Thu hút FDI hướng tới phát triển bền vững tại tỉnh Quảng Ninh

120 65 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2019, 08:37

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ THU HÚT FDI HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI TỈNH QUẢNG NINH Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế TRẦN SƠN TÙNG HÀ NỘI - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ THU HÚT FDI HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI TỈNH QUẢNG NINH Ngành: Kinh tế học Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế Mã số: 8310106 Họ tên học viên: Trần Sơn Tùng Người hướng dẫn: TS Lý Hoàng Phú HÀ NỘI - 2018 i LỜI CÁM ƠN Trước hết xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, khoa Sau đại học tập thể giảng viên trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội trang bị cho kiến thức để tơi hồn thành nhiệm vụ học tập Để hồn thành luận văn thạc sĩ này, tơi dẫn tận tình TS.Lý Hồng Phú Tơi xin gửi tới TS.Lý Hồng Phú lời cảm ơn chân trọng nhất! Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo cán sở Kế hoạch đầu tư, Sở tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Ninh giúp đỡ tạo điều kiện cho việc thu thập số liệu để thực nghiên cứu luận văn thạc sĩ Cuối tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới bạn, đồng nghiệp gia đình giúp đỡ tơi q trình học tập thực luận văn thạc sĩ Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2018 Tác giả luận văn Trần Sơn Tùng ii LỜI CAM ĐOAN Học viên xin cam đoan cơng trình nghiên cứu độc lập chưa công bố Các số liệu thu thập từ nguồn tài liệu thống từ cá nhân, đơn vị, tổ chức nước quốc tế Nếu sai, học viên xin hoàn toàn chịu trách nhiệm Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2018 Tác giả luận văn Trần Sơn Tùng iii MỤC LỤC LỜI CÁM ƠN i LỜI CAM ĐOAN .ii MỤC LỤC iii DANH MỤC HÌNH VẼ v DANH MỤC BIỂU ĐỒ vi DANH MỤC BẢNG BIỂU vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT viii TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN ix LỜI MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ FDI 1.1 Tổng quan phát triển bền vững .8 1.1.1 Khái niệm nội dung phát triển bền vững 1.1.2 Một số tiêu đánh giá phát triển bền vững 15 1.2 Tổng quan FDI 20 1.2.1 Khái niệm FDI 20 1.2.2 Các hình thức FDI 23 1.2.3 Các phương thức thâm nhập FDI 26 1.2.4 Đo lường FDI 27 1.2.5 Vai trò FDI 30 1.3 Thu hút FDI hướng tới phát triển bền vững 32 1.3.1 Khái niệm đặc điểm thu hút FDI hướng tới phát triển bền vững 32 1.3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc thu hút FDI nhằm phát triển bền vững 35 1.3.3 Nội dung tiêu chí đánh giá đầu tư trực tiếp nước ngồi theo hướng phát triển bền vững .39 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THU HÚT FDI HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI TỈNH QUẢNG NINH 45 2.1 Giới thiệu tỉnh Quảng Ninh .45 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 45 2.1.2 Đặc điểm kinh tế xã hội 49 iv 2.2 Thực trạng thu hút vốn FDI Quảng Ninh giai đoạn 2010-2017 51 2.2.1 Yêu cầu công tác thu hút FDI tỉnh Quảng Ninh 51 2.2.2 Tình hình cấp phép đầu tư 55 2.2.3 Cơ cấu vốn đầu tư 57 2.3 Đánh giá tác động FDI đến phát triển bền vững tỉnh Quảng Ninh 59 2.3.1 Tác động tích cực FDI đến phát triển bền vững tỉnh Quảng Ninh 59 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân hạn chế liên quan đến đóng góp FDI đến phát triển bền vững tỉnh Quảng Ninh 72 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH THU HÚT FDI HƯỚNG TỚI TRIỂN BỀN VỮNG TẠI TỈNH QUẢNG NINH THỜI GIAN TỚI 80 3.1 Định hướng tăng cường thu hút FDI nhà nước 80 3.2 Định hướng tăng cường thu hút FDI hướng tới phát triển bền vững tỉnh Quảng Ninh 82 3.2.1 Phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010-2020, tầm nhìn 2030 82 3.2.2 Một số định hướng thu hút FDI hướng tới phát triển bền vững tỉnh Quảng Ninh 84 3.3 Một số kiến nghị, đề xuất giải pháp 89 3.3.1 Nhóm giải pháp từ phía quyền địa phương 89 3.3.2 Nhóm giải pháp từ phía nhà nước 97 KẾT LUẬN .103 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 105 v DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1: Mối quan hệ phát triển kinh tế - xã hội môi trường 10 Hình 1.2: Tiếp cận phát triển bền vững 11 vi DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Cơ cấu vốn đầu tư theo hình thức đầu tư 58 Biểu đồ 2.2: Cơ cấu đầu tư FDI theo ngành nghề 58 Biểu đồ 2.3: Nguồn vốn đầu tư nước (FDI) sản lượng bình quân đầu người (GRDP/người) tỉnh Quảng Ninh năm 2010 đến 2017 61 Biểu đồ 2.4: Mối quan hệ GRDP/người theo FDI 62 Biểu đồ 2.5: Vốn FDI tỷ lệ nghèo đói tỉnh Quảng Ninh từ năm 2010-2017 63 Biểu đồ 2.6: Nguồn vốn FDI sản lượng CO2 tỉnh Quảng Ninh năm 2010-2017 .67 Biểu đồ 2.7: Mối quan hệ sản lượng CO2 FDI 68 Biểu đồ 2.8: Diễn biến nồng độ SO2 khơng khí khu vực chịu tác động hoạt động khoáng sản 69 Biểu đồ 2.9: Diễn biến nồng độ NO2 khơng khí khu vực chịu tác động hoạt động khoáng sản 69 vii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Thành phần rộng phát triển bền vững .12 Bảng 1.2: Bộ thị phát triển bền vững kinh tế 17 Bảng 1.3: Bộ thị phát triển bền vững xã hội 18 Bảng 1.4: Bộ thị phát triển bền vững môi trường 19 Bảng 2.1: Vốn FDI tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2013-2017 59 Bảng 2.2: Tình hình thực số dự án có vốn đầu tư nước ngồi năm 2017 60 Bảng 2.3: Ma trận hệ số tương quan FDI GRDP/người 62 Bảng 2.4: FDI tỷ lệ lao động khu vực FDI tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010-2017 63 Bảng 2.5: Mạ trận hệ số tương quan FDI tỷ lệ hộ nghèo 64 Bảng 2.6: Ma trận hệ số tương quan FDI lượng khí CO2 67 viii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Ý nghĩa ĐTNN Đầu tư nước FDI Đầu tư trực tiếp nước GDP Tổng sản phẩm quốc nội GRDP Tổng sản phẩm địa bàn IMF Quỹ tiền tệ quốc tế IUCN Liên minh bảo tồn giới có trụ sở Thụy Sĩ ODA Hỗ trợ phát triển thức OECD Tổ chức Hợp tác Phát triển kinh tế PTBV Phát triển bền vững TNC Công ty đa quốc gia TNHH Trách nhiệm hữu hạn UNCTAD Hội nghi liên hiệp quốc tế thương mại phát triển XTĐT Xúc tiến đầu tư 95 - Thường xuyên tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho cán phụ trách quản lý FDI tỉnh, đảm bảo đủ kiến thức kinh nghiệm để thực công tác quản lý - Các dự án có trình độ cơng nghệ cao thu hút vào tỉnh kênh chuyển giao mặt công nghệ, đồng thời nơi cho người lao động địa phương tìm hiểu tiếp cận với công nghệ giới Điều kết hợp với việc hình thành sở đào tạo nghề tương lai khơng xa, tỉnh hình thành nên đội ngũ lao động, thị trường lao động chuyên nghiệp đáp ứng đủ nhu cầu cho dự án đầu tư Quảng Ninh - Tập trung giải vấn đề nhà ở, nơi sinh hoạt cộng đồng cho người lao động như: trường học, nhà trẻ, sở y tế, khu vui chơi văn hoá thể thao 3.3.1.5 Giải pháp xúc tiến đầu tư - Cần xây dựng định hướng thu hút đầu tư dài hạn, có tính hệ thống; đổi chất lượng chương trình xúc tiến Cần xác định rõ đối tượng vận động xúc tiến đầu tư Căn vào tiềm năng, mạnh phát triển định hướng phát triển kinh tế xã hội bền vững tỉnh để lựa chọn đối tác đầu tư FDI mội cách hợp lý khoa học Thơng qua việc tìm hiểu đối tác đầu tư, xác định tiềm lực kinh tế, mối quan hệ nhà đầu tư với địa phương nhận đầu tư khác để có phương án tiếp cận nhà đầu tư hợp lý, phát triển mối quan hệ hợp tác lâu dài - Cần phải đa dạng hóa hình thức xúc tiến đầu tư cách sử dụng kinh thông tin, truyền thông, tổ chức buổi hội thảo, chuyên đề, hội trợ để gặp giỡ, trao đổi kinh nghiệm chia sẻ yêu cầu, vướng mắc nhà đầu tư, từ có phương hướng cải thiện đáp ứng yêu cầu nhà đầu tư nước gắn kết nhà đầu tư nước nhà đầu tư nước Đặc biệt phải trọng xây dựng thương hiệu đầu tư tỉnh Quảng Ninh điểm đến hấp dẫn cho nhà đầu tư - Làm tốt công tác chuẩn bị xúc tiến đầu tư quỹ đất sạch, cải thiện hạ tầng giao thơng, thường xun rà sốt, cập nhật bổ sung danh mục kêu gọi đầu tư chi tiết, phù hợp với nhu cầu đầu tư phát triển quy hoạch phát triển ngành, địa phương 96 - Tăng cường việc trao đổi thông tin tổ chức, doanh nghiệp nước ngồi, qua mở rộng quan hệ đối tác tình hữu nghị Đặc biệt trọng việc vận động tập đoàn doanh nghiệp lớn Hồng Kông, Ma Cao, Trung Đông, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc,… để khai thác nguồn vốn đầu tư triển khai chương trình, dự án lớn có hàm lượng cơng nghệ cao, tiên tiến - Thành lập phận chuyên trách thực công tác xúc tiến đầu tư tỉnh Đội ngũ có trình độ, có hiểu biết sâu rộng tình hình phát triển kinh tế, xã hội tỉnh, nắm vững sách ưu đãi mà tỉnh áp dụng, quy trình thủ tục đầu tư; kinh nghiệm việc quảng bá hình ảnh, giao tiếp có tinh thần trách nhiệm cao, trang bị đầy đủ thiết bị kỹ thuật để thực công việc - Tiếp tục tăng cường xây dựng mối quan hệ hợp tác tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài, nghiên cứu, đổi cách thức xúc tiến đầu tư; thiết lập trì mối quan hệ với quan xúc tiến đầu tư nước Việt Nam, văn phòng Đại sứ qn nước ngồi Việt Nam, văn phòng đại sứ quán Việt Nam nước ngồi để từ cập nhật thơng tin liên quan đến tình hình thị trường đầu tư nắm bắt tình hình doanh nghiệp, lựa chọn đắn thị trường mục tiêu để thực chương trình xúc tiến đầu tư có hiệu Tổ chức gặp gỡ xây dựng chế hợp tác tỉnh Quảng Ninh với Đại sứ quán, tham tán thương mại Việt Nam nước phát triển - Xây dựng hoàn thiện hệ thống tài liệu xúc tiến mặt nội dung hình thức, thống quan điểm, định hướng thu hút đầu tư, thông tin minh bạch rõ ràng Các danh mục dự án đầu tư phải có nghiên cứu cụ thể, dựa quy hoạch, cung cấp đầy đủ thông tin cho nhà đầu tư - Đổi công tác xúc tiến đầu tư, chủ động tìm thị trường đối tác Liên kết với cộng đồng doanh nghiệp lớn thuộc khối nước ASEAN, Châu Mỹ, OECD, Đông Á (Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan), BRIC để tìm hiểu nhu cầu đầu tư doanh nghiệp FDI, từ chủ động lên phương án tiếp cận, thu hút - Tổ chức cho cán quản lý FDI thăm quan học hỏi kinh nghiệm từ địa phương khác nước tham gia khóa họa xúc tiến thương mại 97 - Tạo lập ngày đầy đủ, đồng yếu tố thị trường (thị trường tài chính, thị trường lao động, thị trường bất động sản, thị trường công nghệ…), tạo môi trường đầu tư tốt, làm sở xúc tiến FDI - Tạo yếu tố môi trường xã hội an ninh, an tồn Có kế hoạch đầu tư thu hút đầu tư xây dựng trường học quốc tế, Bệnh viện quốc tế tạo điều kiện cho người nước gia đình họ làm ăn, sinh sống lâu dài Quảng Ninh 3.3.1.6 Ban hành sách hỗ trợ đặc biệt cho dự án FDI “sạch”, thân thiện với mơi trường - Áp dụng sách khuyến khích đặc biệt dành riêng cho nhà đầu tư mà dự án họ mang lại lợi ích cho tỉnh theo định hướng phát triển FDI hướng tới phát triển bền vững Cần thể chế hóa cơng cụ kinh tế để khuyến khích doanh nghiệp FDI có ý thức thân thiện với môi trường, không dừng lại việc không vi phạm quy định tiêu chuẩn môi trường mà cố gắng tìm cách giảm tổng lượng chất thải áp dụng giải pháp phòng ngừa hiệu - Thúc đẩy tham gia toàn xã hội bảo vệ mơi trường đầu tư - Thu phí thuế biện pháp trừng phạt khác doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường 3.3.2 Nhóm giải pháp từ phía nhà nước Để phát triển bền vững, Việt nam cần có định hướng thu hút FDI mới, xem xét kỹ loại bỏ dự án FDI có vốn đầu tư thấp chiếm dụng diện tích đất lớn, sử dụng nhiều tài nguyên thiên nhiên, thâm dụng nguồn lao động, sử dụng cơng nghệ sản xuất lạc hậu nguy hại đến môi trường nước ta Việt Nam cần tiêp trung thu hút đầu tư từ đối tác có tiềm tàichính, cơng nghệ nguồn, cơng nghiệp hỗ trợ Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore,Hoa Kỳ, Châu Âu Sau đề xuất số giải pháp cụ thể: 98 3.3.2.1 Giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật sách thu hút FDI Hệ thống pháp luật, sách đầu tư cần cơng khai, minh bạch để nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận yên tâm đầu tư vào Việt Nam Các sách cần có tính cạnh tranh so với nước khu vực, đồng thời phù hợp với cam kết quốc tế mà Việt Nam ký kết - Thực nghiên cứu biến động kinh tế giới, nghiên cứu hệ thống pháp luật nước phát triển để từ có điều chỉnh hoặt loại bỏ điều luật sách khơng phù hợp với vận động kinh tế, không phù hợp với điều kiện phát triển nước ta, tạo điều kiện thu hút đầu tư - Đẩy mạnh việc kiểm tra, rà soát điều luật văn pháp luật ban hành luật đầu tư, luật doanh nghiệp 2005 nghị định hướng dẫn mà địa phương thực công tác thu hút FDI Tiến hành đẩy nhanh việc cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành giúp nhà đầu tư thuận tiện việc đăng ký, lấy giấy phép đầu tư Để việc cấp giấy phép đầu tư thuận tiện, quan nhà nước cần có hướng dẫn cụ thể, công khai giấy tờ cần thiết để nhà đầu tư nước chuẩn bị trước xin cấp phép đầu tư, tránh nhũng nhiễu tốn thời gian Để thực điều đó, nhà nước cần tăng cường giáo dục, siết chặt kỉ luật công chức, viên chức nhà nước; tuyển dụng đội ngũ cán có trình độ cao, phẩm chất chất, nghiêm túc thực thi công việc đầu tư vào việc nghiên cứu sách pháp luật sát vào thực tế đầu tư nước ta - Thủ tục cấp đất dự án địa phương: Các sở địa tỉnh thành phố cần tiến hành đo đạc kiểm sốt sớm nguồn đất có sẵn địa phương để tiến hàng cấp phép cho nhà đầu tư Các thủ tục quản lý xây dựng cần tổ chức chặt chẽ, nhanh gọn hiệu - Cải cách văn pháp luật, nghị định hướng dẫn liên quan, giảm bớt khâu trung gian liên quan đến nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài, thực theo hướng chế cửa việc giải thủ tục đầu tư Cần ban hành văn quy định rõ phối hợp quan trung ướng địa phương việc quản 99 lý, thực sách khuyến khích đầu tư, tránh chồng chéo lên gây thất thoát nguồn lực nhà nước, phiền hà cho nhà đầu tư - Cần kiện toàn máy quản lý nhà nước nâng cao lực đội ngũ cán công chức nhà nước việc thực thi sách đầu tư cách hiệu Thêm vào phân quyền phân cấp cho quyền địa phương, qua quyền địa phương có kiểm sốt, thực sát công tác quản lý FDI Đặc biệt cần phải tra, kiểm tra, giám sát việc thực thi doanh nghiệp FDI suốt trình từ cấp phép đầu tư, thực đầu tư suốt trình thực đầu tư doanh nghiệp - Cần thiết áp dụng công nghệ thông tin để thu thập thơng tin đóng góp ý kiến nhà đầu tư hệ thống sách chất lượng cơng tác hành quan nhà nước nhằm đưa hoạt động phục vụ đầu tư nước vào nề nếp, chuẩn mực quốc tế 3.3.2.2 Xây dựng chiến lược FDI quy hoạch thu hút FDI cho nước theo hướng phát triển bền vững Quy hoạch FDI phải đặt quy hoạch tổng thể nguồn lực nước ngồi nước để đảm bảo phát huy sức mạnh tổng thể nguồn lực, nâng cao lực cạnh tranh quốc gia, từ thu hút lượng vốn FDI lớn - Tránh việc trọng thu hút FDI theo số lượng mà cần trọng đến chất lượng dự án FDI Đó việc lựa chọn dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực, sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, tạo nhiều giá trị gia tăng, tăng sản lượng xuất không gây tác hại đến mơi trường sinh thái - Có sách khuyến khích phù hợp để thu hút đầu tư từ cơng ty xun quốc gia, tập đồn quốc tế lớn có tiềm vốn, cơng nghệ thân thiện với môi trường - Cũng quan cần phải có sách khuyến khích thích hợp để thu hút vốn FDI vào lĩnh vực nông - lâm nghiệp, dịch vụ y tế, giáo dục đầu 100 tư vào vùng sâu, vùng xa vùng kinh tế khó khăn, sở hạ tầng hạn chế nhằm phát triển tổng thể kinh tế - xã hội – môi trường 3.3.2.3 Cải thiện môi trường kinh doanh, đổi hoạt động xúc tiến đầu tư - Nước ta cần tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư gắn với mục tiêu phát triển bền vững kinh tế - xã hội Các quan tổ chức thực hoạt động xúc tiến đầu tư cần tăng cường quan hệ tập đoàn lớn, cơng ty đa quốc gia có khả đầu tư vào thị trường nước ta; công ty, tập đồn đến từ nước có kinh tế phát triển, công nghệ tiên tiến nhằm thu hút dự án đầu tư có chất lượng, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, cần xem xét đánh giá dự án mà sử dụng công nghệ lạc hậu, thâm dụng nhiều lao động, có tác động xấu đến mơi trường - Ln ln trì liên lạc với nhà đầu tư lớn, cung cấp thông tin tài liệu thông qua kết nối Đại sứ quán Việt Nam nước để thực chuyên đề - Thường xuyên tiếp nhận câu hỏi nhà đầu tư để giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kiến nghị nhà đầu tư để có hướng giải quyết, đáp ứng kịp thời, đảm bảo cho môi trường đầu tư thông thống 3.3.2.4 Thực tăng cường cơng tác kiểm tra thực biện pháp bảo đảm hoạt động doanh nghiệp có vốn đầu tư nước Thu hút FDI việc làm cần thiết quan trọng phát triển đất nước, nhiên cần có biện pháp để quản lý hoạt động doanh nghiệp FDI nhằm tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam cam kết nhà đầu tư đề cập giấy phép đăng kí kinh doanh Để thực cơng tác kiểm tra, kiểm sốt này, nhà nước ta thực số giải pháp sau: - Thành lập quan quản lý liên ngành chuyên trách chịu trách nhiệm thực việc kiểm tra, giám sát tuân thủ chủ trương, sách nhà nước, pháp luật doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Cần đặc biệt trọng tuân thủ vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường vấn đề liên quan đến 101 đảm bảo an ninh, an toàn xã hội, sách tiền lương người lao động Các quan cần đưa nhữn chứng cụ thể, thuyết phục có biện pháp xử lý sai phạm thật thích doanh nghiệp vi phạm pháp luật để đảm bảo cơng doanh nghiệp quy định pháp luật Việt Nam - Quản lý sách quy định hành, chế quản lý kinh tế doanh nghiệp FDI phát sai phạm, khơng phù hợp, đề xuất các sách, quy định thiếu để tạo hệ thống sách đồng bộ, phù hợp với phát triển doanh nghiệp tỉnh với chế quản lý nhà nước chung nước - Các bộ, ngành trung ương cần phối hợp với ủy ban nhân dân cấp tỉnh để thực công tác quản lý doanh nghiệp FDI, hướng dẫn doanh nghiệp hoạt động theo quy định cam kết giấy phép kinh doanh pháp luật, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn q trình hoạt động - Cần xây dựng chiến lược, sách thu hút nguồn vốn FDI với công nghệ đại vào Việt Nam Nhà nước cho quy hoạch thành lập khu vực công nghệ cao vài vùng nước với hệ thống ưu đãi rõ ràng để khuyến khích nhà đầu tư vào Đối với dự án FDI này, quan nhà nước cần kiểm tra, thẩm định máy móc nhập vào Việt Nam theo quy trình nghiêm ngặt để đảm báo máy móc khơng phải lạc hậu giây nguy hại cho mơi trường - Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước làm việc nước ta, đơn vị kiểm tra liên ngành cần thành lập thường xuyên kiểm tra việc thực cam kết bảo vệ môi trường doanh nghiệp thông qua việc kiểm tra tuân thủ nguyên tắc xả thải doanh nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp tham gia vào chương trình bảo vệ mơi trường trồng dừng… 3.3.2.5 Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ - Ngành công nghiệp hỗ trợ ngành công nghiệp sản xuất cung cấp nguyên vật liệu, linh kiện, phụ tùng cho khâu lắp ráp; nói cách khác, ngành cơng nghiệp hỗ trợ ngành công nghiệp sản xuất tảng ngành cơng nghiệp 102 - Ngành cơng nghiệp hỗ trợ đóng vai trò quan trọng việc phát triển ngành cơng nghiệp Do đó, để thu hút FDI hướng tới phát triển bền vững, nhà nước ta cần có sách nhằm phát triển ngành cơng nghiệp hỗ trợ để cung cấp nguyên liệu đầu vào hầu hết cơng ty lớn giới tiến hành đầu tư giữ lại quy trình sản xuất kinh doanh, cơng nghệ, ngun liệu đầu vào nhập cho trình sản xuất sản phẩm cuối Việc tạo liên kết doanh nghiệp nước doanh nghiệp nước ngồi Để phát triển ngành cơng nghiệp hỗ trợ, nhà nước thực giải pháp sau: - Khuyến khích nguồn vốn FDI đàu tư vào ngành cơng nghiệp hỗ trợ sách thuế, trợ cấp, sách chuyển giao cơng nghệ, bảo vệ quyền, sách sở hữu trí tuệ - Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp nước tham gia phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ hỗ trợ huy động vốn, hay đào tạo phát triển nguồn nhân lực, xây dựng khu công nghiệp dành riêng cho ngành công nghiệp hỗ trợ - Tạo mối liên kết doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi với doanh nghiệp nước, qua giúp chia sẻ nguồn lực phát triển hỗ trợ sản xuất , giảm thiểu chi phí sản xuất kinh doanh Với giải pháp đồng nêu cộng với đạo liệt Chính phủ tâm Bộ, ngành, địa phương liên quan, hoàn toàn tin tưởng rằng, với phương châm thu hút đầu tư có chọn lọc, lĩnh vực FDI tiếp tục giữ vai trò quan trọng việc phát triển bền vững tỉnh Quảng Ninh nói riêng nước nói riêng 103 KẾT LUẬN Sau nghiên cứu đề tài “Thu hút FDI hướng tới phát triển bền vững tỉnh Quảng Ninh” với phân tích, đánh giá, luận văn đến số kết luận chủ yếu sau: - Đầu tư trực tiếp nước theo hướng phát triển bền vững tỉnh Quảng Ninh đóng vai trò quan trọng tăng trưởng kinh tế, phát triển xa hội bảo vệ mơi trường Từ nâng cao tiềm lực, sức mạnh kinh tế quốc gia, nâng cao mức sống dân cư chất lượng môi trường sống nhân dân Theo đầu tư trực tiếp nước theo hướng phát triển bền vững tỉnh Quảng Ninh hiểu hoạt động đầu tư cá nhân, tổ chức nước vào địa bàn tỉnh Quảng Ninh phải đáp ứng yêu cầu tỉnh quy hoạc, định hướng phát triển tỉnh, có tác động tích cực đến phát triển tỉnh nhằm đảm bảo kết hợp hài hòa phát triển kinh tế, phát triển xã hội bảo vệ môi trường - Quảng Ninh địa phương nằm vùng kinh tế trọng điểm phía bắc nước, hội tủ đầy đủ tiềm lợi để thu hút FDI Trong năm qua, Quảng Ninh địa phương đầu thu hút FDI nước Khu vực FDI tỉnh góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội, chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng cơng nghiệp hóa – đại hóa, tạo việc làm cho lực lượng lao động địa phương, mở rộng thị trường, tăng kim ngạch xuất - Mặc dù vậy, bên cạnh yếu tố tích cực, hoạt động khu vực FDI đặt nhiều trở ngại cho việc phát triển bền vững tỉnh Những tác động tiêu cực FDI thể mặt: kinh tế - xã hội – mơi trường Đó số lượng việc làm tạo chưa tương xứng, số lượng dự án FDI chấm dứt, thu hồi lớn; dự án sử dụng công nghệ lạc hậu nhiều, thâm dụng lao động, dụng nhiều tài nguyên thiên nhiên; dự án tập trung nhiều vào khu vực có sở hạ tầng phát triển gây phát triển thiếu cân đối hay tỷ lệ góp gốn doanh nghiệp Việt Nam hạn chế, dẫ đến cạnh tranh cao - Nguyên nhân hạn chế nêu do: Một hạn chế công tác quản lý nhà nước; hai hạn chế chế, sách; ba hạn chế quỹ đất 104 hạn chế sở hạ tầng địa phương; bốn hạn chế nguồn nhân lực chất lượng cao - Để khắc phục hạn chế, yếu giảm thiểu tác động tiêu cực FDI nhằm phát triển bền vững tỉnh Quảng Ninh, tác giải có đề xuất nột số giải pháp cụ thể sau: Một nhóm giải pháp từ phía nhà nước: Hồn thiện hệ thống pháp luật, sách, thu hút nguồn vốn FDI chất lượng cao; hồn thiện mơi trường kinh doanh, đổi hoạt động xúc tiến đầu tư; thực công tác kiểm tra giám sát chặt chẽ hoạt động doanh nghiệp FDI Hai nhóm giải pháp từ phía quyền địa phương: Tiến hành quy hoạc đồng bộ, cải thiện sở hạ tầng; cải cách hành chính, cơng tác quản lý quyền địa phương; đào tạo tay nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực địa phương; đổi phương pháp xúc tiến thương mại - Hai nhóm giải pháp đòi hỏi có kết hợp linh hoạt, nhịp nhàng công tác quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương, đặc biệt quyền địa phương cấp tỉnh 105 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Anh Campos, N F and Kinoshita, Y (2002), Foreign Direct Investment as Technology Transferred: Some Panel Evidence from Transition Economies IMF (2003) Direct investment capital Trong Foreign direct investment statistic (trang 35) Kates W Robert , Thomas M Parris & Anthony A Leiserowitz (2005) What is Sustainable Development? Goals, Indicators, Values, and Practice trang 9-21 OECD (1996) Benchmark difinition of foriegn direct investment Tài liệu tiếng Việt Luật đầu tư (2005) Luật đầu tư nước Việt Nam (1987) Luật bảo vệ môi trường (2014) Nguyến Thế Chinh (2003) Phát triển bền vững Trong Giáo trình kinh tế quản lý môi trường (trang 72-76) Hà Nội: Nhà xuất thống kê Nguyễn Thị Thanh Hoài (2012) Phát triển bền vững - Những vấn đề lý luận Tạp chí nghiên cứu tài kế tốn , trang 10-20 Niên giám thống kê tỉnh Quảng Ninh (2015) Niên giám thống kê tỉnh Quảng Ninh (2016) Phạm Thị Mai Khanh (2009) Trong P T Khanh, Các khía cạnh kinh tế pháp lý đầu tư trực tiếp nước (trang 20-38) Hà Nội: Đại học Ngoại Thương Phạm Văn Cường (2015) Báo cáo chất lượng môi trường năm 2015 Quảng Ninh: Sở tài nguyên môi trường tỉnh Quảng Ninh 10 Phan Duy Minh; Đinh Trọng Thịnh (2012) Giáo trình tài quốc tế Hà Nội: Nhà xuất tài 106 11 Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng Ninh (2016) Báo báo ình hình hoạt động đầu tư trực tiếp nước giai đoạn 2010-2015 12 Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng Ninh (2014) Báo cáo tình hình đầu tư trực tiếp nước năm 2013, kế hoạch năm 2014 tỉnh Quảng Ninh 13 Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng Ninh (2015) Báo cáo tình hình đầu tư trực tiếp nước năm 2014, kế hoạch năm 2015 tỉnh Quảng Ninh 14 Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng Ninh (2016) Báo cáo tình hình đầu tư trực tiếp nước năm 2015, kế hoạch năm 2016 tỉnh Quảng Ninh 15 Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng Ninh (2017) Báo cáo tình hình đầu tư trực tiếp nước ngồi năm 2016, kế hoạch năm 2017 tỉnh Quảng Ninh 16 Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng Ninh (2018) Báo cáo tình hình đầu tư trực tiếp nước ngồi năm 2017, kế hoạch năm 2018 tỉnh Quảng Ninh 17 Thủ tướng phủ (2013) Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030., (trang 2-4) Quảng Ninh 18 Trần Thị Tuyết Lan (2014) Đầu tư trực tiếp nước theo hướng phát triển bền vững vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ luận văn tiến sĩ kinh tế 19 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh (2014) Báo cáo tổng hợp quy hoạch phát triển khoa học công nghệ tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Quảng Ninh 20 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh (2012) Báo cáo tổng kết 25 năm thu hút đầu tư trực tiếp nước tỉnh Quảng Ninh Quảng Ninh: Nguyễn Văn Thành Website Báo công thương (2017) Công ty Dầu Thực Vật Cái Lân: Tích cực bảo vệ mơi trường Đã truy cập 03/29/2018, từ Công ty dầu thực vật Cái Lân: 107 http://www.calofic.com.vn/news/267/46/Cong-ty-Dau-Thuc-Vat-Cai-Lan-Tichcuc-bao-ve-moi-truong/d,detail_content_page Báo Quảng Ninh (2015) Giới thiệu chung tỉnh Quảng Ninh Đa truy cập 03/29/2018, tư Báo Quảng Ninh: http://thuviendientu.baoquangninh.com.vn/cac-don-vi-hanh-chinh/201509/gioithieu-chung-ve-tinh-quang-ninh-2284365/index.htm Báo Quảng Ninh (2015) Giới thiệu chung tỉnh Quảng Ninh Đa truy cập 03/29/2018, 2018, tư Báo Quảng Ninh: http://thuviendientu.baoquangninh.com.vn/cac-don-vi-hanh-chinh/201509/gioithieu-chung-ve-tinh-quang-ninh-2284365/index.htm Bùi Thị Thu Vân (2017) Đa truy cập 03/29/2018, tư Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh: http://css.hcmussh.edu.vn/?ArticleId=22acdda9-e5ce-40f69f95-619b5d1d11df Công Thanh (2017) Quang Ninh: Vôn đầu tư cua doanh nghiêp năm 2016 tăng gân 50% Đa truy cập 03/29/2018, tư Báo pháp luật điện tử Việt Nam: http://baophapluat.vn/chinh-sach/quang-ninh-von-dau-tu-cua-doanh-nghiepnam-2016-tang-gan-50-313471.html Công ty dầu thực vật Cái Lân (2017) CALOFIC: “Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao Hơn 10 Năm Liền” Đa truy cập 03/29/2018, tư http://www.calofic.com.vn/news/131/46/CALOFIC-Hang-Viet-Nam-ChatLuong-Cao-Hon-10-Nam-Lien/d,detail_content_page Cục Đầu tư nước (2016) Thu hút vốn đầu tư nước đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế bền vững đất nước Đa truy cập 03/29/2018, tư Cục Đầu tư nước ngồi: http://fia.mpi.gov.vn/detail/5070/thu-hut-von-dau-tunuoc-ngoai-dap-ung-nhu-cau-phat-trien-nen-kinh-te-ben-vung-cua-dat-nuoc Nguyễn Mại (2015) Q trình hình thành phát triển sách thu hút đầu tư nước Việt Nam Đa truy cập 03/29/2018, tư Viện chiến lược sách tài chính: http://www.mof.gov.vn/webcenter/portal/vclvcstc/r/m/ncvtd/ncvtd_chitiet?dDo 108 cName=BTC207081&_adf.ctrlstate=zvq6xg6zy_4&_afrLoop=32233253409361072#!%40%40%3F_afrLoop %3D32233253409361072%26dDocName%3DBTC207081%26_adf.ctrlstate%3Dt14e8ms46_4 Nhiệt điện Mông Dương (2018) AES-TKV hỗ trợ Chương trình Giáo dục Thường xuyên, hướng tới tương lai tốt đẹp Đa truy cập 03/29/2018, tư http://aesvcmmongduongpower.com.vn/aes-tkv-ho-tro-chuong-trinh-giao-ducthuong-xuyen-huong-toi-mot-tuong-lai-tot-dep-hon/?lang=vi 10 Nhiệt điện Mơng Dương (2017) Chính sách mơi trường an tồn lao động Đa truy cập 03/29/2018, tư http://aesvcmmongduongpower.com.vn/phat-trien-benvung/moi-truong-suc-khoe-an-toan/chinh-sach-moi-truong-an-toan-laodong/?lang=vi 11 Nhiệt điện Mông Dương (2017) Nhiệt điện Mơng Dương nỗ lực khơng ngừng mục tiêu phát triển bền vững Đa truy cập 03/29/2018, tư http://aesvcmmongduongpower.com.vn/nhiet-dien-mong-duong-2-va-nhungno-luc-khong-ngung-vi-muc-tieu-phat-trien-ben-vung/?lang=vi 12 Phạm Thị Hồng Vân (2010) Giới thiệu số tiêu đánh giá bền vững Đa truy cập 03/29/2018, tư Viện Chính sách Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn - IPSARD: http://ipsard.gov.vn/dspr/news/newsdetail.asp?targetID=2497 13 Thanh Hằng (2017) Thu hút FDI: Thêm năm khởi sắc Đa truy cập 03/29/2018, tư Báo Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/kinh-te/xuc-tiendau-tu/201704/thu-hut-fdi-them-mot-nam-khoi-sac-2339855/index.htm 14 Thanh Hương (2016) tỷ USD cho Trung tâm Điện lực Mông Dương Đa truy cập 03/29/2018, tư Báo đầu tư điện tử: http://baodautu.vn/4-ty-usd-cho-trungtam-dien-luc-mong-duong-d38572.html 15 Trung ương hội kinh tế môi trường Việt Nam (2017) Công ty TNHH Điện lực AES-TKV Mông Dương Phát triển đôi với Bảo Vệ Môi Trường Đa truy cập 109 03/29/2018, tư http://thuonghieuvimoitruong.vn/cong-ty-tnhh-dien-luc-aes-tkvmong-duong-phat-trien-di-doi-voi-bao-ve-moi-truong/ 16 Ủy ban thường vụ Quốc Hội (2014) Những định hướng giải pháp thu hút FDI nước ta Đa truy cập 03/29/2018, tư Ủy ban thường vụ Quốc Hội-Ban công tác đại biểu: http://tailieu.ttbd.gov.vn:8080/index.php/tai-lieu/tai-lieu-bientap/item/352-nhung-dinh-huong-va-giai-phap-thu-hut-fdi-o-nuoc-ta ... việc thu hút FDI hướng tới phát triển bền vững tỉnh Quảng Ninh - Đề xuất phương hướng giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh thu hút FDI hướng tới phát triển bền vững tỉnh Quảng Ninh thời gian tới Đối... Thu hút FDI hướng tới phát triển bền vững 32 1.3.1 Khái niệm đặc điểm thu hút FDI hướng tới phát triển bền vững 32 1.3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc thu hút FDI nhằm phát triển bền vững. .. luận phát triển bền vững FDI Chương 2: Thực trạng thu hút vốn FDI nhằm phát triển bền vững tỉnh Quảng Ninh Chương Một sô giải pháp đẩy mạnh thu hút FDI nhằm phát triển bền vững tinh Quảng Ninh
- Xem thêm -

Xem thêm: Thu hút FDI hướng tới phát triển bền vững tại tỉnh Quảng Ninh, Thu hút FDI hướng tới phát triển bền vững tại tỉnh Quảng Ninh

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm