Vai trò của làm việc nhóm trong triển khai chiến lược

98 83 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2019, 08:09

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ VAI TRÒ CỦA LÀM VIỆC NHÓM TRONG TRIỂN KHAI CHIẾN LƢỢC Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh NGUYỄN VIỆT PHƢƠNG Hà Nội - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Đề tài: VAI TRÒ CỦA LÀM VIỆC NHÓM TRONG TRIỂN KHAI CHIẾN LƢỢC Ngành: Kinh doanh Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 8340101 Họ tên học viên: NGUYỄN VIỆT PHƢƠNG Lớp: CHK23A QTKD Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS LÊ THÁI PHONG Hà Nội - 2018 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, xin đƣợc chân thành gửi lời cảm ơn đến: PGS.TS Lê Thái Phong - Trƣởng khoa Quản trị kinh doanh trƣờng Đại học Ngoại thƣơng Nhờ vào bảo hƣớng dẫn tận tình thầy mà tơi hiểu rõ phƣơng pháp khoa học nội dung đề tài, từ tơi hiểu rõ thực luận văn hồn thiện Quý thầy cô trƣờng đại học Ngoại thƣơng truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báu suốt thời gian theo học trƣờng Những kiến thức cung cấp cho tảng vững để hoàn thành luận văn nhƣ phục vụ cho công việc sau Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè đồng nghiệp ủng hộ mặt tinh thần, tạo điều kiện hỗ trợ cho tơi suốt trình học tập thực đề tài Trong trình thực đề tài, có nhiều cố gắng, song luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp từ q thầy bạn đọc Xin chân thành cảm ơn Hà Nội, tháng năm 2018 Ngƣời viết Nguyễn Việt Phƣơng LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thân tự nghiên cứu thực dƣới hƣớng dẫn PGS.TS Lê Thái Phong Các số liệu, kết nghiên cứu luận văn trung thực Nội dung luận văn chƣa đƣợc cơng bố cơng trình Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm tính pháp lý q trình nghiên cứu khoa học luận văn Hà Nội, tháng năm 2018 Ngƣời viết Nguyễn Việt Phƣơng MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH TĨM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU PHẦN MỞ ĐẦU CHƢƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VAI TRÒ CỦA LÀM VIỆC NHÓM TRONG TRIỂN KHAI CHIẾN LƢỢC .4 1.1 Triển khai chiến lƣợc 1.1.1 Khái niệm chiến lƣợc .4 1.1.2 Khái niệm quản trị chiến lƣợc .5 1.1.3 Khái niệm triển khai chiến lƣợc 1.1.4 Nội dung triển khai chiến lƣợc .6 1.2 Khái luận nhóm làm việc 10 1.2.1 Khái niệm phân loại nhóm làm việc .10 1.2.2 Đặc điểm nhóm làm việc 13 1.2.3 Các giai đoạn hình thành phát triển nhóm làm việc 15 1.2.4 Một số nội dung nhóm làm việc 18 1.3 Vai trò làm việc nhóm triển khai chiến lƣợc 19 1.3.1 Vai trò làm việc nhóm tổ chức 19 1.3.2 Vai trò làm việc nhóm triển khai chiến lƣợc 21 CHƢƠNG II: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .26 2.1 Phƣơng pháp nghiên cứu định lƣợng định tính 26 2.1.1 Phƣơng pháp nghiên cứu định lƣợng .26 2.1.2 Phƣơng pháp nghiên cứu định tính 27 2.1.3 Sự khác biệt nghiên cứu định tính nghiên cứu định lƣợng 28 2.2 Mơ hình nghiên cứu 29 2.2.1 Các giả thiết nghiên cứu 29 2.2.2 Mô hình nghiên cứu 31 2.3 Thiết kế nghiên cứu 32 2.3.1 Thiết kế nghiên cứu 32 2.3.2 Xây dựng thang đo 33 2.3.2.1 Thang đo Các yếu tố làm việc nhóm 33 2.3.2.2 Thang đo Triển khai chiến lƣợc 35 CHƢƠNG III: THỰC TRẠNG VAI TRÒ CỦA LÀM VIỆC NHÓM TRONG TRIỂN KHAI CHIẾN LƢỢC 36 3.1 Đặc điểm mẫu khảo sát 36 3.2 Kiểm định mơ hình đo lƣờng 38 3.2.1 Đánh giá sơ thang đo Cronbach’s Alpha 39 3.2.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA .44 3.2.2.1 Thang đo yếu tố làm việc nhóm 45 3.2.2.2 Thang đo Triển khai chiến lƣợc 48 3.3 Đánh giá vai trò làm việc nhóm triển khai chiến lƣợc 48 3.3.1 Phân tích tƣơng quan 48 3.3.2 Phân tích hồi quy 49 3.3.3 Dò tìm vi phạm giả định cần thiết phân tích hồi quy .51 3.4 Một số bình luận vai trò làm việc nhóm triển khai chiến lƣợc 53 CHƢƠNG IV: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 56 4.1 Ý nghĩa kết luận 56 4.2 Hàm ý sách cho doanh nghiệp 56 4.2.1 Nâng cao chất lƣợng Thành viên nhóm 56 4.2.2 Phát triển văn hóa nhóm 62 4.2.3 Xây dựng cấu nhóm linh hoạt, hiệu 63 4.2.4 Quản trị thay đổi nhóm hiệu 65 4.2.5 Hoàn thiện chế giám sát nhóm 66 KẾT LUẬN .68 TÀI LIỆU THAM KHẢO 70 PHỤ LỤC i DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Đặc điểm nhóm làm việc Bảng 2.1 Sự khác biệt nghiên cứu định tính nghiên cứu định lƣợng Bảng 2.2 Thang đo thành viên nhóm Bảng 2.3 Thang đo Văn hóa nhóm Bảng 2.4 Thang đo Quản trị thay đổi nhóm Bảng 2.5 Thang đo Cơ cấu nhóm Bảng 2.6 Thang đo Cơ chế giám sát nhóm Bảng 2.7 Thang đo Phát triển kĩ Bảng 2.8 Thang đo Triển khai chiến lƣợc Bảng 3.1 Thống kê mẫu khảo sát Bảng 3.2 Cronbach's Alpha Thang đo thành viên nhóm Bảng 3.3 Cronbach's Alpha Thang đo Văn hóa nhóm Bảng 3.4 Cronbach's Alpha Thang đo Quản trị thay đổi nhóm Bảng 3.5 Cronbach's Alpha Thang đo Cơ cấu nhóm Bảng 3.6 Cronbach's Alpha Thang đo Giám sát nhóm Bảng 3.7 Cronbach's Alpha Thang đo Phát triển kĩ Bảng 3.8 Cronbach's Alpha Thang đo Triển khai chiến lƣợc Bảng 3.9 Kết Cronbach’s Alpha với thang đo CC Bảng 3.10 Kết Cronbach’s Alpha với thang đo KN Bảng 3.11 Kết kiểm định thang đo Cronbach’s Alpha Bảng 3.12 Kết KMO & Barlett Bảng 3.13 Hệ số Eigenvalue Bảng 3.14 Kết EFA thang đo yếu tố làm việc nhóm Bảng 3.15 Đánh giá độ phù hợp mơ hình Bảng 3.16 Kết thơng số hồi quy Bảng 3.17 Kết chạy hồi quy đa biến DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1 Các giai đoạn hình thành phát triển nhóm làm việc Hình 2.1 Mơ hình hành vi nhóm Hình 2.2 Mơ hình nghiên cứu Hình 3.1 Thống kê mẫu khảo sát theo giới tính Hình 3.2 Thống kê mẫu khảo sát theo độ tuổi Hình 3.3 Thống kê mẫu khảo sát theo loại hình tổ chức Hình 3.4 Kết hồi quy Hình 3.5 Biểu đồ Scatter Hình 3.6 Biểu đồ Histogram TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Chương I: Cơ sở lý luận vai trò làm việc nhóm triển khai chiến lược Triển khai chiến lược Cở sở lý luận luận văn đƣợc xây dựng lý thuyết có sẵn chiến lƣợc, quản trị chiến lƣợc triển khai chiến lƣợc Mục làm rõ nội dung triển khai chiến lƣợc Khái luận nhóm làm việc Mục trình bày khái niệm phân loại nhóm làm việc, đặc điểm nhóm giai đoạn hình thành phát triển nhóm Vai trò làm việc nhóm triển khai chiến lược Vai trò nhóm tổ chức, doanh nghiệp, cụ thể triển khai chiến lƣợc, bao gồm: - Vai trò nhóm Xây dựng cấu tổ chức - Vai trò làm việc nhóm Phát triển văn hóa doanh nghiệp - Vai trò làm việc nhóm Xây dựng chế giám sát - Vai trò làm việc nhóm Phát triển kĩ cá nhân - Vai trò làm việc nhóm Quản trị thay đổi Chƣơng II: Phƣơng pháp nghiên cứu Chƣơng II giới thiệu phƣơng pháp nghiên cứu định lƣợng phƣơng pháp nghiên cứu định tính ƣu, nhƣợc điểm phƣơng pháp Qua đó, nêu rõ lý lựa chọn phƣơng pháp nghiên cứu định lƣợng tác giả Sau lựa chọn đƣợc phƣơng pháp nghiên cứu, tác giả xây dựng nên mơ hình nghiên cứu gồm biến độc lập (Thành viên nhóm, Cơ cấu nhóm, Văn hóa nhóm, Cơ chế giám sát nhóm, Quản trị thay đổi nhóm, Phát triển kĩ cá nhân) biến phụ thuộc (Triển khai chiến lƣợc) Từ xây dựng nên thang đo phục vụ nghiên cứu thực tế Chƣơng III: Thực trạng vai trò làm việc nhóm triển khai chiến lƣợc Chƣơng thực chạy mơ hình SPSS dựa thông tin thu thập đƣợc qua bảng hỏi khảo sát Các cơng đoạn chạy mơ hình gồm: - Đánh giá sơ số Cronbach’s Alpha - Phân tích nhân tố khám phá EFA - Phân tích tƣơng quan - Phân tích hồi quy - Dò tìm vi phạm giả định cần thiế phân tích hồi quy Thơng qua việc chạy mơ hình SPSS, tác giả so sánh đƣợc mức độ ảnh hƣởng yếu làm việc nhóm tới triển khai chiến lƣợc, cụ thể yếu tố Thành viên nhóm có tác động mạnh tới triển khai chiến lƣợc (Beta = 0,358), sau lần lƣợt yếu tố Văn hóa nhóm (Beta = 0,267), Quản trị thay đổi nhóm (Beta = 0,243), Cơ cấu nhóm (Beta = 0,154) Cơ chế giám sát nhóm (Beta = 0,132), Phát triển kĩ có ảnh hƣởng tới Triển khai chiến lƣợc (Beta = 0,120) Chƣơng IV: Kết luận kiến nghị Chƣơng IV đƣa kết luận sơ đề xuất giải pháp cho doanh nghiệp để nâng cao hiệu triển khai chiến lƣợc dựa yếu tố làm việc nhóm, cụ thể là: - Nâng cao chất lƣợng Thành viên nhóm thông qua đào tạo tuyển dụng - Phát triển Văn hóa nhóm hoạt động “teambuilding” hay liên kết thành viên trình làm việc - Xây dựng Cơ cấu nhóm linh hoạt, hiệu cách tạo nhóm tùy theo điều kiện thực tế cơng ty nhƣ nhóm chun mơn, nhóm dự án… ii Lãnh đạo nhóm ngƣời đầu việc thúc đẩy thay đổi 5 CƠ CẤU NHĨM Nhóm tơi có cấu linh hoạt 11 Chúng phải báo cáo lên cấp quản lý trực tiếp 12 Vai trò thành viên nhóm rõ ràng 13 Nhóm tơi khơng nhiều chi phí quản lý hành CƠ CHẾ GIÁM SÁT NHÓM 5 10 14 Các thành viên nhóm tham gia nhiệt tình vào q trình thay đổi Nhóm tơi thƣờng xun giám sát hoạt động nhóm khác tổ chức 15 Mọi thành viên nhóm giám sát công việc 16 Chúng tơi chủ động giám sát cơng việc nhóm PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG Hoạt động nhóm giúp nâng cao kĩ giao tiếp 5 5 5 5 17 18 19 20 Hoạt động nhóm giúp tơi phát triển kĩ lãnh đạo thân Hoạt động nhóm giúp tơi nâng cao kĩ giải vấn đề Hoạt động nhóm giúp tơi nâng cao kĩ lắng nghe QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI CHIẾN LƢỢC 21 22 23 24 Tôi tin chiến lƣợc tổ chức khả thi rõ ràng Tôi tin trình triển khai chiến lƣợc khoa học hiệu Tơi tin phận hiểu phải làm để triển khai chiến lƣợc Tơi tin nhóm đóng vai trò quan trọng triển khai chiến lƣợc iii Vui lòng cho biết thêm số thơng tin sau: 25 Xin vui lòng cho biết giới tính bạn: Nam Nữ 26 Xin vui lòng cho biết tuổi bạn: 27 Xin vui lòng cho biết loại hình tổ chức mà bạn cơng tác:… Nhà nƣớc Tƣ nhân 28 Xin vui lòng cho biết chức danh bạn tổ chức/doanh nghiệp mà bạn công tác: CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA BẠN! iv PHỤ LỤC KIỂM ĐỊNH CÁC THANG ĐO BẰNG CRONBACH’S ALPHA Thang đo Thành viên nhóm Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 750 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted TV1 6,68 3,650 ,586 ,660 TV2 6,78 3,218 ,579 ,668 TV3 6,67 3,501 ,573 ,672 Thang đo Văn hóa nhóm Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 818 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted VH1 6.43 3.357 694 725 VH2 6.55 3.695 655 765 VH3 6.50 3.597 663 756 Thang đo Quản trị thay đổi nhóm Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 789 v Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted TĐ1 6.78 3.146 652 690 TĐ2 6.78 3.268 615 730 TĐ3 6.78 3.403 624 721 Thang đo Cơ cấu nhóm Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 667 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted CC1 10.05 4.233 642 465 CC2 10.06 4.660 485 575 CC3 10.01 4.630 494 569 CC4 9.98 5.714 212 747 Sau loại biến quan sát CC4: Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 747 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted CC1 6.67 2.728 649 576 CC2 6.67 2.944 532 712 CC3 6.62 2.909 546 697 vi Thang đo Cơ chế giám sát nhóm Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 788 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted GS1 6.69 2.030 651 690 GS2 6.74 2.395 621 724 GS3 6.73 2.231 619 722 Thang đo Phát triển kĩ Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 694 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted KN1 10.19 6.492 563 582 KN2 10.18 6.011 590 557 KN3 10.17 6.241 626 544 KN4 9.79 7.124 226 810 Sau loại biến KN4: Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 810 vii Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted KN1 6.54 3.528 674 726 KN2 6.52 3.260 662 740 KN3 6.52 3.613 646 754 Thang đo Quá trình triển khai chiến lƣợc Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 892 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted CL1 9.22 3.369 785 853 CL2 9.26 3.571 754 864 CL3 9.26 3.655 751 865 CL4 9.26 3.756 763 862 viii PHỤ LỤC KẾT QUẢ EFA CÁC BIẾN BIẾN ĐỘC LẬP KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .801 Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 863.922 df 153 Sig .000 Total Variance Explained Compon Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings ent Total 5.76 1.78 1.61 1.39 1.33 1.08 % of Cumulative Variance % 32.005 32.005 9.930 % of Cumulative Variance % 5.761 32.005 32.005 41.935 1.787 9.930 41.935 8.973 50.908 1.615 8.973 50.908 7.729 58.637 1.391 7.729 58.637 7.441 66.078 1.339 7.441 66.078 6.004 72.081 1.081 6.004 72.081 702 3.897 75.979 667 3.706 79.685 527 2.929 82.614 10 480 2.669 85.283 11 440 2.447 87.729 12 398 2.209 89.938 13 380 2.111 92.050 14 360 2.002 94.051 15 343 1.906 95.957 16 289 1.606 97.563 17 234 1.302 98.865 18 204 1.135 100.000 Total Total % of Variance Cumulative % 2.25 2.20 2.20 2.12 2.10 2.07 12.553 12.553 12.270 24.823 12.244 37.067 11.783 48.850 11.698 60.547 11.534 72.081 ix Rotated Component Matrix a Component VH1 830 VH3 815 VH2 783 KN1 843 KN3 808 KN2 715 TĐ3 803 TĐ2 797 TĐ1 781 GS2 801 GS3 766 GS1 742 CC1 822 CC3 776 CC2 682 TV1 804 TV2 776 TV3 751 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Biến phụ thuộc: KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .834 Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 269.452 df Sig .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 3.026 75.656 75.656 392 9.795 85.451 316 7.910 93.361 266 6.639 100.000 Total 3.026 % of Variance 75.656 Cumulative % 75.656 x Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component CL1 885 CL4 869 CL2 864 CL3 861 Extraction Principal Method: Component Analysis a extracted components xi PHỤ LỤC KÊT QUẢ HỒI QUY BỘI KẾT QUẢ PHÂN TÍCH TƢƠNG QUAN PEARSON Correlations F_CL Pearson Correlation F_CL 120 120 120 120 120 ** ** ** ** 432 432 120 120 120 120 120 * ** ** 120 120 ** ** * 226 226 459 ** 000 000 000 120 120 120 120 ** ** 000 002 013 N 120 120 120 120 ** ** ** ** 314 Sig (2-tailed) 000 000 000 000 N 120 120 120 120 ** ** ** ** 313 313 013 Sig (2-tailed) 419 419 370 314 370 360 ** 000 000 000 120 120 120 ** 310 402 ** 001 000 120 120 120 ** 310 305 ** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 001 N 120 120 120 120 120 120 120 ** ** ** ** ** ** 538 310 459 360 402 001 305 Sig (2-tailed) 000 001 000 000 000 001 N 120 120 120 120 120 120 * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) KẾT QUẢ HỒI QUY BỘI b Model Summary ** 001 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) Model 310 000 120 348 348 000 N 328 328 002 000 277 277 000 000 Pearson Correlation F_KN ** 120 ** Sig (2-tailed) 590 538 000 ** Pearson Correlation 590 000 120 609 609 F_KN ** 000 ** 647 647 ** 000 120 Pearson Correlation F_TĐ 522 F_TĐ F_VH ** 000 N 522 F_TV ** 000 000 Pearson Correlation F_VH ** Sig (2-tailed) Pearson Correlation F_TV 519 F_GS 519 120 Pearson Correlation F_GS Sig (2-tailed) N F_CC F_CC R 867 R Square a 751 Adjusted R Std Error of the Square Estimate 738 31758 a Predictors: (Constant), F_KN, F_TĐ, F_CC, F_TV, F_VH, F_GS b Dependent Variable: F_CL Durbin-Watson 1.890 120 xii ANOVAa Model Sum of Squares df Mean Square F Regression 34.395 5.732 Residual 11.397 113 101 Total 45.792 119 Sig 56.837 000 b a Dependent Variable: F_CL b Predictors: (Constant), F_KN, F_TĐ, F_CC, F_TV, F_VH, F_GS Coefficientsa Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B (Constant) Std Error -.016 179 F_TĐ 175 039 F_GS 115 F_TV t Sig Beta Collinearity Statistics Tolerance VIF -.092 927 243 4.522 000 762 1.312 051 132 2.267 025 653 1.531 253 038 358 6.700 000 771 1.297 F_CC 120 043 154 2.821 006 738 1.354 F_KN 083 040 120 2.109 037 685 1.460 F_VH 184 038 267 4.847 000 724 1.381 a Dependent Variable: F_CL BIỂU ĐỒ HISTOGRAM xiii BIỂU ĐỒ NORMAL P-P PLOT BIỂU ĐỒ SCATTER xiv PHỤ LỤC THỐNG KÊ MƠ TẢ Giới tính: GioiTinh Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Nam 72 60.0 60.0 60.0 Nữ 48 40.0 40.0 100.0 120 100.0 100.0 Total Độ tuổi DoTuoi Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Dưới 25 tuổi 18 15.0 15.0 15.0 Từ 25 đến 35 tuổi 41 34.2 34.2 49.2 Từ 35 đến 45 tuổi 47 39.2 39.2 88.3 Từ 45 trở lên 14 11.7 11.7 100.0 120 100.0 100.0 Total xv Loại hình tổ chức LoaiToChuc Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Nhà nước 52 43.3 43.3 43.3 Tư nhân 68 56.7 56.7 100.0 120 100.0 100.0 Total xvi Chức danh ChucDanh Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Nhân viên 93 77.5 77.5 77.5 Lãnh đạo 27 22.5 22.5 100.0 120 100.0 100.0 Total ... phát triển nhóm làm việc 15 1.2.4 Một số nội dung nhóm làm việc 18 1.3 Vai trò làm việc nhóm triển khai chiến lƣợc 19 1.3.1 Vai trò làm việc nhóm tổ chức 19 1.3.2 Vai trò làm việc. .. triển khai chiến lƣợc Khái luận nhóm làm việc Mục trình bày khái niệm phân loại nhóm làm việc, đặc điểm nhóm giai đoạn hình thành phát triển nhóm Vai trò làm việc nhóm triển khai chiến lược Vai. .. Điều với việc triển khai chiến lược tổ chức doanh nghiệp Nội dung chương giới thiệu vấn đề làm việc nhóm vai trò làm việc nhóm triển khai chiến lược bao gồm: khái luận triển khai chiến lược, khái
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò của làm việc nhóm trong triển khai chiến lược, Vai trò của làm việc nhóm trong triển khai chiến lược

Từ khóa liên quan