Thu hút đầu tư trực tiếp từ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á vào Việt Nam trong lĩnh vực dịch vụ

111 53 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2019, 08:35

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP TỪ HIỆP HỘI CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á VÀO VIỆT NAM TRONG LĨNH VỰC DỊCH VỤ Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế TRẦN LÊ QUÂN HÀ NỘI - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Thu hút đầu tư trực tiếp từ Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á vào Việt Nam lĩnh vực dịch vụ Ngành: Kinh tế học Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế Mã số: 8310106 Họ tên học viên: Trần Lê Quân NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦN THỊ NGỌC QUYÊN Hà Nội - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “Thu hút đầu tư trực tiếp từ Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á vào Việt Nam lĩnh vực dịch vụ” đề tài nghiên cứu độc lập riêng tôi, đưa dựa sở tìm hiểu, phân tích đánh giá số liệu đầu tư trực tiếp từ Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á vào Việt Nam lĩnh vực dịch vụ Các số liệu trung thực chưa công bố công trình nghiên cứu có nội dung tương đồng khác Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2018 Tác giả Trần Lê Quân ii LỜI CẢM ƠN Trong thời gian nghiên cứu thực luận văn này, nhận giúp đỡ nhiệt tình từ quan, tổ chức cá nhân Nhân đây, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc lòng biết ơn chân thành đến tập thể, cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ tơi suốt q trình thực đề tài Trước hết xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học Ngoại thương, Khoa Sau đại học trường tập thể thầy cô giáo, người trang bị kiến thức cho tơi suốt q trình học tập nghiên cứu trường Với lòng biết ơn chân thành sâu sắc nhất, xin trân trọng cảm ơn PGS.TS Trần Thị Ngọc Quyên, người trược tiếp hướng dẫn suốt q trình nghiên cứu hồn thiện đề tài Tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến đồng nghiệp giúp đỡ thu thập thông tin tổng hợp số liệu suốt trình nghiên cứu hoàn thiện luận văn Xin chân thành cảm ơn tất bạn bè, đồng nghiệp động viên, giúp đỡ đóng góp nhiều ý kiến q báu để tơi hồn thiện luận nghiên cứu Do thời gian nghiên cứu kiến thức hạn chế, luận văn hồn thiện khơng thể tránh khỏi sơ suất thiếu sót, em mong nhận ý kiến thầy cô giáo bạn Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2018 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Trần Lê Quân iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ vii TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tình hình nghiên cứu đề tài Việt Nam giới Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận văn Đối tượng phạm vi nghiên cứu 5 Phương pháp nghiên cứu 6 Kết cấu luận văn .6 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM TRONG LĨNH VỰC DỊCH VỤ .7 1.1 Những vấn đề thu hút đầu tư trực tiếp nước 1.1.1 Khái niệm đặc điểm đầu tư trực tiếp nước 1.1.2 Các hình thức đầu tư FDI .10 1.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút FDI vào lĩnh vực dịch vụ 14 1.2 Tổng quan lĩnh vực dịch vụ 16 1.2.1 Khái niệm dịch vụ 16 1.2.2 Đặc điểm dịch vụ 17 1.2.3 Vai trò thu hút FDI vào lĩnh vực dịch vụ 18 1.3 Thực tiễn thu hút FDI lĩnh vực dịch vụ số nước Châu Á 24 1.3.1 Trung Quốc 24 1.3.2 Ấn Độ 26 iv CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP TỪ HIỆP HỘI CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á VÀO VIỆT NAM TRONG LĨNH VỰC DỊCH VỤ 30 2.1 Giới thiệu chung Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á dịch vụ .30 2.1.1 Tổng quan phát triển quốc gia Đông Nam Á 30 2.1.2 Các cam kết đầu tư khuôn khổ hợp tác đầu tư ASEAN .33 2.1.3 Tổng quan phát triển lĩnh vực dịch vụ ASEAN 34 2.2 Tình hình thu hút đầu tư trực tiếp từ Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á vào Việt Nam lĩnh vực dịch vụ giai đoạn 2010-2017 37 2.2.1 Tình hình chung thu hút FDI lĩnh vực dịch vụ .37 2.2.2 Thu hút FDI từ ASEAN vào Việt Nam lĩnh vực dịch vụ vài dự án điển hình 41 2.2.3 Nhân tố ảnh hưởng thu hút FDI từ ASEAN vào Việt Nam 53 2.3 Đánh giá chung tình hình thu hút FDI vào Việt Nam lĩnh vực dịch vụ 61 2.3.1 Những thành công 61 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân .65 CHƯƠNG 3: TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP TỪ HIỆP HỘI CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á VÀO VIỆT NAM TRONG LĨNH VỰC DỊCH VỤ .70 3.1 Triển vọng xu hướng thu hút đầu tư FDI lĩnh vực dịch vụ quốc gia Việt Nam 70 3.1.1 Triển vọng FDI quốc gia giới 70 3.1.2 Xu hướng phát triển dịch vụ ASEAN 72 3.1.3 Dự báo nhu cầu FDI cho phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam giai đoạn 2018-2025 .74 3.2 Giải pháp tăng cường thu hút FDI từ hiệp hội quốc gia Đông Nam Á vào Việt Nam lĩnh vực dịch vụ 80 3.2.1 Tăng cường đầu tư phát triển sở hạ tầng kỹ thuật tạo hấp dẫn nhà đầu tư 82 v 3.2.2 Xây dựng hồn thiện hệ thống sách FDI 83 3.2.3 Xây dựng quy hoạch ngành, vùng kinh tế phù hợp với mục tiêu phát triển lĩnh vực dịch vụ 86 3.2.4 Hoàn thiện chế quản lý phân cấp FDI 88 3.2.5 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 90 3.3 Kiến nghị với Nhà nước .92 KẾT LUẬN 98 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .99 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt APEC Tiếng Anh – Pacific Economic Asia EU FDI Cooperation European Union Foreign Direct Investment Á – Thái Bình Dương Liên minh Châu Âu Đầu tư trực tiếp nước GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc dân HDI Human Development Index Chỉ số phát triển người HFI Human Freedom Index Chỉ số tự IMF International Monetary Fund Quỹ tiền tệ quốc tế M&A Cross Border Acquisitions ODA Official Development Assistance Hỗ trợ phát triển thức OECD Organization for Economic Cooperation and Development Tổ chức Hợp tác Phát triển kinh tế Mergers PTBV Tiếng Việt Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu and Sáp nhập mua lại Phát triển bền vững R&D Research and Development Nghiên cứu Phát triển TNCs Transnational Corporations Các công ty xuyên quốc gia UNESCO United Nations Educational Tổ chức Giáo dục, Khoa học Scientific and Cultural Văn hóa Liên Hiệp Organization Quốc UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development Diễn đàn Thương mại Phát triển Liên Hiệp Quốc UNDP United Nations Development Programme Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc WTO World Trade Organization Tổ chức thương mại Thế giới vii DANH MỤC BẢNG BIỂU BẢNG Bảng 1.1 Bảng lĩnh vực thu hút FDI Ấn Độ giai đoạn 2015 - 2017 27 Bảng 2.1 Vốn FDI đăng ký nước ASEAN Việt Nam (lũy năm 2016) 37 Bảng 2.2 Tổng quan vốn FDI thực từ ASEAN vào Việt Nam giai đoạn 2012 – 2017 38 Bảng 2.3 Thống kê sở lưu trú ngành du lịch Việt Nam năm 2017 48 Bảng 2.4 Bảng so sánh quy định cấp phép đầu tư hình thức đầu tư Việt Nam với số quốc gia Đông Nam Á 54 Bảng 2.5 Bảng thay đổi ưu đãi thuế Việt Nam giai đoạn 2000 -2017 .60 BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Quan hệ tốc độ tăng GDP tổng vốn FDI thực giai đoạn 1991 - 2016 .62 Biểu đồ 2.2: Tỷ lệ FDI dịch vụ tổng vốn đầu tư xã hội giai đoạn 1991 - 2015 63 viii TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN Nghiên cứu thu hút FDI nói chung FDI cho ngành dịch vụ nói riêng Việt Nam có số đề tài nghiên cứu Nhưng nghiên cứu thu hút FDI khu vực quốc gia Đông Nam Á cho phát triển ngành dịch vụ Việt Nam chưa có đề tài nghiên cứu Luận văn sâu nghiên cứu thu hút đầu tư trực tiếp từ Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á vào Việt Nam lĩnh vực dịch vụ thực nghiên cứu vấn đề sau: Thứ nhất, nghiên cứu sở lý luận thực tiễn thu hút đầu tư trực tiếp từ nước vào Việt Nam lĩnh vực dịch vụ Luận văn nêu vấn đề đầu tư trực tiếp nước khái niệm, đặc điểm đầu tư trực tiếp nước ngoài, hình thức đầu tư trực tiếp nước ngồi, nhân tố ảnh hưởng tác động đầu tư trực tiếp nước kinh tế Thứ hai, luận văn nghiên cứu thực trạng thu hút đầu tư trực tiếp từ hiệp hội quốc gia Đông Nam Á vào Việt Nam lĩnh vực dịch vụ tình hình chung thu hút đầu từ trực tiếp từ khu vực ASEAN lĩnh vực dịch vụ vào Việt Nam, Một số lĩnh vực điển hình Luận văn đưa đánh giá kết đạt hạn chế nguyên nhân thu hút FDI từ ASEAN vào Việt Nam lĩnh vực dịch vụ Thứ ba, sở đánh giá thực trạng thu hút đầu tư trực tiếp từ hiệp hội quốc gia Đông Nam Á vào Việt Nam lĩnh vực dịch vụ kết hợp với phân tích triển vọng phát triển giới quốc gia khu vực ASEAN lĩnh vực dịch vụ Luận văn đưa giải pháp nhăm tăng cường thu hút FDI từ khu vực ASEAN vào Việt Nam lĩnh vực dịch vụ thời gian tới 87 Thứ ba, cần tiến hành kiểm tra, đánh giá lại ngành dịch vụ du lịch, tài chính, có khả trở thành mũi nhọn, từ có hỗ trợ kịp thời hiệu Việc lựa chọn ngành mũi nhọn cần gắn với lợi vùng mà Việt Nam có Cụ thể, với vị trí địa lý tiềm công nghệ, nhân lực Việt Nam Trên sở lựa chọn ngành mũi nhọn, cần xác định tảng cần ưu tiên tập trung thu hút đầu tư phát triển ngành công nghiệp phụ trợ Thứ tư, xây dựng quy hoạch phát triển vùng kinh tế phù hợp Quy hoạch hợp lý, khoa học, phát huy tính nội lực gắn với tiến trình hội nhập, nâng cao sức cạnh tranh tính hiệu kinh tế Cần công bố rộng rãi quy hoạch phê duyệt đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt dự án đầu tư Đối với khía cạnh xã hội, cần xây dựng sách khuyến khích, thu hút FDI vào phát triển hạ tầng kỹ thuật, phát triển khu đô thị, xây dựng cơng trình phúc lợi xã hội… Đối với khía cạnh sản xuất, cần tập trung nguồn vốn FDI hướng tới lĩnh vực dịch vụ ưu tiên cho hoạt động dịch vụ tạo giá trị gia tăng hay ưu tiên cho dự án đầu tư công nghệ cao Đặc biệt, lĩnh vực phát triển dịch vụ liên kết, cần nghiên cứu đưa mơ hình liên kết ngang, hình thành doanh nghiệp vệ tinh, cung ứng dịch vụ cho doanh nghiệp FDI hướng tới quốc tế… Để phát triển đồng bền vững khu vực thành phần kinh tế, Việt Nam cần xây dựng quy hoạch tổng thể cho phát triển kinh tế vùng liên kết vùng, có tính đến yếu tố dân cư, vị trí địa lý nước khu vực, môi trường tự nhiên, bối cảnh cạnh tranh hội nhập quốc tế,v.v Hiện tại, FDI có mặt tất tỉnh thành phố nước có tính tập trung cao vào địa bàn thị lớn vùng có sở hạ tầng điều kiện kinh tế thuận lợi Về mặt tích cực, khu vực tập trung FDI cao phát triển trở thành địa phương tiên phong đầu tàu kích thích tăng trưởng kinh tế, tạo hiệu ứng tràn sang khu vực lân cận Theo đó, tình trạng cân đối vùng miền điều cần chấp nhận đánh đổi để đạt mục tiêu tăng trưởng nhanh cho toàn kinh tế Tuy nhiên, gia tăng tình trạng địa phương chạy đua thành tích số lượng FDI thu hút mà vượt rào cho nhà đầu tư 88 nhiều ưu đãi, cạnh tranh thu hút FDI địa phương với gây tình trạng đoàn kết địa phương, cản trở liên kết vùng, FDI mang nặng tính cục Học tập kinh nghiệm từ Trung Quốc Malaysia, Trung Quốc thay thu hút FDI vào tất địa phương, Trung Quốc thực thí điểm số địa phương ven biển Trong đó, Trung Quốc tập trung đầu tư cách tồn diện hệ thống sách, sơ hạ tầng, nguồn nhân lực,v.v để phát triển kinh tế địa phương Trung Quốc chủ trương “khơng cào bằng”, chấp nhận có tỉnh phát triển sớm, kéo tỉnh khác phát triển sau Việc lựa chọn địa điểm thí điểm Trung Quốc nghiên cứu chiến lược: chọn địa phương ven biển, cửa ngõ xâm nhập thị trường lớn nói tiếng Hoa Kết đến việc địa phương thí điểm tăng trưởng mạnh mẽ tự chủ kinh tế, Trung Quốc hình thành hệ thống liên kết vùng mà trung tâm địa phương thí điểm, trải dọc tỉnh ven biển kéo dài theo biên giới phía nam Trong đó, Malaysia, với chủ trương dịch vụ hóa, xây dựng khu Siêu hành lang đa phương tiện với trang bị sở hạ tầng tập trung phát triển dịch vụ khu vực định, đồng thời có sách ưu đãi đặc biệt cho khu vực có điều kiện thuận lợi để đảm bảo phát triển kinh tế vùng lãnh thổ không bị chênh lệch lớn [9] 3.2.4 Hoàn thiện chế quản lý phân cấp FDI Hồn thiện, tiến tới đơn giản hóa máy quản lý FDI, nâng cao chất lượng quản lý, tăng cường phối hợp phận liên quan Đối với thủ tục cấp phép đầu tư, cần nghiên cứu cắt giảm tiêu chí để xem xét, thẩm định dự án nhằm rút ngắn thời gian xét duyệt, thẩm định, cấp phép đầu tư Việc quản lý hoạt động đầu tư phải theo hướng giảm bớt thủ tục liên quan đến giấy tờ, đảm bảo hiệu mà khơng gây phiền nhiễu, lãng phí thời gian doanh nghiệp Các thủ tục hành cải tiến cho phù hợp với xu phát triển điều kiện doanh nghiệp Cơ chế quản lý “một cửa” với việc quy định rõ chức năng, nhiệm vụ quan, ban ngành việc quản lý hoạt động đầu tư ASEAN vào Việt Nam 89 Các quan hỗ trợ cho Vụ hợp tác quốc tế Vụ kế hoạch, Cục chuyên ngành, Tham tán dịch vụ ASEAN Vụ kế hoạch phận chuyên nghiên cứu đưa chiến lược, quy hoạch, kế hoạch hoạt động ngành có hoạt động thu hút FDI Các Cục chuyên ngành chịu trách nhiệm đưa chiến lược quy hoạch, kế hoạch cho tiểu ngành Hệ thống Tham tán thương mại hỗ trợ cho doanh nghiệp việc cung cấp thông tin đối tác đầu tư, khả tiếp cận, hỗ trợ xúc tiến đầu tư từ ASEAN vào Việt Nam Để tăng cường hiệu hoạt động quản lý FDI, thời gian tới, cần tăng cường phối hợp hoạt động quan nữa, đặc biệt hoạt động Tham tán dịch vụ ASEAN với vai trò cầu nối với nhà đầu tư ASEAN Tăng cường phối hợp Bộ quan quản lý FDI địa phương để bao quát, giám sát hoạt động doanh nghiệp FDI dịch vụ Tuy nhiên cần tránh can thiệp sâu vào hoạt động doanh nghiệp, hạn chế tra, kiểm tra nhiều lần, dễ gây tượng tiêu cực, ảnh hưởng đến quyền tự chủ nhà đầu tư Việt Nam cần thực cải cách mạnh mẽ thủ tục hành cơng tác quản lý nhà nước hoạt động FDI Nên xóa bỏ phân cấp quản lý mà xâydựng quan xét duyệt dự án đầu tư để thủ tục đầu tư thực nhanh gọn hơn, thống nhất, đồng việc định Cần đổi tồn diện cơng tác quản lý nhà nước FDI, định hướng “nhà nước dịch vụ” nhằm trước hết tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư thực dự án đầu tư, đồng thời giám sát, kiểm tra, tra để phát xử lý kịp thời hành vi vi phạm Song song với việc tinh giản mơ hình quản lý việc tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ đội ngũ cơng chức làm nhiệm vụ liên quan đến FDI để đảm bảo hoạt động quản lý, kiểm tra tra giản lược đảm bảo chất lượng Cần xây dựng quan chuyên trách việc hỗ trợ nhà đầu tư thực thủ tục đầu tư giải vướng mắc gặp phải trình đầu tư Đây việc làm cần thiết mà hệ thống sách, pháp luật liên quan đến đầu tư ASEAN Việt Nam chưa hồn thiện, không tránh khỏi trở ngại gây cho nhà đầu tư Điều đòi hỏi đội ngũ cán phải am hiểu thủ tục đầu tư ASEAN Việt Nam, đầu tư ASEAN vào ngành dịch vụ có 90 thể giúp doanh nghiệp giải vướng mắc phát sinh, tạo niềm tin nhà đầu tư 3.2.5 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng nhu cầu nhà đầu tư, đặc biệt dự án đòi hỏi trình độ, tay nghề cao rào cản dòng vốn FDI ASEAN vào lĩnh vực dịch vụ thời giạn qua Các nước Thái Lan, Malaysia bên cạnh việc tạo thuận lợi cho người lao động ASEAN chuyên gia đến sống làm việc nước mình, quan tâm đến việc phát triển nguồn nhân lực nước Ở nước ta, để khắc phục hạn chế chất lượng đội ngũ lao động này, cần phải có chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho lực lượng lao động tại, lực lượng lao động tương lai, từ đội ngũ cán quản lý nhà nước FDI, cán tham gia quản lý doanh nghiệp FDI, đến lao động làm việc dự án FDI lĩnh vực dịch vụ Đảng, Nhà nước ta nhận thức nỗ lực giảm bớt khoảng cách phát triển nguồn nhân lực có chất lượng Việt Nam triển khai nâng cao chất lượng lao động mở nhiều hội việc làm nhu cầu lao động có trình độ cao trung cấp mong đợi gia tăng Bên cạnh đó, khơng ngừng nỗ lực tiếp tục cải thiện giáo dục đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu ngày cao nhà tuyển dụng Việt Nam cần phải tập trung vào chênh lệch kỹ người lao động nhằm di chuyển lao động tư mà không làm ảnh hưởng tới kế hoạch phát triển quốc gia Hiện nay, Việt Nam tập trung đào tạo nghề kỹ năng, kết hợp chương trình học với kinh nghiệm công việc thực tế để đảm bảo tương thích với giáo dục Những nỗ lực đưa nhằm thống tiêu chuẩn hạn chế hoàn thiện kế hoạch nguồn nhân lực quốc gia Hơn nữa, Đảng Nhà nước đưa hướng dẫn tiêu chuẩn cụ thể 100 nghề nghiệp thuộc nhóm ngành dịch vụ Ý tưởng để người lao động làm việc nhiều năm có 91 chứng đào tạo bổ sung để thích ứng nhanh chóng với cơng việc Trong năm qua, khu vực tư nhân Việt Nam bắt đầu liên hệ chặt chẽ với quan phủ để nâng cao chất lượng lao động, củ thể Bộ lao động Đặc biệt với số ngành ưu tiên cho tăng trưởng kinh tế tương lai, bao gồm ngành liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin, mảng dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí, y tế, truyền thơng, Các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chia làm hai nhóm: (1) giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm thu hút FDI nói chung; (2) giải pháp nâng cấp nguồn nhân lực nhằm thu hút FDI vào ngành dịch vụ nói riêng Để thu hút FDI nói chung, “lợi cạnh tranh” lao động Việt Nam cần có thay đổi chất Nếu trước kia, Việt Nam sử dụng lợi nguồn nhân lực dồi giá rẻ cần chuyển đổi sang nguồn lực có trình độ chun mơn cao Theo đó, số giải pháp cụ thể cần thực là: Để nâng cấp nguồn lực cung cấp cho FDI nói riêng, sách nguồn nhân lực Việt Nam cần hướng tới việc đào tạo lao động đủ khả tiếp cận công nghệ đại, cụ thể là: Thứ nhất, phát triển hệ thống đào tạo nghề dịch vụ, hệ thống phát triển dịch vụ, đào tạo chuyển giao kỹ thuật, kiến thức kinh tế, kiến thức thị trường, thông tin Kết hợp tập trung đào tạo nghề dịch vụ du lịch, tài chính, giáo dục, Thứ hai, hỗ trợ việc làm cho khu vực dịch vụ phát triển Hà Nội TP Hồ Chí Minh, đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch lao động từ phi dịch vụ sang dịch vụ Đây hướng quan trọng để tăng thu nhập cho dân cư tỉnh vùng sâu, vùng xa Thứ ba, xây dựng đội ngũ cán có trình độ chun mơn cao Có chiến lược đào tạo thích hợp trường đào tạo lĩnh vực logistics, tài chính, du lịch, Ngồi việc đào tạo chun môn, cần đẩy mạnh đào tạo ngoại ngữ, tin học, tạo hội cho học viên sau làm việc trực tiếp với chuyên gia 92 ASEAN, tiếp cận với nguồn tài liệu ASEAN tham gia dự án FDI từ ASEAN vào Việt Nam Xây dựng đội ngũ lao động chất lượng cao không đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ phát triển kinh tế, nâng cao khả thu hút FDI dịch vụ Việt Nam mà tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giao công nghệ thông qua FDI dịch vụ, góp phần thực chủ trương cơng nghiệp hóa, đại hóa dịch vụ nơng thơn Đối với doanh nghiệp FDI, cần có quy định yêu cầu doanh nghiệp FDI cam kết thực chương trình liên kết đào tạo, tập huấn cho người lao động Qua đó, chất lượng lao động cải thiện, đồng thời tận dụng hội để học hỏi kinh nghiệm, bí kíp, chuyển giao cơng nghệ 3.3 Kiến nghị với Nhà nước Cần điều chỉnh quan điểm phát triển mơ hình phát triển Thứ nhất, Việt Nam cần thay đổi triệt để tư thành tích, chạy theo tăng trưởng GDP Thực tế cho thấy, FDI vào dịch vụ vào dịch vụ mang đến tác động tích cực tiêu cực kinh tế Vì vậy, hiệu cuối FDI vào dịch vụ đo lường hiệu kinh tế (đóng góp vốn đầu tư xã hội, GDP, thu nhập, thu ngân sách nhà nước…) mà hiệu ròng sau trừ chi phí, tổn thất mà FDI vào dịch vụ gây kinh tế (như ô nhiễm môi trường, thất thu ngân sách chuyển giá, tham nhũng…) Do đó, Việt Nam cần thay đổi triệt để tư thành tích chạy theo tăng trưởng GDP Thay vào đó, Việt Nam nên quan tâm tới tiêu tổng sản phẩm quốc dân GNI Bởi, tiêu tăng trưởng GDP thể tổng sản phẩm quốc nội kinh tế, hay nói cách khác thể túy mặt kinh tế Trong đó, tiêu tổng sản phẩm quốc dân cho phép tính đến yếu tố xã hội mơi trường: GNI = GDP + lợi nhuận từ ASEAN chuyển - lợi nhuận FDI vào dịch vụ chuyển nước mẹ Vì vậy, GNI tiêu cho thấy mức độ tăng trưởng bền vững kinh tế 93 Thứ hai, cần có quan điểm phát triển rõ ràng để định hướng thu hút FDI vào dịch vụ Học tập kinh nghiệm từ Trung Quốc Malaysia, quốc gia thu hút FDI vào dịch vụ thành cơng sử dụng có hiệu nhờ có quan điểm phát triển rõ ràng từ bắt đầu mở cửa kêu gọi vốn Trung Quốc thực quan điểm phát triển FDI vào dịch vụ cách thận trọng theo giai đoạn Trung Quốc không thu hút vốn cách ạt thiếu kiểm sốt, mà trước tiên thực thí điểm số thành phố, khu vực Sau lợi dụng tác dụng lan tỏa FDI vào dịch vụ để phát triển vùng lân cận Trong đó, Malaysia đặt mục tiêu rõ ràng từ đầu phấn đấu phát triển trở thành nước công nghiệp đại Theo đó, quốc gia phân loại chọn lọc dự án FDI vào dịch vụ kỹ từ đầu, tập trung thu hút dự án FDI vào dịch vụ có hàm lượng công nghệ cao nhiều chất xám Đối với Việt Nam, tư thu hút sử dụng FDI vào dịch vụ cần điều chỉnh theo hướng chọn lọc nâng cao chất lượng FDI vào dịch vụ, ưu tiên dự án FDI vào dịch vụ sạch, công nghệ cao, tạo giá trị gia tăng lớn hướng đến xuất Thứ ba, cần thay đổi quan điểm phát triển theo chủ nghĩa phát triển Chủ nghĩa phát triển gạt bỏ rào cản truyền thống, bảo thủ, ý thức hệ trị níu kéo khả phát triển, động viên nguồn lực vào mục tiêu đẩy mạnh phát triển Chủ nghĩa phát triển góp phần khẳng định vai trò thống nhà nước việc can thiệp vào thể chế thị trường, dùng thành thu từ cải cách làm chứng thuyết phục người bảo thủ tiếp tục cải cách Các cải cách Việt Nam có nhiều đột phá nhiên bị nhiều ràng buộc ý thức hệ trị Theo đó, cải cách Việt Nam thường bị chậm việc xây dựng thực thi Việc khiến trình đẩy mạnh phá triển bị chậm lại, nhiều hội phát triển bị bỏ lỡ Về vấn đề nay, Việt Nam cần học tập kinh nghiệm Trung Quốc, “tạm gác lại bên lý tưởng mà mạnh dạn cải cách, tập trung phát triển lực lượng sản xuất” Thứ tư, cần chuyển đổi hẳn sang mơ hình tăng trưởng theo chiều sâu Hiện tại, theo định hướng mô hình tăng trưởng Văn kiện Đại Hội Đảng 12, thời gian tới Việt Nam theo đuổi mơ hình tăng trưởng “kết hợp có hiệu phát triển 94 chiều rộng với chiều sâu” Tuy nhiên, theo ý kiến chủ quan tác giả, tham vọng lớn Đối với Việt Nam, thời gian tới, để thu hút sử dụng FDI cách có hiệu quả, Việt Nam cần nỗ lực vượt bậc để chuyển đổi mơ hình tăng trưởng từ tăng trưởng theo chiều rộng sang tăng trưởng theo chiều sâu Việt Nam cần thời gian sẵn sàng đánh đổi tăng trưởng kinh tế theo chiều rộng để tập trung phát triển theo chiều sâu Cần chấp nhận thời gian lượng vốn FDI vào dịch vụ giảm xuống để tinh lọc dòng vốn FDI vào dịch vụ Nâng cao hiệu lực thực thi sách Hiện Việt Nam có hệ thống sách tương đối đồ sộ, nhiên hiệu thực thi pháp luật lại hạn chế Theo World Bank (2015), “Việt Nam thuộc nhóm nước dẫn đầu giới xây dựng pháp luật lại thuộc nhóm nước yếu giới thực thi pháp luật” Thực tế, tình trạng chưa tâm trị máy trung ương không đủ mạnh, mà phần lớn văn hướng dẫn thi hành không rõ ràng, lực quản lý địa phương nhiều hạn chế, lợi ích nhóm lớn dẫn đến trì trệ, chậm trễ tn thủ Ví dụ điển hình như, Luật Đầu tư 2014 khơng cho phép bộ, ngành địa phương áp đặt điều kiện kinh doanh thông tư định hành sau ngày 1/7/2015 khơng bộ, ngành, địa phương tuân thủ, buộc phủ phải lùi thời hạn đến 1/7/2016 Hay, chủ trương phủ nhấn mạnh cần thiết tầm quan trọng việc phải có liên kết vùng, thực tế phân bổ đầu tư lại biến kinh tế Việt Nam thành kinh tế chia cách 63 tỉnh/ thành (Nguyễn Đình Cung, 2017) Vì vậy, để nâng cao hiệu thực thi pháp luật, số biện pháp cần thực sau: Cần tăng cường hệ thống thông tin, thông báo để cung cấp kịp thời thông tin liên quan đến điều chỉnh sách, văn quy định ban hành đến đơn vị, quan liên quan để đơn vị biết triển khai thời hạn Các văn bản, quy định cần phù hợp với đối tượng phạm vi điều chỉnh, không quy định chung chung Một số trường hợp thực tế, văn pháp luật 95 không điều chỉnh đối tượng khiến cho đối tượng, thiếu tính thực tế đáng bị điều chỉnh khơng tn thủ Ví dụ Thông tư 33/2014/TT Bộ Kế hoạch đầu tư (2014) quy định điều kiện cung ứng dịch vụ với số ngành đặc thù Đẩy mạnh kiểm tra, tra, giám sát chặt chẽ mặt hoạt động doanh nghiệp FDI vào dịch vụ để phát kịp thời xử lý sai phạm Cần kiểm tra giám sát việc thực mục tiêu quy định mà nhà đầu tư cam kết theo giấy chứng nhận đầu tư giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; nghĩa vụ tài nhà nước, quy định liên quan đến người lao động, bảo vệ môi trường, chuyển giao công nghệ Từ trước đến nay, ưu đãi doanh nghiệp FDI vào dịch vụ thường không kèm với điều kiện thực cam kết, dẫn đến việc doanh nghiệp FDI vào dịch vụ hoạt động không thấy có trách nhiệm nước chủ nhà Vì vậy, trước hết sách ưu đãi cần sửa đổi thực theo nguyên tắc có điều kiện có thời hạn cụ thể Các nhà đầu tư thực tốt mục tiêu kỳ vọng gia hạn tăng thêm ưu đãi Ngược lại, nhà đầu tư không thực thi đầy đủ cam kết điều kiện ưu đãi không áp dụng ưu đãi, buộc phải bồi hoàn khoản ưu đãi hưởng Các chế tài xử phạt, đặc biệt chế tài hành vi chuyển giá, gây ô nhiễm môi trường, tranh chấp lao động cần xây dựng rõ ràng, chặt chẽ nghiêm khắc để có sức răn đe Hơn nữa, việc giám sát thực định xử phạt cần chặt chẽ hơn, tránh trường hợp không thực thực nửa vời (ví dụ đóng tiền phạt mà khơng thực biện pháp sửa chữa khắc phục sai phạm) Nâng cao tính minh bạch, chống tham nhũng Một yếu tố quan trọng để đẩy mạnh thu hút sử dụng FDI vào dịch vụ hiệu hấp dẫn môi trường đầu tư Cụ thể hơn, để tăng tính hấp dẫn mơi trường đầu tư, vấn đề minh bạch quản lý nhà nước vấn đề quan trọng hàng đầu Điều thể việc biến số mức độ minh bạch mức độ tham nhũng xuất hầu hết số đánh giá môi 96 trường đầu tư kinh tế Ví dụ, nhóm biến Chất lượng điều hành (Regulatory Quality) Quy định pháp luật (Rule of Law) sử dụng số Cơ hội đầu tư toàn cầu; biến số Khả kiểm soát tham nhũng (control of corruption), hiệu điều hành phủ (government effectiveness) sử dụng số Quản lý nhà nước (governance) Để nâng cao tính minh bạch môi trường đầu tư, số biện pháp cụ thể cần thực bao gồm: Thứ nhất, cần bổ sung hoàn thiện văn hướng dẫn thi hành để giúp phận làm nhiệm vụ thực thi hiểu đúng, làm Các văn hành hướng dẫn thi hành cần cụ thể, vào trọng tâm vấn đề, khơng quy định chung chung tránh tình trạng nội dung điều luật không rõ ràng, gây cách hiểu khác khó khăn việc thực Bên cạnh đó, văn hướng dẫn cần có đồng thống từ trung ương đến địa phương theo quy định pháp luật Thứ hai, cần tinh giản máy nhà nước Việc giúp máy nhà nước gọn nhẹ hơn, đồng thời tạo hội dồn nguồn lực vào lĩnh vực khác Tinh giản máy nhà nước góp phần giải gánh nặng tiền lương khu vực nhà nước Để làm việc này, trước hết cần có thống kê cơng khai số người làm việc hưởng lương máy quản lý cấp Việc tinh giản máy cần có lộ trình để đảm bảo quyền lợi cho người lao động ổn định công tác quản lý nhà nước Thứ ba, cần quy định cụ thể rõ ràng trách nhiệm, quyền hạn, quy chế đề bạt, cách chức lãnh đạo, quan chức nhà nước Việc đề bạt Việt Nam khơng có quy định rõ ràng công khai thời gian giữ chức vụ hay điều kiện đề bạt Việc mặt làm giảm động lực phấn đấu lãnh đạo, mặt khác làm hội thăng tiến người đề bạt Một số trường hợp khác, cán nguồn luân chuyển địa phương để thực địa, sau gọi trung ương giữ chức vụ tương đương trưởng, thứ trưởng mà khơng xem xét đến thành tích họ đạt địa phương [28] Phát triển thị trường tài nước, khai thác có hiệu nguồn vốn nội địa Để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư nói chung FDI vào dịch vụ nói riêng, việc phát triển thị trường tài quan trọng cần thiết Hiện tại, 97 Việt Nam tăng trưởng kinh tế chủ yếu dựa vào nguồn vốn ngoại Mặc dù lý giải nguồn vốn tích lũy nội địa nhiều hạn chế, nhiên thực tế thấy, Việt Nam chưa thực khai thác có hiệu nguồn vốn nội địa yếu thị trường tài Việc Nam sau 30 năm đổi mới, đến hình thành phận thị trường tài Hệ thống định chế tài phát triển số lượng chất lượng Khuôn khổ pháp lý cho phát triển thị trường tài lĩnh vực kế tốn kiểm tốn ban hành tương đối đầy đủ, đồng Hệ thống chuẩn mực kế toán, kiểm toán ban hành kịp thời ngày hoàn thiện sở tiếp cận gần với thông lệ quốc tế Quản lý nhà nước thị trường tài thể chế hóa bước, quan quản lý nhà nước hoạt động thị trường tài có phối hợp kiểm sốt, giám sát Tuy nhiên, thị trường tài Việt Nam tiềm ẩn nhiều rủi ro dẫn đến bất ổn thị trường kinh tế như: lành mạnh tài định chế tài chính, tính khoản thấp thị trường tiền tệ thị trường vốn; hành vi giao dịch thị trường vốn chủ thể tham gia, đan chéo khu vực, phận thị trường tài thân tập đồn tài chính,… Bên cạnh đó, cơng tác điều hành thị trường tài quốc gia, lực kiểm tra, giám sát, tra thị trường tài nhiều hạn chế Như vậy, để khai thác hiệu nguồn vốn nội địa nữa, Việt Nam cần khắc phục vấn đề nêu để phát triển thị trường tài Các biện pháp cụ thể cần thực sau: Cần tập trung cấu lại thị trường tài Cụ thể, thị trường tài cần cấu lại theo hướng bảo đảm lành mạnh hóa ổn định vững kinh tế vĩ mô, hướng tới loại bỏ nguy an toàn hệ thống.Củng cố phát triển hệ thống giám sát tài đồng bộ, có khả phân tích, đánh giá cảnh báo trung thực mức rủi ro toàn hệ thống tài phân đoạn thị trường 98 KẾT LUẬN Với mục tiêu đề tài thu hút FDI từ khu vực ASEAN cho phát triển lĩnh vực dịch vụ Việt Nam sở vận dụng tổng hợp phương pháp để nghiên cứu, đề tài này, tác giả hoàn thành nội dung sau đây: Luận văn phân tích làm sáng tỏ khái niệm: đầu tư trực tiếp nước Luận văn nghiên cứu cần thiết phải thu hút FDI vào lĩnh vực dịch vụ Trên sở phân tích thực trạng thu hút FDI từ khu vực ASEAN vào lĩnh vực dịch vụ Việt Nam, FDI vào số ngành dịch vụ điển hình, Luận văn đưa tranh khái quát tình hình thu hút FDI từ khu vực ASEAN vào lĩnh vực dịch vụ thời gian 2012 – 2017 Từ đưa đánh giá, phân tích thực trạng tình hình thu hút dòng vốn FDI từ khu vực ASEAN vào Việt Nam cho phát triển ngành dịch vụ thời gian qua nghiên cứu, đề xuất số giải pháp nhằm thúc đẩy trình thu hút FDI từ khu vực ASEAN vào Việt Nam lĩnh vực dịch vụ tương lai Đề tài khái qt phân tích tình hình thu hút FDI từ khu vực ASEAN vào Việt Nam lĩnh vực dịch vụ thông qua số ngành dịch vụ điển hình: Du lịch, Y tế, Giáo dục Tuy nhiên, lĩnh vực dịch vụ ngày đóng góp nhiều cho phát triển kinh tế, đặc biệt số ngành dịch vụ đặc biệt quan trọng: Tài ngân hàng, Bảo hiểm, Logistic, dịch vụ phụ trợ… Do đó, cần nghiên cứu rộng hơn, khái quát nhằm thu hút FDI từ ASEAN vào Việt Nam lĩnh vực dịch vụ hướng tới phát triển bền vững lĩnh vực dịch vụ thời gian tới Cần tiếp tục nghiên cứu mở rộng thu hút FDI từ khu vực ASEAN vào Việt Nam số ngành dịch vụ quan trọng: Tài – Ngân hàng, Logistic, Bưu viễn thơng,v.v Cần mở rộng nghiên cứu thu hút FDI cho phát triển bền vững lĩnh vực dịch vụ vào địa phương nhằm hỗ trợ tốt cho định hướng xây dựng kế hoạch thu hút FDI địa phương 99 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Luật đầu tư (2005), http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luatdau-tu-2005-59-2005-QH11-6916.aspx Luật Đầu tư Nước Ngoài sửa đổi (2000), http://thuvienphapluat.vn/vanban/Doanh-nghiep/Luat-Dau-tu-nuoc-ngoai-tai-Viet-Nam-2000-sua-doi-18-2000QH10-46447.aspx Luật đầu tư sửa đổi (2014), http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemi d=30315 Trần Thị Ngọc Quyên (2017), Dòng vốn đầu tư nước ngồi q trình tái cấu kinh tế quốc gia Đông Á, nhà xuất lao động Nguyễn Đăng Bình (2014), “Một số giải pháp thu hút nâng cao hiệu đầu tư nước đến năm 2020” luận văn thạc sỹ đại học Kinh tế quốc dân Nguyễn Thị Liên Hoa, Trần Phương Hồng Hạnh, Bùi Anh Chính (2012), “Thu hút FDI “sạch” cho phát triển bền vững kinh tế Việt Nam”, Viện Nghiên cứu phát triển, TP Hồ Chí Minh Trần Kiều Minh (2016), “Giải pháp tăng cường thu hút vốn FDI vào ngành bưu – viễn thông giai đoạn 2011 – 2015”, Luận văn Thạc sỹ Nguyễn Hồng Sơn (2010), “Luận khoa học cho phát triển lĩnh vực dịch vụ Việt Nam đến năm 2020” Đề tài khoa học cấp Nhà nước, mã số KX.01.18/06-10 Nguyễn Thanh Thủy (2015), “Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngành du lịch Việt Nam” luận văn thạc sỹ kinh tế 10 MUTRAP (2014), Chiến lược tổng thể phát triển ngành dịch vụ tới năm 2020 (CSSSD tầm nhìn tới năm 2025”, Hà Nội 11 Tổng cục thống kê (2015), Tư liệu kinh tế nước ASEAN, NXB Thống Kê, Hà Nội 100 12 Tổng cục thống kê (2017), “Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước giai đoạn 2010 – 2016”, Nhà xuất Thống kê 13 Nguyễn Đức (2016), “Thu hút đầu tư ASEAN vào Việt Nam giai đoạn mới”, Tạp chí kinh tế 14 Tổng Cục thống kê (2016), http://www.gso.gov.vn/ 15 Tạp chí báo đầu tư (2017, 2018) 16 Số liệu Bộ kế hoạch đầu tư (2016, 2017) 17 Số liệu MOCI - Bộ Thương mại công nghiệp Ấn Độ (2017) 18 Số liệu UNCTAD - Hội nghị Liên hợp quốc Thương mại Phát triển (2017) Tiếng Anh 19 United Nations Conference of Trade and Development,Investing in a lowCarbon Economy, World Investment report 2010 20 Ministry of Planning & Investment Portal (2006), Impact of Basic Public Services Liveralization on the poor and Marginalized people: The Case of Health, Education and Electricity in Viet Nam,United Nations Development Programme published 21 OECD (1999b),Promoting Innovation and Growth in Services 22 OECD (1999a), Strategic Business Service, Paris 23 Rostow Walt Whitman (2009), The stages of Economic Growth, Economic History Review 24 Wolfben, Seymour (2010) America’s Service Economy, VRI Vocational Research Institute Monograph Vol.1 (4) 25 Manafnezhad, Parisa (2006), Foreign Direct Investment and Steady Shift to Services (Trade Offs and Challenges) 101 26 UNDP (2011), Viet nam Human Development Report: Economic growth driving Viet nam’s human development progress, more emphasis needed on health and education, Ha Noi 27 Jack H, 10/05/2015, “ASEAN Med bid faces regulatory and legal ” Financial Times Website 28 Thanh Tâm, 2016, http://tapchitaichinh.vn/kinh-te-vi-mo/kinh-te-dau- tu/phat-trien-nganh-dich-vu-trong-qua-trinh-chuyen-doi-mo-hinh-tang-truong111785.html 29 Peter Köhler, 25/01/2018, China continues German shopping spree, 30 Trần Bình, 27/05/2017, http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/co-hoithu-hut-fdi-tu-khoi-asean-vao-viet-nam-73703.html 31 Minh Thư, 10/10/2017, http://fia.mpi.gov.vn/tinbai/3761/Tinh-hinh-thu-hutFDI-tu-cac-nuoc-Asean-truoc-boi-canh-Viet-Nam-gia-nhap-AEC-2015 32 Hồng Minh, 2016, http://baochinhphu.vn/Cac-bai-phat-bieu-cua-Thu- tuong/Thu-tuong-bao-cao-tinh-hinh-KTXH-nam-2017-ke-hoach-phat-trien-KTXH2018/319930.vgp 33 Trâm Huỳnh, 2017, http://bnews.vn/tien-trinh-tu-do-hoa-dich-vu-tai-chinhasean-dien-ra-nhu-the-nao-/81895.html ... luận thực tiễn thu hút đầu tư trực tiếp từ nước vào Việt Nam lĩnh vực dịch vụ Chương 2: Thực trạng thu hút đầu tư trực tiếp từ Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á vào Việt Nam lĩnh vực dịch vụ Chương 3:... PHÁT TRIỂN VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP TỪ HIỆP HỘI CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á VÀO VIỆT NAM TRONG LĨNH VỰC DỊCH VỤ .70 3.1 Triển vọng xu hướng thu hút đầu tư FDI lĩnh vực dịch. .. 2: THỰC TRẠNG THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP TỪ HIỆP HỘI CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á VÀO VIỆT NAM TRONG LĨNH VỰC DỊCH VỤ 30 2.1 Giới thiệu chung Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á dịch vụ .30 2.1.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Thu hút đầu tư trực tiếp từ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á vào Việt Nam trong lĩnh vực dịch vụ, Thu hút đầu tư trực tiếp từ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á vào Việt Nam trong lĩnh vực dịch vụ

Từ khóa liên quan