Xuất khẩu lao động của các doanh nghiệp Việt Nam – Thực trạng và giải pháp

113 30 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2019, 21:31

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh NGUYỄN MẠNH ĐỨC HÀ NỘI - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Xuất lao động doanh nghiệp Việt Nam – Thực trạng giải pháp Ngành: Quản trị Kinh doanh Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Mã số: 60.34.01.02 Họ tên: Nguyễn Mạnh Đức NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS HOÀNG VĂN CHÂU Hà Nội - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “Xuất lao động doanh nghiệp Việt Nam – thực trạng giải pháp” đề tài nghiên cứu độc lập riêng tôi, đưa dựa sở tìm hiểu, phân tích đánh giá số liệu thực tế doanh nghiệp xuất lao động Việt Nam Các số liệu trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu có nội dung tương đồng khác Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả Nguyễn Mạnh Đức ii LỜI CẢM ƠN Trong thời gian nghiên cứu thực luận văn này, nhận giúp đỡ nhiệt tình từ quan, tổ chức cá nhân Nhân đây, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tập thể, cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ tơi suốt q trình thực đề tài Trước hết xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học Ngoại thương, Phòng Đào tạo Khoa Sau đại học trường, tập thể thầy cô giáo, người trang bị kiến thức cho tơi suốt q trình học tập nghiên cứu trường Với lòng biết ơn chân thành sâu sắc nhất, xin trân trọng cảm ơn GS.TS Hoàng Văn Châu, người trực tiếp hướng dẫn tơi suốt q trình nghiên cứu hoàn thiện đề tài Xin chân thành cảm ơn tất bạn bè, đồng nghiệp động viên, giúp đỡ đóng góp nhiều ý kiến quý báu để tơi hồn thiện luận văn Do thời gian nghiên cứu kiến thức hạn chế, luận văn hồn thiện khơng thể tránh khỏi sơ suất thiếu sót, tơi mong nhận ý kiến đóng góp thầy giáo bạn Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2018 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Mạnh Đức iii MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .v DANH MỤC BẢNG vi DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ HÌNH VẼ vii TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN viii MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VÀ TIỀM NĂNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 1.1 Khái niệm xuất lao động 1.1.1 Các khái niệm 1.1.2 Đặc điểm XKLĐ 11 1.2 Vai trò hoạt động xuất lao động 13 1.2.1 Tích cực: 13 1.2.2 Tiêu cực: 19 1.3 Các hình thức xuất lao động .22 1.3.1 Các hình thức xuất lao động 22 1.3.2 Các kênh xuất lao động 24 1.4 Lợi ích hạn chế xuất lao động .25 1.4.1 Lợi ích xuất lao động 25 1.4.2 Hạn chế xuất lao động 28 1.5 Tiềm xuất lao động doanh nghiệp Việt Nam 29 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 31 2.1 Tình hình xuất lao động Việt Nam 31 2.1.1 Giai đoạn trước 2000: mở cửa thị trường xuất lao động 31 2.1.2 Giai đoạn 2001 – 2010: Xuất trọng đến chất lượng .36 iv 2.1.3 Giai đoạn 2010 – nay: Đẩy mạnh xuất lao động 38 2.2 Thực trạng XKLĐ doanh nghiệp Việt Nam .41 2.2.1 Tình hình hoạt động XKLĐ doanh nghiệp Việt Nam 41 2.2.2 Thị trường xuất lao động doanh nghiệp Việt Nam 43 2.2.3 Thực trạng quản lý hoạt động XKLĐ doanh nghiệp XKLĐ .56 2.3 Đánh giá hoạt động xuất lao động doanh nghiệp Việt Nam 60 2.3.1 Thành công đạt 60 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân hạn chế 63 2.3.3 Bài học cho doanh nghiệp Việt Nam để cải thiện thực trạng xuất lao động 69 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM .79 3.1 Triển vọng mục tiêu xuất lao động doanh nghiệp Việt Nam 79 3.1.1 Triển vọng xuất lao động doanh nghiệp Việt Nam 79 3.1.2 Mục tiêu xuất lao động doanh nghiệp Việt Nam .83 3.1.3 Thách thức doanh nghiệp Việt Nam xuất lao động 85 3.2 Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất lao động cho doanh nghiệp Việt Nam 87 3.2.1 Nhóm giải pháp đối ngoại 87 3.2.2 Nhóm giải pháp đối nội cho doanh nghiệp XKLĐ 89 3.3 Một số đề xuất, kiến nghị để nâng cao công tác quản lý hiệu hoạt động xuất lao động doanh nghiệp Việt Nam .94 3.3.1 Kiến nghị với Chính Phủ 94 3.3.2 Kiến nghị với Bộ Lao động Thương binh Xã hội .97 KẾT LUẬN 99 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .100 PHỤ LỤC .103 PHỤ LỤC 103 v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ý nghĩa STT Ký hiệu AEC ASEAN CSHT Cơ sở hạ tầng CTTN Chương trình tu nghiệp CTTTKT GDP Tổng sản phẩm quốc nội ILO Tổ chức lao động quốc tế IM Japan IOM 10 JETRO Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản 11 JITCO Cơ quan hợp tác tu nghiệp quốc tế Nhật Bản 12 NKLĐ Nhập lao động 13 ODA Hỗ trợ phát triển thức 14 OECD Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế 15 TNKQCV 16 TNQCV 17 TTN Tu nghiệp sinh 18 TTS Thực tập sinh 19 USD Đồng đô la Mỹ 20 XKLĐ Cộng đồng kinh tế ASEAN Hiệp hội quốc gia Đơng Nam Á Chương trình thực tập kỹ thuật Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Nhật Bản Tổ chức di cư quốc tế Tu nghiệp không qua công việc Tu nghiệp qua công việc Xuất lao động vi DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 2.1: Lao động làm việc nước phân chia theo khu vực ngành nghề giai đoạn trước năm 1990 33 Bảng 2.2: Số lượng lao động Việt Nam làm việc nước giai đoạn 1990 - 2000 35 Bảng 2.3: Số liệu tình hình XKLĐ thời kì 2001 – 2010 36 Bảng 2.4: Thống kê XKLĐ có nghề khơng có nghề thời kì 2001 – 2010 37 Bảng 2.5: Số liệu cấu ngành nghề XKLĐ Việt Nam thời kì 2001 – 2010 38 Bảng 2.6: Xuất lao động Việt Nam số thị trường trọng điểm 43 Bảng 2.7: So sánh đặc điểm chương trình TNS TTKT 45 Bảng 2.8: Thu nhập theo ngành nghề số thị trường 46 Bảng 2.9: Số người xuất lao động theo khu vực thị trường (2013 – 6/2017) 47 Bảng 2.10: Số vụ lừa đảo liên quan tới XKLĐ từ 2015-2017 65 vii DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ HÌNH VẼ Trang Hình 1.1: Mơ hình Macdougall- Kemp tượng XKLĐ 10 Hình 2.1: Số lượng lao động xuất Việt Nam từ 2001 đến 08/2015 40 Hình 2.2:3Số lượng XKLĐ sang số nước từ 2010-2014 60 viii TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN Trong môi trường cạnh tranh phức tạp nhiều biến động nay, để đảm bảo lợi cạnh tranh thị trường, công tác xuất lao động mối quan tâm hàng đầu doanh nghiệp nói chung nhà nước nói riêng Với mong muốn giúp cho tình hình xuất lao động Việt Nam giữ vững vị tiếp tục phát triển thị trường, Tác giả chọn “Xuất lao động doanh nghiệp Việt Nam, thực trạng giải pháp” làm đề tài nghiên cứu luận văn Đề tài tập trung nghiên cứu sở lý thuyết xuất lao động, hình thức xuất lao động tình hình xuất lao động doanh nghiệp Việt Nam thời gian vừa qua Đề tài thực khảo sát, tìm hiểu tình hình xuất lao động Việt Nam tình hình thực hoạt động xuất lao động kết hoạt động doanh nghiệp xuất lao động Việt Nam Qua q trình xử lý kết phân tích, đề tài rút số đánh giá hoạt động xuất lao động doanh nghiệp Việt Nam Dựa thành công tồn hoạt động xuất lao động doanh nghiệp Việt Nam, kết hợp với định hướng tương lai, đề tài đề xuất giải pháp thiết thực kiến nghị nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất lao động doanh nghiệp Việt Nam thời gian tới, tạo ưu thị trường bối cảnh cảnh đối thủ cạnh tranh ngày lớn mạnh 89 Công bố thông tin cách công khai, minh bạch điều kiện, thủ tục, tiêu chuẩn tuyển chọn, mức lương chi phí đưa người lao động thị trường Tiếp tục phát triển thị trường: củng cố nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ để tăng thị phần thị trường có, làm tốt công tác chuẩn bị để xúc tiến mở thêm thị trường cách vững Xây dựng thương hiệu, tạo uy tín cách nâng cao chất lượng, siết chặt quản lý 3.2.2 Nhóm giải pháp đối nội Làm tốt công tác lập kế hoạch Các doanh nghiệp cần trọng cơng tác kế hoạch hóa XKLĐ Cần có kế hoạch ngắn hạn chiến lược dài hạn Doanh nghiệp phải có đội ngũ cán lập kế hoạch có trình độ, làm tốt từ khâu phân tích, dự báo đến tổ chức thực nghiệp vụ có tác động lớn đến hiệu quản lý XKLĐ doanh nghiệp Các giải pháp cụ thể là: (i) Tăng cường nghiên cứu phân tích thị trường: cần phân tích nhu cầu số lượng ngành nghề thị trường nhập lao động Không nghiên cứu thị trường truyền thống, việc tìm thị trường tiềm mang ý nghĩa lớn Từ kết nghiên cứu thị trường, doanh nghiệp lên kế hoạch cho việc đào tạo, tuyển chọn người lao động, từ mang lại hiệu cao (ii) Đẩy mạnh nâng cao công tác dự báo: Công tác dự báo giúp doanh nghiệp dự đoán xu hướng tương lai thị trường nhập (iii) Phân cấp cụ thể cơng tác quản lý: làm rõ vai trò cán bộ, nhân viên trình lập kế hoạch XKLĐ (iv) Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán làm công tác lập kế hoạch XKLĐ: cán làm công tác lập kế hoạch người có vai trò định việc đảm bảo hiệu hoạt động XKLĐ doanh nghiệp Đây cần phải người có kinh nghiệm, am hiểu hoạt động XKLĐ cơng ty nói riêng 90 Việt Nam nói chung, lại phải có phản ứng nhanh nhạy trước thay đổi sách Việt Nam nước đối tác Tăng cường đẩy mạnh hoạt động marketing doanh nghiệp nhằm thiết lập, trì phát triển thị trường xuất lao động Đối với thị trường đầu vào cần xây dựng phát triển nguồn lao động xuất có chất lượng Đối với thị trường đầu cần thực hoạt động marketing lựa chọn thị trường XKLĐ có chiến lược xâm nhập thị trường Trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt nay, việc mở rộng thị trường phải đôi với bảo vệ phát huy thị trường truyền thống Làm việc doanh nghiệp cần đặt chữ tín lên hàng đầu Cải tiến công tác tuyển chọn chuẩn bị nguồn lao động Đổi công tác tuyển chọn yêu cầu cấp thiết để doanh nghiệp tự nâng cáo chất lượng doanh nghiệp thu hút lao động đến với Nhằm đáp ứng nhu cầu đối tác đồng thời bảo vệ thương hiệu cho doanh nghiệp, thiết doanh nghiệp phải tuyển chọn lao động theo yêu cầu Ngoài nên đa dạng hố ngành nghề tuyển chọn để đáp ứng nhu cầu đa dạng đối tác Công tác cách thức tuyển chọn nhiều yếu cần khắc phục Việc tuyển chọn lao động không chuẩn bị nguồn từ trước mà chủ yếu tuyển chọn theo kiểu “hớt váng”, nghĩa thông báo tuyển người đến nộp hồ sơ Doanh nghiệp nên phối hợp với quyền địa phương tổ chức buổi gặp gỡ lao động, vừa tạo lòng tin, xây dựng hình ảnh, vừa tìm hiểu thêm nguồn cung lao động Với sách nhiều nước tiếp nhận lại lao động lĩnh vực xây dựng, doanh nghiệp nên giữ mối liên hệ với lao động XKLĐ, nguồn cung chất lượng có kinh nghiệm thực tế lại qua đào tạo Các doanh nghiệp cần xác định rõ tiêu chuẩn tuyển chọn lao động cho loại công việc, ngành nghề theo yêu cầu thị trường; tìm kiếm tạo nguồn lao động cho xuất khẩu, thiết lập quy trình tuyển chọn áp dụng 91 phương pháp tuyển chọn khoa học, thích ứng để tuyển lao động phù hợp với yêu cầu công việc Đẩy mạnh hoạt động đào tạo, giáo dục định hướng bắt buộc cho người lao động Một số nước nằm khu vực Châu Á, văn hóa sinh hoạt nguyên tắc doanh nghiệp, quy định sản xuất họ có nhiều điểm khác biệt với Việt Nam Họ yêu cầu cao trình độ ngoại ngữ, giờ, chuẩn mực, có tơn trọng thứ bậc cơng việc Do người lao động cần có đào tạo tốt trước lao động nước Các kỹ cần phải đào tạo cho lao động là: kỹ nghề ngơn ngữ, kỹ sống Tuy nhiên việc đào tạo đầy đủ kỹ khó doanh nghiệp thường có hợp đồng tuyển giáo dục lao động, thời gian 3, tháng; khoảng thời gian ngắn để thành thục tất kỹ Các doanh nghiệp XKLĐ cần chủ động đào tạo nguồn nhân lực cho xuất mang tính chiến lược bao gồm: 1) Lựa chọn đối tượng đào tạo giáo dục định hướng; 2) Hồn thiện nội dung chương trình đào tạo, giáo dục định hướng; 3) Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên; 4) Tăng cường nguồn tài cho đào tạo giáo dục định hướng; 5) Tăng cường đầu tư sở vật chất giảng dạy Nâng cao chất lượng nguồn lao động, tuyển chọn, đào tạo, giáo dục định hướng Lồng ghép đào tạo ngoại ngữ trình đào tạo nghề, cung cấp vốn từ vựng sát với công việc người lao động đảm nhận Đổi nội dung giảng dạy: cần cụ thể hoá chuẩn hoá nội dung liên quan đến luật pháp Việt Nam, luật pháp, đất nước, người, phong tục tập quán nước sở tại, quyền nghĩa vụ người lao động làm việc theo hợp đồng, nội quy nơi làm việc (nhà máy, công trường,…), nội quy kí túc xá, quy định vệ sinh an toàn lao động Nâng cao chất lượng đội ngũ cán doanh nghiệp làm dịch vụ XKLĐ Đội ngũ cán phải có lực thật sự, nắm pháp luật nước pháp luật nước bạn tiếp nhận lao động luật pháp quốc tế, biết thu thập, xử lý thông tin, xử dụng thành thạo ngoại ngữ, nắm biết tổ chức 92 thực “quy trình XKLĐ” cách hồn hảo sở tuân thủ quy định pháp luật, hiệp ước hợp tác ký kết Việt Nam nước bạn Đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán doanh nghiệp về: Luật pháp liên quan đến xuất lao động, kỹ kinh nghiệm đàm phán cho cán làm công tác thị trường, kỹ kinh nghiệm tư vấn cho người lao động tuyển chọn lao động, quản lý lao động nước ngồi Tiến hành phân tích cơng việc cho chức danh công việc cụ thể cán quản lý hoạt động XKLĐ doanh nghiệp, sử dụng tiền lương, tiền cơng đòn bẩy kinh tế, tạo động lực thúc đẩy cán quản lý nhiệt tình với cơng việc; Thực chế độ kèm cặp bảo cán mới; Tuyển chọn, tuyển dụng cán cần sàng lọc kỹ càng; Tổ chức đánh giá kết thực công việc theo định kỳ làm sở để trả lương - thưởng, đồng thời thơng qua phân tích kế thừa tích cực đúc rút kinh nghiệm cho cán Cần triển khai hoạt động tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức pháp luật, đặc biệt Luật Người lao động Việt Nam làm việc nước Nên khuyến cáo rộng rãi đến người dân, có nhu cầu làm việc nước ngồi người lao động cần liên hệ trực tiếp với Cục Quản lý lao động nước Sở Lao động - Thương binh xã hội địa phương, cơng ty có chức XKLĐ Khi đăng ký để XKLĐ doanh nghiệp có dấu hiệu trái pháp luật người lao động cần thơng báo cho quan chức phối hợp với quan chức xử lý sai phạm Ngồi ra, người lao động cần phải chủ động đến bệnh viện có uy tín khám kiểm tra sức khoẻ, nhằm phát kịp thời bệnh tật trước tham gia xét tuyển tránh lãng phí tiền bạc, thời gian Tự chủ động tìm kiếm, liên hệ với sở xuất lao động tin cậy, chủ động đầu tư, nâng cao nhận thức ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm để có trình độ tay nghề, ngoại ngữ phù hợp với yêu cầu, tìm hiểu pháp luật, chuẩn bị điều kiện cần đủ cho để tham gia xuất lao động cách có hiệu 93 Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, quy định Việt Nam nước đến làm việc Chấp hành tốt kỷ luật lao động thực tốt hợp đồng lao động doanh nghiệp Khơng bỏ trốn, đồn kết giúp đỡ lẫn hồn thành nhiệm vụ, góp phần nâng cao uy tín lao động Việt Nam với thị trường quốc tế Xác định công việc tâm lý lao động nước ngồi Ln củng cố tinh thần niềm tin cho người lao động công việc họ nơi đất khách Người lao động cần nhận thức môi trường làm việc nước ngồi mơi trường làm việc đòi hỏi khơng trình độ cao mà đòi hỏi tinh thần kỉ luật tốt Bên cạnh đó, lao động tiếp xúc với môi trường nhiều xa lạ, dễ nảy sinh tâm lý chán nản Người lao động cần nhận thức khả đáp ứng công việc thích nghi với mơi trường Họ cần nhận thức XKLĐ hoạt động mang tính cá nhân phục vụ mục đích kiếm tiền cho thân họ mà ảnh hưởng hình ảnh tập thể người lao động Việt Nam Người lao động ln người bị ảnh hưởng nhiều bới sách họ trọng bảo vệ Tuy nhiên hành vi họ lại có tác động trực tiếp đến hoạt động XKLĐ, người lao động cần nhận thức vai trò để có hành động tham gia vào thị trường lao động giới Tăng cường đổi công tác kiểm tra - giám sát, đánh giá - điều chỉnh Các doanh nghiệp cần tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá điều chỉnh Phát huy yếu tố tích cực hoạt động XKLĐ, đồng thời có biện pháp xử lý trường hợp có hành vi vi phạm, đặc biệt doanh nghiệp có nhiều phát sinh, sai phạm, hiệu XKLĐ thấp Tăng cường thanh, kiểm tra theo chuyên đề như: đào tạo - giáo dục định hướng, tuyển mộ - tuyển chọn, tài chính, quản lý lao động làm việc nước ngồi,… để có điều kiện kiểm tra, giám sát sâu hơn, cụ thể hơn, đồng thời công tác đánh giá điều chỉnh phù hợp có tính khả thi Cần kết hợp kiểm tra phổ biến, hướng dẫn sách pháp luật liên quan đến hoạt động XKLĐ 94 3.3 Một số đề xuất, kiến nghị để nâng cao công tác quản lý hiệu hoạt động xuất lao động doanh nghiệp Việt Nam 3.3.1 Kiến nghị với Chính Phủ Cần phải đổi chế sách nghiên cứu thị trường Các văn pháp lý cần phân định rõ vai trò chức năng, nhiệm vụ chủ thể tham gia XKLĐ Nhật Bản để hoạt động đạt mục tiêu đề dài hạn ngắn hạn Không cần có đầu tư mức nguồn lực bao gồm kinh phí, người, phương tiện kỹ thuật đạo tổ chức chặt chẽ, thống quan quản lý Nhà nước đủ sức nghiên cứu hoạch định chiến lược Phát triển thị trường theo hướng đa dạng hoá Đa dạng hố thực theo hai cách đa dạng hoá ngành nghề đa dạng hoá trình độ người lao động Thị trường XKLĐ từ trước đến tiếp nhận chủ yếu lực lượng lao động phổ thông Việt Nam, nhiên thực tế, thị trường XKLĐ cần lao động có chất lượng cao Vì vậy, XKLĐ Việt Nam cần phải nắm bắt điều để đa dạng hố loại hình lao động làm việc nước bạn Ngồi đa dạng hoá ngành nghề XKLĐ, nên hạn chế nghề đặc biệt nguy hiểm độc hại không phù hợp với phong mĩ tục Việt Nam Tăng cường công tác tra, kiểm tra, giám sát Nhà nước cần quản lý chặt chẽ trung tâm giới thiệu việc làm, doanh nghiệp XKLĐ Việt Nam theo Luật doanh nghiệp Bộ Luật lao động, Luật người lao động Việt Nam làm việc nước theo hợp đồng, ngăn ngừa việc lợi dụng hoạt động XKLĐ để lừa đảo người lao động Đồng thời Bộ Lao động- Thương binh & Xã hội tăng cường đạo hướng dẫn công tác tra kiểm tra XKLĐ, xử lý trường hợp vi phạm, hướng dẫn xử lý vướng mắc 95 Đối với việc thành lập tổ chức hoạt động XKLĐ, phải có quy định chặt chẽ để hạn chế đơn vị khơng có đủ điều kiện, không chức Việc lọc đơn vị giúp hạn chế hành vi tiêu cực Các doanh nghiệp cần phải công bố thông tin cách công khai, minh bạch điều kiện, thủ tục, tiêu chuẩn tuyển chọn, mức lương chi phí XKLĐ thị trường; đạo quản lý chặt chẽ chi nhánh, trung tâm hoạt động theo quy định pháp luật Cơ quan có chức địa phương có trụ sở doanh nghiệp dịch vụ XKLĐ phải tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động, diễn biến tình hình XKLĐ doanh nghiệp Nắm bắt cách kịp thời tình hình thực pháp luật phát sớm sai phạm Xử lý thích đáng trường hợp có dấu hiệu trái pháp luật Trong nhiều trường hợp, bị phát sai phạm, thu tiền lừa đảo XKLĐ xong, đơn vị XKLĐ lại chuyển qua địa bàn khác để hoạt động Do vậy, quan chức địa phương cần có phối hợp chặt chẽ với để phát Nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền Các thông tin tuyên truyền muốn đến tận với người dân cần có hình thức phù hợp Để có điều cần có kết hợp chặt chẽ quan chức quan thông tin đại chúng từ Trung ương, địa phương để thông tin đầy đủ, kịp thời Ngồi thơng tin chủ trương Nhà nước XKLĐ, thông tin đại chúng nên đưa thêm thông tin nhu cầu, điều kiện thị trường tiêu chuẩn lao động để doanh nghiệp XKLĐ có định hướng đào tạo người lao động đầu tư học tập, nâng cao trình độ cách đắn Sửa đổi, bổ sung hệ thống pháp luật cách đầy đủ hơn, chặt chẽ hơn, đồng thời ban hành sách, văn pháp luật phòng chống, xử lý hành vi vi phạm hoạt động XKLĐ với chế tài xử lý ngày mạnh hiệu Hoạt động XKLĐ hoạt động cần có phối hợp các quốc gia có mối quan hệ XKLĐ Trong trình hợp tác này, cần phải ký kết 96 điều ước quốc tế để tạo thuận lợi cho hoạt động XKLĐ, có chế hữu hiệu để bảo vệ quyền lợi ích người Việt Nam lao động nước Sử dụng phát huy tốt khả lao động trở sau hoàn thành hợp đồng nước Một nguyên nhân khiến cho lao động kết thúc hợp đồng không nước mà cư trú bất hợp pháp nước bạn sách tiếp nhận lao động nước chưa thoả đáng Lao động làm việc Nhật Bản có trình độ ngoại ngữ định, tiếp thu kỷ luật, tiến quy trình sản xuất, nguồn cung lao động chất lượng Việc xây dựng chương trình tái hồ nhập khơng giúp tạn dụng kinh nghiệm lao động sau thời gian nước bạn mà hạn chế tình trạng bỏ trốn, xây dựng hình ảnh lao động Việt Nam đẹp Xây dựng chương trình hỗ trợ tài cho hoạt động XKLĐ Việc hỗ trợ tài cho hoạt động XKLĐ việc làm cần thiết chưa trọng triển khai mức nước ta Muốn làm việc theo hướng XKLĐ, người lao động cần phải đóng nhiều khoản phí, việc hạn chế cho lao động khơng có điều kiện tài bước đầu dẫn đến tình trạng vay mượn để đủ tiền lo thủ tục, gây ảnh hưởng đến tâm lý lao động nguyên nhân thúc đẩy họ làm thêm, vi phạm điều khoản lao động sản xuất, gây ảnh hưởng xấu tới XKLĐ Việt Nam Nói tóm lại, Cơ quan nhà nước cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền cách sâu rộng lĩnh vực XKLĐ Các ngành chức cần tăng cường phối hợp công tác kiểm tra, giám sát doanh nghiệp XKLĐ, phối hợp với cán quan cơng an, q trình phát hiện, điều tra vụ án hình liên quan đến XKLĐ 97 Đối với địa phương, rà soát cắt giảm thủ tục không cần thiết, đạo quan chức thực nghiêm túc thời hạn giải thủ tục hành chính, khơng để kéo dài Đặt kế hoạch đưa lao động thực tập làm việc nước phát triển theo chương trình chuẩn bị chu bảo đảm người lao động học tập qua cơng việc quyền lợi lao động bảo vệ Tiếp tục xúc tiến mở rộng thị trường Đàm phán với nước nhận lao động Việt Nam để ký kết thoả thuận hợp tác lĩnh vực tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc Xây dựng lộ trình xếp, phát triển doanh nghiệp xuất lao động theo định hướng, tiêu chí Luật Đưa người lao động Việt Nam làm việc nước theo hợp đồng, đặc biệt đầu tư phát triển sở đào tạo doanh nghiệp để chủ động tạo nguồn lao động có chất lượng theo yêu cầu thị trường, xây dựng thương hiệu, tăng lực cạnh tranh doanh nghiệp Có chế biện pháp cụ thể để hỗ trợ người lao động, người nghèo vay vốn, học nghề, làm thủ tục XKLĐ 3.3.2 Kiến nghị với Bộ Lao động Thương binh Xã hội Để nâng chất lượng hoạt động đưa người lao động làm việc nước ngoài, Bộ LĐ-TBXH cần thực nhiều giải pháp đồng Theo đó, Bộ xây dựng quy định điều kiện chặt chẽ để doanh nghiệp thực đáp ứng đủ bảo đảm trì điều kiện theo quy định pháp luật tham gia hoạt động đưa người làm việc nước Trong thời gian tới, Bộ nên xử lý nghiêm doanh nghiệp dịch vụ có vi phạm quy định pháp luật doanh nghiệp hoạt động hiệu Trong năm 2017, tra chuyên đề tập trung vào việc tổ chức máy hoạt động doanh nghiệp, công tác tuyển chọn, bồi dưỡng kiến thức cần thiết công tác thu phí 98 Bên cạnh Bộ LĐ- TB&XH cần khẩn trương tháo gỡ vướng mắc thủ tục cho doanh nghiệp xuất lao động Bộ kiên loại bỏ thủ tục rườm rà hay “giấy phép con” theo hướng: Nếu thủ tục từ phía đối tác nước ngồi cần đàm phán lại Nếu xuất phát từ phía ngành, Bộ tích hợp quy định nằm rải rác nhiều văn luật thuộc thẩm quyền vào thành thông tư, nhằm giúp doanh nghiệp người lao động dễ theo dõi 99 KẾT LUẬN Chính phủ Việt Nam xác định XKLĐ hoạt động kinh tế cần trọng đẩy mạnh phát triển Trong năm gần đây, Việt Nam gia tăng số lượng lao động xuất nước Tại nhiều thị trường, XKLĐ Việt Nam tạo chỗ đứng riêng mình, kể đến thị trường quen thuộc XKLĐ Việt Nam như: Malaysia, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản Theo kết nghiên cứu, khẳng định XKLĐ doanh nghiệp Việt Nam lại có nhiều thuận lợi phát triển mạnh mẽ Tuy có thị trường “khó tính”, đòi hỏi khơng trình độ chun mơn lao động xuất mà ý thức, thái độ làm việc Sau trình nghiên cứu, luận văn giải vấn đề sau: - XKLĐ Việt Nam phát triển Cùng với tiềm lực khả sẵn có, doanh nghiệp Việt Nam ln tìm kiếm nhiều hội tốt cho người lao động, không giúp họ giải nhu cầu việc làm mà lĩnh vực gia tăng kinh tế cho Việt Nam - Trên giới khu vực có nhiều thị trường XKLĐ tiềm năng, Việt Nam nói riêng, khu vực Đơng Đơng Nam Á khu vưc tiềm nhất, đem lại nhiều hội phát triển hướng thuận lợi cho lĩnh vực XKLĐ - Để đẩy mạnh hoạt động XKLĐ Việt Nam, không cần giúp sức doanh nghiệp, mà cần nhiều hỗ trợ từ Nhà nước Chính phủ, từ cơng tác đào tạo đến việc hỗ trợ người lao động sống làm việc nước ngồi Nhìn chung XKLĐ hướng phát triển tiềm năng, lại đầy thách thức Trong tương lai muốn khai thác tốt lĩnh vực cần thực nhanh chóng, đồng giải pháp phát triển Để lĩnh vực phát triển theo hướng tích cực nhất, không doanh nghiệp mà đặc biệt Chính phủ Nhà nước cần đẩy mạnh cơng tác kiểm tra, giám sát, rà sốt q trình tìm kiếm đưa người lao động xuất 100 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Nguyễn Xuân An (2009), “Các mặt mô hình liên kết xuất lao động”, Tạp chí Việc làm ngồi nước, 4, tr 25-30 Bộ mơn kinh tế giới quan hệ kinh tế quốc tế-Đại học Kinh tế-Đại học Quốc Gia Hà Nội (2004), Giáo trình Kinh tế quốc tế, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội Chính phủ Nhật Bản (2009), “Luật sử dụng lao động nước ngồi Nhật Bản”, Tạp chí Lao động ngồi nước, 5, tr.15-21 Chính phủ Việt Nam (2003), Nghị định số 81/2003 NĐ-CP ngày 17-7-2003 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động lao động Việt Nam làm việc nước Cục quản lý lao động nước (2008), Báo cáo hội thảo Đưa TNS tu nghiệp Nhật Bản Cục quản lý lao động nước (2010), Báo cáo xuất lao động sáu tháng đầu năm 2010 Cục quản lý lao động nước (2010), Báo cáo xuất lao động sáu tháng cuối năm 2010 Cục quản lý lao động nước (2010), Báo cáo xuất lao động sáu tháng đầu năm 2011 Cục quản lý lao động ngồi nước (2008), “Chính sách Nhật Bản lao động ngồi nước”, Tạp chí lao động nước, 4, tr 37-40 10 Cục quản lý lao động nước (2014), “Kết đưa lao động Việt Nam làm việc nước 10 tháng đầu năm 2014 định hướng, giải pháp phát triển số thị trường thời gian tới”, Tạp chí lao động nước, 3, tr 23-25 101 11 Cục quản lý lao động nước (2014), “Các quy định, sách Nhật thực tập sinh nước ngồi”, Tạp chí lao động ngồi nước, 3, tr 12-17 12 Cục quản lý lao động nước (2014), “Nhật Bản- Thị trường xuất lao động tiềm năng; Quản lý chặt chẽ chương trình tiếp nhận thực tập sinh nước ngồi”, Tạp chí lao động ngồi nước, 1, tr 11-17 13 Cục quản lý lao động nước (2015), “Tình hình hợp tác lĩnh vực nguồn nhân lực Việt Nam Nhật Bản”, Tạp chí lao động nước, 1, tr.8-13 14 Trần Thu Hà (2007), Xuất sang thị trường Đông Bắc Á, Luận văn thạc sỹ, Đại học Kinh tế quốc dân 15 TS Trần Thị Thu (2008), Nâng cao hiệu quản lý XKLĐ doanh nghiệp điều kiện nay, Luận án Tiến sĩ, Đại học Kinh tế quốc dân 16 Bùi Sỹ Tuấn (2003), “Một số vi phạm pháp luật doanh nghiệp XKLĐ biện pháp phòng ngừa”, Tạp chí Lao động ngồi nước, 3, tr.7-12 17 Hải Vân (2003), “Bảo vệ người lao động di cư dịch vụ di cư Kinh nghiệm Philipines”, Tạp chí Việc làm ngồi nước, 3, tr.19-25 18 Tổng cục thống kế (2014), Số liệu thống kê kinh tế xã hội năm 2014, Hà Nội 19 Lưu Văn Hưng (2011), Xuất lao động Việt Nam thời đổi hội nhập, NXB Từ điển Bách khoa 20 Nguyễn Thị Kim Chi, Nguyễn Thanh Tùng (2015), Hoạt động xuất lao động Việt Nam sang thị trường Malaysia bối cảnh hội nhập ASEAN, NXB ĐH Quốc Gia Hà Nội 21 ThS Lê Thanh Trúc (2012), “Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương tham gia Việt Nam”, Tạp chí Thơng tin& Dự báo KT-XH, 1, tr 30-34 102 Tiếng Anh 22 ADB&ILO (2014), “Summary Report on Vietnam, to boost competitiveness and prosperity of Vietnam through better jobs and greater intergration into the ASEAN region”, ADB&ILO 23 Futaba Ishizuka (2013), International labor Migration in Vietnam and the Impact Receiving Countries’ Policies, Institute of Developing Economies (IDE), JETRO, Japan 24 IILS&ILO (2013), “World of Work Report 2013: Repairing the Economic and Social Fabric”; ISBN 978-92-9-251018-3, ILO 25 Ministry of Internal Affairs and Communications, Statistics Bureau, Census, NIPSR (2006),” Population for Japan: 2006-2055” Website 26 Cổng thông tin điện tử Lao Lao động - Thương binh Xã hội: http://www.molisa.gov.vn/vi/Pages/Trangchu.aspx 27 Cổng thông tin điện tử trung tâm lao động nước: http://www.colab.gov.vn/ 28 Cổng thông tin điện tử Hiệp Hội Xuất Khẩu Lao Động Việt Nam: http://www.vamas.com.vn/ 103 PHỤ LỤC PHỤ LỤC Quy định mức trần ký quỹ xuất lao động thị trường: ... Xuất lao động tiềm xuất lao động doanh nghiệp Việt Nam Chương 2: Thực trạng xuất lao động doanh nghiệp Việt Nam Chương 3: Giải pháp đẩy mạnh xuất lao động doanh nghiệp Việt Nam 8 CHƯƠNG 1: XUẤT... tiêu xuất lao động doanh nghiệp Việt Nam 79 3.1.1 Triển vọng xuất lao động doanh nghiệp Việt Nam 79 3.1.2 Mục tiêu xuất lao động doanh nghiệp Việt Nam .83 3.1.3 Thách thức doanh nghiệp. .. động doanh nghiệp Việt Nam thời gian vừa qua Đề tài thực khảo sát, tìm hiểu tình hình xuất lao động Việt Nam tình hình thực hoạt động xuất lao động kết hoạt động doanh nghiệp xuất lao động Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Xuất khẩu lao động của các doanh nghiệp Việt Nam – Thực trạng và giải pháp, Xuất khẩu lao động của các doanh nghiệp Việt Nam – Thực trạng và giải pháp

Từ khóa liên quan