Giáo dục năng lực văn hóa ứng xử học đường cho sinh viên đại học sư phạm vùng đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh hiện nay.

159 123 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/09/2019, 14:48

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ GIÁO DỤC NĂNG LỰC VĂN HÓA ỨNG XỬ HỌC ĐƯỜNG CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2019 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 22 2 NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ GIÁO DỤC NĂNG LỰC VĂN HÓA ỨNG XỬ HỌC ĐƯỜNG CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG HIỆN NAY TRONG BỐI CẢNH Ngành: LÝ LUẬN VÀ LỊCH SỬ GIÁO DỤC Mã số: 9140102 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN DỤC QUANG THÁI NGUYÊN - 2019 3 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận án trung thực chưa công bố cơng trình Tác giả Luận án Nguyễn Thị Ngọc Hà 4 MỤC LỤC 5 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TT 10 11 12 13 14 15 Chữ viết tắt CB ĐBSCL ĐH GD & ĐT GV HS KN NL PP SVĐHSP TN VH VHƯX VHƯXHĐ XH Chữ đầy đủ Cán Đồng sông Cửu Long Đại học Giáo dục Đào tạo Giáo viên, giảng viên Học sinh Kỹ Năng lực Phương pháp Sinh viên đại học sư phạm Thực nghiệm Văn hóa Văn hóa ứng xử Văn hóa ứng xử học đường Xã hội 6 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Khung lực VHƯXHĐ cho SVĐHSP bối cảnh Bảng 2.1 Quan niệm SV VHƯXHĐ Bảng 2.2 Biểu thái độ SV VHƯXHĐ Bảng 2.4 Các hành vi ứng xử SV học tập Bảng 2.5 Các hành vi ứng xử tình giao tiếp SV - SV Bảng 2.6 Các hành vi ứng xử tình giao tiếp SV - CB/GV Bảng 2.7 Các hành vi ứng xử vấn đề cá nhân/riêng tưtrong mối quan hệ SV-SV Bảng 2.8 Thực trạng mục tiêu giáo dục lực VHƯXHĐqua ý kiến SV Bảng 2.9 Mục tiêu giáo dục lực VHƯXHĐ qua ý kiến GV Bảng 2.10 Nội dung giáo dục lực VHƯXHĐ qua ý kiến SV Bảng 2.11 Nội dung giáo dục lực VHƯXHĐ qua ý kiến GV Bảng 2.12 Hình thức tổ chức giáo dục lực VHƯXHĐqua khảo sát ý kiến SV Bảng 2.13 Hình thức tổ chức giáo dục lực VHƯXHĐqua khảo sát ý kiến GV Bảng 2.14 Đánh giá giáo dục VHƯXHĐ qua ý kiến SV Bảng 2.15 Đánh giá giáo dục lực VHƯXHĐ qua khảo sát ý kiến GV Bảng 2.16 Đánh giá sinh viên yếu tố ảnh hưởng đến trình giáo dục lực văn hóa ứng xử học đường Bảng 2.17 Đánh giá GV yếu tố ảnh hưởngđến trình giáo dục lực VHƯXHĐ Bảng 3.1 Thang đánh giá kết bồi dưỡng, nâng cao nhận thức Bảng 3.2 Thang đánh giá kết hình thành kỹ Bảng 3.3 Danh mục hoạt động rèn luyện lực VHƯXHĐ Bảng 3.4 Kết khảo sát đầu vào nhận thức kỹ SV nhóm TN Bảng 3.5 Kết khảo sát sau thực nghiệm lần lần nhận thức kỹ SV nhóm TN 7 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ 8 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài VHƯX thể trình độ trình độ đạo đức, thẩm mỹ, diện mạo nhân cách cá nhân cộng đồng Thông qua biểu ứng xử cá nhân, cộng đồng, dân tộc, người ta đánh giá trình độ phát triển người xã hội Vì vậy, văn hóa ứng xử ln nội dung hàng đầu giáo dục lối sống cá nhân, gia đình, nhà trường Trong bối cảnh hội nhập quốc tế phát triển khoa học công nghệ, người tiếp cận với nhiều nhân cách, nhiều văn hóa khác nguồn thơng tin phong phú từ nhiều kênh, nguồn khác Hệ điều lối sống định hướng hành vi, thái độ cá nhân trở nên đa dạng hơn; từ làm nảy sinh rối loạn định hành vi, thái độ ứng xử dẫn đến xung đột giá trị truyền thống giá trị đương đại Trong năm gần đây, phương tiện thông tin đại chúng đăng tải thường xuyên câu chuyện bất cập VHUX GV như: Đối với HS: Thiếu tơn trọng HS (ví dụ: Khi HS có phản biện khơng đồng ý với quan điểm thầy thầy coi hỗn láo), xâm phạm thể xác tinh thần HS (ví dụ: chửi mắng, đe dọa HS; có hành vi bạo lực, dâm với HS) [74], [81]; đưa hình phạt phi văn hóa HS (ví dụ: ép HS uống nước giẻ lau, ăn ớt, dán băng keo vào miệng HS…) [79], [80] Đối với đồng nghiệp: Cư xử thiếu thiện chí, thiếu tơn trọng đồng nghiệp (ví dụ: Nói xấu, ganh tị với đồng nghiệp; có lời nói, thái độ thiếu tơn trọng đồng nghiệp, người lớn tuổi) [85] Đối với phụ huynh: Bị động, lúng túng, thiếu kinh nghiệm ứng xử (ví dụ: Quỳ gối trước phụ huynh u cầu; có cử chỉ, lời nói thiếu tơn trọng phụ huynh) [83] tình trạng lạm thu số sở giáo dục phổ thông [84] Bên cạnh đó, kết khảo sát tác giả Nguyễn Thị Bích Hồng cộng thực 200 SV Trường ĐH Sư phạm TP.HCM 53 giáo viên, nhân viên trường phổ thông TP HCM cho thấy: Có 26,5% SV cảm thấy bình thường trước việc tiêu cực ngành giáo dục gần Những SV giải thích trước thân họ bị giáo viên cư xử không tốt em họ tiếp tục chịu đựng thái độ không mực thầy cô trường phổ thơng Vì vậy, thơng tin vừa qua khơng làm cho cho họ bất ngờ [82] Tuy nhiên, không GV chủ thể bất cập ứng xử mà phận HS, SV có biểu hành vi phi văn hóa mối quan hệ với GV: Cãi lại thân có lỗi, bị phê bình; trả lời cộc lốc, khơng chào hỏi, vào lớp không xin phép, xé kiểm tra trước mặt GV, có phát biểu khiếm nhã GV mạng xã hội, ăn uống, nói chuyện riêng học, chọc phá GV Đối với SV, có nhiều biểu đáng lưu ý trang phục, kỷ luật lớp học, tôn trọng GV [75] 9 Nâng cao lực ứng xử văn hóa nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu xác định Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trường học giai đoạn 2018 - 2025” (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày tháng 10 năm 2018 Bộ GD&ĐT ban hành kế hoạch thực theo Quyết định số 1506/QĐ- BGDDT ngày 31/5/2019) nhằm đạt mục tiêu chung tạo chuyển biến ứng xử văn hóa CB quản lý, nhà giáo, nhân viên, HS, SV Một định hướng xác định để đạt mục tiêu nói tổ chức hoạt động giáo dục VHƯX chương trình đào tạo GV sở đào tạo sư phạm (Điều - Khoản - Mục 4) [76] Bên cạnh đó, lực VHUX yêu cầu GV để Xây dựng môi trường giáo dục (tiêu chuẩn 3) Phát triển mối quan hệ nhà trường, gia đình XH (tiêu chuẩn 4) [77] quy định Chuẩn nghề nghiệp GV (Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2018/TT- BGDĐT ngày 22 tháng năm 2018 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT) Với đặc trưng văn hóa vùng miền tác động xu hội nhập phát triển khoa học - công nghệ, SVĐHSP vùng ĐBSCL bộc lộ số bất cập linh hoạt, phù hợp, lễ độ, tơn trọng, tính kỷ luật, phối hợp… mối quan hệ với CB/GV, với SV hoàn cảnh ứng xử đa dạng học đường Những bất cập nguyên nhân rạn nứt mối quan hệ bạn bè, ấn tượng không tốt hình ảnh SVĐHSP, rào cản việc xây dựng văn hóa nhà trường mơi trường giáo dục Nếu không giáo dục từ sở đào tạo sư phạm, bất cập trở thành thói quen bộc lộ qua biểu ứng xử phi văn hóa mối quan hệ sư phạm, hoạt động nghề nghiệp Do vậy, việc giáo dục lực VHƯXHĐ cho SVĐHSP vùng ĐBSCL - thầy cô giáo tương lai - người ảnh hưởng trực tiếp đến văn hóa ứng xử hệ HS sau - việc làm cấp thiết có ý nghĩa đặc biệt Việc giáo dục lực VHƯXHĐ cho SVĐHSP vùng ĐBSCL thực sở đào tạo sư phạm thuộc khu vực ĐBSCL với hình thức trực tiếp gián tiếp Tuy nhiên, để xây dựng VHƯXHĐ bối cảnh nay, cần xem lực VHƯXHĐ mục tiêu q trình đào tạo để SV thực lực VHƯXHĐ tình đa dạng mối quan hệ người người trường ĐH; đồng thời đặt tảng cho văn hóa ứng xử lao động sư phạm tương lai Muốn vậy, cần có cơng trình nghiên cứu lý luận thực trạng vấn đề biện pháp giáo dục đảm bảo tính khoa học khả thi để thúc đẩy trình giáo dục diễn thuận lợi đạt hiệu Tuy nhiên, chưa có cơng trình nghiên cứu đề cập đến vấn đề Xuất phát từ lý trên, chọn đề tài: “ Giáo dục lực văn hóa ứng xử học đường cho sinh viên đại học sư phạm vùng đồng sông Cửu Long bối cảnh ” để thực nghiên cứu Luận án Tiến sĩ Giáo dục học 1010 Mục đích nghiên cứu Xây dựng biện pháp giáo dục lực VHƯXHĐ cho SVĐHSP vùng ĐBSCL bối cảnh nhằm góp phần nâng cao lực VHƯX trường ĐH lao động sư phạm tương lai Khách thể đối tượng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Quá trình giáo dục lực VHƯXHĐ cho SVĐHSP bối cảnh 3.2 Đối tượng nghiên cứu Mối quan hệ giáo dục VHƯXHĐ với việc phát triển lực VHƯXHĐ cho SVĐHSP vùng ĐBSCL bối cảnh Câu hỏi nghiên cứu giả thuyết khoa học 4.1 Câu hỏi nghiên cứu Cần có biện pháp để ngăn ngừa, hạn chế bất cập văn hóa ứng xử trường ĐH trường phổ thông vùng ĐBSCL bối cảnh nay? 4.2 Giả thuyết khoa học Năng lực VHƯXHĐ lực cần thiết cho thầy lẫn trò bối cảnh Nếu biện pháp giáo dục lực VHƯXHĐ xây dựng theo hướng vừa hình thành lực VHƯX cho SV sở đào tạo sư phạm, vừa tạo tảng cho việc hình thành lực VHƯX lao động sư phạm tương lai; đồng thời tổ chức thực theo yêu cầu thời điểm, phù hợp với đặc điểm SVĐHSP vùng ĐBSCL hướng SV vào việc thể lực VHƯXHĐ mối quan hệ người - người, góp phần ngăn ngừa, hạn chế bất cập VHƯXHĐ sở đào tạo sư phạm sở giáo dục phổ thông lao động sư phạm tương lai Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Nghiên cứu sở lý luận giáo dục lực VHƯXHĐ cho SVĐHSP bối cảnh 5.2 Khảo sát đánh giá thực trạng lực VHƯXHĐ SVĐHSP vùng ĐBSCL, thực trạng giáo dục lực VHƯXHĐ cho SVĐHSP vùng ĐBSCL bối cảnh 5.3 Đề xuất biện pháp giáo dục lực VHƯXHĐ cho SVĐHSP vùng ĐBSCL bối cảnh 5.4 Tổ chức thực nghiệm sư phạm để kiểm chứng tính khả thi tính hiệu biện pháp Phạm vi nghiên cứu 6.1 Các hoạt động giáo dục lực VHƯXHĐ cho SVĐHSP vùng ĐBSCL 6.2 Địa bàn điều tra thực trạng giới hạn SVĐHSP năm thứ trường: Đại học Cần 145 - Đặc thù chuyên môn giảng dạy  - NL giáo dục GV  - Tính tích cực SV  - Sự quan tâm nhà trường  - Khó khăn khác:……………………………………………………… Câu 12 Thầy /cơ vui lòng cho biết khuyến nghị thầy/cô để nâng cao chất lượng giáo dục lực VHƯXHĐ  - Trang bị NL giáo dục cho GV - Sự gương mẫu thành viên gia đình, nhà trường, cộng đồng xã hội   - Sự tự giáo dục SV sư phạm - Thực việc khen thưởng, trách phạt hợp lý - Giải pháp khác:……………………………………………………………  146 Câu 13: Theo thầy/cô, yếu tố có ảnh hưởng việc hình thành lực ứng xử học đường SV (Ảnh hưởng nhiều (4), Ảnh hưởng (3), Ít ảnh hưởng (2), Khơng ảnh hưởng (1) ) TT Yếu tố ảnh hưởng Chương trình giáo dục - đào tạo Nhận thức đội ngũ cán quản lý đội ngũ giáo viên Năng lực, phẩm chất CB/GV Động cơ, thái độ rèn luyện SV Môi trường kinh tế - xã hội Gia đình Văn hóa cộng đồng Thông tin khác………………………………………… Ý kiến 147 Phụ lục PHỎNG VẤN SINH VIÊN Vì em cho VHƯXHĐ góp phần Gìn giữ truyền thống dân tộc? Vì em cho VHƯXHĐ giúp Thề giá trị cá nhân? Hãy cho biết lý việc lựa chọn phương án “Đúng” với nhận định sau: Giữa SV với nhau, khơng cần thiết phải nói lời cảm ơn xin lỗi Có thể gọi bạn “thằng ấy”, “con ấy” Có thể đến trễ khơng tham gia nhiệm vụ nhóm Hãy cho biết lý việc lựa chọn phương án “Sai” với nhận định sau: - Khi có điều khơng hài lòng, nên tránh thể giận to tiếng - Việc SV nói chuyện riêng học điều chấp nhận - Chào hỏi tất CB/GV gặp mặt lướt qua Hãy cho biết bất cập VHUX việc tương tác qua thư điện tử (email) Hãy cho biết bất cập VHUX liên quan đến ứng xử học tập Vì em có biểu ứng xử phi văn hóa tình như: bất đồng quan điểm, nảy sinh mâu thuẫn, gây sai sót? Lý việc nói lời cảm ơn, xin lỗi tình phù hợp chưa thực đầy đủ mối quan hệ SV Em cảm thấy nhận lời cảm ơn, xin lỗi ? 10 Hãy cho biết nguyên nhân em cho không cần chào hỏi GV chưa quen biết gặp lớp ? 11 Hãy cho biết nguyên nhân việc Nói chuyện riêng, sử dụng điện thoại? 12 Đối với em, lý việc Không xin phép GV vào muộn gì? 13 Vì em cho Cắt ngang lời bạn có điều cần trao đổi? 14 Cảm giác em bị bạn Cắt ngang lời lúc trò chuyện, trao đổi? 15 Em cho biết: Nội dung ứng xử lên lớp tiếp cận bao gồm nội dung nào? 16 Theo em, “Tư vấn” đánh biện pháp có hiệu quả? Phụ lục PHIẾU QUAN SÁT (Ứng xử SV hoạt động học tập) Thông tin sinh viên - Lớp: 148 - Số lượng sinh viên: Nội dung quan sát: 2.1 Kỷ luật học tập sinh viên T T Biểu ứng xử SV Thường xuyên Thỉnh thoảng Không Đúng Chào GV GV vào lớp Chào/Xin phép GV vào muộn Làm việc riêng Nói chuyện riêng Sử dụng điện thoại cho mục đích cá nhân Xin phép GV nghỉ học 2.2 Giao tiếp SV học tập TT Biểu ứng xử SV Mức độ tự giác Tích cực hoạt động nhóm Lắng nghe ý kiến phản hồi Lịch đóng góp ý kiến/phản hồi Hỗ trợ bạn tìm hiểu, nghiên cứu nội dung học tập Phối hợp với bạn để giải đáp câu hỏi, thắc mắc dành cho nhóm Nêu quan điểm cá nhân vấn đề gây tranh cãi nhóm, lớp Đóng góp ý kiến để hồn thiện vấn đề thảo luận Đóng góp ý kiến xây dựng cho bạn phong cách, thái độ, kỹ trình bày Nói lời cảm ơn tiếp nhận giúp đỡ 10 Nói lời xin lỗi gây bất tiện 2.3 Thái độ SV thực yêu cầu GV a.Tự giác thực b Thực GV yêu cầu c Miễn cưỡng thực GV yêu cầu d Miễn cưỡng thực GV yêu cầu nhiều lần e Không thực dù GV yêu cầu f Không thực 149 150 Phụ lục PHIẾU HỌC TẬP (Sử dụng khảo sát trước sau TN) Anh/chị đọc tình thực yêu cầu đây: Sau biết kết kiểm tra (đang SVĐHSP) bị điểm 4, cha SV tức giận điện thoại cho GV môn phàn nàn thiếu trách nhiệm GV việc giám sát, theo dõi, hỗ trợ Yêu cầu Anh/chị nêu nhiệm vụ SV việc phát triển mối quan hệ gia đình - nhà trường (biết) Yêu cầu Hãy cho biết nhiệm vụ phát triển mối quan hệ gia đình nhà trường (hiểu) Yêu cầu Anh/ chị ứng xử tình trên? (vận dụng) Yêu cầu Hãy đóng vai thể nội dung tình ứng xử anh/chị tình (vận dụng, kỹ ứng xử) 151 Phụ lục MỢT SỐ TÌNH HUỐNG ỨNG XỬ CỦA SINH VIÊN (Sử dụng cho Phiếu học tập VHƯXHĐ) Tình Trong buổi học mơn Giáo dục học hôm nay, GV nêu vấn đề yêu cầu SV làm việc theo nhóm để giải vấn đề Anh/chị cử làm nhóm trưởng nhóm thảo luận Trong thành viên nhóm tích cực tham gia đóng góp ý kiến có bạn bấm điện thoại chơi game không phát biểu ý kiến yêu cầu Hãy đưa ý kiến đánh giá anh/chị biểu cho biết anh/chị làm trường hợp này? Tình Anh/chị nhóm trưởng giao nhiệm vụ thảo luận nội dung học Anh/chị cảm thấy không hứng thú với chủ đề thảo luận khơng muốn tham gia Anh/chị làm tình này? Tình Sau bạn trình bày xong sản phẩm tâm đắc nhóm, có vài ý kiến chỗ chưa phù hợp nội dung sản phẩm có đánh giá không tốt chất lượng sản phẩm Anh/chị nhận thấy ý kiến đóng góp thiếu sở khoa học không thỏa đáng Anh/chị suy nghĩ tình làm tình đó? Tình Trong rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, bạn M thực nhiệm vụ dạy học với quan sát giáo viên mơn bạn lớp Có lẽ sáng vội đến lớp nên có cúc áo sơ mi chưa cài điều phần khiến cho tập trung vào hoạt động dạy học bạn bị giảm sút M kịp nhận thấy sơ suất Theo anh/chị, M bạn nên ứng xử trường hợp trên? Tình Cô P giáo viên trường Bạn biết mặt cô P cô không dạy bạn đương nhiên cô bạn Nếu chạm mặt cô P khuôn viên trường, bạn ứng xử nào? a Ra vẻ vội vã không nhìn b Rẻ sang hướng khác c Đi lướt qua không chào cô giáo 152 d Chào cô giáo viên giảng dạy Tình Bạn tham gia phát biểu thảo luận mơn Giáo dục học tồn lớp, Vì lphòng học rộng, lớp đơng nên nhiều bạn khơng nghe thấy lời phát biểu bạn Có bạn mang micro đến cho bạn để âm rõ Bạn làm tình này? a Cầm lấy micro sử dụng micro để phát biểu b Mỉm cười với bạn sử dụng micro để phát biểu c Nói lời cảm ơn bạn sử dụng micro để phát biểu d Nói với bạn rằng: không sử dụng nên không lấy, bạn mang cất đi! Tình Giờ học hơm không thuộc sở trường N nên bạn không hứng thú với việc học Tuy nhiên, có lý khác quan trọng đội tuyển U23 Việt Nam đá trận chung kết Bóng đá mơn bạn u thích U23 đội bóng mà bạn xanh/chị thần tượng Ngồi lớp tâm trí bạn lại để vào trận đấu diễn Bạn muốn mở điện thoại để theo dõi sợ bị giáo viên phát cấm thi giáo viên mơn người khó tính Theo anh/chị, bạn N nên ứng xử hồn cảnh này? Tình Giờ học bắt đầu phút, có nhóm SV đến lớp muộn Một số bạn cúi đầu chào giáo viên đến chỗ ngồi, số bạn nhanh chân đến chỗ ngồi, số bạn ổn định chỗ ngồi trao đổi điều với bạn bàn, số bạn cúi đầu cúi chào cô bảo “Thưa anh/chị đến muộn” Có vài bạn đến bên cơ, cúi đầu chào nói lý đến lớp muộn Anh chị cho biết: biểu hành vi phù hợp với VHƯXHĐ bạn đến lớp muộn? Tình Hơm bạn M đến lớp sớm Khi để cặp vào hộc bàn, bạn phát hộc bàn có ví da Vậy bạn sinh viên lớp học trước để quên ví Mở ví ra, bạn thấy ngồi số giấy tờ tùy thân có nhiều tờ giấy bạc mệnh giá từ 500 nghìn đến 10 nghìn, ước lượng đủ để chi tiêu tương đối thoải mái cho tháng Cuối tháng rồi, M “cháy túi” tháng có nhiều khoản phải chi, cha mẹ lại chẳng giả gì, lương làm thêm đầu tháng có Số tiền cứu cánh cho M lúc “khó khăn” Nhìn quanh lớp thấy chưa có đến, M nhanh tay cho ví vào cặp nhanh chân bước khỏi lớp Nếu bạn M trường hợp này, anh/chị làm gì? Tình 10 153 Mới tối, bạn phòng 103A ký túc xá sinh hoạt, trò chuyện P bng ngủ bạn cảm thấy mệt Tuy nhiên, dù mệt bạn khơng thể ngủ bạn X mở nhạc to X bạn cá tính thường thích làm theo ý nên dù P bạn đề nghị vặn nhỏ âm lượng bạn khơng thực X bảo khơng vi phạm nội quy phòng thân có nhu cầu riêng cần tơn trọng Theo anh/chị, P X nên ứng xử trường hợp ? Tình 11 Trong lớp học, bạn M thường bị bạn H bắt nạt Mỗi M phát biểu ý kiến vấn đề H lại lên tiếng trêu chọc phản bác M thường có ý kiến đóng góp xác đáng Mỗi lần vậy, có vài bạn cười theo trêu chọc H., số bạn tỏ thái độ khơng đồng tình, số khác khơng quan tâm Theo anh/chị, bạn lớp nên ứng xử với bạn H trường hợp trên? 154 Phụ lục THIẾT KẾ MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NĂNG LỰC VĂN HÓA ỨNG XỬ HỌC ĐƯỜNG CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM VÙNG ĐỒNG BẰNG SƠNG CƯU LONG Hoạt động Văn hóa ứng xử học đường, bạn ai? Yêu cầu cần đạt: Sau hoạt động, SV đạt yêu cầu sau: - Phân tích ý nghĩa văn hóa ứng xử học đường - Nêu tên giá trị văn hóa ứng xử học đường - Nhận diện biểu văn hóa ứng xử học đường - Có mong muốn thể văn hóa ứng xử học đường Nội dung hoạt động - Quan niệm VHƯXHĐ Ý nghĩa VHƯXHĐ SVĐHSP trường đại học lao động sư phạm - Các giá trị VHƯXHĐ Hình thức hoạt động: hùng biện, đóng vai tiểu phẩm, trả lời câu hỏi Đối tượng tham gia đội thi: sinh viên đại học sư phạm Chuẩn bị hoạt động 5.1 Về tổ chức - Chuẩn bị kinh phí cho hoạt động, - Liên hệ với phòng chức địa điểm tổ chức hoạt động - Lập danh sách đội thi (10 thành viên khóa/đội) - Xác định thành phần Ban tổ chức, Ban Giám khảo (trưởng ban, thành viên) - Các tiết mục văn nghệ (5 tiết mục) + Cử cán bộ/giảng viên dẫn chương trình (2 thành viên) + Bộ phận phụ trách âm thanh, ánh sáng, kỹ thuật, trang trí sân khấu + Bố trí chỗ ngồi cho khán giả, ban cổ động đội 5.2 Về phương tiện - Băng rôn tên hoạt động, - Máy tính để trình chiếu câu hỏi - Bộ cầu hỏi - Các đội thi: đồng phục đội, bảng con, bút lông, đội cổ động, dụng cụ cổ động Tiến hành hoạt động 6.1 Khởi động - Sinh viên trình bày tiết mục văn nghệ chuẩn bị - Người dẫn chương trình giới thiệu hội thi: Lý tổ chức hội thi, yêu cầu cần đạt hội thi, đội thi, thành phần Ban giám khảo, thư ký, thể lệ thi, tiêu chí đánh giá, thang điểm, cấu giải thưởng 155 6.2 Diễn biến hội thi 6.2.1 Giai đoạn Thi hùng biện trả lời câu hỏi 6.2.1.1 Thi hùng biện + Đại diện đội (cá nhân nhóm) thuyết trình vai trò, ý nghĩa, giá trị VHƯXHĐ theo cách riêng, hướng khai thác riêng đội + Ban giám khảo quan sát, nhận xét điểm mạnh, điểm yếu phần thể hiện: nội dung trình bày, phong cách trình bày, hình thức trình bày + Ban giám khảo công khai điểm số cho phần thi hùng biện đội bảng số 6.2.1.2 Trả lời câu hỏi Các thành viên ngồi theo đội tập trung vào khu vực dành cho đội thi, trả lời câu hỏi hiển thị hình vòng phút, thành viên trả lời sai câu hỏi bị trừ 1điểm/câu hỏi thư ký công bố điểm thi đội Bộ câu hỏi thi Văn hóa ứng xử học đường yêu cầu bắt buộc với sinh viên đại học sư phạm? a Đúng b Sai Văn hóa ứng xử học đường yêu cầu dành riêng cho học sinh/ sinh viên a Đúng b Sai Phẩm chất đạo đức tiêu chí ứng xử học đường a Đúng b Sai Phong cách sinh viên biểu văn hóa ứng xử học đường a Đúng b Sai Văn hóa ứng xử học đường phận Văn hóa nhà trường a Đúng b Sai Văn hóa ứng xử học đường mang lại ý nghĩa gì? Hãy sở cho nhận định anh/chị Theo anh/chị, biểu phù hợp với phong cách chuyên nghiệp sinh viên công việc?  Nhanh  Đúng hạn,  Thể tính khoa học  Thể tính hiệu  Phối hợp với SV, CB/GV thực nhiệm vụ, công việc hiệu  Tất biểu Những hành vi biểu mơi trường văn hóa giáo dục? 156  Thực nghiêm túc quy định quy chế SV trường đại học  Thực đầy đủ nội quy, quy tắc văn hóa ứng xử nhà trường theo quy định;  Có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu vi phạm nội quy, quy tắc văn hóa ứng xử lớp học nhà trường phạm vi phụ trách (nếu có);  Chia sẻ kinh nghiệm việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh nhà trường Hãy nối thông tin cột A với thông tin phù hợp cột B A Phát triển mối quan hệ nhà trường, gia đình xã hội Đạo đức SVĐHSP Xây dựng môi trường giáo dục B a Thực đầy đủ quy định nhà trường trường học an tồn, phòng chống bạo lực học đường; b Phối hợp với SV, CB/GV thực nhiệm vụ, công việc hiệu c Phối hợp, hỗ trợ cha mẹ thực đầy đủ quy định hành Nhà trường cha mẹ/ người giám hộ SV bên liên quan; Phong cách SVĐHSP d Thể giá trị đạo đức mối quan hệ người - người trường đại học Văn nghệ giải lao thi: tiết mục 6.2.2 Giai đoạn Tiểu phẩm VHƯXHĐ Các đội lần lượt trình diễn tiểu phẩm chuẩn bị Tiểu phẩm thể giá trị VHƯXHĐ mà SVĐHSP cần thực trường đại học Ban giám khảo quan sát, ghi nhận, nhận xét tiết mục đội đặt câu hỏi cần Chấm điểm: Ban giám khảo công khai điểm cho đội Khán giả bình chọn cho tiết mục tốt cách giơ phiếu, đội nhận nhiều phiếu bầu chọn cộng điểm Biểu diễn văn nghệ (2 tiết mục) lúc Ban thư ký tổng kết điểm Kết thúc hoạt động 157 Trưởng ban tổ chức nhận xét hội thi: Điểm mạnh, điểm yếu Nội dung nhận xét: Kiến thức, kỹ năng, thái độ, lực ứng xử SV hội thi; Bài học kinh nghiệm - Ban thư ký công bố điểm đội thứ hạng đội - Bầu chọn đội cổ động ấn tượng - Trao thưởng cho đội đội cổ động ấn tượng Hoạt động Tên hoạt động: “Người ai?” Yêu cầu cần đạt - Nêu số cách thức thể giá trị đạo đức trường đại học - Chia sẻ số kinh nghiệm thể giá trị đạo đức thân trường đại học - Tin tưởng vào cần thiết thể thể giá trị đạo đức trường đại học Nội dung - Các giá trị đạo đức trung ứng xử trường đại học - Các biểu cụ thể giá trị đạo đức trường đại học Hình thức tổ chức - Bài viết - Video clip Chuẩn bị 4.1 Về mặt tổ chức - Dự toán kinh phí cho hoạt động, - Cơ cấu giải thưởng - Tiêu chí chấm điểm - Lập danh sách đội thi (5- 10 thành viên thuộc khóa/đội) - Xác định thành phần Ban tổ chức, Ban Giám khảo (trưởng ban, thành viên) 4.2 Về phương tiện Phương tiện ghi âm, chụp ảnh, sổ ghi chép, bút, máy tính /laptop Tiến hành hoạt động - SV tìm tư liệu từ kênh: Từ phương tiện thông tin đại chúng, từ câu chuyện kể người thân quen, từ chứng kiến thân người - SV thảo luận để xác định nhân vật nêu gương hình thức thể câu chuyện nhân vật - SV biên tập câu chuyện phù hợp với dung lượng, thời lượng (số trang, số phút) quy định 158 - SV nộp sản phẩm cho Ban tổ chức - Ban tổ chức tổ chức chấm điểm sản phẩm + Vòng Sơ tuyển Ban tổ chức chấm điểm vòng sơ tuyển theo thể loại Các sản phẩm đạt vòng sơ tuyển trưng bày khu trưng bày trường đăng tải chuyên trang Văn hóa ứng xử học đường trang web nhà trường + Vòng Bán kết Điểm số cho sản phẩm vòng bán kết điểm trung bình cộng cột điểm: Điểm bình chọn khán giả (số lượt bình chọn khán giả) điểm số Ban giám khảo cho sản phẩm + Vòng Chung kết Cách chấm điểm vòng chung kết tương tự vòng bán kết Các sản phẩm vào vòng chung kết xếp hạng trao giải Kết thúc hoạt động Trưởng ban tổ chức nhận xét hội thi tin, chuyên trang văn hóa ứng xử từ trang web trường: Điểm mạnh, điểm yếu Nội dung nhận xét: Kiến thức, kỹ năng, thái độ, lực ứng xử SV hội thi; Bài học kinh nghiệm - Công bố điểm sản phẩm giải thưởng cho sản phẩm đạt giải Trao thưởng đội có sản phẩm đạt giải đăng tải sản phẩm tham gia chuyên trang web trường Hoạt động Mơ hình “Của bạn này!” Mục tiêu cần đạt SV thể trực tài sản vật chất tinh thần người khác SV ý thức tầm quan trọng trực SV cảm thấy xấu hổ với biểu biện khơng trực thân Nội dung Cách ứng xử với tài sản vật chất tinh thần người khác Hình thức tổ chức Bộ phận tiếp nhận tài sản để quên đánh rơi nhầm lẫn SV Phương tiện Trang web dùng để gửi nhận thông tin tài sản bị đánh rơi tìm thấy Đối tượng: Toàn thể SV nhà trường Chuẩn bị: Thiết kế tiện ích trang web để SV khai báo thơng tin việc tìm thấy đánh rơi, để quên tài sản, vật dụng cá nhân Tổ chức thực 159 - Phòng chức (Phòng cơng tác SV văn phòng Đồn, văn phòng Hội SV) thơng báo đến SV đường link /tiện ích để đăng tải thơng tin việc tìm thấy để qn, đánh rơi tài sản cá nhân địa điểm tiếp nhận tài sản/vật dụng SV tìm thấy - SV tìm thấy tài sản, vật dụng đánh rơi chọn hướng xử lý: + Truy cập vào đường link cung cấp gửi thông tin đồ vật, tài sản địa để chủ sở hữu đến nhận; + Mang tài sản/đồ vật đến phận tiếp nhận Bộ phận tiếp nhận xác nhận việc tiếp nhận vật dụng đăng tải thông tin để chủ sở hữu đến nhận - SV đánh rơi để quên tài sản/vật dụng đăng tải thông tin thời gian, địa điểm vật dụng đánh rơi/để quên để phận tiếp nhận người tìm thấy đồ vật nhận chủ sở hữu đồ vật tìm thấy - Bộ phận tiếp nhận lưu lại thông tin diễn biến (chụp ảnh người nộp tài sản, vật dụng, tổng hợp thông tin tài sản nộp…) để làm sở cho việc trao, nhận tài sản; thống kê kết hoạt động đánh giá rèn luyện SV tuyên dương, khen thưởng Tổng kết hoạt động Hoạt động tổng kết theo định kỳ hàng năm, chủ thể trả lại tài sản tìm thấy cộng điểm rèn luyện, có tun dương, khen thưởng sở cho việc bầu chọn danh hiệu thi đua ... cảnh ứng xử học đường cụ thể 1.3.2 Giáo dục lực văn hóa ứng xử học đường cho sinh viên đại học sư phạm bối cảnh 1.3.2.1 Khái niệm giáo dục lực văn hóa ứng xử học đường cho sinh viên đại học sư. .. học sư phạm bối cảnh Chương Thực trạng giáo dục lực văn hóa ứng xử học đường cho sinh viên đại học sư phạm vùng đồng sông Cửu Long bối cảnh Chương Biện pháp giáo dục lực văn hóa ứng xử học đường. .. đủ Cán Đồng sông Cửu Long Đại học Giáo dục Đào tạo Giáo viên, giảng viên Học sinh Kỹ Năng lực Phương pháp Sinh viên đại học sư phạm Thực nghiệm Văn hóa Văn hóa ứng xử Văn hóa ứng xử học đường
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo dục năng lực văn hóa ứng xử học đường cho sinh viên đại học sư phạm vùng đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh hiện nay., Giáo dục năng lực văn hóa ứng xử học đường cho sinh viên đại học sư phạm vùng đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh hiện nay.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm