.7 160 33.6 33.6 97.3 13 2.7 2.7 100.0 476 100.0 100.0 Total KT3 Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 2 2 2 4 8 1.3 17 3.6 3.6 4.8 132 27.7 27.7 32.6 276 58.0 58.0 90.5 44 9.2 9.2 99.8 2 100.0 476 100.0 100.0 Total KT4 Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 2 8 1.1 PL50 47 9.9 9.9 10.9 264 55.5 55.5 66.4 159 33.4 33.4 99.8 2 100.0 476 100.0 100.0 Total KT5 Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 8 11 2.3 2.3 3.2 318 66.8 66.8 70.0 142 29.8 29.8 99.8 2 100.0 476 100.0 100.0 Total Kiểm địn p ân p i điểm lớp TN Statistics KT1 N Valid KT2 KT3 KT4 KT5 478 478 478 478 478 0 0 Mean 5.95 7.42 7.75 8.17 8.27 Median 6.00 7.00 8.00 8.00 8.00 8 -.260 703 1.513 981 -.639 223 223 223 223 223 Minimum 4 Maximum 9 10 2845 3549 3703 3903 3955 Missing Mode Kurtosis Std Error of Kurtosis Sum KT1 Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 109 22.8 22.8 22.8 285 59.6 59.6 82.4 82 17.2 17.2 99.6 4 100.0 478 100.0 100.0 Total KT2 PL51 Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 2 1.9 1.9 2.1 37 7.7 7.7 9.8 210 43.9 43.9 53.8 181 37.9 37.9 91.6 40 8.4 8.4 100.0 478 100.0 100.0 Total KT3 Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 6 1.7 1.7 2.3 28 5.9 5.9 8.2 118 24.7 24.7 32.8 232 48.5 48.5 81.4 89 18.6 18.6 100.0 478 100.0 100.0 Total KT4 Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 1.5 1.5 1.5 41 8.6 8.6 10.0 297 62.1 62.1 72.2 132 27.6 27.6 99.8 2 100.0 478 100.0 100.0 10 Total KT5 Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 7 1.5 1.5 1.5 333 69.7 69.7 71.1 138 28.9 28.9 100.0 Total 478 100.0 100.0 Kiểm định khác biệt điểm trung bình cộng kiểm tra nhóm ĐC TN Group Statistics PL52 Lop KT1 KT2 KT3 KT4 KT5 N Mean Std Deviation Std Error Mean 476 5.93 674 031 478 5.95 644 029 476 6.22 808 037 478 7.42 840 038 476 6.70 772 035 478 7.75 925 042 476 7.22 669 031 478 8.17 634 029 476 7.26 543 025 478 8.27 478 022 Kiểm định khác biệt điểm trung bình cộng kiểm tra nhóm ĐC Paired Samples Statistics Mean Pair Pair Pair Pair N Std Deviation Std Error Mean KT2 6,22 476 ,808 ,037 KT1 5,93 476 ,674 ,031 KT3 6,70 476 ,772 ,035 KT2 6,22 476 ,808 ,037 KT4 7,22 476 ,669 ,031 KT3 6,70 476 ,772 ,035 KT5 7,26 476 ,543 ,025 KT4 7,22 476 ,669 ,031 Paired Samples Correlations N Correlation Sig Pair KT2 & KT1 476 ,215 ,000 Pair KT3 & KT2 476 ,207 ,000 Pair KT4 & KT3 476 ,051 ,267 Pair KT5 & KT4 476 ,405 ,000 Paired Samples Test Paired Differences Mean Std Std Error Deviation Mean 95% Confidence Interval of the Sig Difference (2- Lower Upper t df tailed) Pair KT2 - KT1 ,294 ,935 ,043 ,210 ,378 6,867 475 ,000 Pair KT3 - KT2 ,481 ,996 ,046 ,391 ,571 10,543 475 ,000 Pair KT4 - KT3 ,513 ,996 ,046 ,423 ,602 11,232 475 ,000 PL53 Paired Samples Statistics Mean Pair N Std Deviation Std Error Mean KT2 6,22 476 ,808 ,037 KT1 5,93 476 ,674 ,031 KT3 6,70 476 ,772 ,035 KT2 6,22 476 ,808 ,037 KT4 7,22 476 ,669 ,031 KT3 6,70 476 ,772 ,035 Pair KT5 7,26 476 ,543 ,025 Pair KT5 - KT4 ,046 ,670 Pair Pair ,031 -,014 ,107 1,506 475 ,133 Kiểm định khác biệt điểm trung bình cộng kiểm tra nhóm TN Paired Samples Statistics Mean Pair Pair Pair Pair N Std Deviation Std Error Mean KT2 7,42 478 ,840 ,038 KT1 5,95 478 ,644 ,029 KT3 7,75 478 ,925 ,042 KT2 7,42 478 ,840 ,038 KT4 8,17 478 ,634 ,029 KT3 7,75 478 ,925 ,042 KT5 8,27 478 ,478 ,022 KT4 8,17 478 ,634 ,029 Paired Samples Correlations N Correlation Sig Pair KT2 & KT1 478 ,096 ,036 Pair KT3 & KT2 478 ,287 ,000 Pair KT4 & KT3 478 ,189 ,000 Pair KT5 & KT4 478 ,604 ,000 Paired Samples Test Paired Differences Mean Std Std Error Deviation Mean 95% Confidence Interval of the Sig Difference (2- Lower Upper t df tailed) Pair KT2 - KT1 1,473 1,009 ,046 1,382 1,563 31,929 477 ,000 Pair KT3 - KT2 ,322 1,056 ,048 ,227 ,417 6,667 477 ,000 Pair KT4 - KT3 ,418 1,018 ,047 ,327 ,510 8,986 477 ,000 Pair KT5 - KT4 ,109 ,515 ,024 ,063 ,155 4,621 477 ,000 PL54 ... Các số liệu, kết luận án trung thực chƣa đƣợc tác giả khác công bố cơng trình khác Hà Nội, ngày18 tháng năm 2019 Tác giả luận án ặn ùn ũn LỜ M ƠN Luận án đƣợc hồn thành Bộ mơn Lý luận Phƣơng pháp... tỉnh Hà Nam tham gia trình khảo sát thực nghiệm sƣ phạm cho luận án Tôi xin chân thành cám ơn thầy cô giáo, nhà khoa học góp ý để luận án đƣợc hồn thiện Tơi xin chân thành cám ơn đồng nghiệp, gia... thuyết khoa học ẤU TRÚ ỦA LU N N Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo phụ lục, Luận án đƣợc chia thành chƣơng: + Chƣơng 1: Cơ sở lý luận thực tiễn đề tài + Chƣơng 2: Rèn NLKQH cho học
- Xem thêm -

Xem thêm: Rèn năng lực khái quát hóa cho học sinh trong dạy học phần sinh học cơ thể cấp trung học phổ thông, Rèn năng lực khái quát hóa cho học sinh trong dạy học phần sinh học cơ thể cấp trung học phổ thông

Từ khóa liên quan