NÂNG CAO NĂNG LỰC TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC THÔN

121 40 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2019, 16:34

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ NÂNG CAO NĂNG LỰC TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN TRÚC THƠN Chun ngành: Quản trị kinh doanh VŨ THỊ THU HƯƠNG Hà Nội – 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ NÂNG CAO NĂNG LỰC TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN TRÚC THƠN Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 8340101 Họ tên: Vũ Thị Thu Hương Giáo viên hướng dẫn khoa học: PGS,TS Nguyễn Thu Thủy Hà Nội - 2018 i MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iii DANH MỤC CÁC BẢNG HÌNH iv LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ NĂNG LỰC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP .6 1.1 Khái quát tài doanh nghiệp kinh tế thị trường 1.1.1 Khái niệm doanh nghiệp tài doanh nghiệp 1.1.2 Vai trò tài doanh nghiệp .10 1.2 Khái quát lực tài doanh nghiệp 12 1.2.1 Khái niệm lực tài doanh nghiệp 12 1.2.2 Sự cần thiết phải nâng cao lực tài doanh nghiệp 13 1.2.3 Các tiêu chí đánh giá lực tài doanh nghiệp 15 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến lực tài doanh nghiệp 30 1.3.1 Các nhân tố bên doanh nghiệp 30 1.3.2 Các nhân tố bên doanh nghiệp 33 CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY CỔ PHẨN TRÚC THÔN 37 2.1 Tổng quan công ty cổ phần trúc thôn 37 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty cổ phần Trúc Thôn 37 2.1.2 Hoạt động kinh doanh .39 2.2 Thực trạng lực tài cơng ty cổ phần trúc thơn 40 2.2.1 Phân tích tình hình huy động vốn Công ty cổ phần Trúc Thôn 40 2.2.2 Phân tích kết hoạt động sản xuất kinh doanh .56 2.2.3 Phân tích tình hình cơng nợ khả tốn cơng ty 62 2.2.4 Hiệu suất sử dụng vốn 69 2.2.5 Đánh giá hiệu sử dụng vốn .75 2.3 Đánh giá chung lực tài công ty cổ phần trúc thôn .81 2.3.1 Những kết đạt 81 2.3.2 Những khó khăn, hạn chế nguyên nhân 82 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CƠNG TY ii CỔ PHẦN TRÚC THÔN .86 3.1 Bối cảnh kinh tế - xã hội 86 3.1.1 Tình hình kinh tế giới giai đoạn 2016- 2017 86 3.1.2 Triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2017- 2018 87 3.1.3 Thị trường gạch men, gạch chịu lửa Việt Nam năm 2017 - 2018: .89 3.1.4 Định hướng phát triển Công ty cổ phần Trúc Thôn thời gian tới: 91 3.2 Các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao lực tài Cơng ty cổ phần Trúc Thôn 94 3.2.1 Chủ động xây dựng kế hoạch huy động tạo lập cấu vốn hợp lý để phục vụ sản xuất kinh doanh đồng thời chủ động lập kế hoạch tài chính, thực biện pháp phòng ngừa rủi ro .94 3.2.2 Nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định vốn lưu động 98 3.2.3 Nâng cao lực quản trị công nợ sách thu hồi nợ 100 3.2.4 Nâng cao khả toán 101 3.2.5 Tăng cường biện pháp quản lý, kiểm sốt chi phí cơng ty 103 3.2.6 Xây dựng sách bán chịu hợp lý để tăng doanh thu, tạo uy tín lực tài cơng ty, trọng đầu tư đổi cơng nghệ, nâng cao chất lượng máy móc thiết bị đồng thời mở rộng thị trường tiêu thụ sản phầm 107 3.3 Điều kiện thực giải pháp 110 KẾT LUẬN 112 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 114 iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TT Giải nghĩa Chữ viết tắt BH&CCDV Bán hàng cung cấp dịch vụ BQ Bình quân CTCP Công ty cổ phần DN Doanh nghiệp DTT Doanh thu HĐQT Hội đồng quản trị HTK Hàng tồn kho KD Kinh doanh LN Lợi nhuận 10 LNST Lợi nhuận sau thuê 11 LNTT Lợi nhuận trước thuế 12 NSNN Ngân sách nhà nước 13 TCDN Tài doanh nghiệp 14 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 15 TS Tài sản 16 TSCĐ Tài sản cố định 17 TSNH Tài sản ngắn hạn 18 TSDH Tài sản dài hạn 19 VCSH Vốn chủ sở hữu 20 VLĐ Vốn lưu động 21 VKD Vốn kinh doanh 22 SXKD Sản xuất kinh doanh 23 NV Nguồn vốn 24 NLTC Năng lực tài iv DANH MỤC CÁC BẢNG HÌNH DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Tình hình tổng TS NV Công ty cổ phần Trúc Thôn giai đoạn 2014-2016 41 Bảng 2.2 Tình hình quy mơ cấu tài sản CTCP TRÚC THÔN 42 Bảng 2.3: Cơ cấu khoản phải thu công ty giai đoạn 2014-2016 46 Bảng 2.4: Tình hình nguồn VKD theo thời gian huy động sử dụng vốn .51 Bảng 2.6: Chi phí hoạt động kinh doanh Của công ty 59 Bảng 2.7: Chỉ tiêu khả quản trị nợ Công ty cổ phần Trúc Thôn giai đoạn 2014-2016 63 Bảng 2.8: Chi tiêu khả tốn Cơng ty cổ phần Trúc Thơn giai đoạn 2014-2016 66 Bảng 2.9: Chỉ tiêu khả hoạt động Công ty cổ phần Trúc Thôn giai đoạn 2014-2016 70 Bảng 2.10: Năng lực hoạt động tài sản cố định hiệu suất sử dụng tài sản cố định 74 Bảng 2.11: Chỉ tiêu khả sinh lợi công ty cổ phần Trúc Thôn năm 2014-2016 76 Bảng 2.12 So sánh hiệu hoạt động DN với trung bình ngành năm 2016 78 DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Bộ máy tổ chức cơng ty cổ phần Trúc Thôn .39 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hiện nay, cạnh tranh gay gắt thành phần kinh tế kinh tế thị trường gậy khó khăn thử thách cho doanh nghiệp Trong bối cảnh đó, để khẳng định mình, doanh nghiệp phải ln có đổi khơng ngừng để có tài vững mạnh để tồn nâng cao lực cạnh tranh, chủ động hội nhập kinh tế nước nước ngồi Để đạt điều đó, doanh nghiệp phải ln nắm vững tình hình tài mình, quan hệ trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp ngược lại Việc thường xun tiến hành phân tích tình hình tài giúp cho doanh nghiệp quan chủ quản cấp thấy rõ thực trạng hoạt động tài chính, kết hoạt động sản xuất kinh doanh kỳ doanh nghiệp; xác định cách đầy đủ, đắn nguyên nhân mức độ ảnh hưởng thơng tin đánh giá tiềm năng, hiệu sản xuất kinh doanh, rủi ro triển vọng doanh nghiệp, để từ đưa giải pháp hữu hiệu, định xác nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Năng lực tài tốt nhân tố góp phần khơng nhỏ việc nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Tuy vậy, thực tế, việc quản trị tài nhiều Cơng ty nhiều bất cập chưa quan tâm mức, ảnh hưởng nhiều đến hiệu kinh doanh Tại Cơng ty cổ phần Trúc Thơn tình hình quản trị tài tồn nhiều điểm bất cập, hiệu khơng cao, lực tài yếu nhiều điểm đồng thời khả quản trị tài lại chưa tối ưu dẫn đến việc ảnh hưởng khơng nhỏ đến tình hình doanh thu lợi nhuận, tình hình sản xuất kinh cvdoanh phát triển doanh nghiệp Chính vậy, tác giả lựa chọn đề tài “Nâng cao lực tài Cơng ty cổ phần Trúc Thôn” làm đề tài luận văn, đồng thời, dựa sở khoa học, từ thực trạng tài Cơng ty cổ phần Trúc Thơn đề số giải pháp số kiến nghị Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài Phân tích tình hình tài doanh nghiệp, từ đưa giải pháp nâng cao lực tài doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu kinh doanh Đây đề tài nhiều đối tượng tham gia tìm hiểu, nghiên cứu Trước đây, có nhiều tác giả thực cơng trình nghiên cứu nâng cao lực tài theo nhiều góc độ khác nhau, đóng góp tích cực việc xây dụng tảng lý luận lực tài doanh nghiệp giải pháp hữu ích việc nâng cao lực tài doanh nghiệp, sâu áp dụng thực tiễn Trong trình tiếp cận nghiên cứu luận văn, tác giả tiến hành khái quát hóa cơng trình nghiên cứu liên quan đến đề tài Việc khái qt hóa cơng trình nghiên cứu tiến hành theo nhóm: - Những cơng trình nghiên cứu Phân tích tình hình tài doanh nghiệp: Đây cơng trình nghiên cứu chun sâu Phân tích tình hình tài DN có phần nội dung chun sâu Phân tích tình hình tài DN - Những cơng trình nghiên cứu liên quan đến DN sản xuất gạch, xây dựng: Là cơng trình nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế tốn cơng ty sản xuất gạch, xây dựng Hiện có nhiều luận án tiến sĩ, luận văn thạc sỹ viết Phân tích tình hình tài DN nâng cao lực tài doanh nghiệp Luận án tiến sĩ “Các giải pháp nâng cao lực tài doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam” (2014) Phạm Thị Vân Anh, Học viện Tài nghiên cứu có đề xuất để nâng cao lực tài phù hợp với đặc thù DN vừa nhỏ Việt Nam Luận văn Thạc sĩ Kinh tế “Biện pháp nâng cao lực tài Cơng ty Cổ phần gạch men, gạch chịu lửa Xây dựng Hải Phòng” (2015) Đoàn Thị Thu Huyền - Đại học Kinh tế Quốc dân, việc nghiên cứu lý luận thực tiễn tài doanh nghiệp lực tài doanh nghiệp, tác giả hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn tài doanh nghiệp lực tài doanh nghiệp: tìm hiểu thực trạng lực tài Cơng ty cổ phần gạch men, gạch chịu lửa Xây dựng Hải Phòng giai đoạn 2012 - 2015, từ đưa biện pháp nâng cao lực tài cho cơng ty thời gian tới Luận văn “Giải pháp nâng cao lực tài Cơng ty Cổ phần xây dựng Bắc Ninh” (2014) Nguyễn Ngọc Hà, Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh đưa số giải pháp nhằm nâng cao lực tài Công ty xây dựng cấu vốn hợp lý, đầu tư đổi máy móc thiết bị, nâng cao chất lượng sản phẩm, hoàn thiện tổ chức máy Công ty Cũng bàn giải pháp nâng cao lực tài chính, luận văn “Giải pháp nâng cao lực tài Cơng ty cổ phần quốc tế Sơn Hà thời buổi nay” Nguyễn Thị Nguyệt (2014) - Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh nêu lên thực trạng tình hình tài Cơng ty Sơn Hà giai đoạn 2011-2014, đề xuất giải pháp đầy đủ, cụ thể như: đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường, xây dựng sách giá hợp lý, xây dựng hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa hình thức kinh doanh, nâng cao hiệu sử dụng vốn Qua nghiên cứu tổng quát cơng trình nghiên cứu có liên quan, có nhiều đề tài nghiên cứu giải pháp nâng cao lực tài doanh nghiệp, nhiên, việc nghiên cứu, đưa chiến lược, giải pháp nâng cao lực tài phù hợp với lĩnh vực kinh doanh sản phẩm đặc thù gạch chịu lửa, gach men Công ty cổ phần Trúc Thôn lĩnh vực chưa nghiên cứu cụ thể Do vấn đề “Nâng cao lực tài Cơng ty cổ phần Trúc Thơn” mà tác giả chọn làm đề tài nghiên cứu cho luận văn Thạc sĩ hồn tồn độc lập, không bị trùng lắp với kết nghiên cứu khác công bố Việt Nam Luận văn đưa sở lý luận đối vói lực tài doanh nghiệp bao gồm khái niệm, nội dung, tiêu chí đánh giá, nhân tố bên nhân tố bên ngồi ảnh hưởng đến lực tài doanh nghiệp Luận văn tập trung phân tích tình hình tài Cơng ty theo tiêu chí đánh giá lực tài doanh nghiệp, từ đánh giá ưu điểm, hạn chế số nguyên nhân bên bên doanh nghiệp tồn tại, từ đề xuất số giải pháp góp phần nâng cao lực tài Cơng ty thời gian tới Mục đích nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề lý luận tài doanh nghiệp lực tài doanh nghiệp; - Phân tích, đánh giá lực tài Cơng ty cổ phần Trúc Thơn, kết đạt hạn chế, nguyên nhân dẫn đến hạn chế hoạt động tài Cơng ty; - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao lực tài Cơng ty cổ phần Trúc Thôn thời gian tới Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu luận văn lực tài doanh nghiệp; sở hệ thống hoá vấn đề lý luận chung tài doanh nghiệp đánh giá tình hình tình hình tài doanh nghiệp; từ đó, vận dụng vào xem xét thực tế đánh giá tình hình tài doanh nghiệp SXKD cụ thể; qua đó, đề xuất giải pháp khắc phục hạn chế cơng tác quản trị tài doanh nghiệp, góp phần làm cho tình hình tài doanh nghiệp ngày lành mạnh - Phạm vi nghiên cứu: Đánh giá lực tài Công ty cổ phần Trúc Thôn từ năm 2014-2016 101 dự phòng khoản phải thu cách hợp lý cần thiết Nếu khoản nợ lớn thi công ty nhờ đến can thiệp pháp luật Bên cạnh đó, Cơng ty nên ưu tiên thực sách chiết khấu để đẩy nhanh tốc độ thu hồi nợ - Hai là, trước ký kết hợp đồng với khách hàng, công ty cần đưa thảo luận thống điều khoản việc toán với khách hàng như: quy định rõ thời hạn toán, phương thức toán, điều khoản vi phạm hợp đồng cách cụ thể Nếu bên vị phạm hợp đồng bên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm bồi thường, thực đầy đủ điều khoản cam kết hợp đồng - Ba là, công ty nên áp dụng kỳ hạn tín dụng cho khách hàng, mở rộng nhiều đối tượng đặc biệt khách hàng nội địa thời gian chi trả thường lâu Với việc áp dụng sách chiết khấu, mặt Cơng ty đẩy nhanh tốc độ tốn từ khách hàng, mặt có lượng tiền để toán khoản nợ vay, hạn chế rủi ro tài - Bốn là, tổ chức theo dõi, quản lý khách hàng lớn theo đối tượng, theo thời hạn hợp đồng, sách thương mại, tín dụng nhằm nắm rõ tình hình toán, thu hồi nợ hạn - Năm là, sử dụng kế toán thu hồi nợ chuyên nghiệp như: Xây dựng phận kế toán theo dõi khách hàng nợ, mở sổ theo dõi chi tiết khoản nợ, tiến hành xếp khoản phải thu theo tuổi Như vậy, công ty biết cách dễ dàng khoản đến hạn để có biện pháp hối thúc khách hàng trả tiền; định kỳ công ty cần tổng kết công tác tiêu thụ, kiểm tra khách hàng nợ số lượng thời gian tốn, tránh tình trạng để khoản thu rơi vào tình trạng nợ khó đòi; xác định hệ số nợ phải thu doanh thu bán hàng tối đa cho phép phù hợp với khách hàng mua chịu 3.2.4 Nâng cao khả toán Qua đánh giá chương khả toán công ty cho thấy, 102 hệ số thể khả tốn doanh nghiệp khơng cao, nguyên nhân doanh nghiệp không đảm bảo nguyên tắc cân tài Điều khơng mang lại rủi ro khả toán khoản nợ đến hạn mà gây nên nhìn nhận không tốt từ chủ thể: ngân hàng, nhà đầu tư tài cơng ty Do Cơng ty cần có biện pháp hợp lý kịp thời để nâng cao khả toán, như: - Có sách quản trị vốn tiền hiệu quả, đảm bảo khả phản ứng nhanh khoản nợ đến hạn tình phát sinh bất ngờ - Đánh giá chi phí chung cơng ty xem có hội cắt giảm chúng hay khơng Việc cắt giảm chi phí khơng cần thiết tác động trực tiếp tới số lợi nhuận Các chi phí hoạt động, thuê mướn, quảng cáo, lao động gián tiếp hay chi phí văn phòng, chi phí gián tiếp mà doanh nghiệp phải chịu để vận hành hoạt động kinh doanh chi phí trực tiếp nguyên vật liệu hay lao động trực tiếp - Thanh lý tài sản khơng sử dụng cho mục đích sinh lời, phục vụ hoạt động kinh doanh nói chung nhằm thu hồi phần vốn sử đụng chúng mục đích khác hiệu như: tốn bớt khoản nợ công ty - Cần tổ chức quản lý khoản công nợ theo đối tượng cụ thể, phải cụ thể nhà cung cấp, đồng thời phân loại theo giá trị hợp đồng phân loại theo thời hạn toán theo hợp đồng, nhằm chủ động cơng tác tốn, tránh tình trạng đến hạn tốn hợp đồng mà cơng ty chưa có nguồn để trả nợ - Đối với khoản vay ngắn hạn dài hạn, công ty cần xây dựng kế hoạch trả nợ cụ thể, đảm bảo trả đủ nợ để nâng cao uy tín mình, tạo điều kiện cho đợt vay sau - Cần tăng cường giám sát hiệu khoản thu công ty nhằm đảm bảo cơng ty viết hố đơn thu tiền khách hàng chuẩn xác nhất, nhận khoản toán hẹn Việc khách hàng 103 toán sớm đặn đảm bảo dòng tiền mặt ổn định cho cơng ty - Cơng ty nên áp dụng biện pháp tài thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm mà hạn chế vốn bị chiếm dụng ui giảm giá, chiết khấu toán phạt vi phạm thời hạn toán - Nếu khách hàng tốn chậm thi cơng ty cần xem xét cụ thể để đưa sách phù hợp gia hạn nợ, giảm nợ nhằm giữ gìn mối quan hệ sẵn có nhờ quan chức can thiệp áp dụng biện pháp không mang lại kết - Công ty cần phải đề biện pháp khách hàng khơng có khả tốn khoản nợ đến hạn gia hạn toán mà chưa toán Trong trường hợp khách hàng khơng có khả tốn, trả lại hàng hóa mua DN phải có hình thức xử phạt định - Khi mua hàng toán trước, toán đủ phải yêu cầu người lập hợp đồng bảo hiểm tài sản mua nhằm tránh thất thoát, hỏng hóc hàng hóa dựa nguyên tắc “giao đủ, trả đủ” hay chế tài áp dụng ký kết hợp đồng 3.2.5 Tăng cường biện pháp quản lý, kiểm sốt chi phí cơng ty Qua đánh giá ba năm từ 2014 đến 2016 cho thấy, công tác quản lý, kiểm sốt chi phí chưa tốt nguyên nhân lớn khiến công ty thời gian vừa qua phải đối mặt với không rủi ro hoạt động sản xuất kinh doanh Vì vậy, việc thiết yếu phải kiểm sốt chi phí thật tốt hợp lý Trong năm tiếp theo, Công ty cần sử dụng tiết kiệm khoản chi phí chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí bán hàng Sử dụng tiết kiệm chi phí đầu vào đồng nghĩa với việc phấn đấu hạ thấp giá thành sản phẩm Tăng cường biện pháp quản lý, kiểm sốt chi phí cơng ty 104 Kiểm sốt chi phí biến đổi: a Chi phí nguyên vật liệu: - Đối với chi phí nguyên vật liệu (đây chi phí chiếm tỷ trọng lớn tổng chi phí sản xuất) việc tiết kiệm chi phí có tác dụng lớn đến hạn giá thành sản phẩm Mặt khác chi phí nguyên vật liệu xác định sở số lượng nguyên vật liệu tiêu hao giá nguyên vật liệu Chính vậy, để tiết kiệm chi phí thi công ty cần xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật tiêu hao nguyên vật liệu kiểm tra chặt chẽ giá nguyên vật liệu sử dụng kỳ Có thể dự trữ nguyên vật liệu cơng trình cơng ty có đủ vốn, tránh tượng giá nguyên vật liệu tăng lên Trong thời gian tới, Công ty Trúc Thôn cần tăng cường củng cố hệ thống kho hàng, quản lý chặt chẽ việc xuất vật tư, nguyên liệu, công tác bảo vệ, kiểm kê nhằm giảm đến mức thấp hao hụt, mát trình thu mua, vận chuyển, bảo quản đảm chất luợng nguyên vật liệu đảm bảo - Công ty cần định kỳ thường xuyên kiểm tra, đánh giá lại giá đầu vào, lựa chọn đối tác tin cậy, có uy tín chất lượng giá cạnh tranh; tổ chức thu mua nguyên vật liệu, vật tư trực tiếp từ đơn vị sản xuất nhập khẩu, hạn chế tối thiểu mua qua tổ chức, cá nhân trung gian; đảm bảo nhân viên phận cung ứng có khả thương thuyết tốt để có ưu đãi cho doanh nghiệp - Trong đợt sản xuất nên có tổ kiểm sốt nguyên liệu thường xuyên để theo dõi, quản lý công nhân trình đưa nguyên liệu vào sử dụng Công ty động viên tinh thần ý thức tiết kiệm thi cơng cho cơng nhân Đồng thời cơng ty cần trì chế độ khen thưởng cho cơng nhân có sáng kiến kỹ thuật làm giảm chi phí tiêu hao nguyên liệu sản xuất giảm giá thành sản phẩm - Công ty cần thường xuyên kiểm tra việc thực định mức nguyên vật liệu đợt sản xuất khác nhau, so sánh thực định mức 105 đợt sản xuất để từ rút ưu - nhược điểm, đồng thời phân tích nguyên nhân chủ yếu đề giải pháp để khắc phục phương hướng để phát huy để tiêu định mức tối ưu Từ đó, đưa học kinh nghiệm cho tồn thể cơng nhân viên Cơng ty nhằm đạt mục tiêu hồn thành sản phẩm với giá thành cạnh tranh chất lượng ln mức cao b Biến phí sản xuất chung: - Hiện nay, chi phí sản xuất chung phát sinh cơng ty chủ yếu chi phí tiền điện, chi phí sửa chữa máy móc-thiết bị, chi phí nhiên liệu, tiền điện chiếm tỷ trọng lớn Cơng ty cần tìm cách đổi phương pháp thi cơng để tiết kiệm chi phí hiệu - Công nhân phân ca thi công tránh cao điểm vào ca sớm trễ hơn, bố trí nghỉ trưa vào cao điểm Xây dựng ý thức tiết kiệm, thiết lập nội quy sử dụng điện để tất cơng nhân có ý thức tự giác đảm bảo việc tiết kiệm điện c Biến phí quản lý doanh nghiệp: - Công ty nên thực tổ chức phòng ban nhỏ trực thuộc phòng kế tốn gọi trung tâm quản lý chi phí Trung tâm quản lý chi phí tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu thập thông tin khoản chi phí phát sinh phòng ban Cuối thạng quý, Công ty tổng hợp lại loại chi phí phát sinh nhiều phòng ban tiêu tốn nhiều chi phí nhất, từ đưa biện pháp kiểm soát phù hợp để kiểm soát thực tiết kiệm Kiểm sốt chi phí cố định: - Nâng cao hiệu sử dụng tài sản cố định: Thường xuyên phân loại tài sản cố định, thể việc đánh giá, sử dụng tài sản cố định để nắm vững tình hình hoạt động chúng điều kiện đảm bảo hoạt động kinh doanh bình thường để từ có kế hoạch sử dụng ngày hiệu - Xem xét tài sản lạc hậu, hỏng có giá trị sử dụng thấp, 106 không đáp ứng nhu cầu kinh doanh để tiến hành lý, nhượng bán cách triệt để, nhằm giảm chi phí sửa chữa, bảo trì, tu bổ để tạo điều kiện mua sắm tài sản cố định mới, hiệu sử dụng cao - Công ty nên cho phép số khoản chi phí khốn theo định mức Việc khốn chi phí đem lại kết khả quan, nhiên xuất nhiều khoản chi phí khốn khơng phù hợp với thực tế Những chi phí chiếm tỷ trọng khơng nhỏ chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp Vì vậy, cơng ty cần tìm tòi biện pháp để cắt giảm loại chi phí Bên cạnh đó, Cơng ty cần thực sổ biện pháp sau để sử dụng tiết kiệm loại chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm: - Thường xuyên đổi kỹ thuật, công nghệ sản xuất, ứng dụng kịp thời tiến khoa học - kỹ thuật vào sản xuất Tuy nhiên việc đầu tư đổi kỹ thuật thường đòi hỏi vốn đầu tư lớn cơng ty cần có giải pháp liên quan đến huy động, khai thác nguồn vốn đầu tư - Khơng ngừng hồn thiện nâng cao trình độ tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, trình độ tay nghề cơng nhân, để từ tăng suất lao động, tiết kiệm chi phí lao động, vật tư, chi phí quản lý, hạn chế tối đa thiệt hại tổn thất trình hoạt động từ để tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm - Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát tài q trình hoạt động - Lập kế hoạch chi phí, xây dựng ý thức thường xuyên tiết kiệm chi phí để đạt mục tiêu kinh doanh mà công ty đề - Xác định rõ nội dụng, phạm vi sử dụng loại chi phí để có biện pháp quản lý phù hợp 107 3.2.6 Xây dựng sách bán chịu hợp lý để tăng doanh thu, tạo uy tín lực tài cơng ty, trọng đầu tư đổi cơng nghệ, nâng cao chất lượng máy móc thiết bị đồng thời mở rộng thị trường tiêu thụ sản phầm - Trong điều kiện kinh tế cạnh tranh khốc liệt sách bán chịu sách cơng ty hướng đến, góp phần thu hút thêm khách hàng tăng doanh thu bán hàng Tuy nhiên, công ty cần phải: + Xác định mục tiêu bán chịu: nhằm tăng doanh thu, tạo uy tín lực tài doanh nghiệp + Xây dựng điều kiện bán chịu: thông thường vào mức giá, lãi suất nợ vay thời hạn bán chịu + Tính tốn hiệu sách bán chịu: thực chất so sánh chi phí phát sinh bán chịu với lợi nhuận mà chúng mang lại + Phải xác định sách bán chịu phù hợp với khách hàng Trước tiến hành ký kết hợp đồng với khách hàng, cơng ty cần phải tiến hành phân tích xem xét khả bên đối tác nhằm chọn khách hàng có tiềm Phải tính tốn hiệu sách bán chịu cho phù hợp gắn liền cách chặt chẽ việc bán chịu với sách thu hồi cơng nợ hình thức chiết khấu, giảm giá phù hợp, mềm dẻo, linh hoạt để nhanh chóng thu lại phần vốn bị chiếm dụng, tăng khối lượng sản phẩm hàng hóa tiêu thụ, đẩy mạnh tốc độ luân chuyển vốn lưu động Trong chế thị trường nay, khả cạnh tranh định chất lượng hàng hóa đơn vị chi phí thấp Những năm qua, máy móc thiết bị không theo kịp nhu cầu thị trường nên chất lượng sản phẩm chưa cao Vài năm trở lại đây, Cơng ty bước đại hóa cơng nghệ sản xuất mang lại hiệu kinh tế định Tuy nhiên, số vốn đầu tư đổi cơng nghệ hạn hẹp, nên máy móc thiết bị 108 cơng ty thiếu đồng bộ, hạn chế Cùng với xu hướng mở rộng quy mô sản xuất cạnh tranh ngày gay gắt doanh nghiệp ngành, đòi hỏi Cơng ty cần phải trọng vào việc đẩy mạnh đổi công nghệ, nhanh chóng nắm bắt ứng dụng khoa học - công nghệ, kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh, nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Công ty cần ý đổi đồng yếu tổ cấu thành cơng nghệ từ máy móc, thiết bị, ngun vật lệu, đến nâng cao trình độ, kỹ năng, kỹ xảo, tay nghề công nhân viên, đổi tổ chức sản xuất trình độ quản lý Chính vậy, Công ty cần thực đồng nhiều giải pháp, cụ thể: - Cơng ty cần tính tốn để đầu tư vào phận thiết yếu trước; bước thay cách đồng thiết bị cho phù hợp với nhu cầu thị trường việc đầu tư có hiệu vào cơng nghệ đại đảm bảo cân đối việc đổi mói cơng nghệ phần cứng phần mềm, để phát huy hiệu cao công nghệ Khi mua máy móc thiết bị, bí cơng nghệ, cơng nghệ cơng ty thương lượng với đối tác để toán theo phương thức trả chậm - Tận dụng trang thiết bị máy móc có cơng ty, tiến hành bảo dưỡng máy móc theo định kỳ, nhằm đảm bảo trục trặc sửa chữa kịp thời, giúp cho việc sản xuất kinh doanh liên tục tiết kiệm thời gian, công sức người trực tiếp lao động sản xuất - Đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất - Tích cực đào tạo đội ngũ cán khoa học kỹ thuật, khoa học quản lý, cơng nhân viên lành nghề - Nâng cao trình độ quản lý, trọng đến vai trò quản lý kỹ thuật - Tiến hành nghiên cứu, phân tích thị trường, nhu cầu thị trường, lực cơng nghệ cơng ty để lựa chọn máy móc thiết bị công nghệ phù hợp nhằm đem lại hiệu cao cho công ty 109 Tiêu thụ sản phẩm có ý nghĩa lớn doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm tác động làm tăng doanh thu từ gia tăng lợi nhuận công ty kỳ Vấn đề đặt cơng ty cần tìm kiếm đối tác, tìm kiếm thị trường tìm kiếm khách hàng để từ gia tăng lợi nhuận Công ty cần sử dụng biện pháp sau: - Xây dựng mở rộng hệ thống dịch vụ thị trường có nhu cầu thông qua hệ thống tổ chức công tác nghiên cứu, tìm hiểu thị hiếu khách hàng Qua đó, cơng ty thu nhập thêm thơng tin cần thiết đưa giải pháp thích hợp nhằm phục vụ tốt nhu cầu khách hàng, củng cố niềm tin khách hàng với công ty - Thực phương châm khách hàng thượng đế, áp dụng sách ưu tiên giá cả, điều kiện toán phương tiện vận chuyển với đơn vị mua hàng nhiều, thường xuyên hay có khoảng cách vận chuyển xa - Cơng ty có chiến lược hồn thiện sản phẩm hữu với chất lượng ngày tốt hơn, phù hợp với nhu cầu thị trường bên cạnh sản phẩm mới; cơng tác phân phối sản phẩm nhanh chóng kịp thời đáp ứng nhu cầu khách hàng Đây biện pháp tạo lợi cạnh tranh cho doanh nghiệp trước đối thủ cạnh tranh - Thực làm tốt công tác thị trường địa bàn trọng điểm có sản lượng năm trước - Tăng cường bám sát để mở rộng thị trường mới, phân công cụ thể người theo mảng công việc, giao tiêu sản lượng tiêu thụ sản phẩm theo địa bàn, nhằm tới sở sản xuất mở - Chú trọng bán hàng vào cơng trình xây dựng, coi nhiệm vụ quan trọng để nâng cao sản lượng thương hiệu - Đa dạng hóa mặt hàng để tăng sản lượng mẫu mã lĩnh vực gạch men, gạch ốp lát cao cấp phục vụ xu hướng tiêu dùng tương lai - Đầu tư cho việc mở rộng phát triển thị phần; đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường, nắm bắt thị hiếu khách hàng, trọng công tác 110 tiếp thị, quảng bá tiêu thụ sản phẩm - Tăng cường quan hệ hợp tác, mở rộng thị trường tiêu thụ đồng thời thiết lập hệ thống cửa hàng, đại lý phân phối tiêu thụ diện rộng - Chú trọng công tác bán lẻ trung tâm, tạo điều kiện để trung tâm cung ứng hàng tới tận đại lý; cho phép trung tâm kinh doanh đa dạng mặt hàng, bán loại sản phẩm vật liệu phục vụ xây dựng khác để nâng hiệu kinh doanh, có lãi; nâng cao lực quản lý Trung tâm tiến tới khoán gọn lợi nhuận cho trung tâm bán lẻ - Xây dựng chế khoán hợp lý để khuyến khích cán bán hàng tốt đồng thời có chế tài với cán kinh doanh sản lượng thấp khơng có sản lượng 3.3 Điều kiện thực giải pháp Để cơng tác phân tích, đánh giá lực tài thực có hiệu giúp cho giải pháp có tính khả cao, công ty nên xem xét tạo môi trường, để thực giải pháp nâng cao lực tài cơng ty, sau: - Hồn thiện quy trình phân tích, đánh giá doanh nghiệp: Xác định mục tiêu, phạm vi phân tích rõ ràng để từ cơng tác tập hợp số liệu, thu thập tài liệu liên quan cách đầy đủ có hệ thống, đảm bảo thơng tin xác kịp thời Lập kế hoạch phân tích phân tích có trọng tâm thơng qua hệ thống tiêu phân tích - Kết hợp tốt cơng tác hạch tốn kế tốn, kiểm tốn nội với phân tích tài quản trị TCDN - Cơng ty nên có tách bạch rõ ràng phòng tài phòng kế tốn Mỗi phòng đảm nhiệm cơng việc định, khơng chồng chéo, đó, hiệu cơng việc cải thiện - Đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho cơng tác quản trị tài Để có nhận định tài đắn đưa giải pháp kịp thời đòi hỏi người phân tích phải có trình độ cao chun mơn tài chính, 111 nắm vững quy chế, sách quản lý tài chính, sách thuế nhà nước tình hình kinh tế nước khả đưa định hướng thời gian tới Do đó, Cơng ty cần tổ chức đào tạo nhân cho công tác phân tích quản trị tài thơng qua việc cho nhân viên tham gia học tập trường đại học hay tổ chức khóa học nâng cao trình độ, mời chun gia có kinh nghiệm đến tham dự, truyền đạt kinh nghiệm chuyên môn - Công ty cần cung cấp giải pháp phần mềm kế toán, cho phép nâng cao hiệu hoạt động tài kế tốn cơng ty ứng dụng tin học vào công tác quản lý công ty Đồng thời trang bị lại máy tính cho phòng ban, phòng kế tốn nhằm đạt hiệu cơng tác quản lý tài - Chú trọng cơng tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ lao động - Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường (Marketing) nhằm nâng cao uy tín cơng ty với nhà cung cấp khách hàng, nâng cao khả thành công việc đấu thầu tăng thị phần doanh nghiệp - Cơng ty cần có biện pháp điều chỉnh, bổ sung nhân sự, tham mưu cho Giám đốc trình tìm kiếm, ký kết hợp đồng Tồn thể cán cơng nhân viên Cơng ty cần đồn kết, nỗ lực tâm để có thêm doanh thu, tăng lợi nhuận, nâng cao hiệu kinh doanh, đảm bảo phát triển bền vững Trước xu cạnh tranh ngày khốc liệt kinh tế thị trường việc nắm bắt nhu cầu thơng tin có ý nghĩa vơ quan trọng doanh nghiệp Mục tiêu doanh nghiệp phát triển khơng ngừng, tối đa hóa giá trị phát triển bền vững Thông tin từ doanh nghiệp minh chúng để đánh giá doanh nghiệp chủ thể kinh tế, đặc biệt thơng tin tình hình tài Chính vậy, phân tích đánh giá tình hình tài doanh nghiệp cần thiết quan trọng, cung cấp thơng tin cho chủ thể quản lý đưa định phù hợp với mục tiêu 112 KẾT LUẬN Trong bối cảnh kinh tế có nhiều tiến triển khả quan, ngành gạch Việt Nam có nhiều triển vọng kèm theo khơng cạnh tranh thách thức Vì vậy, ngành gạch Việt Nam nói chung cơng ty cổ phần Trúc Thơn nói riêng để tạo lợi cạnh tranh nước khu vực quốc tế tất yếu phải tìm cách để tối ưu hóa mặt từ sản xuất kinh doanh Bởi việc nâng cao lực tài cơng ty điều kiện vô quan trọng để góp phần tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh, mang lại hiệu kinh doanh tối đa cho doanh nghiệp Tình hình tài cơng ty cổ phần Trúc Thơn tồn nhiều bất cập cần xử lý, lực tài yếu việc quản trị tài chưa quan tâm mức khiến cho hiệu kinh doanh chưa cao ảnh hưởng nhiều đến hoạt động phát triển doanh nghiệp Vì việc nghiên cứu tình hình tài cơng ty để đưa giải pháp nhằm nâng cao lực tài cơng ty thực cần thiết, góp phần nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Luận văn vào lý luận phân tích tài doanh nghiệp, vận dụng vào thực tiễn phân tích tình hình tài Cơng ty cổ phần Trúc Thơn, có đánh giá chung kết đạt mặt hạn chế; hội thách thức công ty kinh tế, định hướng hoạt động Cơng ty thời gian tới, từ để xuất giải pháp cần thiết để nâng cao lực tài Cơng ty Với đề xuất đề cập nội dung luận văn thực hiện, dự kiến giúp cho việc quản lý tài Cơng ty cổ phần Trúc Thôn trở nên chặt chẽ hiệu hơn, giúp nhà quản lý có nhìn chi tiết xác , chủ động việc quản lý tài nói riêng quản lý doanh nghiệp nói chung, từ phòng tránh nhiều rủi ro 113 đưa phương án kinh doanh hợp lý hơn, tạo điều kiện để thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển Trong trình nghiên cứu, cố gắng song trình độ hạn chế nên luận văn không tránh khỏi khiếm khuyết, mong quan tâm, đóng góp ý kiến nhà khoa học để có kiến thức tồn diện vấn đề nghiên cứu Tác giả luận văn xin chân thành cảm ơn Khoa Sau Đại Học – Trường Đại Học Ngoại Thương truyền thụ nâng cao kiến thức cho tơi q trình học tập thực luận văn Cảm ơn PGS, TS Nguyễn Thu Thủy tận tình giúp đỡ tơi mặt khoa học thực tiễn trình triển khai làm luận văn Chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo, phòng ban cơng ty cổ phần Trúc Thơn giúp tơi q trình thu thập, tìm hiểu tài liệu hoàn thành luận văn 114 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ngô Thế Chi, Nguyễn Trọng Cơ (2005), Giáo trình phân tích tài doanh nghiệp, Nxb Tài chính, Hà Nội Nguyễn Thu Thủy (2014), Giáo trình quản trị tài doanh nghiệp, Nxb Lao động, Hà Nội Ngô Thế Chi, Trưởng Thị Thủy (2008), Giáo trình kế tốn tài chính, Nxb Tài chính, Hà Nội Nguyễn Trọng Cơ, Nghiêm Thị Thà (2010), Đọc phân tích báo cáo tài doanh nghiệp, Nxb Tài chính, Hà Nội Nguyễn Trọng Cơ, Nghiêm Thị Thà (2009), Phân tích tài doanh nghiệp - Lý thuyết thực hành, Nxb Tài chính, Hà Nội Nguyễn Trọng Cơ, Nghiêm Thị Thà (2015), Giáo trình phân tích tài doanh nghiệp, Nxb Tài chính, Hà Nội Nguyễn Văn Cơng (2005), Chun khảo Báo cáo tài lập, đọc, kiểm tra, phân tích báo cáo tài chỉnh, Nxb Tài chính, Hà Nội Nguyễn Minh Kiều (2011), Tài Doanh nghiệp bản, Nxb lao động, Hà Nội Bùi Hữu Phước (2009), Tài doanh nghiệp, Nxb Tài chính, Hà nội 10 Lê Thị Xuân, Nguyễn Xuân Quang (2010), Phân tích tài doanh nghiệp, Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 11 Bùi Văn Vần, Vũ Văn Ninh (2013), Giáo trình tài doanh nghiệp, Nxb Tài chính, Hà Nội 12 Bộ Tài (2006), Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 Bộ Tài việc ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp 13 Bộ Tài chính, Thơng tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/13/2009 Bộ Tài hưóng dẫn sửa đổi bổ sung chế độ kế tốn doanh nghiệp 14 Báo cáo tài Cơng ty cổ phần Trúc Thơn 2014 15 Báo cáo tài Công ty cổ phần Trúc Thôn 2015 115 16 Báo cáo tài Cơng ty cổ phần Trúc Thơn 2016 17 Luật doanh nghiệp năm 2014 18 Phạm Thị Vân Anh (2012) - “Các giải pháp nâng cao lực tài DN nhỏ vừa Việt Nam nay” - Luận án Tiến sĩ - Học viện Tài 19 Đồn Thị Thu Huyền (2015) - “Biện pháp nâng cao lực tài Cơng ty cổ phần Bê gạch men, gạch chịu lửag Xây dựng Hải Phòng ” Luận văn Thạc sĩ Kinh tế - Đại học Kinh tế quốc dân 20 Nguyễn Ngọc Hà (2009) - ‘‘Giải pháp nâng cao lực tài Cơng ty Cổ phần xây dựng Bắc Ninh” - Luận văn Thạc sĩ Kinh tế - Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh 21 Nguyễn Thị Nguyệt (2011) - “Giải pháp nâng cao lực tài chỉnh Công ty cổ phần quốc tế Sơn Hà thời buổi nay” - Luận văn Thạc sĩ Kinh tế - Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh 22 http://tructhon.com.vn/ 23 http:cafef.vn/thi-truong-gach-op-lat-tai-viet-nam-8095.htm.chn 24 http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/kinh-te-viet-nam-nam-2018huong-toi-su-tang-truong-on-dinh-135364.html 25 http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/quoc-te/2017-02-01/trien-vongkinh-te-toan-cau-nam-2017-2018-40362 ... quan công ty cổ phần trúc thôn 37 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty cổ phần Trúc Thôn 37 2.1.2 Hoạt động kinh doanh .39 2.2 Thực trạng lực tài công ty cổ phần trúc thôn. .. hình tài doanh nghiệp, luận văn đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần Trúc Thôn thời gian tới Kết cấu đề tài Tên đề tài: Nâng cao lực tài Cơng ty cổ phần Trúc. .. doanh nghiệp Chính vậy, tác giả lựa chọn đề tài Nâng cao lực tài Cơng ty cổ phần Trúc Thơn” làm đề tài luận văn, đồng thời, dựa sở khoa học, từ thực trạng tài Công ty cổ phần Trúc Thôn đề số giải
- Xem thêm -

Xem thêm: NÂNG CAO NĂNG LỰC TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC THÔN, NÂNG CAO NĂNG LỰC TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC THÔN

Từ khóa liên quan