Đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của hàn quốc vào bắc ninh

129 32 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2019, 08:05

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐẨY MẠNH THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI CỦA HÀN QUỐC VÀO BẮC NINH Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế NGUYỄN VIẾT CƯỜNG Hà Nội - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐẨY MẠNH THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI CỦA HÀN QUỐC VÀO BẮC NINH Chuyên ngành : Kinh tế quốc tế Mã số: 8310106 HỌ TÊN HỌC VIÊN: NGUYỄN VIẾT CƯỜNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN: TS.NGUYỄN QUANG MINH Hà Nội - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng tơi hướng dẫn TS Nguyễn Quang Minh Các số liệu sử dụng để phân tích, nhận xét, đánh giá luận văn có nguồn gốc rõ ràng, công bố theo quy định ghi rõ phần tài liệu tham khảo Các nội dung nghiên cứu, kết luận văn tơi tự tìm hiểu, phân tích cách trung thực, khách quan, phù hợp với thực tiễn Việt Nam Các kết chưa công bố hình thức trước Trong luận văn, tơi sử dụng số nhận xét, đánh giá quan, tổ chức tác giả khác có trích dẫn thích nguồn gốc Nếu phát có gian lận tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm nội dung luận văn Hà Nội, Ngày 30 tháng năm 2018 NGUYỄN VIẾT CƯỜNG LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn cách hoàn chỉnh, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy, cô giáo Khoa Sau Đại học, trường Đại học Ngoại thương giảng dạy, giúp em trang bị tri thức tạo điều kiện tốt cho em suốt trình học tập nghiên cứu thực luận văn Thạc sĩ Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn tới Tiến sĩ Nguyễn Quang Minh tận tình trực tiếp hướng dẫn tạo điều kiện tốt cho em suốt thời gian thực luận văn Cuối cùng, em muốn gửi lời cảm ơn đến gia đình, anh chị bạn đồng nghiệp hỗ trợ cho nhiều suốt trình nghiên cứu thực đề tài luận văn Thạc sĩ cách hoàn chỉnh Em xin chân thành cảm ơn Hà Nội, ngày 30 tháng năm 2018 Học viên NGUYỄN VIẾT CƯỜNG MỤC LỤC CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 1.1 Tổng quan đầu tư trực tiếp nước 1.1.1 Khái niệm đầu tư trực tiếp nước 1.1.2 Đặc điểm đầu tư trực tiếp nước 1.1.3 Vai trò đầu tư trực tiếp nước .9 1.1.4 Các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngồi 13 1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến thu hút đầu tư trực tiếp nước vào địa phương 16 1.2.1 Môi trường quốc tế 16 1.2.1.1 Tình hình Kinh tế - Chính trị - Xã hội giới 16 1.2.1.2 Xu hướng dòng vốn đầu tư trực tiếp nước giới 17 1.2.1.3 Chiến lược kinh doanh nhà đầu tư 18 1.2.2 Môi trường đầu tư Quốc gia tiếp nhận đầu tư 18 1.2.2.1 gia Chính sách thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước Quốc 18 1.2.2.2 Tình hình hội nhập quốc gia 20 1.2.2.3 Mơi trường Chính trị - Xã hội 20 1.2.2.4 Sự ổn định môi trường kinh tế vĩ mô 21 1.2.2.5 Hệ thống pháp luật đồng hoàn thiện, máy quản lý nhà nước có hiệu 21 1.2.3 Môi trường đầu tư địa phương thu hút vốn đầu tư 22 1.2.3.1 Điều kiện tự nhiên 22 1.2.3.2 Hệ thống sở hạ tầng 22 1.2.3.3 Chính sách thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước địa phương 23 1.2.3.4 1.3 Chỉ số lực cạnh tranh địa phương 23 Các tiêu đánh giá việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước 25 1.3.1 Chỉ tiêu liên quan đến quy mô cấu đầu tư 25 1.3.1.1 Quy mô đầu tư số dự án đầu tư 25 1.3.1.2 Cơ cấu đầu tư 26 1.3.2 Chỉ tiêu liên quan đến kết thực 26 CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI CỦA HÀN QUỐC VÀO BẮC NINH 27 2.1 Tiềm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước Hàn Quốc vào Bắc Ninh 27 2.1.1 Mối quan hệ hợp tác Việt Nam-Hàn quốc 27 2.1.2 Chiến lược đầu tư Hàn quốc Việt Nam 28 2.1.3 Giới thiệu tỉnh Bắc Ninh .31 2.1.3.1 Điều kiện tự nhiên 31 2.1.3.2 Tình hình xã hội 32 2.1.3.3 Tình hình phát triển kinh tế 34 2.1.4 Môi trường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi nói chung vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi Hàn quốc nói riêng Bắc Ninh 37 2.1.4.1 Chính sách thu hút FDI Bắc Ninh 37 2.1.4.2 Cơ sở hạ tầng Bắc Ninh 39 2.1.4.3 Chỉ số lực cạnh tranh cấp tỉnh Bắc Ninh 45 2.1.5 2.2 Xu hướng vận động dòng vốn FDI Hàn quốc vào Bắc Ninh .48 Phân tích tình hình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước Hàn quốc vào Bắc Ninh 49 2.2.1 Quy mô đầu tư số dự án đầu tư 49 2.2.2 Cơ cấu đầu tư .53 2.2.3 Các hình thức đầu tư 54 2.2.4 Trình độ công nghệ quản lý 55 2.2.5 Đóng góp dự án FDI Hàn quốc tỉnh 56 2.2.5.1 tỉnh Góp phần thúc đẩy tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 56 2.2.5.2 Góp phần chuyển dịch cấu kinh tế ngành, thúc đẩy tăng trưởng sản xuất công nghiệp 57 2.2.5.3 Góp phần tăng kim ngạch xuất 59 2.2.5.4 Góp phần giải việc làm cho người lao động nước nói chung địa bàn tỉnh nói riêng 61 2.2.5.5 2.2.6 2.3 Góp phần tăng thu ngân sách nhà nước 62 Hoạt động số dự án điển hình .63 2.2.6.1 Dự án Samsung điện tử (Samsung Electronics Việt Nam) 64 2.2.6.2 Dự án Samsung Display Việt Nam 65 Đánh giá chung tình hình 67 2.3.1 Những kết đạt 67 2.3.2 Những vấn đề tồn đọng nguyên nhân 68 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM ĐẨY MẠNH THU HÚT VỒN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI CỦA HÀN QUỐC VÀO BẮC NINH TRONG THỜI GIAN TỚI 71 3.1 Kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước số địa phương 71 3.1.1 Kinh nghiệm thu hút FDI Thành phố Hồ Chí Minh 71 3.1.2 Kinh nghiệm thu hút FDI tỉnh Bình Dương .72 3.1.3 3.2 Kinh nghiệm thu hút FDI tỉnh Đồng Nai .73 Mục tiêu định hướng thu hút Đầu tư trực tiếp nước Bắc Ninh đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 74 3.2.1 Quan điểm Mục tiêu phát triển Kinh tế-Xã hội Bắc Ninh đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 74 3.2.2 Mục tiêu định hướng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước Hàn quốc Bắc Ninh đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 75 3.3 Những thuận lợi khó khăn thu hút FDI từ Hàn Quốc vào Bắc Ninh 76 3.4 Giải pháp đề xuất Tỉnh để đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước từ Hàn quốc vào Bắc Ninh 78 3.4.1 Tiếp tục cải cách thủ tục hành nâng cao hiệu máy quản lý .78 3.4.2 Thực chiến lược khuyến khích đầu tư .80 3.4.3 Tăng cường công tác quy hoạch phát triển sở hạ tầng 80 3.4.4 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 81 3.4.5 Tăng cường nâng cao chất lượng công tác xúc tiến đầu tư 82 3.4.6 Quản lý giám sát, hỗ trợ dự án trước sau cấp phép 85 3.5 Một số kiến nghị Nhà nước 87 3.5.1 Hoàn thiện pháp luật đầu tư 87 3.5.2 Nâng cao hiệu quản lý Nhà nước Đầu tư trực tiếp nước 88 3.5.3 Một số kiến nghị khác 89 KẾT LUẬN 91 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO i PHỤ LỤC i i DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Giải thích STT Tên Viết tắt Tiếng Việt Tiếng Anh Foreign Direct Investment FDI Đầu tư trực tiếp nước NĐT Nhà đầu tư KCN Khu cơng nghiệp TTNN Trực tiếp nước ngồi DN Doanh nghiệp ĐTTTNN Đầu tư trực tiếp nước ngồi CNTT Cơng nghệ thơng tin ĐTNN Đầu tư nước PCI 10 TNDN 11 CNH-HĐH 12 KCX 13 RGDP 14 CNĐT Chứng nhận đầu tư 15 UBND Ủy ban nhân dân 16 NH-TCTD Ngân hàng-Tổ chức tín dụng 17 QTDND Quỹ tín dụng nhân dân 18 BVĐK Bệnh viện đa khoa 19 NHTMCP 20 NHCSXH Ngân hàng sách xã hội 21 DNLD Doanh nghiệp liên doanh Chỉ số lực cạnh tranh Provincial cấp tỉnh Competitiveness Index Thu nhập doanh nghiệp Cơng nghiệp hóa-Hiện đại hóa Khu chế xuất Tổng sản phẩm nội địa Regional gross domestic Địa phương product Ngân hàng thương mại cổ phần ii 22 SXCN 23 BCC 24 BOT 25 BTO 26 BT Sản xuất công nghiệp Hợp đồng hợp tác kinh Business Cooperation doanh Contract Xây dựng-Kinh doanh- Build-Operate-Transfer Chuyển giao Xây dựng-Chuyển giao-Kinh Build-Transfer-Operate doanh Xây dựng-Chuyển giao Build-Transfer viii 40 Báo Hải quan,Samsung ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam,tại địa http://www.baohaiquan.vn/Pages/Samsung-anh-huong-the-nao-den-nenkinh-te-Viet-Nam.aspx, truy cập ngày 01/2/2018 41 Báo Bắc Ninh, doanh nghiệp Hàn quốc tạo việc làm cho 200 nghìn lao động, địa http://baobacninh.com.vn/news_detail/100306/cac-doanhnghiep-han-quoc-tao-viec-lam-cho-200-nghin-lao-dong.html, truy cập ngày 01/2/2018 42 Báo đầu tư,Gần 10 năm Việt Nam, Samsung nộp thuế bao nhiêu? ,http://baodautu.vn/gan-10-nam-o-viet-nam-samsung-nop-thue-duoc-baonhieu-d72190.html, truy cập ngày 01/2/2018 43 Báo phủ, Bắc Ninh: giải pháp tăng hiệu thu hút FDI, địa http://arid.gov.vn/tin-tuc/bac-ninh-7-giai-phap-tang-hieu-qua-thu-hut-fdi eff3cbce_2926/, truy cập ngày 02/2/2018 44 Báo mới, Thủ tục đầu tư chồng chéo luật, địa https://baomoi.com/thu-tuc-dau-tu-con-chong-cheo-giua-cac luat/c/20485881.epi, truy cập ngày 03/2/2018 45 Trang tin Chính phủ, Luật đầu tư sửa đổi 2014-sản phẩm đổi toàn diện đột phá thể chế, mở mơi trường đầu tư thơng thống, địa http://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/nghien-cuu-trao-doi.aspx?ItemID=1757, truy cập ngày 03/2/2018 i PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI CỦA TỈNH BẮC NINH ĐẾN NẮM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030  Về kinh tế - Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân thời kỳ 2011 - 2030 đạt khoảng 10,5%, giai đoạn đến 2015 13%/năm; giai đoạn 2016 - 2020 11,5%/năm; giai đoạn 2021 - 2030 9,0%/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2011 - 2030 chiếm 33 - 35% GDP - Đến năm 2020: GDP bình quân đầu người đạt 146,2 triệu đồng (khoảng 6.560 USD); tỷ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp cấu GDP tương ứng chiếm 73,2%, 23,0%, 3,8%; tổng kim ngạch xuất đạt khoảng 20 tỷ USD; thu ngân sách địa bàn tỉnh tăng bình quân khoảng 12% - Định hướng đến năm 2030: GDP bình quân đầu người đạt 346,7 triệu đồng (khoảng 14.450 USD); tỷ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp cấu GDP tương ứng chiếm 58,2%, 40,0%, 1,8% Tổng kim ngạch xuất đạt khoảng 30 tỷ USD; thu ngân sách nhà nước địa bàn tăng bình quân khoảng 10%  Về xã hội - Đến năm 2020: Quy mô dân số khoảng 1,21 triệu người; giảm tỷ lệ thất nghiệp thành thị xuống 2,5%; tỷ lệ thị hóa đạt 44,2%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 83%; tỷ lệ bác sỹ 26 giường bệnh/vạn dân; tỷ lệ trẻ em tuổi bị suy dinh dưỡng 13%; khơng hộ nghèo; tuổi thọ trung bình đạt 80 tuổi Hạ tầng viễn thông phát triển đại đồng bộ, mật độ thuê bao Internet đạt tối thiểu 48 - 50% - Định hướng đến năm 2030: Quy mô dân số đạt khoảng 1,44 triệu người; tỷ lệ đô thị hóa đạt 59,6%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 95%; giảm tỷ lệ trẻ em tuổi suy dinh dưỡng xuống 5% Hiện đại hóa mạng lưới điện đảm bảo vận hành hiệu quả, an toàn (100% hệ thống cáp dẫn điện khu vực đô thị trung tâm thị trấn huyện ngầm hóa) Mật độ thuê bao Internet đạt 80% Hệ thống cấp ii thoát nước đồng bộ, đại đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho khu vực đô thị nông thôn  Về mơi trường - Bảo đảm hài hòa phát triển kinh tế bảo vệ môi trường Bảo vệ, khai thác sử dụng hợp lý, hiệu nguồn tài nguyên, cảnh quan thiên nhiên khơng gian thị, văn hóa, du lịch, cơng nghiệp, nông nghiệp sinh thái theo hướng phát triển bền vững, xanh, sạch, đẹp; giải tình trạng nhiễm làng nghề, hình thành vành đai xanh, khu vực đô thị - Đến năm 2020: 100% dân số đô thị 95% dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh; xây dựng hoàn chỉnh hệ thống xử lý rác thải, chất thải (gồm chất thải rắn, nước thải không khí), đảm bảo 100% thị, khu cơng nghiệp, cụm cơng nghiệp làng nghề truyền thống có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn; 100% rác thải y tế thu gom, xử lý iii PHỤ LỤC 2: ĐỊNH HƯỚNG THU HÚT ĐẦU TƯ CỦA BẮC NINH ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 Định hướng ngành, lĩnh vực ưu tiên 1.1 Công nghiệp điện tử Công nghiệp điện tử ngành có tiềm phát triển lớn giữ vị trí then chốt kinh tế đại Sản xuất sản phẩm điện tử lĩnh vực chủ đạo công nghiệp tỉnh Bắc Ninh với 132 dự án (chiếm 20% tổng số dự án ngành công nghiệp chế biến chế tạo) với gần 62 nghìn tỷ đồng (chiếm 53% tổng số vốn đầu tư ngành công nghiệp chế biến, chế tạo) Lĩnh vực sản xuất sản phẩm điện tử có gia tăng nhanh chóng chiếm vai trò chủ đạo công nghiệp tỉnh Theo quy hoạch phát triển ngành công nghiệp tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2025, Bắc Ninh liên kết với Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp điện tử lớn nước Để hướng tới mục tiêu này, lĩnh vực công nghiệp điện tử, Bắc Ninh giành ưu tiên thu hút dự án đầu tư sản xuất sản phẩm điện tử phục vụ nhu cầu thị trường nước xuất khẩu, hướng tới sản phẩm chủ lực: Điện thoại di động, máy tính bảng, máy chủ (server), máy tính xách tay, máy tính để bàn, linh kiện thiết bị máy tính; Máy ảnh, máy quay camera; Các sản phẩm điện tử văn phòng; Các sản phẩm điện tử gia dụng cao cấp,… 1.2 Công nghiệp hỗ trợ Công nghiệp hỗ trợ (CNHT) công nghiệp sản xuất chi tiết, phận trung gian để lắp ráp thành sản phẩm hồn chỉnh cơng nghiệp chế tác Nhìn chung ngành CNHT Việt Nam nói chung Bắc Ninh yếu Tỷ lệ nguyên liệu, phụ tùng, linh kiện sản phẩm phải nhập từ 70% đến 80%, chí số sản phẩm CNHT thị trường nước sản xuất nguyên liệu phụ tùng nhỏ để sản xuất sản phẩm phải nhập khẩu, tỷ lệ nội địa hóa thấp, giá trị gia tăng tạo thấp tổng giá trị hàng hóa xuất CNHT yếu trực tiếp ảnh hưởng xấu đến hoạt động iv đầu tư bao gồm vốn đầu tư nước vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, sức cạnh tranh sản xuất giảm sút, sản xuất mang nặng tính gia cơng lắp ráp, nhập phần lớn đầu vào (từ nguyên, nhiên, vật liệu, phụ tùng máy móc, linh kiện,…) cho sản xuất nước Bắc Ninh thực sách ưu tiên thu hút vốn đầu tư vào dự án sản xuất sản phẩm CNHT theo Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 1483/QĐ-TTg ngày 26/8/2011 Thủ tướng Chính phủ Chú trọng thu hút dự án đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp điện tử, công nghiệp hỗ trợ cho mạng lưới sản xuất có tập đồn đa quốc gia có mặt Bắc Ninh như: Samsung, Nokia, Canon Hạn chế thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ sản xuất vật liệu phục vụ công nghiệp chế tạo như: sản xuất thép, hạt nhựa, 1.3 Phát triển ngành thương mại, dịch vụ, du lịch Hiện nay, ngành dịch vụ đóng góp khoảng 60% GDP giới Ở nước thuộc nhóm nước cơng nghiệp phát triển G7, OECD tỷ trọng ngành dịch vụ GDP lên đến 70% Xu hướng phát triển chung kinh tế tỷ trọng ngành dịch vụ tăng dần theo cấp độ phát triển Ở nước phát triển trải qua hai giai đoạn: giai đoạn tập trung ưu tiên phát triển ngành công nghiệp sản xuất, chế biến chế tạo song song với ngành dịch vụ truyền thống, giai đoạn chuyển dần định hướng ưu tiên sang ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao, ngành dịch vụ tri thức Để hướng tới kinh tế tăng trưởng chất lượng cao bền vững, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục khuyến khích thu hút đầu tư vào lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch sau: - Khuyến khích vốn ĐTNN vào số ngành, lĩnh vực dịch vụ có lợi thế, có hàm lượng tri thức cao số lĩnh vực dịch vụ chọn lọc bao gồm: tài ngân hàng, bảo hiểm, nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, nghiên cứu phát triển (R&D), dịch vụtư vấn dự án xây dựng sở hạ tầng giao thông đòi hỏi kỹ thuật v đại, phức tạp; lĩnh vực dịch vụ xã hội hóa như: y tế, giáo dục đào tạo, sản xuất cung cấp nước sinh hoạt; số dự án phát triển khu du lịch trọng điểm tỉnh - Khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước đầu tư phát triển hoàn thiện ngành dịch vụ truyền thống: vận tải, thương mại, nhà hàng khách sạn, dịch vụ du lịch, đưa Bắc Ninh trở thành trung tâm du lịch văn hóa tâm linh lớn nước, 1.4 Phát triển sở hạ tầng Trong thu hút đầu tư, sở hạ tầng phát triển điều kiện hấp dẫn để thu hút mạnh mẽ vốn đầu tư vào tỉnh Trong điều kiện vốn ngân sách hạn hẹp, cần có sách đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư vào lĩnh vực thơng qua việc đa dạng hóa hình thức đầu tư: BOT, BT, BTO, PPP…Thực tế cho thấy có số dự án đầu tư hạ tầng từ nguồn vốn ngân sách nhà đầu tư tư nhân thực đạt hiệu tốt: dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp tỉnh nhà đầu tư tư nhân thực hiện, số dự án BT địa bàn tỉnh Trong giai đoạn 2013-2020, tỉnh Bắc Ninh chủ trương tiếp tục khuyến khích thu hút nguồn lực đầu tư ưu tiên cho phát triển sở hạ tầng, bao gồm: - Tăng cường thu hút đầu tư xây dựng cơng trình văn hóa, du lịch vui chơi giải trí trọng tâm cơng trình văn hóa gắn với du lịch lễ hội, tâm linh - Tập trung xây dựng cơng trình trường học, bệnh viện, sở khám chữa bệnh, nước sinh hoạt cơng trình xử lý chất thải thị, chất thải y tế chất thải công nghiệp, xử lý nước thải - Tiếp tục xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu đô thị thương mại-dịch vụ Tăng cường phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm cơng nghiệp cơng trình hạ tầng viễn thông, thông tin liên lạc, hệ thống truyền tải cung cấp điện - Nâng cấp mở rộng tuyến đường tỉnh lộ, huyện lộ vi Định hướng lựa chọn đối tác: Trong thời gian tới, tỉnh Bắc Ninh lựa chọn số tiêu chí đối tác việc thu hút đầu tư sau: - Đối tác có khả đem theo cơng nghệ tiên tiến, công nghệ cao, hệ thống quản lý đại, tạo tác động lan toả tích cực tới phát triển khu vực kinh tế nước; góp phần xây dựng hình thành ngành cơng nghiệp mũi nhọn theo định hướng tỉnh; - Đối tác có lực tài lớn, có bề dầy kinh nghiệm, có khả đầu tư ổn định, lâu dài 2.1 Đối tác thu hút vốn đầu tư nước - Đối với dự án, ưu tiên quyền phát triển thực dự án cho nhà đầu tư nước - Ưu tiên trước tập đoàn, tổng cơng ty đóng địa bàn tỉnh doanh nghiệp vừa nhỏ địa bàn tỉnh muốn đầu tư dự án tỉnh, sau đến nhà đầu tư khác tỉnh dự án tương tự 2.2 Đối tác thu hút vốn đầu tư nước - Các tập đoàn đa quốc gia (TNCs) hàng đầu giới Chú trọng thiết lập quan hệ kêu gọi đầu tư từ 500 TNCs hàng đầu giới Các doanh nghiệp vừa nhỏ (SMEs) đến từ kinh tế phát triển: Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc,… - Đối tác trọng tâm theo quốc gia, vùng lãnh thổ: Nhật Bản, Hàn Quốc nhà đầu tư đến từ nước có kinh tế phát triển, nước sở hữu công nghệ nguồn thuộc nhóm G7 bao gồm: Mỹ, Canada, Pháp, Đức, Ý, Anh, nước có kinh tế như: Ấn Độ, Nga, Brazil,… Định hướng thu hút đầu tư công nghệ Trong thời gian tới, tỉnh Bắc Ninh ưu tiên thu hút dự án đầu tư sử dụng công nghệ cao, công nghệ đại, tiên tiến, thân thiện với môi trường Để giới hạn vii ô nhiễm môi trường, sử dụng tiết kiệm đất, sử dụng lao động chất lượng cao, lao động phổ thông, thời gian tới, tỉnh lựa chọn dự án sử dụng công nghệ theo định hướng: - Giành ưu tiên cao cho phát triển công nghiệp sản xuất sản phẩm có hàm lượng cơng nghệ cao, tập trung phát triển thu hút đầu tư vào ngành, sản phẩm có hàm lượng cơng nghệ giá trị gia tăng cao Các dự án thu hút đầu tư đặt yếu tố công nghệ cao tiêu chí thu hút hàng đầu, với thực chế sách ưu đãi cao loại dự án quy định pháp luật công nghệ cao - Ưu tiên thu hút dự án đầu tư sử dụng công nghệ cao, dự án sản xuất sản phẩm công nghệ cao theo Quyết định số 49/2010/QĐ-TTg ngày 19/7/2010 việc phê duyệt Danh mục CNC ưu tiên đầu tư phát triển Danh mục sản phẩm CNC khuyến khích phát triển - Ưu tiến thu hút dự án đầu tư sử dụng công nghệ thuộc danh mục cơng nghệ khuyến khích chuyển giao (Phụ lục I Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Chuyển giao công nghệ) Định hướng hiệu kinh tế xã hội dự án đầu tư: Lợi ích kinh tế xã hội dự án chênh lệch lợi ích mà kinh tế - xã hội thu so với chi phí để thực dự án Thơng thường, nhà đầu tư quan tâm đến lợi nhuận dự án dựa phân tích hiệu tài Tuy nhiên, góc độ quản lý nhà nước, mục tiêu quan trọng thu hút đầu tư mục tiêu đem lại hiệu lợi ích kinh tế xã hội Trong thời gian tới, công tác thu hút vốn đầu tư cần trọng vào hiệu kinh tế xã hội dự án đầu tư Việc đánh giá hiệu kinh tế - xã hội dự án đầu tư thực dựa tiêu chí sau: - Thứ nhất, nâng cao mức sống người dân, thể trực tiếp qua mức thu nhập người lao động làm việc dự án cải thiện theo hướng viii cao mức thu nhập bình quân đầu người Đồng thời dự án đầu tư phải đem lại tác động lan tỏa tích cực khu vực lân cận: hình thành dịch vụ, tạo công ăn việc làm gián tiếp cho nhân dân vùng dự án…góp phần vào cơng xóa đói giảm nghèo - Thứ hai, tiêu chí phân phối nguồn lực đầu tư vùng, miền nhằm đảm bảo cân đối cấu đầu tư vùng khó khăn vùng có lợi so sánh, đảm bảo rút ngắn khoảng cách giàu nghèo, thu hẹp chênh lệch phát triển kinh tế khu vực, đảm bảo cơng xã hội Vì vậy, thời gian tới, cần hướng dự án đầu tư vào địa bàn khó khăn tỉnh khu vực Nam Đuống (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài) - Thứ ba, tiêu chí tạo giá trị gia tăng cao, tăng thu ngân sách, tạo nhiều công ăn việc làm cho người lao động - Thứ tư, tiêu chí bảo vệ mơi trường, dự án đầu tư theo hướng sử dụng diện tích đất, có suất đầu tư lớn, sử dụng công nghệ tại, thân thiện với mơi trường, có biện pháp hữu hiệu để bảo vệ môi trường sinh thái - Thứ năm, tiêu chí tạo tác động lan tỏa tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội nói chung như: tạo hội hợp tác gia tăng tính cạnh tranh dẫn tới xu hướng ngày nâng cao chất lượng hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh khu vực nước, thúc đẩy ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh, thúc đẩy chuyển giao công nghệ khu vực ĐTTN ĐTNN, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng,… - Thứ sáu, tiêu chí đảm bảo củng cố giữ vững an ninh quốc phòng trật tự an toàn xã hội Sự gia tăng đầu tư, phát triển kinh tế kéo theo nhiều vấn đề phức tạp an ninh, quốc phòng trật tự an toàn xã hội Thẩm tra kỹ trước cấp phép đầu tư dự án đầu tư có địa điểm thực nằm vị trí nhạy cảm Kiên khơng cấp phép cho dự án có địa điểm đầu tư có ý nghĩa phòng thủ liên quan trực tiếp đến vấn đề an ninh quốc phòng tỉnh ix - Thứ bảy, tiêu chí cam kết nhà đầu tư việc tích cực tham gia vào việc giải vấn đề xã hội, nhân đạo, từ thiện như: vấn đề giải nhà cho cơng nhân, trích lợi nhuận để ủng hộ quỹ từ thiện, hoạt động xã hội nhân đạo, từ thiện tỉnh, quan tâm đến đời sống vật chất tinh thần người lao động,… Định hướng địa bàn thu hút đầu tư Trong năm tới, cần có biện pháp tăng cường thu hút đầu tư vào khu vực Bắc sơng Đuống để đảm bảo cân đối hài hòa phát triển kinh tế với khu vực Nam sông Đuống Các dự án đầu tư vào khu vực Bắc sông Đuống khu vực Nam sông Đuống phải đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển không gian vùng chức vùng quy định Quyết định số 60/2013/QĐ-UBND ngày 08/02/2013 UBND tỉnh Bắc Ninh việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 - Khu vực Bắc sông Đuống: Ưu tiên thu hút dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp tập trung địa bàn hai huyện Yên Phong, Quế Võ; Các dự án thuộc lĩnh vực phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ, du lịch tập trung thành phố Bắc Ninh, huyện Tiên Du thị xã Từ Sơn - Khu vực Nam sông Đuống: Ưu tiên thu hút đầu tư dự án công nghiệp chế tạo, chế biến, thương mại, dịch vụ vào địa bàn huyện Thuận Thành, dự án nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, phát triển sở hạ tầng vào địa bàn hai huyện Gia Bình Lương Tài - Trong khu, cụm cơng nghiệp: dự án đầu tư thuộc lĩnh vực sản xuất, công nghiệp chế biến, chế tạo tập trung khu, cụm công nghiệp phù hợp với quy hoạch khu, cụm công nghiệp Kiên không cấp dời cho dự án đầu tư thuộc lĩnh vực sản xuất nằm ngồi khu, cụm cơng nghiệp - Ngồi khu, cụm công nghiệp tập trung: dự án đầu tư thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch, phát triển đô thị x PHỤ LỤC 3: MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA BẮC NINH ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030  Mục tiêu tổng quát Phát triển nhân lực tỉnh Bắc Ninh đủ số lượng, đảm bảo chất lượng có cấu hợp lý, cấu ngành nghề phù hợp, có trình độ chun mơn cao, có phẩm chất, nhân cách, lực nghề nghiệp, thành thạo kỹ năng, tác phong chuyên nghiệp, động, sáng tạo, đưa nhân lực trở thành lợi quan trọng việc thực thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh công nghiệp thành phố trực thuộc Trung ương tương lai  Mục tiêu cụ thể  Giai đoạn đến năm 2020 - Đến năm 2020, dự báo tổng lao động kinh tế địa bàn tỉnh Bắc Ninh khoảng 906 nghìn người, lao động địa phương 674 nghìn người Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 80-83%, tỷ lệ lao động qua đào tạo giáo dục nghề nghiệp 60% - Cơ cấu lao động toàn tỉnh thay đổi theo hướng nâng cao tỉ lệ lao động ngành công nghiệp, dịch vụ xây dựng, giảm lao động nông nghiệp Trong đó, cấu lao động ngành cơng nghiệp xây dựng chiếm 57,2%; khu vực dịch vụ chiếm 25,7%; ngành nông lâm thuỷ sản chiếm khoảng 17,1% - Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chiếm khoảng 20-30% lao động đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội hội nhập kinh tế quốc tế  Giai đoạn 2021-2030 Tổng lao động kinh tế khoảng 1.065 nghìn người, lao động địa phương 706 nghìn người Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 90-95%, tỷ lệ lao động qua đào tạo giáo dục nghề nghiệp 65%-70% Cơ cấu lao động ngành công nghiệp xây dựng chiếm 53,6%; khu vực dịch vụ chiếm 34,0%; ngành nông lâm thuỷ sản chiếm khoảng 12,4% xi PHỤ LỤC 4: DANH MỤC LĨNH VỰC ĐẶC BIỆT KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ VÀ KHƠNG KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ A LĨNH VỰC KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ: I Sản xuất sản phẩm công nghệ cao, công nghiệp điện tử, cơng nghệ thơng tin; khí chế tạo Sản xuất thiết bị y tế công nghệ phân tích cơng nghệ chiết xuất y học; dụng cụ chỉnh hình, xe, dụng cụ chuyên dùng cho người tàn tật Sản xuất máy tính, thiết bị thông tin, viễn thông, internet sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm Sản xuất chất bán dẫn linh kiện điện tử kỹ thuật cao; sản xuất sản phẩm phần mềm, nội dung thông tin số; cung cấp dịch vụ phần mềm, nghiên cứu công nghệ thông tin, đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin II Sử dụng công nghệ cao, kỹ thuật đại; bảo vệ môi trường sinh thái; nghiên cứu, phát triển ươm tạo công nghệ cao Ứng dụng công nghệ cao, công nghệ chưa sử dụng Việt Nam; ứng dụng công nghệ sinh học Xử lý ô nhiễm bảo vệ môi trýờng; sản xuất thiết bị xử lý ô nhiễm môi trýờng, thiết bị quan trắc phân tích mơi trường Thu gom, xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn; tái chế, tái sử dụng chất thải Nghiên cứu, phát triển ươm tạo công nghệ cao III Xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng dự án quan trọng Đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị dự án quan trọng IV Phát triển nghiệp giáo dục, đào tạo, y tế, thể dục thể thao xii Đầu tư xây dựng sở cai nghiện ma túy, cai nghiện thuốc 10 Đầu tư thành lập sở thực vệ sinh phòng chống dịch bệnh 11 Đầu tư thành lập trung tâm lão khoa, hoạt động cứu trợ tập trung, chăm sóc ngýời tàn tật, trẻ mồ cơi 12 Đầu tư xây dựng: trung tâm đào tạo, huấn luyện thể thao thành tích cao đào tạo, huấn luyện thể thao cho người tàn tật; xây dựng sở thể thao có thiết bị, phương tiện luyện tập thi đấu đáp ứng yêu cầu tổ chức giải đấu quốc tế V Những lĩnh vực sản xuất dịch vụ khác 13 Đầu tư vào nghiên cứu phát triển (R&D) 14 Đầu tư xây dựng chung cư cho công nhân làm việc khu công nghiệp; đầu tư xây dựng ký túc xá sinh viên xây dựng nhà cho đối tượng sách xã hội VI Các lĩnh vực khác thuộc diện đặc biệt khuyến khích đầu tư theo quy định chung Chính phủ B LĨNH VỰC KHƠNG KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ Sản xuất kim loại: sắt, thép, đồng… trừ dự án đầu tý làng nghề truyền thống; Sản xuất vật liệu xây dựng (xi măng, sắt, thép, gạch, sứ vệ sinh, bê tông đúc sẵn ); Sản xuất giấy sản phẩm từ giấy; trừ dự án đầu tý làng nghề truyền thống; Sản xuất hoá chất sản phẩm hoá chất; Sản xuất, chế biến thực phẩm, thức ăn gia súc gia cầm; Dệt may sản phẩm dệt may; in nhuộm hoàn tất; Khai thác tài nguyên (khai thác cát); xiii Các lĩnh vực khác thuộc diện khơng khuyến khích đầu tư theo quy định chung Chính phủ NGUYỄN VIẾT CƯỜNG * ĐẨY MẠNH THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI CỦA HÀN QUỐC VÀO BẮC NINH * 2018 xiv ... VỀ THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI CỦA HÀN QUỐC VÀO BẮC NINH CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM ĐẨY MẠNH THU HÚT VỒN ĐẦU TƯ... 26 CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGỒI CỦA HÀN QUỐC VÀO BẮC NINH 27 2.1 Tiềm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước Hàn Quốc vào Bắc Ninh 27 2.1.1... PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM ĐẨY MẠNH THU HÚT VỒN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI CỦA HÀN QUỐC VÀO BẮC NINH TRONG THỜI GIAN TỚI 71 3.1 Kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước số địa phương
- Xem thêm -

Xem thêm: Đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của hàn quốc vào bắc ninh, Đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của hàn quốc vào bắc ninh