3 lien he phep nhan phep chia voi phep khai phuong toan 9

3 85 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/08/2019, 10:39

CHƯƠNG I – CĂN BẬC HAI CĂN BẬC BA BÀI – LIÊN HỆ PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA VỚI PHÉP KHAI PHƯƠNG I – TÓM TẮT LÝ THUYẾT Khai phương tích: Với A ≥ 0, B ≥ 0, ta có: AB  A B Mở rộng: Với A1  0, A2  0, , An  , ta có: A1A2 An  A1 A2 A n Khai phương thương: Với A ≥ 0, B > 0, ta có: A A  B B II – CÁC DẠNG BÀI TẬP TRỌNG TÂM Dạng 1: Thực phép tính 1A Tính: a) 25.144 ; b) 52 13 1B Thực phép tính: a) 45.80 ; b) 28 2A Tính: a) ; 16 b) 12,5 0,5 2B Tính: a) b) 230 2,3 3A Thực phép tính:   50 a)    24  ;   b)  3B Thực phép tính:  4 a)   5  12 ;   b)  4A Tính giá trị biểu thức:   16 a)     : ;   b) 36  12 : 4B Thực phép tính sau:   a)     : ;   b) 3 : thaytoan.edu.vn 25 ; 64 HỌC TOÁN THEO CHUYÊN ĐỀ TRỌNG TÂM Dạng 2: Rút gọn biểu thức 5A Rút gọn: a) 10  15 ;  12 b) 15  5   1 4 5B Rút gọn: a)  15 ; 35  14 b) 5 10  b) x  x  x  x  với x ≥ 6A Rút gọn biểu thức sau: a) 2t 3t với t ≤ 0;  6B Rút gọn biểu thức: a) 28y 7y với y < 0; b) x4   x2 b) N  a  2a  với a ≥ 0, a ≠ 4a  a  b) P  a4 a 4 với a ≥ 0, a ≠ a 2 x4   x2 7A Rút gọn biểu thức sau: a) M  x yy x x  xy  y với x ≥ 0, y ≥ 0, xy ≠ 0; 7B Rút gọn biểu thức sau: a) Q  x yy x x  xy  y với x ≥ 0, y ≥ 0, x ≠ y; Dạng 3: Giải phương trình 8A Giải phương trình sau: a) x  2x   2x  ; b) x  2x   3x 8B Giải phương trình sau: a) b) x   x   x  x   x  ; 9A Giải phương trình sau: 9y  27  9B Giải phương trình: thaytoan.edu.vn 1 25y  75  49y  147  20 4y  20  y   9y  45  HỌC TOÁN THEO CHUYÊN ĐỀ TRỌNG TÂM III – BÀI TẬP RÈN LUYỆN 10 Tính: a) 32.200 ; b) 125 ; c) ; 81 d) 0,5 12,5 11 Thực phép tinh: b) a) 1,6 250  19,6 : 4,9 ; 12 Tính giá trị biểu thức:  a) M  20 300  15 675  75 : 15 ; b) N    12  27 ;  18  48 30  162 d) Q  3    1 c) P    325  117  208 : 13   2 13 Rút gọn biểu thức: a) A  uv u  v3 với u ≥ 0, v ≥ u ≠ v  uv u v b) B = 2u  uv  3v với với u ≥ 0, v ≥ u ≠ v 2u  uv  3v 14 Rút gọn biểu thức sau: a) M  x  2x  với x ≠ ±2; x2  b) N  x với x ≠  x  2x  15 Giải phương trình: x 3 2 ; 2x  b) 25x   5x  ; c) 2x   x  ; d) x   4x  20  a) thaytoan.edu.vn 9x  45  HỌC TOÁN THEO CHUYÊN ĐỀ TRỌNG TÂM ... 250  19, 6 : 4 ,9 ; 12 Tính giá trị biểu thức:  a) M  20 30 0  15 675  75 : 15 ; b) N    12  27 ;  18  48 30  162 d) Q  3    1 c) P    32 5  117  208 : 13   2 13 Rút gọn... 9B Giải phương trình: thaytoan.edu.vn 1 25y  75  49y  147  20 4y  20  y   9y  45  HỌC TOÁN THEO CHUYÊN ĐỀ TRỌNG TÂM III – BÀI TẬP RÈN LUYỆN 10 Tính: a) 32 .200 ; b) 125 ; c) ; 81 d)... Dạng 3: Giải phương trình 8A Giải phương trình sau: a) x  2x   2x  ; b) x  2x   3x 8B Giải phương trình sau: a) b) x   x   x  x   x  ; 9A Giải phương trình sau: 9y  27  9B Giải
- Xem thêm -

Xem thêm: 3 lien he phep nhan phep chia voi phep khai phuong toan 9, 3 lien he phep nhan phep chia voi phep khai phuong toan 9

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn