BÀI tập CUỐI TUẦN môn TOÁN lớp 2 cả năm

178 263 0
  • Loading ...
1/178 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 02:06

BÀI TẬP CUỐI TUẦN TOÁN Tuần Phần Bài tập trắc nghiệm Đúng ghi Đ, sai ghi S : a) Số bé có chữ số : …… Số bé có chữ số 0: …… b) Số lớn có hai chữ số 90 :…… Số lớn có hai chữ số 99 : …… Đúng ghi Đ, sai ghi S: a) Số liền trước 19 20 :…… Số liền trước 19 18 :……… b) Số liền sau 99 100 : …… Số liền sau 99 98 : ……… Nối ( theo mẫu ) Đúng ghi Đ ; sai ghi S : Đặt tính tính tổng hai số hạng 32 Phần 2: Tự Luận Viết số 33 , 42 , 24 , 22 , 34 , 43 , 23 , 44 , 32 a) Theo thứ tự từ bé đến lớn : ……… ………… ………… b) Theo thứ tự từ lớn đến bé :……… ……… ………… Cửa hàng buổi sáng bán 20 hộp kẹo, buổi chiều bán 32 hộp kẹo Hỏi buổi cửa hàng bán hộp kẹo ? Tóm tắt : Bài giải Buổi sáng :… hộp ………… …………… …………… Buổi chiều:….hộp ………… …………… …………… Cả hai buổi :…hộp? … …………… …………… Nhà bạn Hà nuôi 36 gà Mẹ vừa mua thêm 12 gà gà Hỏi nhà bạn Hà có tất gà? Tóm tắt : Cố:… Thêm :…con Có tất cả: …con? Bài giải …………… …………… ……… … ……………… ……… ……………… ……… Mảnh vải dài 75 dm Hỏi sau cắt 15 dm mảnh vải lại dài đề-xi-mét ? Tóm tắt : Có: … Cắt:… Còn lại:…dm? Bài giải ……………… … ………… …………… …………… ………… …………… ……………… ………… Điền dấu + dấu – vào ô trống để có kết : 40 40 30 30 20 20 10 10 = = 20 40 Đáp án tuần 1- Đề A a) Số : Đ b) Số 99 : Đ a) Số 18: Đ b) Số 100: Đ Nối ( theo mẫu ) 72 = 70 + 2; 94 = 90 + 4; 53 = 50 + 3; 49 = 40 + 9; 27 = 20 + Đúng ghi Đ; sai ghi S: Đặt tính tính tổng hai số hạng 32 Phần 2: Tự Luận Viết số 33, 42, 24, 22, 34, 43, 23, 44, 32 a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: 22; 23; 24; 32; 33; 34; 42; 43; 44 b) Theo thứ tự từ lớn đến bé : 44; 43; 42; 34; 33; 32; 24; 23; 22 Cả hai buổi cửa hàng bán số hộp kẹo là: 20 + 32 = 52 (hộp) Đáp số: 52 hộp kẹo Nhà bạn Hà có tất số gà là: 36 + 12 = 48 (con) Đáp số: 48 gà Mảnh vải lại dài là: 75 – 15 = 60 (dm) Đáp số: 60dm vải 40 40 + 30 30 + - 20 20 30 + 20 - 10 10 = = 20 40 : 40 - + 10 = 40 BÀI TẬP CUỐI TUẦN TOÁN Tuần Phần Bài tập trắc nghiệm Đúng ghi Đ; sai ghi S: a) Đặt tính tính : 47-20 b Đặt tính tính : 89-5 Nối phép tính với kết ( theo mẫu ) : Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: a) Tổng hai số 45 là: A 75 B 42 C.15 D.48 b) Hiệu hai số 56 : A 58 B.76 C.54 D.36 Phần – Tự luận Đàn gà có 12 gà trống 13 gà mái Hỏi đàn gà có con? Bài giải …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… Lớp 2A có 35 bạn có 20 bạn nam Hỏi lớp 2A có bạn nữ ? Bài giải …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… Tính : a) 1+2+3 =………… =………… b) 10+20+30 =………… c) 12+13+14 =……… =……… d) 21+31+41 =……… =………… =……… Tính: a) 9-5-2 =……… c) 39-25-12 = …… =……… = …… b) 90-50-20 =……… d) 95-52-21 =…… =……… =……… Điền dấu + – vào trống để có kết : 40 40 30 30 20 20 10 10 = = 80 100 Tuần PHẦN – TRẮC NGHIỆM Đúng ghi Đ; sai ghi S : a) Có tổng hai số hạng lại hai số khơng ? Có Khơng … b) Có hiệu hai số lại số bị trừ khơng ? Khơng … Có …… c) Có hiệu hai số lại số trừ không ? Có … Khơng… d) Có hiệu hai số lại hay không ? Không …… Có …… Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời : 32cm + 1dm = ? A 33 dm B 33 cm C.42 cm D.42 dm 3.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời : 54cm - 3dm = ? 24 dm B 24 cm C 51 dm D 51cm Đúng ghi Đ; sai ghi S: a) Đặt tính tính : 47-20 b Đặt tính tính : 89-5 Phần Tự luận Viết số tính : a) Viết số liền sau số liền trước số 23: ………………………………… b) Tính hiệu hai số đó: ……………………………………………… c) Tính tổng hai số đó: ……………………………………………… d) Tính tổng ba số liền sau số đó: ………………………………………… Số lớn 58 Số bé 23 Tìm hiệu hai số Bài giải ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… Cửa hàng buổi sáng bán chục hộp kẹo, buổi chiều bán chục hộp kẹo.Hỏi hai buổi cửa hàng bán hộp kẹo? Bài giải ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… Mẹ mua sô trứng Sau mẹ dùng trứng lại 12 trứng Hỏi mẹ mua trứng? Bài giải ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… Đáp án tuần a) Có Đ Ví dụ: + = b) Có Đ Ví dụ: – = c) Có Đ Ví dụ : – = d) Có Đ Ví dụ: – = C 42 cm; – B 24cm a) Đ, S, b) S, Đ a) Số liền sau 23 24 Số liền trước 23 22 b) 24 – 22 = c) 24 + 22 = 46 d) 24 + 25 + 26 = 75 Hiệu hai số là: 58 – 23 = 35 Đổi: chục = 20, chục = 30 Cả hai buổi cửa hàng bán số hộp kẹo là: 20 + 30 = 50 (hộp) Đáp số: 50 hộp Mẹ mua số trứng là: 12 + = 15 (quả) Đáp số: 15 BÀI TẬP CUỐI TUẦN TOÁN Tuần Phần Bài tập trắc nghiệm: Đúng ghi Đ, sai ghi S: a) 27+3 Đặt tính : b) 58+12 Đúng ghi Đ; sai ghi S: a) 39+6 b) 39+46 Đặt tính tính : Đúng ghi Đ, sai ghi S : a) 29 + > + 29 …… b) 29 + = + 29 …… c) 29 + < +29 …… Nối cặp hai số tổng hai số : Phần : - Tự Luận : Tính: a) 9+1+2 =… =… c) 29+1+20 =… =… b) 19+1+5 =… =… d) 39+1+15 =… =… Lớp 2A có 39 bạn Lớp 2B có 39 bạn Hỏi hai lớp có tất bạn? Bài giải …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… Nhà bạn Hà nuôi 49 vịt Hỏi sau nhà bạn Hà mua thêm vịt thi nhà bạn có tất vịt ? Bài giải ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… Một cửa hàng buổi sáng bán chục hộp bút , buổi chiều bán 12 hộp bút Hỏi hai buổi cửa hàng bán hộp bút? Bài giải ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… Tuần 33 – Đề B Phần Bài tập trắc nghiệm : Viết số 10 ; 20 ; 50 thích hợp vào trống : a) 20 = + b) 50 = + + + + c) 50 = + + d) 100 = + + + Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời : Bạn An có 900 đồng gồm tờ giấy bạc : A tờ 100 đồng , tờ 300 đồng tờ 500 đồng B tờ 100 đồng , tờ 200 đồng tờ 600 đồng C tờ 200 đồng , tờ 300 đồng tờ 400 đồng D tờ 100 đồng , tờ 200 đồng tờ 500 đồng Nối tờ giấy bạc 100 đồng , 200 đồng , 500 đồng với tổng số tiền 300 đồng , 600 đồng , 700 đồng , 800 đồng 100 đồng 200 đồng 300 đồng 600 đồng 700 đồng 500 đồng Phần - Tự Luận : Viết số 100 ; 200 ; 500 thích hợp vào ô màu sẫm : 800 đồng Tổng số tiền 800 đồng Các tờ giấy bạc … đồng … đồng … đồng 900 đồng … đồng … đồng 1000 đồng … đồng … đồng … đồng … đồng … đồng … đồng … đồng Tính độ dài đường gấp khúc có ba đoạn thẳng với độ dài là1m ;3 dm 5cm Bài giải …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… Viết số thích hợp vào trống : - 200 = = 100 100 101 + + = = + 100 102 = = + = + + = + = = + 203 205 = = Đáp án tuần 33 – Đề A 1.a) = + b) = + + + + c) = + + 5=2+1+2 5=2+2+1 d) 10 = + + + 10 = + + + 10 = + + + D a) S 62 + b) S c) Đ 37 75 + - 38 = 100 100 - 57 = = 75 18 = 43 Tuần 33 – Đề B a) 20 = 10 + 10 b) 50 = 10 + 10 + 10 + 10 + 10 c) 50 = 10 + 20 + 20 d) 100 = 10 + 20 + 20 + 50 D 100 đồng 300 đồng 200 đồng 600 đồng 500 đồng 700 đồng 800 đồng a) 800 đồng = 100 đồng + 100 đồng + 100 đồng + 500 đồng 800 đồng = 200 đồng + 200 đồng + 200 đồng + 200 đồng b) 900 đồng = 100 đồng + 100 đồng + 200 đồng + 500 đồng c) 1000 đồng = 100 đồng + 200 đồng + 200 đồng + 500 đồng Đổi 1m = 100 cm ; 3dm = 30 cm 100 + 30 + = 135 ( m ) 300 - 200 = 200 - = 100 100 = = + 100 = 100 101 + + 100 102 = = 200 203 + 102 = + + 103 + = = + 205 203 205 = = 408 BÀI TẬP CUỐI TUẦN TOÁN Tuần 34 – Đề A Phần Bài tập trắc nghiệm : Nối số với tổng hiệu thích hợp : 15 + 19 17 + 18 34 55 19 Khoanh 19 + 17 35 hữ đặt trước câu t 36 43 - vào c 53 - 18 rả lời : Viết số 789 thành tổng trăm , chục , đơn vị A 789 = + + B 789 = 700 + 79 C 789 = 780 + D 789 = 700 + 80 + Nối phép tính với kết phép tính : cm x 2mx3 6dm 12 mm : 6mm 18 dm : dm x 6cm 24 m : 2mm x 6m 30 cm : Đúng ghi Đ ,sai ghi S Phép tính viết hay sai ? Một người km Hỏi người ki-lơmét ? a) x = ( km ) … b) x = ( km ) … Phần - Tự Luận : Tìm x : a) x – 27 = 38 b) 51 – x = 15 …………… …………… …………… …………… Một trại chăn ni gà có 650 gà mái số gà trống số gà mái 23 Hỏi trại ni gà trống ? Bài giải ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… Mỗi chuồng có thỏ Hỏi chuồng có thỏ ? Bài giải ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… Lớp 2A có 32 học sinh chia thành phố tổ Hỏi tổ có học sinh ? Bài giải ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… Điền dấu + – vào ô trống : 40 30 20 10 = 80 40 40 30 30 20 20 10 10 = = 60 40 40 30 20 10 = 20 Tuần 34 – Đề B Phần Bài tập trắc nghiệm : Nối ô trống với số thích hợp : * Tổng * Tích * Hiệu 16 10 * Thương Nối ô trống với sô thích hợp : x = 12 x = 40 :2=2 = 15 24 : 5x =8 Đúng ghi Đ ,sai ghi S : a) 123 + 456 < 126 + 453 … b) 123 + 456 = 126 + 453 … c) 123 + 456 > 126 + 453 … Đúng ghi Đ , sai ghi S : a) 24 : < 24 : … b) 24 : = 24 : … c) 24 : > 24 : … Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời : A 3dm : < 18cm : B 3dm : = 18cm : C 3dm : > 18cm : Phần - Tự Luận : 5: =1 Cửa hàng có số trứng gà Sau người ta bán 250 trứng gà lại 150 trứng gà Hỏi chưa bán trứng cửa hàng có trứng gà ? Bài giải ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… Một người nuôi 75 gà mái 57 gà trống Hỏi người phải mua thêm gà trống để số gà mái gà trống ? Bài giải ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… Viết số thích hợp vào ô trống : x x : x : = x = : : = : x : = : : : x x : = = : : : = = = : = = : = = = Điền số bé 11 vào ô trống : : = : = : = : = Đáp án tuần 34 – Đề A 2.D a) S b) Đ 40 + 30 + 20 - 10 = 80 40 40 40 + - 30 30 30 + + 20 20 20 + + - 10 10 10 = = = 60 40 20 Đáp án tuần 34 – Đề B x = 12 x = 40 24: a) S a) S 5.B = 15 5: =1 :2=2 5x =8 b) Đ b) S c) S c) Đ 150 + 250 = 400 ( ) 75 – 57 = 18 ( ) x x : x : = = : : = : x : = : : : = = : = x x : = = 24 x = : : : = = : 24 = = BÀI TẬP CUỐI TUẦN TOÁN Tuần 35 – Đề A Phần Bài tập trắc nghiệm : Nối hai đồng hồ phút vào buổi chiều : Nối ( theo mẫu ) : Chiều rộng hộp bút khoảng 10 m Cột cờ nhà trường cao khoảng 10 dm Bạn An cao khoảng 10 cm Bề dày sách Toán khoảng 10 km Quãng đường Hà Nội – Hà Đông dài khoảng 10 mm Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời : Hình vẽ bên có hình tứ giác? A B C D Phần - Tự Luận : Một vải dài 40 m Hỏi sau cắt 15m vải lại dài mét ? Bài giải ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… Cửa hàng bán 120 kg gạo nếp số gạo tẻ bán nhiều số gạo nếp 150 kg Hỏi cửa hàng bán ki-lô-gam gạo tẻ ? Bài giải ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… Có 45ldầu đổ vào can Hỏi can chứa lít dầu ? Bài giải ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… Có 30l mật ong đổ vào can , can chứa 5l mật ong Hỏi có can chứa mật ong ? Bài giải ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… Một người nuôi đàn vịt Sau người bán 150 vịt lại 250 vịt Hỏi lúc đầu người ni vịt ? Bài giải ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… Tuần 35 – Đề B Phần Bài tập trắc nghiệm : 1.Viết số thích hợp thời gian vào đồng hồ điện tử ( theo mẫu ) Các đồng hồ thời gian vào buổi tối Đúng ghi Đ ,sai ghi S : Một xe ô tô từ tỉnh A lúc 10 sáng đến tỉnh B lúc chiều ngày Hỏi xe chạy từ tỉnh A đến tỉnh B ? a) … b) … Đúng ghi Đ ,sai ghi S Viết phép tính hay sai ? Tính chu vi đường gấp khúc ABCD có độ dài cạnh hình cm a) x = 20 ( cm ) … b) x = 15 ( cm ) … Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời : Tính chu vi đường gấp khúc MNPQ biết độ dài đoạn thẳng 1m , 1dm 1cm A 3m B 12 dm C 21 cm D 111cm Phần - Tự Luận : Em viết : a) Phép cộng có tổng số hạng : ………………………………………………… b) Phép trừ có hiệu số bị trừ : ………………………………………………… c) Phép nhân có tích thừa số : ………………………………………………… d) Phép chia có thương số bị chia : ………………………………………………… Cửa hàng có 135 kg gạo tẻ 110 kg gạo nếp Sau người ta bán số gạo tẻ số gạo tẻ lại số gạo nếp Hỏi người ta bán ki-lô-gam gạo tẻ ? Bài giải ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… Viết số thích hợp vào trống : x x : : : : : : = : x = x = = x = x = x x x x 28 : = = = = 20 Đáp án tuần 35 – Đề A 3.C 45 : = ( l ) 30 : = ( can ) 250 + 150 = 400 ( ) Đáp án tuần 35 – Đề B S 15 a) 20: b) Đ 22 : 30 a) S D Có thể chọn trường hợp sau : a) + = b) – = c) x = d) : = 135 – 110 = 25 ( kg ) b) Đ x : = x : : : x = x : : : x x x = = x = x = = = 24 x 28 : = 20 = ... 32 Phần 2: Tự Luận Viết số 33, 42, 24 , 22 , 34, 43, 23 , 44, 32 a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: 22 ; 23 ; 24 ; 32; 33; 34; 42; 43; 44 b) Theo thứ tự từ lớn đến bé : 44; 43; 42; 34; 33; 32; 24 ; 23 ; 22 ... – = C 42 cm; – B 24 cm a) Đ, S, b) S, Đ a) Số liền sau 23 24 Số liền trước 23 22 b) 24 – 22 = c) 24 + 22 = 46 d) 24 + 25 + 26 = 75 Hiệu hai số là: 58 – 23 = 35 Đổi: chục = 20 , chục = 30 Cả hai... vải 40 40 + 30 30 + - 20 20 30 + 20 - 10 10 = = 20 40 : 40 - + 10 = 40 BÀI TẬP CUỐI TUẦN TOÁN Tuần Phần Bài tập trắc nghiệm Đúng ghi Đ; sai ghi S: a) Đặt tính tính : 47 -20 b Đặt tính tính : 89-5
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI tập CUỐI TUẦN môn TOÁN lớp 2 cả năm , BÀI tập CUỐI TUẦN môn TOÁN lớp 2 cả năm , Điền dấu + hoặc dấu – vào ô trống để có kết quả đúng :, a) Đ, S, b) S, Đ, Đáp án tuần 3 – Đề B, Đáp án tuần 4 – Đề B, Đáp án tuần 5 – Đề B, Đáp án Tuần 6 – Đề B, D. 6 hình tam giác, Đáp án tuần 7 – Đề B, Đáp án tuần 8 – Đề B, Đáp án tuần 9 – Đề B, Đáp án tuần 10 – Đề B, Đáp án tuần 12 – Đề B, Đáp án tuần 14 – Đề B, Đáp án tuần 15 – Đề B, Đáp án tuần 16 – Đề B, ĐÁP ÁN BÀI TẬP CUỐI TUẦN 18, Đáp án tuần 19 – Đề B, ĐÁP SỐ BÀI TẬP CUỐI TUẦN 21, Đáp án tuần 22 – Đề B, Đáp án tuần 23 – Đề B, Đáp án tuần 24 – Đề A, Đáp án tuần 25 – Đề B, Đáp án tuần 26 – Đề B, 4*/ a. Viết số có 3 chữ số có số trăm là số lớn nhất có 1 chữ số; số chục là 1 số bé nhất có 1 chữ số ; số đơn vị bằng một phần ba số trăm?, ĐÁP SỐ TUẦN 28, Đáp án tuần 29 – Đề B, Đáp án tuần 31 – Đề A, Đáp án tuần 32 – Đề A, Đáp án tuần 33 – Đề A, Đáp án tuần 34 – Đề A

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn