ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TRONG QUẢN LÝ HÀNG LƯU KHO CỦA CÔNG TY HONDA VIỆT NAM BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ABC

94 66 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2019, 21:58

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TRONG QUẢN LÝ HÀNG LƯU KHO CỦA CÔNG TY HONDA VIỆT NAM BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ABC Ngành: Kinh tế học Chuyên Ngành: Kinh tế quốc tế Mã Số: 8310106 Họ tên học viên: Nguyễn Anh Tú Người hướng dẫn: TS Lý Hoàng Phú Hà Nội, năm 2018 i MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN iii LỜI CẢM ƠN iv DANH MỤC BẢNG v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vii TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN viii LỜI MỞ ĐẦU Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ LƯU KHO TRONG CHUỖI CUNG ỨNG VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ABC 1.1 Lý thuyết chuỗi cung ứng quản lý lưu kho chuỗi cung ứng 1.1.1 Chuỗi cung ứng .6 1.1.2 Hoạt động quản lý lưu kho chuỗi cung ứng 12 1.2 Phương pháp phân tích ABC cổ điển phương pháp mở rộng 21 1.2.1 Tổng quan phương pháp ABC cổ điển 21 1.2.2 Phương pháp ABC mở rộng với AHP 23 1.3 Đánh giá hiệu hoạt động quản lý lưu kho 24 1.3.1 Sử dụng phương pháp phân tích ABC cổ điển mở rộng 24 1.3.2 Sử dụng phương pháp phân tích thơng thường 25 Chương 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ HÀNG LƯU KHO CỦA CÔNG TY HONDA VIỆT NAM BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ABC 28 2.1 Giới thiệu công ty Honda Việt Nam 28 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Honda Việt Nam 28 2.1.2 Cơ cấu tổ chức .29 2.1.3 Sản phẩm kinh doanh 31 2.1.4 Kết kinh doanh .33 2.2 Thực trạng quản lý lưu kho công ty Honda Việt Nam .35 ii 2.2.1 Nam Khái quát hoạt động quản lý lưu kho công ty Honda Việt 35 2.2.2 Thực trạng hoạt động quản lý lưu kho thành phẩm công ty Honda Việt Nam .37 2.3 Đánh giá hiệu hoạt động quản lý hàng lưu kho phương pháp phân tích ABC 46 2.3.1 lưu kho Xây dựng mơ hình đánh giá hiệu hoạt động quản lý hàng 46 2.3.2 Đánh giá hiệu hoạt động quản lý hàng lưu kho theo phương pháp phân tích ABC cổ điển 57 2.3.3 Đánh giá hiệu hoạt động quản lý hàng lưu kho theo phương pháp phân tích ABC mở rộng 59 Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ HÀNG LƯU KHO CỦA CÔNG TY HONDA VIỆT NAM 61 3.1 Dự báo thị trường xe máy tới năm 2030 61 3.1.1 Dự báo thị trường xe máy giới tới năm 2030 61 3.1.2 Dự báo thị trường xe máy Việt Nam tới năm 2030 .64 3.2 Định hướng kinh doanh Honda Việt Nam tầm nhìn 2030 .67 3.2.1 Định hướng chung 67 3.2.2 Định hướng Honda Việt Nam hoạt động quản lý lưu kho 69 3.3 Khuyến nghị với công ty Honda Việt Nam quan nhà nước 70 3.3.1 Khuyến nghị với công ty Honda Việt Nam 70 3.3.2 Khuyến nghị với quan nhà nước .78 KẾT LUẬN 80 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 PHỤ LỤC 83 iii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng cá nhân tơi Các số liệu sử dụng phân tích luận văn có nguồn gốc rõ ràng, công bố theo quy định Các kết nghiên cứu luận văn tơi tự tìm hiểu, phân tích cách trung thực, khách quan phù hợp với thực tiễn Việt Nam Các kết đưa cơng trình chưa cơng bố nghiên cứu khác Hà Nội, ngày 28 tháng năm 2018 Tác giả luận văn NGUYỄN ANH TÚ iv LỜI CẢM ƠN Tôi xin trân trọng cảm ơn thầy cô giáo khoa Sau đại học truyền đạt kiến thức nâng cao cho tơi suốt q trình học tập trường đại học Ngoại Thương Hà Nội đặc biệt giúp đỡ tạo điều kiện tốt TS Lý Hồng Phú tồn q trình tơi thực luận văn Đặc biệt, xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến cơng ty Honda Việt Nam nơi mà tơi có điều kiện trao đổi, khảo sát nghiên cứu nhiều liệu lĩnh vực có liên quan để hồn thành nghiên cứu đề tài Tuy nhiên, thời gian nghiên cứu kinh nghiệm thân hạn chế nên không tránh khỏi thiếu sót nghiên cứu Rất mong q thầy cho ý kiến đóng góp để luận văn hồn chỉnh sát thực Tôi xin chân thành cảm ơn v DANH MỤC BẢNG Thứ tự Nội dung Trang Bảng 1.1 So sánh thuật tính chất hậu cần chuỗi cung ứng Bảng 2.1 Cơ cấu tài sản hàng lưu kho công ty Honda Việt Nam ba năm 2015-2016-2017 35 Bảng 2.2 Tình hình lưu kho theo mẫu xe tính tới tháng 12 năm 2017 công ty Honda Việt Nam 44 Bảng 2.3 Lợi nhuận theo đơn vị so sánh dòng xe máy Honda 47 Bảng 2.4 Phân nhóm sản phẩm theo ABC theo tiêu chí lợi nhuận 48 Bảng 2.5 Kết khảo sát đánh giá 52 Bảng 2.6 Ma trận hệ số đánh giá tương quan tiêu chí cơng ty Honda Việt Nam 52 Bảng 2.7 Kết ma trận biến đổi véc-tơ trọng số 53 Bảng 2.8 Kết phân nhóm 56 Bảng 2.9 Lượng lưu kho an toàn số ngày lưu kho an tồn nhóm 58 Bảng 2.10 So sánh điểm đánh giá hoạt động quản lý lưu kho 59 Bảng 3.1 So sánh điểm đánh giá hoạt động quản lý lưu kho 70 Bảng 3.2 Kết so sánh theo tiêu đánh giá 71 Bảng 3.3 Giá trị hàng lưu kho bình quân trước thuế 72 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Thứ tự Nội dung Trang Biểu đồ 1.1 Phân loại hàng lưu kho theo phương pháp ABC 22 Biểu đồ 2.1 32 Biểu đồ 2.2 Doanh số theo dòng xe năm 2017 Honda Việt Nam Lợi nhuận sau thuế Honda Việt Nam qua năm Biểu đồ 2.3 Thị trường xe máy Việt Nam giai đoạn 2014-2017 34 Biểu đồ 2.4 Số lượng hàng lưu kho xe máy thành phẩm năm 2017 44 33 vi Biều đồ 2.5 10 tiêu chí có mức độ ảnh hưởng tới kế hoạch quản lý hàng lưu kho hoạt động kinh doanh Honda 51 Việt Nam Biều đồ 2.6 Tỷ lệ yếu tố việc đưa định 55 Biểu đồ 3.1 Dự báo thị trường xe máy giới năm 2030 61 Biểu đồ 3.2 Dự báo thị phần thị trường xe máy giới năm 2030 62 Biểu đồ 3.3 Dự báo thị trường xe máy Việt Nam tới năm 2030 64 Biểu đồ 3.4 Trung bình số lượng người sở hữu xe máy 65 DANH MỤC SƠ ĐỒ Thứ tự Nội dung Trang Sơ đồ 1.1 Mô hình chuỗi cung ứng Sơ đồ 1.2 Các hoạt động chuỗi cung ứng 10 Sơ đồ 2.1 Sơ đồ tổ chức công ty Honda Việt Nam 30 Sơ đồ 2.2 Phân bố lưu kho theo chủng loại Honda Việt Nam 38 Sơ đồ 2.3 Quy trình lập triển khai, quản lý kế hoạch lưu kho 40 Sơ đồ 3.1 Lộ trình triển khai cấm xe máy tới năm 2030 ba thành 67 phố trực thuộc trung ương DANH MỤC HÌNH Thứ tự Nội dung Trang Hình 2.1 Biểu mẫu quản lý hàng xuất nhập kho 39 Hình 2.2 Mẫu kế hoạch quản lý sản xuất lưu kho Niguri tháng tới tháng 12 năm 2017 43 Hình 3.1 Mẫu xe ý tưởng Honda Neo Wing hội chợ xe máy quốc tế 63 Hình 3.2 Xe sử dụng trưng bày kiện 76 vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Tên tiếng anh Tên tiếng việt ABC ABC analysis Phân tích ABC AHP Analytic Hierarchy Process Phân tích thứ bậc DEA Data Envelopment Analysis Phương pháp phân tích bao số liệu HEAD Honda Exclusive Authorized Dealer Cửa hàng bán xe dịch vụ Honda ủy nhiệm EOQ Economic ordering Quantity Mơ hình dự trữ hiệu nhẩt JIT Just in time Phương pháp cung cấp lúc hay dự trữ khơng WIP Cost for work in process Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang PC-Pack Production Control Pack Hệ thống quản lý sản xuất DV Demand volatility Nhu cầu biến động 10 SL Scarcity level Nhu cầu biến động 11 PT Production time Thời gian sản xuất trung bình 12 SP Stock-out penalty cost Tổn thất thiếu hàng 13 CI Consistency index Chỉ số quán 14 CR Consistency ratio Tỷ số quán 15 RI Random index Chỉ số ngẫu nhiên viii TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN Nghiên cứu chuỗi cung ứng nói chung hoạt động quản lý lưu kho nói riêng vấn đề doanh nghiệp quan tâm Trong cơng trình nghiên cứu, tác giả hệ thống hóa lý thuyết chuỗi cung ứng, hoạt động quản lý lưu kho lý thuyết liên đề nghiên cứu cơng trình ngồi nước Áp dụng vào thực tế doanh nghiệp, tác giả lựa chọn công ty Honda Việt Nam đối tượng nghiên cứu doanh nghiệp đứng đầu thị trường sản xuất kinh doanh xe máy không Việt Nam mà tồn giới, Cơng ty có nhiều vấn đề nghiên cứu học hỏi Ngoài ra, với việc sử dụng phương pháp tiếp cận – phương pháp phân tích ABC cổ điển phương pháp ABC mở rộng việc xem xét thực tế hoạt động quản lý lưu kho, đề tài thu kết nghiên cứu mới, khác biệt so với cơng trình có trước Các kết phân tích nêu luận văn khơng giới hạn có ý nghĩa tài kế tốn mà có ý nghĩa hoàn thiện chiến lược kinh doanh cạnh tranh thị trường doanh nghiệp Phân tích định hướng hoàn thiện hoạt động lưu kho Cơng ty với việc phân nhóm sản phẩm lưu kho đặc điểm nhóm sản phẩm, bao gồm đặc điểm từ nội sản phẩm đặc điểm yếu tố tác động từ thị trường cấu thành Cuối cùng, khuyến nghị tác giả đưa nhằm nâng cao hiệu kinh doanh Công ty khuyến nghị cho quan nhà nước để nâng cao hoạt động quản lý thị trường xe máy Việt Nam đạt hiệu cao LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong kinh tế thị trường, doanh nghiệp đặt mục tiêu kinh doanh để có lợi nhuận Tuy nhiên, với doanh nghiệp, tùy vào mức độ hiệu máy mà tương ứng lượng đầu vào, cho lượng giá trị lợi nhuận khác Đây vấn đề kinh tế, luôn hữu, doanh nghiệp ghi nhận tìm kiếm giải pháp để tối ưu giá trị nhận Xem xét trình từ đầu vào cung cấp nguồn lực đầu đưa sản phẩm tới tay người tiêu dùng cuối Sự vận động khái quát với tên gọi Chuỗi cung ứng – lý thuyết không có ảnh hưởng sâu rộng tới thành phần kinh tế Thông thường, để đạt lợi nhuận tối đa, doanh nghiệp sản xuất phải quan tâm đến tất khâu chuỗi cung ứng nhằm đáp ứng tốt nhu cầu xã hội chất lượng sản phẩm cao, giá thành hạ, góp phần thúc đẩy vòng quay vốn, … mà quên thành thể sản phẩm cuối – kết tinh nguyên vật liệu nhân lực chuyển đổi thành, hiệu việc đưa sản phẩm cuối tới tay người tiêu dùng Chỉ tới tay người tiêu dùng, lợi nhuận doanh nghiệp ghi nhận Quản lý hàng lưu kho cần trả lời câu hỏi “Lưu kho hàng gì? Bao nhiêu? Như nào?” cách doanh nghiệp trả lời câu hỏi gián tiếp định hình cách họ sản xuất, định hướng phân bổ nguồn lực lợi nhuận họ đạt Bởi lẽ đó, hoạt động quản lý hàng lưu kho –bộ phận hoạt động hoạch định nằm chuỗi cung ứng có vai trò vơ quan trọng kim nam cho hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Công ty Honda Việt Nam công ty liên doanh Việt Nam, đầu thị trường lĩnh vực sản xuất kinh doanh xe máy Cùng với gia tăng yếu tố thị trường tác động tiêu cực tới hoạt động kinh doanh, phải kể tới thị trường dần trở lên bão hòa, sách luật 71 Có thể thấy, mơ hình chuẩn đáp ứng tốt tiêu chí đề so với thực tế hoạt động công ty Ta sử dụng tiêu kinh tế tài để so sánh đánh giá  Chỉ tiêu khả đáp ứng nhu cầu thị trường Tính tốn từ thực tế hoạt động công ty Honda Việt Nam Số lượng xe HEAD nhận = Số lượng xe bán = 2.320.794 xe (năm 2017) Số lượng xe HEAD đặt = 2.550.637 xe  Tỷ lệ trung bình đáp ứng thị trường = 2.320.794/ 2.550.637 = 91% Theo mô hình chuẩn xây dựng phương pháp ABC, số lượng hàng lưu kho thiết lập để thỏa mãn 95% nhu cầu thị trường cao thực tế hoạt động Công ty, chứng tỏ khả đáp ứng nhu cầu hàng hoá cho khách hàng tốt hơn, lượng hàng lưu kho đủ để cung cấp cho khách cần thiết, hạn chế tình trạng thiếu hàng dẫn đến không cung cấp theo nhu cầu  Chỉ tiêu đánh giá mức độ đầu tư cho hàng lưu kho  Thời gian vận động nguyên vật liệu Bảng 3.2: Kết so sánh theo tiêu đánh giá Mức lưu kho tiêu chuẩn (chiếc xe) Lượng bán hàng trung bình tồn quốc ngày (chiếc xe) Thời gian vận động bình quân nguyên vật liệu (ngày) Theo thực tế hoạt động Công ty Theo mơ hình chuẩn xây dựng 45.500 41.012 6.447 6.447 7,00 6,36 (Nguồn: Học viên tự tổng hợp tính tốn) Thời gian vận động dòng ngun vật liệu giảm từ 7,0 ngày xuống 6,36 ngày Điều có nghĩa Cơng ty tốn thời gian để tái sản xuất đáp ứng thị trường tốt lượng sản xuất tăng tương đối thời gian HEAD 72 phải chờ để nhận xe ngắn Bên cạnh lợi Công ty thu việc đối ứng nhanh với biến động thị trường  Giá trị hàng lưu kho bình quân (trước thuế) Giá trị hàng lưu kho bình quân trước thuế phản ánh phân bổ nguồn lực công ty với hàng lưu kho Trong thực tế, công ty Honda Việt Nam theo dõi tổng thể toàn giá trị hàng lưu kho bình qn trước thuế coi vai trò sản phẩm Tuy nhiên, với mô hình chuẩn lập ra, nhóm ABC có ý nghĩa riêng xem xét riêng Bảng 3.3: Giá trị hàng lưu kho bình quân trước thuế Đơn vị: Đơn vị lợi nhuận so sánh Theo thực tế hoạt động Theo mơ hình chuẩn Mức lưu kho tiêu chuẩn ( xe) Giá trị hàng lưu kho bình qn (trước thuế) 45.500 41.012 Nhóm A: 34,11 Tồn bộ: 21,46 Nhóm B: 14,88 Nhóm C: 12,05 Tồn bộ: 23,65 (Nguồn: Học viên tự tổng hợp tính tốn) Trên tổng thể, giá trị hàng lưu kho bình quân theo mơ hình vừa thiết lập cao so với thực tế Công ty Nguyên nhân xuất phát từ việc gia tăng giá trị hàng lưu kho nhóm A việc tăng lượng lưu kho theo tiêu chuẩn nhóm từ bảy ngày lên tám ngày bán hàng trung bình Còn với nhóm B nhóm C, mức giá trị lưu kho thấp phù hợp với nhu cầu thị trường 73 Vì ta thấy tổng giá trị, mơ hình chuẩn dường hiệu thực tế hoạt động có giá trị hàng lưu kho trung bình lớn hơn, nhiên xét chi tiết theo danh mục phân nhóm, có phân bổ hợp lý Mặc dù vậy, để triển khai áp dụng mơ hình chuẩn vào thực tế cơng ty Honda Việt Nam, có khó khăn phải giải quyết, bao gồm thay đổi hệ thống quản lý quy trình làm việc phòng ban liên quan, thay đổi kế hoạch vận tài sản xuất tương ứng,… Trong khó khăn này, việc thay đổi hệ thống quản lý quy trình làm việc trở ngại lớn nhất, bở lẽ Honda Việt Nam công ty lớn với nhiều phận làm việc việc thay đổi máy để phù hợp với thay đổi điều dễ dàng b) Quản lý sản phẩm lưu kho lỗi thời dư thừa Công ty nắm giữ số lượng lưu kho lớn cách để trì giao hàng cho khách hàng Tuy nhiên, sách dẫn đến khả xảy tình trạng hàng tồn kho nhiều, đặc biệt sản phẩm nhóm B C với phần lớn sản phẩm có tốc độ bán chậm Trung bình năm cơng ty Honda Việt Nam phải trả 300.000 USD cho chi phí phát sinh giải sản phẩm lỗi thời (123.000 USD), thiệt hại từ việc nâng chiết khấu cho cửa hàng với xe lỗi thời sản xuất dư thừa (xấp xỉ 200.000 USD) (số liệu tính tới tháng 12 năm 2017) Một cách để khắc phục tình hình này, ngồi việc giảm số lượng lưu kho, xem xét sách chiết khấu sản phẩm nhóm B C cho đơn hàng, đặc biệt cho HEAD có lịch sử bán hàng tốt dòng xe tương ứng để tăng động lực HEAD bán hàng đảm bảo HEAD không bị lưu kho Một vấn đề phát sinh liên quan tới sản phẩm lỗi thời dư thừa lưu kho chuyển tiếp đời sản phẩm sang hệ Khi đó, nhiều khả dù xe đời dòng xe cũ lưu kho, chưa bán hết Với trường hợp này, Công ty cần liên kết chặt chẽ giữ khối Kinh doanh khối Logistic để có kế hoạch sản xuất vận tải sớm, điều chỉnh số lượng sản xuất mẫu cũ giảm trước đưa bán sản phẩm 74 Với việc áp dụng khuyến nghị này, chi phí phát sinh liên quan tới nguồn nhân lực Cụ thể, cần yêu cầu thời gian hợp tác phòng Kế hoạch bán hàng Kho vận để lên kế hoạch sản xuất vận tải, đặc biệt thời điểm trước thay đổi mẫu mã Tuy nhiên, lợi ích thu tiết kiệm khoản lớn chi phí xử lý hàng tồn kho, giảm áp lực lên lực kho c) Độ trễ kế hoạch triển khai Trong quy trình làm việc phận quản lý lưu kho, thông tin quản lý hàng lưu kho xuất phát từ phận Kho vận cập nhật lên hệ thống PC-Pack, phận Kế hoạch bán hàng lấy dự liệu để kiểm tra điều chỉnh kế hoạch lưu kho triển khai Một rủi ro cần xem xét độ trễ liệu định Cụ thể liệu cuối ngày cập nhật lên hệ thống phòng Kế hoạch bán hàng cần thời gian để tổng hợp phân tích, có vấn đề phát sinh cần tiếp thời gian điều chỉnh phát hành kế hoạch điều chỉnh cho phận Như vậy, trung bình phải ngày làm việc để kế hoạch lưu kho điều chỉnh triển khai – độ trễ thời gian kế hoạch triển khai, thời gian này, có nhiều vấn đề phát sinh thêm Để hạn chế độ trễ triển khai kế hoạch quản lý lưu kho, nên triển khai cập nhật thông tin quản lý lưu kho lên hệ thống PC-Pack cuối ca làm việc tổng hợp ngày làm việc đưa số liệu lên hệ thống vào thời điểm cuối ngày làm việc Với định hướng này, liệu số lượng hàng lưu kho cập nhật hai lần ngày phận Kế hoạch bán hàng có số liệu nhanh để điều chỉnh kế hoạch Tuy nhiên, để tránh việc tăng gấp đôi công việc cho phận, thực định hướng Công ty đặt với hoạt động quản lý lưu kho tối ưu hiệu công việc tối giản nhân lực, phận Kế hoạch bán hàng nên triển khai thiết lập quy trình phát hành kế hoạch điều chỉnh với thời gian phê duyệt phát hành rút gọn tương ứng theo mức điều chỉnh kế hoạch để tăng cường khả đối ứng giảm thời gian trễ 75 Với khuyến nghị này, đặt vấn đề việc phận liên quan tăng đầu mục công việc, nhiên thành thu giảm độ lệch kế hoạch thực tế triển khai, từ giảm chi phí phát sinh kế hoạch chậm, nâng cao khả đối ứng với biến động thị trường xe máy d) Xem xét quản lý xe lưu kho cho phận mượn Tuy không nằm hạng mục phân tích nghiên cứu thực tế hoạt động quản lý lưu kho công ty Honda Việt Nam, xuất số lượng xe nhỏ lỗi thời chưa bán Đây xe phận mượn để làm mẫu trưng bày đưa kiện để quảng cáo xe Hình 3.2: Xe sử dụng trưng bày kiện (Nguồn: Học viên tự tổng hợp) Các xe có thời gian mượn dài, đặc biệt xe trưng bày showroom, thường trả lại có dòng xe để đổi xe Lúc này, xe trả lại kho trở thành sản phẩm lỗi thời nay, để xử lý sản phẩm này, công ty phải bán với mức chiết khấu cao cho cửa hàng Điều ảnh hưởng tới lợi nhuận công ty, đặt rủi ro việc quản lý lưu kho Vấn đề khắc phục thời gian ngắn cách phận mượn xe từ kho, phận Kho vận yêu cầu thời điểm phận mượn xe phải trả xe thời hạn tháng trường hợp mượn dài hạn (như để trưng bày showroom) phận mượn trả chi phí phát sinh xe họ mượn (ví dụ chi phí phát sinh phải chiết khấu bán xe cho HEAD xe lỗi thời) Như vậy, phận có ý thức quản lý trả xe thời hạn trước thời điểm 76 bán dòng xe vậy, công ty hạn chế rủi ro hàng lưu kho dòng xe cũ Khi áp dụng khuyến nghị vào thực tế hoạt động, chi phí phát sinh để xử lý hàng tồn kho chuyển từ phận quản lý sang phận sử dụng xe vậy, phận quản lý kế hoạch sử dụng xe tốt nhận thức rủi ro không quản lý xe mượn từ kho tốt Vì vậy, tổng thể hoạt động toàn máy, hạn chế rủi ro phát sinh 3.3.1.2 Các giải pháp áp dụng dài hạn Các khuyến nghị dài hạn đòi hỏi thời gian hợp tác chặt chẽ phận liên quan để đạt mục tiêu nâng cao hiệu hoạt động công ty, nâng cao quy trình hoạch định kế hoạch quản lý hàng lưu kho, xem xét doanh thu bán hàng nhóm ABC thực sách sản xuất vận tải cho sản phẩm nhóm B C a) Hồn thiện phát triển mơ hình chuẩn ABC hoạt động quản lý lưu kho công ty Honda Việt Nam Trong dài hạn, hoạt động xây dựng phát triển cơng thức lượng hóa ảnh hưởng tiêu chí xây dựng mơ hình chuẩn ABC đánh giá hiệu hoạt động Công ty cần tiếp tục nghiên cứu đẩy mạnh Thị trường biến động với nhiều thay đổi thị trường, lẽ đó, việc theo dõi sát điều chỉnh với xem xét bổ sung biến cho mơ hình vơ cần thiết b) Quy trình hoạch định quản lý hàng lưu kho Hiện thiếu quy trình dự báo thích hợp mang lại gánh nặng cho công ty quản lý hàng lưu kho hữu hiệu Tại công ty Honda Việt Nam, nhu cầu thị trường dự báo dự trung bình số lượng bán hàng năm cộng dồn gần làm hạn chế biến động định kỳ khoảng thời gian mà số lượng bán thay đổi (ví dụ thời điểm trước tết, lượng bán hàng ln cao hơn) Tuy nhiên điều chưa đủ số lượng bán hàng bị ảnh hưởng hoạt động bán hàng, quảng cáo, … Vì vậy, cần xác định định lượng yếu tố tạo mơ hình dự báo tốt 77 Sự kết hợp phương pháp dự báo định tính định lượng cho phép cơng ty Honda Việt Nam giảm thiểu không chắn nhu cầu có phản ứng nhanh với thị trường kế hoạch sản xuất quản lý hàng lưu kho Ngoài ra, cần triển khai báo cáo phản ánh chất lượng q trình dự báo cơng ty nâng cao hiệu hoạt động Báo cáo thực năm lần thực tế, trung bình dòng xe thay đổi sang mẫu mã sau năm kinh doanh Để làm khuyến nghị này, cần hợp tác phận chặt chẽ để xây dựng mơ hình định lượng dự báo thị trường hàng năm đánh giá hiệu hoạt động Còn lợi ích thu từ việc áp dụng khuyến nghị bao gồm:  Cải thiện dự báo giảm không chắn nhu cầu  Cải thiện khả đáp ứng cung cấp quản lý hàng lưu kho để phản ứng với nhu cầu thị trường  Rõ ràng vai trò trách nhiệm tăng cường hợp tác phận  Hạn chế sản xuất thừa, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng c) Xem xét doanh thu bán hàng theo nhóm ABC Theo kết phân nhóm ABC cổ điển với việc xem xét yếu tố lợi nhuận, xác định 70% lợi nhuận bán hàng tạo từ ba dòng xe Với phương pháp phân tích ABC mở rộng, yếu tố lợi nhuận tiêu chí quan tâm có tầm ảnh hưởng lớn tới mơ hình quản lý lưu kho Vậy nên, công ty Honda Việt Nam cần thường xuyên xem xét khối lượng giá thành sản xuất sản phẩm để triển khai tính tốn, xem xét lại mơ hình đánh giá kế hoạch quản lý lưu kho Với sản phẩm nhóm C, cần xem xét lợi nhuận doanh thu thường xun có ý nghĩa định nên giữ hay dừng kinh doanh dòng xe, dành nguồn lực sản xuất cho dòng xe có hiệu kinh tế ý nghĩa kinh doanh cao Lợi ích lớn thu áp dụng khuyến nghị công ty kịp thời triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với thị trường, hạn chế lãng phí phân bổ nguồn lực cho sản phẩm hiệu 78 d) Kế hoạch sản xuất vận tải Mặc dù số lượng dòng sản phẩm khơng nhiều chi phí sản xuất vận tải cho xe máy tới tay người tiêu dùng lớn, việc thực sách sản xuất vận tải, đặc biệt cho nhóm B & C – nhóm chiếm số lượng vận tải cao nhất, nhiều thời gian nguồn nhân lực Cơng ty cần tính tốn lên kế hoạch từ bước ban đầu số lượng xe lưu kho an toàn, kế hoạch sản xuất, chia ca, số lượng sản xuất ca, kế hoạch vận tải xe, lựa chọn nhà cung cấp lộ trình vận tải, … Để tránh tình trạng xe sản xuất thừa, không bán trở thành lỗi thời, nên xem xét lại vấn đề độ trễ kế hoạch, giá trị đặt hàng Bên cạnh đó, sản phẩm nhóm B C cần xem xét kế hoạch vận tải để phân bổ sản phẩm tới thị trường tiềm kịp thời (thị trường nông thơn, vùng dun hải), chí ưu tiên so với sản phẩm nhóm A để khuyến khích bán hàng đẩy nhanh thời gian quay vòng vốn Lợi ích thu cải thiện hiệu hoạt động cách cân kế hoạch sản xuất vận tải thúc đẩy doanh số bán hàng nhóm B C thị trường tiềm năng, tránh dàn trải khơng phù hợp lãng phí 3.3.2 Khuyến nghị với quan nhà nước Với định hướng sách tại, hoạt động cơng ty gặp nhiều khó khăn Xét tình hình thực tế, xe máy phương tiện lại tính linh hoạt chi phí sử dụng thấp Chính vậy, xuất phát từ góc độ người tiêu dung góc độ doanh nghiệp xe máy, quan nhà nước nên nghiên cứu phương án phù hợp với thực tế, bao gồm nâng cấp sở hạ tầng, mở rộng đường xá, triển khai đào tạo an tồn giao thơng, việc thắt chặt xử phạt minh bạch lỗi vi phạm an tồn giao thơng Trên giới, để giải vấn đề giao thông, nước áp dụng nhiều biện pháp tiên tiến cho kết tốt mà Việt Nam học tập Ví dụ học từ Đài Loan – quốc gia gặp vấn đề ùn tắc giao thông, ô nhiễm khơng khí tai nạn giao thơng tương tự Việt Nam năm 2010 Thay nghiêm cấm phương tiện cá nhân, phủ Đài Loan thắt chặt kiểm sốt 79 đăng kiểm xe lưu thơng, tức xe cũ, chất lượng không hoạt động Ngồi ra, Đài Loan có sách khuyến khích người dân sử dụng xe điện phương tiện công cộng, bao gồm giảm giá sử dụng phương tiện công cộng, hỗ trợ mua đổi xe cũ sang xe máy điện, Thực tế chứng minh sách Đài Loan áp dụng xác đem tới hiệu cao giải vấn đề giao thông Mục tiêu khuyến nghị quan nhà nước hiểu vấn đề thay đổi định hướng sách cấm xe máy tới năm 2030 Ngoài hướng tới thuyết phục quan chuyên trách nới rộng thời gian thời gian trước thi hành sách luật hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân để cơng ty có thời gian nghiên cứu điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh, chuyển đổi từ xe máy sang lĩnh vực thị trường Việt Nam 80 KẾT LUẬN Cùng với phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động chuỗi cung ứng, mà tiêu biểu hoạt động hoạch định quản lý lưu kho, ngày coi trọng doanh nghiệp, không với công ty đa quốc gia mà với doanh nghiệp nội địa Xét chất, chuỗi cung ứng hướng tới mục tiêu thỏa mãn cao cho nhu cầu khách hàng nhằm tăng lượng bán hàng tối giản chi phí để từ tạo doanh thu lợi nhuận cho cơng ty Chính vậy, với vai trò quản lý sản phẩm cuối trước tới tay người tiêu dùng, hoạt động quản lý lưu kho nói chung hoạt động quản lý lưu kho thành phẩm nói riêng có ý nghĩa quan trọng việc hoạch định định hướng sản xuất kinh doanh, kết kinh doanh công ty Mục tiêu doanh nghiệp sản xuất nói chung cơng ty Honda Việt Nam nói riêng hướng tới tối ưu sử dụng nguồn lực sản xuất để đưa sản phẩm có giá trị cao, tránh tình trạng dư thừa, lãng phí nguồn lực Đặc biệt với bối cảnh thị trường xe máy dần tiến tới bão hòa cạnh tranh ngày trở lên gay gắt việc tối ưu hiệu hoạt động máy tiêu chí nâng cao lực cạnh tranh giữ vững vị trí dẫn đầu thị trường xe máy công ty Honda Việt Nam Để làm điều này, công ty Honda Việt Nam cần phát triển hoạt động hoạch định kế hoạch quản lý lưu kho để đáp ứng nhu cầu thị trường Các phương pháp định lượng kế hoạch với xem xét đa chiều tiêu chí giải pháp cần thiết để hạn chế sai lệch cơng việc hoạch định kế hoạch Bên cạnh đó, công ty Honda Việt Nam cần xây dựng chiến lược đầu tư phát triển ngắn hạn dài hạn cho hoạt động quản lý lưu kho phù hợp để hoàn thành mục tiêu đề tới năm 2030 Bên cạnh đó, cơng ty cần phải có chế quản lý hiệu hoạt động nhằm tăng cường khả cạnh tranh thị trường xe máy nước giới Tóm lại, triển khai hoạt động quản lý lưu kho chiến lược kinh doanh đắn tương lai, công ty Honda Việt Nam đảm bảo vị trí dẫn đầu thị trường xe máy đảm bảo mức lợi nhuận cao Việt Nam 81 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng Việt Nguyễn Cơng Bình, Quản lý chuỗi cung ứng, NXB Thống kê, 2015 Trần Thị Mỹ Dung, Tổng quan ứng dụng phương pháp phân tích thứ bậc quản lý chuỗi cung ứng, Tạp chí khoa học trường Đại học Cần Thơ, số 21 năm 2012, trang 180 -189 Nguyễn Thị Đơng, Giáo trình hạch toán kế toán doanh nghiệp, Nhà xuất tài chính, 2008 Đặng Đình Đào Vũ Thị Minh Loan, Nguyễn Minh Ngọc, Đặng Thu Hương Phạm Thị Minh Thảo, Logistics: Những vấn đề lý luận thực xii tiễn Việt Nam (sách chuyên khảo), Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân, 2011 Mai Ngọc Hân (2014), Phương pháp phân tích hệ thống phân cấp (AHP) ứng dụng việc trợ giúp định, Luận văn thạc sỹ Khoa học máy tính, đại học Thái Nguyên, 2014 Nguyễn Phi Hùng (2015), Quản lý hàng tồn kho công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam, Luận văn thạc sỹ Kinh tế, Trường đại học Kinh tế quốc dân, 2015 Trần Văn Hưng, Nghiên cứu chuỗi cung ứng doanh nghiệp sản xuất Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ kinh tế, Trường đại học Kinh tế - đại học Quốc gia Hà Nội, 2016 Trịnh Thị Thu Hương, Vận tải & bảo hiểm ngoại thương, nhà xuất TT&TT, Hà Nội, 2011 Các báo cáo, tài liệu nội công ty Honda Việt Nam II Tiếng Anh Douglas M Lambert, Martha C Cooper, Janus D Pagh, “Supply Chain Management: Implementation Issues and Research Opportunities", The International Journal of Logistics Management, số 9/1998, tr – tr 20 Henry Shiell, ABC Analysis at UDG, MA, UCD Smurfit School of Business university, 2016 81 82 Peter L King (2011), “Crack the code”, APICS magazine, July/Aug, 2011, tr 33- tr 36 M Christopher, Logistic and supply chain management, Financial Times/Irwin Professional Publications, 1992.R Ramanathan, “Data envelopment analysis for weight derivation and aggregation in the analytic hierarchy process”, Computers & Operations Research, số 33/2006, tr 1289 – tr 1307 Sunil Chopra, Peter Meindl, Supply Chain Management: Strategy, Planning and Operation, 6th edition, Pearson publications, 2001 Thomas L Saaty, Decision making with the analytic hierarchy process, McGraw-Hill Publications, 1980 Thomas L Saaty, Decision Making for Leaders: The Analytic Hierarchy Process for Decisions in a Complex World, Third Revised Edition Pittsburgh: RWS Publications, 2012 III Website Tiến Khoa (2017), Cải thiện trình quản lý hàng tồn kho hiệu quả, truy cập ngày 03/11/2018, từ Cổng thông tin logistics Việt Nam: http://www.vlr.vn/vn/news/logistics-viet-nam/nghien-cuu-ung-dung/3482/cai-thienqua-trinh-quan-ly-hang-ton-kho-hieu-qua.vlr Huỳnh Quang Tân (2018), Quản lý hoạt động logistics để tối ưu hóa lợi nhuận, truy cập ngày 02/17/2018, từ Cổng thông tin logistics Việt Nam: http://www.vlr.vn/vn/news/img/nghien-cuu-ung-dung/772/quan-ly-hoat-donglogistics-de-toi-uu-hoa-loi-nhuan.vlr Lê Thị Ánh Tuyết (2017), Cải thiện chuỗi cung ứng tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp, truy cập ngày 03/13/2018, từ Công thông tin logistics Việt Nam: http://www.vlr.vn/vn/news/chuoi-cung-ung/chuoi-cung-ung/3360/caithien-chuoi-cung-ung-tang-suc-canh-tranh-cho-doanh-nghiep.vlr Công ty Honda Việt Nam, Thông tin sản phẩm lịch sử công ty, truy cập ngày 03/10/2018, từ Công ty Honda Việt Nam: https://hondaxemay.com.vn/ 83 PHỤ LỤC Phụ lục 2.1: Mẫu bảng câu hỏi tiêu chí hoạch định lưu kho 84 Phụ lục 2.2: Bảng xếp hạng mức độ so sánh cặp phân tích AHP Mức quan trọng Giá trị số Quan trọng Quan trọng vừa phải Quan trọng vừa phải Quan trọng vừa phải đến quan Giải thích Hai hoạt động có đóng góp ngang Kinh nghiệm phán có ưu tiên vừa phải cho trọng hoạt động Hơi quan trọng Hơi quan trọng đến quan trọng Kinh nghiệm phán có ưu tiên mạnh cho hoạt động Rất quan trọng Rất quan trọng đến vô quan trọng Vô quan trọng Một hoạt động quan trọng Được ưu tiên mức cao (Nguồn: Saaty, T.L.1980) 85 Phụ lục 2.3: Mẫu bảng câu hỏi đánh giá tương quan độ quan trọng Phụ lục 2.4: Bảng giá trị số ngẫu nhiên RI (Nguồn: M Berrittella cộng sự, 2007) Phụ lục 2.5: Bảng quy đổi giá trị Z (Nguồn: Học viên tự tổng hợp từ tính toán hàm NORMSINV Excel) ... Sử dụng phương pháp phân tích thơng thường 25 Chương 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ HÀNG LƯU KHO CỦA CÔNG TY HONDA VIỆT NAM BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ABC ... quản lý lưu kho công ty Honda Việt Nam .35 ii 2.2.1 Nam Khái quát hoạt động quản lý lưu kho công ty Honda Việt 35 2.2.2 Thực trạng hoạt động quản lý lưu kho thành phẩm công ty Honda. .. 46 2.3.2 Đánh giá hiệu hoạt động quản lý hàng lưu kho theo phương pháp phân tích ABC cổ điển 57 2.3.3 Đánh giá hiệu hoạt động quản lý hàng lưu kho theo phương pháp phân tích ABC mở rộng
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TRONG QUẢN LÝ HÀNG LƯU KHO CỦA CÔNG TY HONDA VIỆT NAM BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ABC, ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TRONG QUẢN LÝ HÀNG LƯU KHO CỦA CÔNG TY HONDA VIỆT NAM BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ABC

Từ khóa liên quan