BÀI THU HOẠCH LOP BOI DUONG CHUC DANH CHUAN NGHE NGHIEP HANG II

27 714 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2019, 11:41

Phầnt hứnhất KHÁIQUÁTKI ẾNTHỨCVÀKỸNĂNGTHUNHẬNĐƯỢCTỪKHÓABỒI DƯỠNGTHEOTI ÊUCHUẨNCHỨCDANHNGHỀNGHI ỆPGI ÁOVI ÊNTI ỂU HỌCHẠNGI I Tr ongt hờiđạingàynay, nhânl oạiđangsốngt r ongxãhộihi ệnđại vớisựphátt r i ểnmạnhmẽvềkhoahọc,kĩt huật ,côngnghệ;sựphát t r i ểnmạnhmẽcủaxut hết ồncầuhóavànềnki nht ết r it hức.Sựphát t r i ểncủat hờiđạiđãmangđếnnhi ềuđi ềuki ệnt huậnl ợichosựphát t r i ểncủaxãhộinóichungvàphátt r i ểngi áodục,độingũgi áovi ênnói r i êng.Songbêncạnhđó, nócũngđưađếnnhữngyêucầumới-yêucầu ngày cao đốivớigi áo dục.Nghịquyếtsố 29NQ/ TW ngày 04/ 11/ 2013củaBanChấphànhTr ungươngĐảngkhóaXIđãđưar a mụct i êu:Tạochuyểnbi ếncănbản,mạnhmẽvềchấtl ượng,hi ệuquả gi áodục, đàot ạo;đápứngngàycàngt ốthơncôngcuộcxâydựng, bảo vệTổquốcvànhucầuhọct ậpcủanhândân.Xâydựngnềngi áodục mở,t hựchọc,t hựcnghi ệp,dạyt ốt ,họct ốt ,quảnl ýt ốt ;cócơcấuvà phươngt hứcgi áodụchợpl ý, gắnvớixâydựngxãhộihọct ập;bảođảm cácđi ềuki ệnnângcaochấtl ượng;chuẩnhóa,hi ệnđạihóa,dânchủ hóa,xãhộihóavàhộinhậpquốct ếhệt hốnggi áodụcvàđàot ạo;gi ữ vữngđị nhhướngxãhộichủnghĩ avàbảnsắcdânt ộc.Phấnđấuđến năm 2030,nềngi áodụcVi ệtNam đạtt r ì nhđột i ênt i ếnt r ongkhuvực Đểđạtđượcmụct i êut hìmỗibậchọc,mỗigi áovi ênphảil ncốgắng vànỗl ựchọct ập,r ènl uyện,phấnđấuđểđápứngvớiucầuđổimới gi áodục.Từđóvớinhi ệm vụcủangườigi áovi ênt ôiđãl uônl uônt ựr èn l uyện,t ựbồidưỡng,t ham gi acácl ớpbồidưỡngđểnângcaot r ì nhđộ nhậnt hức, ki ếnt hức, năngl ựccơngt ácchobảnt hân.Chí nhvìvậyt r ong t hờigi anvừaquat ôiđãt ham gi al ớpbồidưỡngt heot i êuchuẩnchức danhnghềnghi ệpgi áovi ênt i ểuhọchạngI Inăm 2019t ạihuyệnHạHòa Quaqt r ì nhhọct ập,nghi êncứuvàđượcsựhướngdẫnt ậnt ì nhcủa cáct hầy, cơgi áot huộcTr ungt âm Bồidưỡngnhàgi áovàCánbộquảnl í gi áodụct r ườngĐạihọcHùngVươngđãgi úpem nângcaonhậnt hức củamì nh.Khóabờidưỡngđãgi úpchúngem cóhi ểubi ếtđầyđủki ến t hứcl ýl uậnvềhànhchí nhNhànước;Nắm vữngvàvậndụngt ốtđường l ối , chí nhsách, phápl uậtcủaNhànước, đặcbi ệtt r ongl ĩ nhvựcgi áodục nóichungvàgi áodụcTH nóir i êng;Cậpnhậtđượccácxut hế,chi ến l ượcphátt r i ểngi áodụcVi ệtNam t r ongbốicảnhhi ệnnay;Cậpnhật đượcquanđi ểm,mụct i êuvàcácgi ảiphápđổimớicănbảnvàt oàn di ệngi áodụcvàđàot ạocácxuhướngvàbàihọcki nhnghi ệm t r ong quảnl ý,dạyhọcởcácnhàt r ườngvàchủđộngphátt r i ểncácnăngl ực cốtl õicủangườigi áovi ên I CÁCCHUNĐỀĐÃHỌCQUAKHĨABỒIDƯỠNG Chunđề1:Xâydựngnhànướcphápquyềnxãhộichủnghĩ a Chunđề2:Xuhướngquốct ếvàđổimớigi áodụcphổt hơngở Vi ệtNam Chuyệnđề3:Xuhướngđổimớiquảnl ígi áodụcphổt hơngvà quảnt r ịnhàt r ườngt i ểuhọc Chuyênđề4:Độngl ựcvàt ạođộngl ựcchogi áovi ên Chuyênđề5:Quảnl íhoạtđộngdạyhọcvàphátt r i ểnchươngt r ì nh gi áodụcnhàt r ườngt i ểuhọc Chuyênđề6:Phátt r i ểnnăngl ựcnghềnghi ệpgi áovi ênt i ểuhọc hạngI I Chuyênđề7:Dạyhọcvàbồidưỡnghọcsi nhgi ỏi ,họcsi nhnăng ếut r ongt r ườngt i ểuhọc Chuyênđề8:Đánhgi ávàki ểm đị nhchấtl ượnggi áodục t r ường t i ểuhọc Chunđề9:Quảnl íhoạtđộngnghi êncứukhoahọcsưphạm ứngdụngởt r ườngt i ểuhọc Chunđề10:Xâydựngmơit r ườngvănhóa,phátt r i ểnt hương hi ệunhàt r ườngvàl i ênkếthợpt ácquốct ế I I NỘIDUNGCƠBẢNNHỮNGKI ẾNTHỨCVÀKĨNĂNGTỪNGCHUYÊN ĐỀ 1.Chuyênđề1:Xâydựngnhànướcphápquyềnxãhộichủnghĩ a Tạichuyênđềnày, em hi ểumụct i êunhànướcphápquyềnxãhội chủnghĩ avớimụct i êul ớnnhấtđảm bảoquyềnconngườiVi ệtNam t r ongmọil ĩ nhvựchoạtđộngcủaNhànướcvàxãhội Xâydựngvàt hực t himộtnềndânchủ,đảm bảoquyềnl ựcchí nht r ịt huộcvềnhândân Nhândânt hựchi ệnquyềndânchủcủamì nht hơngquadânchủt r ực t i ếp;dânchủđạidi ện.Nhànướcphápquyềnđượct ổchứcvàhoạtđộng t r ongkhnkhổHi ếnphápvàphápl uật Nhànướcl àcủadân,dochí nhnhândânl ậpr at hơngquachếđộ bầucửdânchủ.Bầucửmộtcáchdânchủ.Tr ongđóxunsuốtt t ưởngHồChíMi nhl àmộtnhànướccủadân,khơngchỉdodânl ậpr a t hơngquabầucửdânchủmàcònl ànhànướcchị usựki ểm t r a,gi ám sát ,đị nhđoạtcủanhândân.Ngườikhẳngđị nh:"Chếđột al àchếđộ dânchủ,Chí nhphủl àđầyt ớcủanhândân.Nhândâncóquyềnđơn đốcphêbì nhChí nhphủ v v… * Đặct r ưngcơbảncủanhànướcphápquyềnxãhộichủnghĩ a Vi ệtNam: -Mộtl à:Nhànướccủanhândân, donhândân, vìnhândân;t ấtcả quyềnl ựcnhànướct huộcvềnhândân; -Hail à:Quyềnl ựcnhànướcl àt hốngnhất ;cósựphâncơng, phối hợpvàki ểm soátgi ữacáccợquant r ongvi ệct hựchi ệncácquyềnl ập pháp, hànhpháp, t ưpháp -Bal à:Hi ếnphápvàcácđạol uậtgi ữvịt r ốit hượngt r ongđi ều nhcácquanhệcủađờisốngxãhội ; -Bổnl à:Nhànướct ônt r ọngvàđảm bảoquyềnconngười ,quyền côngdân;nângcaot r áchnhi ệm phápl ígi ữaNhànướcvàcôngdân, t hựchànhdânchủđồngt hờit ăngcườngkỉcương, kỉl uật ; -Năm l à:Nhànướct ơnt r ọngvàt hựchi ệnđầyđủcácđi ềuước quốct ếmàCộnghồXHCNVi ệtNam đãkíkếthoặcgi anhập; -Sául à:Đảm bảosựl ãnhđạocủaĐảngCộngsảnVi ệtNam đối vớinhànướcphápquyềnXHCN,sựgi ám sátcủanhândân,củaMặt t r ậnTổquốcVi ệtNam vàcáct ổchứct hànhvi êncủaMặtt r ận Nhưvậy,ngồivi ệcđápứngcácucầu,đặcđi ểm cơbảncủa nhànướcphápquyềnnóichung( t r ongđócót hểhi ệnsâusắc,cụt hể hơncácnộidungnàyphùhợpvớit hựct i ễnVi ệtNam) , xuấtphátt ừbản chấtcủachếđộ,đi ềuki ệnl ị chsửcụt hể,NhànướcphápquyềnXHCN Vi ệtNam còncónhũngđặct r ưngr i êngt hểhi ệnr õnétbảnchấtcủanhà nướcphápquyềnXHCN *Bi ệnphápxâydựngnhànướcphápquyềnởnướct a -Mộtl à:Nângcaonhậnt hứcvềnhànướcphápquyềnxãhộichủ nghĩ a -Hail à:Pháthuydânchủ,đảm bảoquyềnl àm chủcủanhândân t r ongxâydựngnhànướcvàquảnl íxãhội -Bal à:Đẩymạnhvi ệcxâydựngvàhồnt hi ệnhệt hốngphápl uật vàt ổchứct hựchi ệnphápl uật -Bốnl à:Đổimớit ổchứcvàhoạtđộngcủanhànước -Năm l à:Đảm hảovait r òl ãnhđạovàđổimớiphươngt hứcl ãnh đạocủaĐảngCộngsảnVi ệtNam đốivớinhànướcphápquyềnxãhội chủnghĩ a 2.Chuyênđề 2:Xuhướngquốct ếvàđổimớigi áodụcphổt hông ởVi ệtNam *Quanđi ểm phátt r i ểngi áodụcphổt hôngcủaVi ệtNam Phátt r i ểnGDPTt r êncơsởquanđi ểm củaĐảng, Nhànướcvềđổi mớicănbản, t oàndi ệngi áodụcvàđàot ạo:Hộinghịl ầnt hứ8BanChấp hànhTr ungươngĐảngCộngsảnVi ệtNam ( khốXI )đãt hơngquaNghị quyếtvềđổimớicănbản,t ồndi ệngi áodụcvàđàot ạođápứngu cầucơngnghi ệphố,hi ệnđạihoảt r ongđi ềuỉ ứệnki nht ểt hịt r ường đị nhhướngxãhộichủnghĩ avàhộinhậpquốct ế’ , Quốchộiđãbanhành Nghịquyếtsẻ88/ 2014/ QH13vềđổimớichưcmgt r ì nh,sáchgi áokhoa GDPT, gópphầnđổimớicănbản, t oàndi ệngi áodụcvàđàot ạo Mụct i êuđổimớiđượcNghịquyết88/ 2014/ QH13củaQuốchội quyđị nh:‘ ‘ Đổimớichương t r ì nh,sách gi áo khoa GDPT nhằm t ạo chuyểnbi ểncănbản, t oàhdi ệnvềchấtl ượngvàhi ệuquảGDPT;kếthợp dạychữ,dạyngườivàđị nhhướngnghềnghi ệp;gópphầnchuyểnnền gi áodụcnặngvềt r uyềnĩ hụl í ĩ ếnt ĩ ũĩ csangnềngi áodụcphátt r i ểnt oàn di ệncảvềphẩm chấtvànăngl ực,hàihồđức,t r í ,t hể,mĩvàpháthuy t ốtnhấtt i ềm năngcủamỗiHS ” +Phátt r i ểnGDPTgắnvớinhucầuphátt r i ểncủađấtnướcvà nhữngt i ếnbộcủat hờiđạivềkhoahọc-côngnghệvàxãhội ; +Phátt r i ểnGDPTphùhọpvớiđặcđi ểm conngười ,vănhoáVi ệt Nam,cácgi át r ịt r uyềnt hốngcủadânt ộcvànhữnggi át r ịchungcủa nhânl oạicũngnhưcácsángki ếnvàđị nhhướngphátt r i ểnchungcủa UNESCOvềgi áodục; +Phátt r i ểnGDPTt ạocơhộibì nhđẳngvềquyềnđượcbảovệ, chăm sóc,họct ậpvàphátt r i ển,quyềnđượcl ắngnghe,t ơnt r ọngvà đượct ham gi acủaHS; +Phátt r i ểnGDPTđặtnềnt ảngchomộtxãhộinhânvăn,phát t r i ểnbềnvũngvàphồnvi nh *Đổimớigi áodụcphổt hôngVi ệtNam -Quanđi ểm phátt r i ểnGDPT; -Đổimớimụct i êuvàphươngt hứchoạtđộnggi áodục; -Đổimớicấut r úcGDPTt heohaigi đoạn; 3.Chuyệnđề3:Xuhướngđổimớiquảnl ígi áodụcphổt hơngvà quảnt r ịnhàt r ườngt i ểuhọc Vớichuyênđề3vềXuhướngđổimớiquảnl ígi áodụcphổt hông em bi ếtr ằngvi ệcđổimớiphảibắtđầul à: a.Đổimớimụct i êugi áodục Mụct i êuCTGDPTmớinhấnmạnhvi ệcgi úphọcsi nhvậndụng hi ệuquảki ếnt hứcvàođờisốngvàt ựhọcsuốtđời ;cóđị nhhướngl ựa chọnnghềnghi ệpphùhợp;bi ếtxâydựngvàphátt r i ểnhàihòacácmối quanhệxãhội ;cócát í nh, nhâncáchvàđờisốngt âm hồnphongphú; b.Đổimớichươngt r ì nhgi áodục,t ừt i ếpcậnnộidungsangt i ếp cậnnăngl ực CTGDPTmớiđượcxâydựngt heot i ếpcânnăngl ực, cónghĩ avi ệc xâydựngchươngt r ì nhđượcbắtđầut ừucầucầnđạtvềphẩm chất vànăngl ực.chí nhvìvậynộidungchươngt r ì nhphảimangt í nht í chhợp bêncạnhphânhóasâuđểt ạor anăngl ựcchohọcsi nht heocáchcủa r i êngmì nh c.Đổimớiphươngphápdạyhọcvàgi áodục PPDHcủachươngt r ì nhmớit hểhi ệnr õt í nhkết hừaởchủchương: t i ếpt ụcđổimớimạnhmẽphươngphápdạyvàhọct heođị nhhướng pháthuyt í nht í chcựcchủđộng, sángt ạocủahọcsi nh ĐổimớiPPDH vàgi áodụccầnchút r onghì nht hànhnăngl ực t hôngquat hựchành, t r ảinghi ệm phongphúsâusắc d.Đổimớihoạtđộnggi áodục: -Têngọicủacáchoạtđộngchẳnghạnnhư “ hoạtđộngngoàigi l ênl ớp”sẽđổit hành“ hoạtđộngt r ảinghi ệm” -Vịt r ívait r òt r ongCTGDPT:Tấtcảnộidunggi áodụcđượct hực hi ệnt r ongnhàt r ườngđềt hơngquahoạtđộngt r ảinghi ệm -Phátt r i ểnchươngt r ì nhsaochophùhợpvớit ừngđốit ượng, hoàncảnh -Tổchứccáchoạtđộng:Đổimớicácht ổchứccácgi ờsi nhhoạt dướicờvàsi nhhoạtl ớp -Đánhgi ávàsửdụngkếquảđánhgi ákếtquảđánhgi áhoạtđộng t r ảinghi ệm đượcsửdụngl àđi ềuki ệnchovi ệcxétt uyển e.Đổimớihì nht hứcvàphươngphápt ậphuấn -Bêncạnht ậphuấnt r ựct i ếp, cầnsửdụngcôngnghệt hôngt i nvà t r uyềnt hơngđểbồidưỡngquamạng -Ngồivi ệct ậphuấncánbộcốtcáncầnbổxungmơhì nhxây dựngt r ườngđi ểnhì nhvềđổimới -Cầnphấnđấuđểđộingũgi áovi êncốtcánkhơngphảil àngười nóil ạinộidungt ậphuấncủagi ảngvi ênmàl àhạtnhânt ổchứct hực hi ệnvàt háogỡkhókhănt r ongquát r ì nht r i ểnkhaidạyhọct heochương t r ì nhdạyhọcchươngt r ì nhSGKmớit r ongt ừngt r ườnghaycum t r ường -Đổimớisi nhhoạtt ổchunmơn,l ấyđól àhì nht hứcbồidưỡng vàt ựbồidưỡngt hườngxuyêncủagi áovi ên 4.Chuyênđề4:Độngl ựcvàt ạođộngl ựcchogi áovi ên Ởchuy ênđềnày , họcv i ênhi ểuđượck hái ni ệm banđầuv ềđộngl ực v àt ạođộngl ực -Độngl ựcl àcácy ếut ốbênt r ongt húcđẩycánhânt i ếnhànhhoạt độngnhằm t hỏamãnnhucầucánhân.Độngl ựcđượccoil ày ếut ốbên t r ong-y ếut ốt âm l ý-t uyv ậyy ếut ốt âm l ýnàycũngcót hểnảysi nht cáct ácđộngcủay ếut ốbênngoài Cácy ếut ốbênngoàit ácđộngđếncá nhânl àm nảysi nhy ếut ốt âm l ýbênt r ongt húcđẩyhoạtđộng.Dov ậy mộtcáchmởr ộng,k háini ệm độngl ựck hơngchỉđềcậpđếncácy ếut ố bênt r ongmàcảcácy ếut ốbênngồit húcđẩycánhânt i ếnhànhhoạt độngl aođộng -Tạođộngl ựcl àquát r ì nhx âydựng,t r i ểnk haicácchí nhsách,sử dụngcácbi ệnpháp,t hủt huậtt ácđộngcủangườiquảnl íđếnngườibị quảnl ínhằm k hơigợicácđộngl ựchoạtđộngcủahọ.Bảnchấtcủađộng l ựcl àquát r ì nht ácđộngđểk í cht hí chhệt hốngđộngl ựccủangườil ao động, l àm chocácđộngl ựcđóđượck í chhoạthoặcchuy ểnhóacáck í ch t hí chbênngồit hànhđộngl ựct âm l ýbênt r ongt húcđẩycánhânhoạt động Tạođộngl ựcl aođộngchúýcácnguy ênt ắcsau: -Xem x étcácđi ềuk i ệnk háchquancủal aođộngnghềnghi ệpcó t hểt ácđộngđếnt âm l í conngười -Đảm bảosựk ếthợpgi ữay ếut ốv ậtchấtv àt i nht hần -Cácphươngphápk í cht hí chcầncụt hể, phùhợp *Đặcđi ểm củal aođộngsưphạm l à: -Làl aođộngcót r í t uệcao -Laođộngcócơngcụchủy ếul ànhâncáchcủangười t hầygi áo -Laođộngcósảnphẩm đặcbi ệt-nhâncáchcủangười học -Laođộngcót í nhk hoahọcv àt í nhnghệt huật Thếk ỉXXI ,t hờik ỳphátt r i ểncôngnghệt hôngt i n.Đứngt r ước nhữngt hácht hứcv ày êucầu, đòi hỏi người gi áov i êncầncósựt hayđổi : -Chuy ểnmạnht ừt r uy ềnt hụk i ếnt hứcsangt ổchứcv i ệchọccủa họcsi nh, sửdụngt ối đanguồnt r i t hứct r ongx ãhội -Coit r ọnghơnv i ệccábi ệthóat r ongdạyhọc,t hayđổit í nhchất t r ongquanhệt hầyt r ò -Yêucầusửdụngr ộngr ãihơnnhữngphươngt i ệndạyhọchi ệnđại , dov ậycầnt r angbị t hêm cáck i ếnt hứccầnt hi ết -Yêucầuhợpt ácr ộngr ãihơnv ớicácgi áov i êncùngt r ường,t hay đổi cấut r úct r ongmối quanhệgi ữacácgi áov i ên -Yêucầut hắtchặthơnquanhệv ớichamẹv àcộngđồnggópphần nângcaochấtl ượngcuộcsống -Yêucầugi áov i ênt ham gi acáchoạtđộngr ộngr ãihơnt r ongv nhàt r ường -Gi ảm bớtv àt hayđổi k i ểuuyt í nt r uy ềnt hốngt r ongquanhệv ới học si nhv àchamẹhọcsi nh -Đól ànhữngx uhướngt hayđổit r ongnghềnghi ệpcủangườigi áo v i ên.Từcáct hácht hứcđóngườiquảnl íphảibi ếtt ạođộngl ựcchogi áo v i ên -TheoMasl ownhàt âm l ýhọcngườiMỹt hìnhucầugồm:nhucầu bậct hấpt r ongđócónhucầusi nhl í v ànhucầuant ồn.Nhucầubậccao t r ongđócónhucầux ãhội , nhucầuđượct ơnt r ọngv ànhucầuhồnt hi ện Muốnt ạođộngl ựcl àm v i ệcchogi áov i ênt hìv i ệcquant r ọnghàng đầul ànhậnbi ếtnhucầucủahọ.Mỗi cánhâncónhucầucót í nht húcđẩy ởcáct hứbậck hácnhau.Bi ệnphápk í cht hí chchỉcót hểcót ácdụngk hi phùhợpv ới nhucầucủacánhân Tr ongcácphươngphápt ạođộngl ựcchogi áov i ênt hì phươngpháp k i nht ếl àmộtphươngphápquant r ọng.Tạođộngl ựct hôngquat i ền l ương,t i ềncông, t i ềnt hưởng,quaphụcấp,phúcl ợiv àdị chv ụ.Sựđảm bảov ềl ợií chchogi áov i êngi úpgi áov i ênt oànt âm t oànýsángt ạo, t r ách nhi ệm hơnt r ongcôngt ácgi áodục.Nhưnghi ệnnayv ớimứcl ươngcủa gi áov i ênl àquát hấpsov ớimứcsi nhhoạthi ệnnay Vànhưv ậyk hihoàn cảnhk i nht ế,cuộcsốngcònnhi ềuk hók hăn,t hìcácgi áov i êncóí tt hời gi anđầut ưcơngsứcchogi ảngdạy ,bởihọcònphảidànht hờigi anl o cơm , áo,gạo,t i ềnđảm bảomưusi nh…t hìk hócót hểhàil òngv àt âm huy ếtv ới côngv i ệcđược Muốnt ạođộngl ựcđộngv i ên,k huy ếnk hí chđộingũgi áov i ên dạy t ốt-họct ốt " Ngồiphươngphápk i nht ếcònphảil àm t ốtcôngt áct hiđuak hen t hưởng.Thiđuak hent hưởngphảit ựnguy ện,t ựgi ác,cơngk haiv àcơng bằng.Ởcơsởđãx ảyr at ì nht r ạngnhữngdanhhi ệut hiđuat hườngđược chỉđị nhchocánbộquảnl íhoặccáct ổt r ưởng,t ổphó,t r ưởngcácđồn t hể, ềuđógâyr at âm l ík hơngphấnđấucủagi áov i ên, v ìchor ằngmì nh l àm t ốtcũngk hơngđếnl ượtmì nh.Đól àsựmấtcơngbằng.v ậynênđể t ạođộngl ựccầnx âydựngmộtmôit r ườngl àm v i ệct hânt hi ện,ant oàn, cởimởv àt ạocơhộit hácht hứcchogi áov i ênt hểhi ệnbảnt hânmì nhgóp phầnnângcaochấtl ượnggi áodụcđápứngnhucầuđổi hi ệnnay 5.Chunđề5:Quảnl íhoạtđộngdạyhọcvàphátt r i ểnchương t r ì nhgi áodụcnhàt r ườngt i ểuhọc Hoạtđộnggi áodụcởt r ườngt i ểuhọc:Đi ều28củaLuậtgi áodục năm 2005(bổsungnăm 2009)quyđị nh:Nộidunggi áodụct i ểuhọc phảiđảm bảochohọcsi nhcóhi ểubi ếtđơngi ản,cầnt hi ếtvềt ựnhi ên, xãhộivàconngười ;cókĩnăngcơbảnvềnghe,nói ,đọc,vi ếtvàt í nh t ốn,cót hóiquenr ènl uyệnt hânt hể,gi ữgì nvệsi nh,cóhi ểubi ếtban đầuvềhátmúa,âm nhạc,mỹt huật Phươngphápgi áodụcphảiphát huyt í nht í chcực, t ựgi ác, chủđộng, sángt ạocủahọcsi nh;phùhợpvới đặcđi ểm củat ừngl ớphọc,mơnhọc,bồidưỡngphươngphápt ựhọc, khảnăngl àm vi ệct heonhóm, r ènl uyệnkỹnăngvậndụngki ếnt hứcvào t hựct i ễn;t ácđộngđếnt ì nhcảm, đem l ạini ềm vuihứngt húhọct ậpcho họcsi nh Hoạtđộnggi áodụct r ướcucầuđổimớichươngt r ì nhgi áodục phổt hơng:Nghịquyết29NQ/ TW vềđổimớicănbảnvàt oàndi ệngi áo dục,đàot ạonhữngquanđi ểm chỉđạo“Chuyểnmạnhquát r ì nhgi áo dụct ừchủyếut r angbịki ếnt hứcsangphátt r i ểnt oàndi ệnnăngl ựcvà phẩm chấtngườihọc”mangýnghĩ aquyếtđị nh,chiphốit oànbộquá t r ì nhđổimớiCTGDPTt ừmụct i êu, nộidung, chươngt r ì nh, phươngpháp, côngt ácki ểm t r ađánhgi áđếncôngt ácquảnl ýgi áodụcvàquảnl ý nhàt r ường Xuhướngl ựachọnởVi ệtNam:CTGDPTnhằm gi úphọcsi nhphát t r i ểnkhảnăngvốncócủabảnt hân,hì nht hànht í nhcáchvàt hóiquen; phátt r i ểnhàihòavềt hểchấtvàt i nht hần;t r ởt hànhngườihọct í chcực, t ựt i n,cóýt hứcl ựachọnnghềnghi ệpvàhọct ậpsuốtđời ;cónhững phẩm chấtt ốtđẹpvàcácnăngl ựccầnt hi ếtđểt r ởt hànhngườicơng dâncót r áchnhi ệm, ngườil aođộngcầncù, cót r hứcvàsángt ạo Vìvậy,nócũngquiđị nht í nhđặct hùcủacơngt ácquảnl ýnhà t r ườngnóichungvàquảnl ýhoạtđộngdạyhọcnóir i êng.Ngườihi ệu t r ưởngphảinhậnt hứcđúngvịt r íquant r ọngvàt í nhđặct hùcủahoạt độngdạyhọcđểcónhữngbi ệnphápquảnl ýkhoahọc, sángt ạonhằm nângcaochấtl ượngđàot ạocủanhàt r ường.Côngt ácquảnl ýhoạt độngdạy-họcgi ữvịt r íquant r ọngt r ongcơngt ácquảnl ýnhàt r ường Mụct i êuquảnl ýchấtl ượngđàot ạol ànềnt ảng, l àcơsởđểnhàquảnl ý xácđị nhcácmụct i êuquảnl ýkháct r onghệt hốngmụct i êuquảnl ýcủa nhàt r ường.Quảnl ýhoạtđộngdạy-họcl ànhi ệm r ọngt âm ngườihi ệut r ưởng.Xuấtphátt ừvịt r íquant r ọngcủahoạtđộngdạyhọc, ngườihi ệut r ưởngphảidànhnhi ềut hờigi anvàcôngsứcchocôngt ác quảnl ýhoạtđộngdạyhọcnhằm ngàycàngnângcaochấtl ượngđào t ạocủanhàt r ường, đápứngyêucầungàycàngcaocủaxãhội Hi ệut r ưởngchỉđạovi ệcxâydựngkếhoạchchuyênmôncủanhà t r ườngKếhoạchchuyênmônl àkếhoạchbộphậnt r onghệt hốngkế hoạchcủanhàt r ường, t r ongđógồm cácmụct i êucól i ênquanchặtchẽ vớinhau,t hốngnhấtvớinhaubởimụct i êuchungvàhệt hốngcácbi ện phápđượcxâydựngt r ướcmộtgi aiđoạn 6.Chuyênđề6:Phátt r i ểnnăngl ựcnghềnghi ệpgi áovi ênt i ểuhọc hạngI I Ởchuyênđềnàyhọcvi ênđãhi ểusâuchươngt r ì nhvàkếhoạch gi áodụct i ểuhọcvànhữngyêucầucơbảnvềphátt r i ểnđộingũgi áo vi ênt i ểuhọct r ướcyêucầuđổimớichươngt r ì nhgi áodụcphổt hơng Bởivậy, cácnăngl ựccốtl õicủagi áovi êncầnphảicó: -Năngl ựct ì m hi ểuhọcsi nhTi ểuhọc -Năngl ựct ì m hi ểumôit r ườngnhàt r ườngTi ểuhọc Năngl ựct ì m hi ểumơit r ườngxãhội -Năngl ựcdạyhọccácmơnhọc -Năngl ựct ổchứccáchoạtđộnggi áodụckĩnăngxãhội , kĩnăng sốngvàgi át r ịsốngchohọcsi nhTi ểuhọc -Năngl ựct ổchứchoạtđộngt r ảinghi ệm sángt ạo -Năngl ựcgi ảiquyếtcáct ì nhhuốngsưphạm -Năngl ựcgi áodụchọcsi nhcóhànhvi khơngmongđợi -Năngl ựct ưvấnvàt ham vấngi áodụcTi ểuhọc -Năngl ựchi ểubi ếtcácki ếnt hứckhoahọcnềnt ảngr ộng, l i ênmôn -Năngl ựcchủnhi ệm l ớp 10 Những kĩnăng l i ên quan đến ki ểm đị nh chấtl ượng gi áo dục t r ườngt i ểuhọcnhư:Mụct i êuki ểm đị nh;Đặct r ưngcủaki ểm đị nh;Đánh gi át r ong( hoạtđộngt ựđánhgi á) ;Đánhgi ángồi ;Thơngbáokếtquả; Xửl ýkếtquảđánhgi Tr ongphầnt hựchànhvàt ựnghi êncứu,em đãhì nht hànhđược khánhi ềukĩnăngcól i ênquanđếnchunđềnhư:kĩnăngvi ếtbáocáo t ựđánhgi áki ểm đị nhchấtl ượngt r ườngt i ểuhọc;kĩnăngr àsốtcác t i êuchí , t heodõimi nhchứngt ựđánhgi áchấtl ượngt r ườngt i ểuhọc 9.Chuyênđề9:Quảnl íhoạtđộngnghi êncứukhoahọcsưphạm ứngdụngởt r ườngt i ểuhọc Đâyl àvấnđềkhóvàl ncót í nhsángt ạođốivớimỗigi áovi ênvà mộtnhàt r ườngt i ểuhọc.Khihọcxongchuyênđề,em đãhi ểut hêm cóđượcnhữngkĩnăngđểt hựchi ệnvàquảnl ýhoạtđộngnghi êncứu sưphạm ứngdungr ấtcầnt hi ếtchocôngt áct r ênt hựct i ễn Thôngquanghi êncứuvait r òvịt r ícủahoạtđộngnghi êncứukhoahọc ởt r ườngt i ểuhọc,em nhậnt hấyt ừt r ướcđếnnaybảnt hânchưahi ểu t hậtt hấuđáovềcáimàvẫnđangl àm:sángki ếnki nhnghi ệm đem l ại nhữngl ợií chnhưt hếnào?t hìnaybảnt hânđãnhậnt hấy,vi ệcnghi ên cứukhoahọcsưphạm ứngdụngcót ácđộngr ấtnhi ềuđếnphátt r i ển năngl ựcgi áovi ên.Vớichut r ì nht ừsuynghĩđếnt hửnghi ệm vàki ểm chứng,nógi úpchogi áovi ên pháthi ệnđượcnhữngvấnđềcònchưa t ốtđốivớichấtl ượngdạyhọcvàgi áodụct ừđót ưduyvàki ểm chứng nhữngcáchl àm t hửmớinhằm nângcaochấtl ượngdạyhọc, gi áodụcở t i ểuhọc Tuynhi ên, nhi ệm vụcủamỗinhàt r ườngvàcảmỗigi áovi êncầnt ạol ập môit r ườngnghi êncứuKHSPứngdụngởt r ườngt i ểuhọcnhư:Hướng dẫnhọcsi nhnghi êncứuápdụngt r it hứckếhoạchvàt ổchứccáccuộc t hinghi êncứukhoahọckỹt huậtởt r ườngt i ểuhọc; Vi ệcquảnl ýhoạtđộngnghi êncứuKHSPứngdụngởt r ườngt i ểuhọc đượct ậpt r ungvàocácnhi ệm vụsau:Xácđị nhmụct i êuphùhợpvà xâydựngkếhoạchnghi êncứuKHSPứngdụng;Tổchứccáchoạtđộng nghi êncứuKHSPứngdụngởt r ườngt i ểuhọc;Đánhgi á, khent hưởngvà t r i ểnkhaiápdụngkếtquảnghi êncứut r ongvàngoàinhàt r ường 10.Chun đề10:Xâydựng mơit r ường văn hóa,phátt r i ển 13 t hươnghi ệunhàt r ườngvàl i ênkếthợpt ácquốct ế Chuyênđềkếtt húcchươngt r ì nhbồidưỡnggi áovi ênt i ểuhọc hạngI Ivớit hờil ượng20t i ếtđãđem đếnnhữnghi ểubi ếtvàkĩnăngsau khóahọcgi úpchohọcvi ênnângcaonăngl ựcnghềnghi ệpt r ongt ương l Đối v ới v i ệcx âydựngv ănhóanhàt r ườngv àphátt r i ểnt hươnghi ệunhà t r ườngcóv t r òquant r ọng, cót ácđộngmạnht ới v i ệcnângcaochấtl ượng gi áodục.Cót hểcoiv ănhóanhàt r ườngl àmộtt r ongnhữngv ũk hígi úpt ạo dựngsựđồnk ếtt r ongnhàt r ường, gi úphọcsi nhnângcaok ĩ năngsốngv t hí chnghiv ớix ãhội ,cót hểđi ềuchỉ nhmì nhphùhợpv ớihồncảnhsống, ứngx ửhợpl í v ới cuộcsốngx ungquanh Đól ànhữngmốiquanhệgi ữaconngườiv ớiconngườit r ongđól gi ữagi áov i ênv ớigi áov i ên, gi áov i ênv ớiphụhuy nh, gi áov i ênv ớihọcsi nh, họcsi nhv ới họcsi nh, l ãnhđạov ới gi áov i ên Quanhệgi ữaconngườiv ớit hi ênnhi ên.Xâydựngt r ườnghọct hân t hi ện, môi t r ườnghọct ậpx anh, sạch, đẹp Vănhóanhàt r ườngđượct ạodựngv ànidưỡngbầuk hơngk hícởi mở, dânchủ, hợpt ác, t i ncậyv àt ơnt r ọngl ẫnnhau Đốiv ớihọcsi nht hìv ănhóanhàt r ườngcót ácđộngt í chcựct ạor a bầuk hơngk hí họct ậpl i ênt ục, họcsi nhcóđi ềuk i ệnpháthuyt í nhsángt ạo, đượct hểhi ệnmì nh, l àchí nhmì nh Muốnxâydựngđượct hươnghi ệubềnvữngcủanhàt r ườngsẽl bướcsaucủacơngt ácxâydựngvănhóat r ongnhàt r ường.Khinhà t r ườngcót hươnghi ệugi úpphụhuynhhọcsi nht i nt ưởnghơn, họcsi nh đượchọct r ongmộtmơit r ườnggi áodụchồnt hi ện, cơsởvậtchấtđầy đủđápứngqt r ì nhdạyvàhọc.Từt hươnghi ệuđógi áovi ênvàhọc si nh, đếncánbộquảnl íđềuphảinỗl ựcdạyvàhọct hậtt ốtđểgi ữgì nvà phátt r i ểnt hươnghi ệuđó Đốivớigi áodụcđị aphươngnhữngnăm quađãt hựchi ệnt ốt , t hườngxuyên, l i ênt ụccácphongt r ào"xâydựngt r ườnghọct hânt hi ện họcsi nht í chcực""Thiđuadạyt ốthọct ốt " , phongt r àođổimớiphương phápdạyvàhọcpháthuyt í nht í chcực, chủđộngsángt ạocủahọcsi nh Gi áovi ênl àngườit ổchứchướngdẫnvàkếthợpđánhgi á,họcsi nhl ngườichủđộnghọct ậpvàđượct ựđánhgi á.Từđóđãgópphầnnâng caochấtl ượnggi áodụcvàbướcđầuxâydựngt hươnghi ệunhàt r ường 14 Phầnt hứhai THỰCTRẠNGVI ỆCTHỰCHI ỆNNHI ỆMVỤĐƯỢCGI AO ỞĐƠNVỊ CÔNGTÁC I VÀI NÉTVỀĐƠNVỊ CÔNGTÁC Tr ườngđượcxâydựngt ạikhu7-xãĐạiPhạm-huyệnHạHòaTỉ nhPhúThọ.Tr ườngđượct hànhl ậpnăm 1951.Tr ảiquahơn68năm xâydựngphátt r i ểnvàt r ưởngt hành.Vớisựcốgắngnỗl ựckhơng ngừngvượtmọikhókhăncủacáct hếhệt hầycơgi áovàcácem học si nhnhàt r ườngl nđạtt hànht í chcaot r ongcôngt ácgi ảngdạyvàhọc t ập.Nhi ềunăm l i ềnnhàt r ườngđạtdanhhi ệuTậpt hểLaođộngt i ênt i ến Năm 2016vừaqua, nhàt r ườngđãduyt r ìvàgi ữvữngdanhhi ệut r ường t i ểuhọcđạtchuẩnquốcgi amứcđộ1sau5năm.Nângcaor õr ệtchất l ượnggi áodụcđạit r àt oàndi ện, duyt r ìvànângcaochấtl ượngphổcập GDTHĐĐT:đạtmứcđộ3.Mặcdùcònnhi ềukhókhănvềcơsởvậtchất nhưngnhàt r ườngl nphấnđấuquyếtt âm hồnt hànht ốtcácnhi ệm vụđượcgi ao 1.Cánbộ, gi áovi ên, nhânvi ên Hi ệnt ạit r ườngcót ổngsố14người Tr ongđócó02cánbộquảnl í , 11gi áovi ênvà01nhânvi ên Vềt r ì nhđộ:Đạihọc11đồngchí , Caođẳng02đồngchí ;t r ungcấp: 01đồngchí ChibộĐảngcó07đảngvi ên, 03đồngchícót r ì nhđộTr ungcấpl ý l uậnchí nht r ị ;01đồngchíđangt heohọc Họcsi nh Năm học2018-2019nhàt r ườngcó10l ớp( 285họcsi nh) Tr ong đó: -Khối1:2l ớp:60họcsi nh;( DT:6) -Khối2:2l ớp:58họcsi nh;( DT:3) ; Khuyếtt ật :02 -Khối3:2l ớp:61họcsi nh;( DT:3) -Khối4:2l ớp:61họcsi nh;( DT:1) ; Khuyếtt ật :02 -Khối5:2l ớp:46họcsi nh;( DT:3) ; Khuyếtt ật :02 15 -Cont hươngbi nh;bệnhbi nh:01em -Congi ađì nhkhókhăn:46em Nhữngt huậnl ợi v àk hók hăn a.Thuậnl ợi : -Vềcơsởvậtchất , t àichí nhvàcácđi ềuki ệnđảm bảohoạtđộng gi áodục:Cơsởvậtchấtđãcơbảnđượcổnđị nh,cóđủphònghọc, phòngchứcnăng, t r angt hi ếtbịt hi ếtyếuphụcvụdạyvàhọc -Vềđộingũcánbộ, gi áovi ên, nhânvi ên, họcsi nh: +Độingũcánbộ,gi áovi ên,nhânvi ênt r ẻt uổi ,cót r áchnhi ệm; t r ì nhđột aynghềđạtchuẩnđàot ạot r ởl ên, hàngnăm đềucógi áovi ên đạtgi áovi êngi ỏicấphuyện;gi áovi êncóhọcsi nhgi ỏihuyện, cấpt ỉ nh +Họcsi nhđasốngoan, cónềnnếp, bi ếtvângl ờichamẹ, t hầycơ, ngườil ớn;mộtsốhọcsi nhđãnhậnt hứcđượcđộngcơ,mụcđí chhọc t ậpt í chcực +Nhàt r ườngl nđượcsựquant âm chỉđạocủacáccấpủyĐảng, chí nhquyềnđị aphương,PhòngGi áodụcvàĐàot ạoHạHồ,sựphối hợpgi úpđỡcủacácl ựcl ượngxãhội ,đặcbi ệtl àsựủnghộnhi ệtt ì nh củaphụhuynhhọcsi nh b.Khókhăn: -Độingũgi áovi ênt r ẻ,nhi ệtt ì nh,nhưngchưacóki nhnghi ệm t r ongcôngt ác;gi áovi ênbộmônt hi ếu,t ỷl ệgi áovi ên/l ớpchưađảm bảo.Dođóí tnhi ềuảnhhưởngđếnchấtl ượngdạyhọc,đặcbi ệtl àvi ệc nângcaochấtl ượnghọcsi nhnăngkhi ếucủanhàt r ường -Tỷl ệhọcsi nht huộchộnghèocao( chi ếm 16, 5%) Mộtsốí tgi a đì nhchưachăm l ovi ệchọct ậpcủaconcáihaygi ađì nhgặphồncảnh éol e( mồcơichamẹ,bốmẹbỏnhauhoặcđil àm ănxa)nênt hi ếusự quant âm đầyđủcủagi ađì nh;mộtsốhọcsi nhởxat r ườngđil ạikhó khănảnhhưởngđếnqt r ì nhhọct ậpcủacácem -Họcsi nhcònnhỏnênchưanhậnt hứcđúngvait r òcủavi ệchọc nênmộtbộphậnHScònl ườihọc, ýt hứcphấnđấuchưacao I I NHI ỆMVỤĐƯỢCPHÂNCƠNG Tr ongnăm họcvớinhi ệm vụBít hưChibộ, Hi ệut r ưởngnhàt r ường, 16 bảnt hânđãt hựchi ệncácnhi ệm vụnhưsau: 1.Xâydựng, t ổchứcbộmáynhàt r ường; 2.Thựchi ệncácquyếtnghịcủaHộiđồngt r ường 3.Xâydựngquyhoạchphátt r i ểnnhàt r ường;xâydựngvàt ổchức t hựchi ệnkếhoạchnhi ệm vụnăm học;báocáo,đánhgi ákếtquảt hực hi ệnt r ướcHộiđồngt r ườngvàcáccấpcót hẩm quyền; 4.Quảnl ýt àichí nh, t àisảncủanhàt r ường; 5.Thựchi ệncácchếđộchí nhsáchcủaNhànướcđốivớigi áo vi ên, nhânvi ên, họcsi nh;t ổchứct hựchi ệnquychếdânchủt r onghoạt độngcủanhàt r ường;t hựchi ệncơngt ácxãhộihốgi áodụccủanhà t r ường; 6.Thànhl ậpcáct ổchunmơn,t ổvănphòngvàcáchộiđồngt vấnt r ongnhàt r ường;bổnhi ệm t ổt r ưởng,t ổphó;đềxuấtcáct hành vi êncủaHộiđồngt r ườngt r ì nhcấpcót hẩm quyềnquyếtđị nh; 7.Quảnl ýgi áovi ên,nhânvi ên;quảnl ýchuyênmôn;phâncông côngt ác, ki ểm t r a, đánhgi áxếpl oạigi áovi ên, nhânvi ên;t hựchi ệncông t áckhent hưởng, kỉl uậtđốivớigi áovi ên, nhânvi ên;t hựchi ệnvi ệct uyển dụnggi áovi ên,nhânvi ên;kýhợpđồngl aođộng;t i ếpnhận,đi ềuđộng gi áovi ên, nhânvi ênt heoquyđị nhcủaNhànước; 8.Quảnl ýhọcsi nhvàcáchoạtđộngcủahọcsi nhdonhàt r ường t ổchức;xétduyệtkếtquảđánhgi á,xếpl oạihọcsi nh,kýxácnhậnhọc bạvàquyếtđị nhkhent hưởng, kỷl uậthọcsi nh; 9.Chỉđạot hựchi ệncácphongt r àot hiđua,cáccuộcvậnđộng củangành;t hựchi ệncôngkhaiđốivớinhàt r ường; 10.Thựchi ệnvi ệcbồidưỡngđểnângcaot r ì nhđộchunmơn, nghi ệpvụvàgi ảngdạyt heoquiđị nhcủaĐi ềul ệt r ườngphổt hông 11.Thựchi ệncácquyđị nhvềđạođứcnhàgi áo:Gi ữgì nphẩm chất ,danhdự,uyt í ncủanhàgi áo;gươngmẫut r ướchọcsi nh;t hương u,t ơnt r ọnghọcsi nh,đốixửcơngbằngvớihọcsi nh,bảovệcác quyềnvàl ợií chchí nhđángcủahọcsi nh;đồnkết , gi úpđỡđồngnghi ệp; t ạodựngmơit r ườnghọct ậpvàl àm vi ệcdânchủ, t hânt hi ện, hợpt ác, an t oànvàl ànhmạnh 17 I I I PHÂNTÍ CHTHỰCTRẠNGVI ỆCTHỰCHI ỆNNHI ỆMVỤĐƯỢCGI AO Đi ể mmạnh -Bảnt hânđượcđàot ạochí nhquy, bàibản;đượct ậphuấnnghi ệp vụquảnl íquacácl ớpbồidưỡngchuyênngànhvềquảnl ígi áodục;l n cóýt hứct ựhọc, t ựbồidưởngđểnângcaonăngl ựcchunmơn, l ựcquảnl ý -Lngươngmẫuchấphànhcácchủt r ương, đườngl ốicủaĐảng, chí nhsáchphápl uậtcủaNhànước;t í chcực, chủđộng, t ựgi áct r ong vi ệct hựchi ệnnhi ệm vụ;t r ungt hực, t hẳngt hắnvàt âm huyếtvớinghề nghi ệp;l uôngầngũi , quant âm, độngvi ênvàgi úpđỡđồngnghi ệphồn t hànht ốtnhi ệm vụ -Lnt i ếpt hu,l ắngngheýki ếncủat ậpt hể.Gầngũivớiđồng nghi ệp,t ạor amốiquanhệt hânt hi ếtgi ữacáct hànhvi ênt r ongcơ quankhôngt ạokhoảngcách,khôngphânbi ệtđốixử.Tì m hi ểuhồn cảnhgi ađì nh, sứckhỏe, t âm t ư, t ì nhcảm củat ừngcánhân.Vìl ợií ch t ậpt hể,t ựgi áct r ongcáccơngvi ệcchungđểhồnt hànhởmứcđộ caonhất Đi ể my ế u -Tr ongt hựchi ệ nk ếhoạc hgi áodụcbảnt hânnhậnt hấyc ũngc ònbộc l ộnhữngt ồnt ại đól à: c hưapháthuyđượcưut hếc ủat ừngc ánhânt r ongv i ệ c t hựchi ệ nnhi ệ mv ụ;v i ệ ct ổc hứcgi áodụck ỹnăngs ốngc hohọcs i nhc hưa t hậthi ệ uquả;đặcbi ệ tl àhoạtđộngt r ảinghi ệ m đốiv ớihọcs i nht r ongt r ường c òní t -Chưac ót ầm nhì nx a, r ộngt r ongv i ệ cs uynghĩđế nv i ệ cphátt r i ể nđa dạngc ácl oạihì nhbồidưỡnggi áov i ê nnhưc ác ht ổc hứcs i nhhoạtc huy ê n mônt r ongphátt r i ể nnăngl ựcnghềnghi ệ p;x âydựngnhàt r ườngt hànhc ộng đồnghọct ập -Chưat hựcsựmạnhdạnt r ongđổimớicơngt ácquảnl ígi áodục; vi ệcứngdụngc ôngnghệt hôngt i n,s ửdụngc ácphươngt i ệ ndạyhọcáp dụngv àot hựct ế , hi ệ uquảc hưac ao Cơhội -Quát r ì nhhộinhậpquốct ếsâur ộngvềgi áodụcđangdi ễnr aở quymơt ồncầut ạocơhộit huậnl ợiđểnướct at i ếpcậnvớicáct r it hức 18 ;nhữngmơhì nhgi áodụcvàquảnl ýgi áodụchi ệnđạivàt r anht hủ cácnguồnl ựcbênngoàiđểphátt r i ểngi áodục -Nguồnt àil i ệuchohọct ậpvôcùngphongphú.Ngườit hầykhông phảil àduynhấtt r ongvi ệcl ĩ nhhộit r it hức.Bởicuộccáchmạngkhoa họcvàcôngnghệ, đặcbi ệtl àcôngnghệt hôngt i nvàt r uyềnt hông, ki nh t ết r it hứcphátt r i ểnmạnhl àm bi ếnđổisâusắccácl ĩ nhvựccủađời sốngxãhội ,t ạođi ềuki ệnt huậnl ợiđểđổimớicănbản,t oàndi ệnvà đồngbộcácyếut ốcơbảncủachươngt r ì nhgi áodục -ĐảngvàNhànướcl nkhẳngđị nhphátt r i ểngi áodụcl àquốc sáchhàngđầu,đầut ưchogi áodụcl àđầut ưchophátt r i ển;gi áodục vừal àmụct i êuvừal àđộngl ựcđểphátt r i ểnki nht ế-xãhội -Sauhơn30năm t hựchi ệnđườngl ốiđổimới ,nềnki nht ếđất nướcnóichungvàcủat ỉ nhPhúThọnóir i êngđãphátt r i ểnt ươngđốiổn đị nhl àm chođờisốngcủanhâncũngcót hayđổit í chcực.Gi ađì nh t hườngsi nhí tconchonênvi ệcquant âm,chăm l ovàđầut ưcủanhân dânt ớivi ệchọct ậpcủaconem mì nhcũngt ốthơnr ấtnhi ều.Khiđi ều ki ệnki nht ết hayđổi ,gi áodụccủacácđị aphương,cácnhàt r ườngcòn nhậnđượcsựquant âm vàt àit r ợcủacácnhàhảot âm,củanhững ngườiconcủaquêhương,nhữnghọcsi nht hànhđạtvềcảt i nht hầnvà vậtchấtt ạonênđộngl ựcl ớnt húcđẩyphongt r àohọct ậpsôinổiđối vớihọcsi nht r ongt r ường 4.Nguycơ -Thựchi ệnđổimớicănbản,t ồndi ệnGD&ĐThi ệnnay,t anhận t hấyr ằng:Sựnghi ệpcơngnghi ệphóa,hi ệnđạihóađấtnướcvàhội nhậpquốct ếđòihỏiphảicónguồnnhânl ựcchấtl ượngcao.Tr ongkhi t r ì nhđột aynghềcủamộtbộphậngi áovi ênchưađápứngđượcyêu cầugi ảngdạy;cáchi ệnt ượnggi anl ận,t i êucựct r ongt hicử;vấnđềvi phạm đạođứcnhàgi áo,bạol ựchọcđườnggâybứcxúct r ongdưl uận xãhội , gâymấtuyt í n, gi ảm t hươnghi ệuđốivớingànhGi áodục -Khoảngcáchgi àunghèogi ữacácnhóm dâncư;sựphátt r i ển khơngđềuvềki nht ế,vănhóagi ữacácđị aphươngdẫnđếnt hi ếubì nh đẳngvềcơhộit i ếpcậngi áodụcvàkhoảngcáchchấtl ượnggi áodục gi ữacácđốit ượnghọcsi nht huộccácvùngmi ềnkhácnhau -Tr ongxut hếhộinhậpquốct ế,sựphátt r i ểnr ấtnhanhcủakhoa 19 họckỹt huật( Thờiđại4 0)nếumỗichúngt akhơngcósựnỗl ựct u dưỡngđạođức, r ènl uyệnl ốisống, t r audồichunmơn, nghi ệpvụ, t í ch cựcđổimớiphươngphápgi ảngdạysẽcónguycơbịt ụthậu,t hậm chí bịđàot hải 20 Phầnt hứba VẬNDỤNGKI ẾNTHỨCĐÃHỌCVÀOTHỰCTI ỄN I NHẬNTHỨCCỦABẢNTHÂN Qua10chuyênđềbồidưỡng, chúngem nhậnt hứcsâusắchơnvề cácquanđi ểm củaĐảng,chí nhsách,phápl uậtcủaNhànước,của ngành,cáccácvănbảnquyphạm phápl uậtvềgi áodụcTi ểuhọc,các chếđộcủagi áodụcTi ểuhọcvàxut hếđổimớigi áodụchi ệnnayởThế gi ớinóichungvàVi ệtNam nóir i êng Tr áchnhi ệm củangườiquảnl ýt r ongcôngt ácgi áodục,công t ácphốihợpgi ữacácl ựcl ượngxãhộit r ongt r ongvàngoàinhàt r ường Nắm bắtxuhướngphátt r i ểncủagi áodục,t i nht hầnđổimớicăn bảnvàt oàndi ệngi áodục,cácmơhì nht r ườnghọcmới Nhữngmặt đượcvàmặthạnchếcủacácmơhì nht r ườnghọcđó Vậndụngsáng t ạovàđánhgi áđượcvi ệcvậndụngnhữngki ếnt hứcvềgi áodụchọcvà t âm si nhl ýl ứat uổivàot hựct i ễngi áodụchọcsi nht i ểuhọccủabản t hânvàđồngnghi ệp.Chủđộng, t í chcựcphốihọpvớiđồngnghi ệp, cha mẹhọcsi nhvàcộngđồngđểnângcaochấtl ượnggi áodụchọcsi nh t i ểuhọc Nắm vữngvàvậndụngt ốtchủt r ương, đườngl ối , chí nhsách, pháp l uậtcủaĐảng, Nhànước, quyđị nhvàyêucầucủangành, đị aphươngvề gi áodụct i ểuhọc;chủđộngt uyênt r uyềnvàvậnđộngđồngnghi ệpcùng t hựchi ệnt ốtchủt r ươngcủaĐảngvàphápl uậtcủaNhànướcvềgi áo dụcnóichungvàgi áodụct i ểuhọcnóir i êng.Phátt r i ểnnăngl ựcnghề nghi ệpgi áovi ênTHhạngI I ;dạyhọct heođị nhhướngphátt r i ểnnăng l ựchọcsi nhởt r ườngTi ểuhọc,….Đểchuẩnbịphụcvụchonhi ệm vụ quant r ọngl àđổimớigi áodụcnóichungvàgi áodụcTi ểuhọcnóir i êng Đểđổimớicănbảngi áodục, t heot ơiphảiđổimớicácl ĩ nhvựcchí nhl à: Tưduygi áodục, t ổchứcquảnl ýgi áodụcvàđầut ưgi áodục.Vìđâyl nhữngvấnđềcănbản,nếukhơngđượcđổimớisẽkhót ạonênsựổn đị nhvàphátt r i ểnbềnvữngcủangành.Cácyếut ốchí nhcủahoạtđộng gi áodụcl à  mụct i êuđàot ạo,nộidungchươngt r ì nh,phươngphápdạy học, cơchếhoạtđộng  và  ki ểm t r a, đánhgi Cụt hể:Mụct i êuđàot ạol àđổimớit ừconngườikhoabảngsang conngườinăngl ực;nộidungchươngt r ì nh:Đổimớit ừl ýt huyếtt 21 chương,phânhóasangt í chhợp,phụcvụcuộcsốngt hựct ế;phương phápdạyhọc:Đổimớit ừt r uyềnt hụmộtchi ều,ápđặtsangt ươngt ác đachi ều,gợimở,pháthuyt í nht í chcựcngườihọc;cơchếhoạtđộng: Đổimớit ừt hi ếtchếdạyhọcsốđơngsangdạyhọccát hể,t ừhệt hống t ổchứcl ớphọcl ýt huyếtsangt hựchành, t r ảinghi ệm;ki ểm t r a, đánhgi á: Đổimớit ừbịđánhgi ásangt ựđánhgi á,nângcaovait r òđánhgi ácủa gi áovi ênkếthợpvớivait r òt ựđánhgi ácủangườihọcvàgi ađì nh.Để t hựchi ệnđổimớicănbản,t ồndi ện,ngườiđứngđầunhàt r ườngcần xácđị nh: Vềnhậnt hức:   Thốngnhấtquanđi ểm đổimớigi áodụcl àt ấtyếuvì sựphátt r i ểncủaxãhội , vìnhucầucủacuộcsốngvàvìt r áchnhi ệm nhàt r ường.Gi áodụcmuốnđổimớit hànhcơng,phảiđổimớicănbản, t ồndi ệnmàt r ungt âm l àđổimớiquảnl ý.Tr ongquảnl í , t r ướchếtl àđổi mớit ưduy, phảil àm chot ậpt hểnhàt r ườngđồnkết , t hốngnhấtýchí Phảinângnềnnếpt ổchứckỷl uậtcủađơnvịt hànhvănhóađơnvị , xác đị nhhệt hốnggi át r ịcủađơnvịt hànhcảm xúccủat ừngt hànhvi ênnhà t r ường.Phảiđưacơngt ácquảnl ývàokếhoạch,phảixâydựngkế hoạchđơnvịvừamangt í nht í chcực,vừacót í nhkhảt hi Quảnl íkế hoạchl àcáchquảnl ýhi ệnđại ,hi ệuquảvàpháthuyt ốtnhấtdânchủ củađơnvị Chút r ọngđặcbi ệtđếncôngt ácđàot ạobồidưỡngcánbộ, gi áovi ênt r ongđơnvịvìcuộcsốngl nphátt r i ển, yêucầuđổimớibao gi ờcũngcaohơnnăngl ựchi ệncócủahệt hốngđàot ạot r ướcđây.Tr ên cơsởấymàt í chcựchọct ập, t ựgi ácr ènl uyện, nângcaot i nht hầnt r ách nhi ệm,mạnhdạnl oạibỏnhữnghì nht hứcgi áodụcl ạchậu,chậm t i ến vàsángt ạohi ệuquảnhữnggi ảiphápgi áodụcphùhợpvớit ừngnội dunggi áodụcvàvớit ừnghọcsi nh Vait r òcủaHi ệut r ưởng: Hi ệut r ưởngcóảnhhưởngl ớnnhấtt r onghệt hốngquảnl íngành, đếnkếtquảhọct ậpcủahọcsi nh.Vídụ:Hi ệut r ưởngt hí chvănnghệt hì họcsi nhdễl àm vănnghệ;Hi ệut r ưởngt hí cht hểt haot hìhọcsi nht hí ch t hểt hao;phongcáchl àm vi ệccủaHi ệut r ưởngsẽảnhhưởngđếncả môit r ườnghoạtđộngcủanhàt r ường.Đặcbi ệt ,côngcuộcđổimới t hườngkhơngcómơhì nht i ềnl ệ, ềuki ệnt hườngkhơnghồnchỉ nht đầut ư,cơsởvậtchấtđếnnhânsựvàcảhệt hốngphápl í ,nênHi ệu t r ưởngl àconchi m đầuđàn, l àt huyềnt r ưởng, l ànhàt hi ếtkếvàngườit ổ 22 chứct hựchi ện,xâydựngkếhoạch,bồidưỡngl ựcl ượng,gi ám sátvà đánhgi á, khent hưởngđộngvi ên, …  Vớivait r òl àhi ệut r ưởngnhàt r ường, em nhậnt hứcđượcr ằngbên cạnhđổimớigi áodục,đổimớinhàt r ườngt hìphảil nl nđổimới chí nhbảnt hânmì nhđểcốnghi ến.Đâykhơngphảil àvi ệcl àm dễdàng vìnềnnếp,hệt hốngquảnl ýchưakị pđổimới ;t hóiquencũđangcòn t ồnt ạir ấtnặngnề,t ồnt ạingayt r ongbảnt hâncủamỗingười Đổimới khơngphảidễnhưngkhơngphảikhơngl àm được, nếucósựquyếtt âm, t í chcựchọct ậpvàbi ếtl i ênkếtcácl ựcl ượng,bi ếtt ônt r ọngnhững t hànhquảđổimớiđạtđượcdùđóchỉl àbướcđầu Hi ệut r ưởngcầncónăngl ựct i ếpnhậnvàt r ì nhbày,vìkhốil ượng t hơngt i nđếnvớinhàt r ườngngàynayr ấtl ớn.Vấnđềđượcđặtr al chúngt achọnl ấynhữngt hôngt i nnàochocơngvi ệcđi ềuhànhnhi ệm vụđượcgi aomộtcácht ốtnhất Khit r ì nhbàyt r i ểnkhaicơngvi ệcvới cộngsự, ngườiHi ệut r ưởngphảicól ột r ì nhphùhợpt hểhi ệnsựam hi ểu cơngvi ệc,cảm t hơngt hựct ếđểt ạoni ềm t i n,l òngquyếtt âm chođội ngũcánbộ, gi áovi ên   Hi ệut r ưởngcầncónăngl ựct hi ếtkếchươngt r ì nh,xâydựngkế hoạch.Hi ệut r ưởngl àngườiđị nhhướngphátt r i ểnnhàt r ườngvàđềr a kếhoạcht hựchi ệnnhi ệm vụ.Vớimụct i êusáthợpvàkhảt hi ;phân côngkhoahọc,hợpl ýđồngt hờixácđị nhcácđi ềuki ệnt hựchi ệnt hí ch hợp Ngồir a,Hi ệut r ưởngcòncónhi ệm ổchức,đi ềuhànhvàphối hợpcácl ựcl ượngt hựchi ệnnhi ệm vụ.Phảibi ếtphátđộngvàt húcđẩy hàihòagi ữangườit í chcựcvàchưat í chcực ucầuđốivớit hầy,cơgi áo:Qnt r i ệtt ơnchỉ , mụcđí chcủanhà t r ườngl àđàot ạoconngườinăngl ực, nhânáivàt r áchnhi ệm;sứckhỏe, t hôngmi nh,t ựt i n,năngđộngvàbi ếtt ônt r ọng;chuyêncần,chăm , t r ậtt ự,kỷl uậtvàvệsi nh.Gi áovi ênt ựt hi ếtkếbàidạyphùhợpvớinội dunggi áodụcvàphùhợpvớit ừngđốit ượnghọcsi nh.Gi áovi ênbi ếtt ổ chứcvàhướngdẫnhọcsi nht hí cht hút ựhọc;t ựt ì mt òi , nghi êncứu, t hực hành.Môit r ườngl àm vi ệccủanhàt r ườngl àmôit r ườngđặct r ưngcủa nhàgi áo,chanhòa,t hânt hi ện,khoahọc;đầyắpt ì nhngười ;l ànơingự t r ịcủal ẽphải , củasựchânt hành;gi áovi êncũngphảichânt hành, l ắng 23 nghevàchi asẻvớingườiquảnl ý   I I VẬNDỤNGCÁCNỘI DUNGHỌCTẬPVÀOTHỰCTI ỄNĐƠNVỊ Từnhữngnhậnt hứcđãnêut r ên,l àHi ệut r ưởngnhàt r ườngem t hấymì nhcầnphảil àm t ốtmộtsốcơngvi ệcsau: Mộtl à:Gươngmẫuchấphànhnghi êm nhcácchủt r ươngchí nh sáchcủaĐảng,phápl uậtcủaNhànước,t hựchi ệnđầyđủnghĩ avụ côngdânnơicưt r úvàcácquyđị nhcủakhudâncư,nêucaoýt hức t r áchnhi ệm t r ongcôngt ác,l uônđiđầut r ongmọicôngvi ệc,t hựchi ện kỉ l uậtl aođộng, đảm bảođủngàycôngvàgi ờcơng Hail à:Ti ếpt ụchọct ập, nghi êncứucácvănbảnchỉđạocủaĐảng, Nhànướcvàcủangànhvềchí nhsáchnóichungt r ongđócóchí nh sáchvềl ĩ nhvựcgi áodục.Tr i ểnkhaicóhi ệuquảcácvănbảnchỉđạo củacấpt r ênvềđổimớicănbản,t ồndi ệnchươngt r ì nhgi áodụcphổ t hơngt ạiđơnvị Bal à:Tham gi ađầyđủ,t í chcựcvàocácl ớpbồidưỡngvềchun mônnghi ệpvụ, cácbuổit ậphuấn,nângcaoýt hứct ựhọc, t ựbồidưỡng, đọcvàt ham khảocácl oạit àil i ệuvềgi áodụct i ểuhọchi ệnhànhvàcác t àil i ệucól i ênquanđểkị pt hờiđi ềuchỉ nh, cậpnhậtki ếnt hứcmới , t ừđó nângcaot r ì nhđộchí nht r ị , t r ì nhđộchunmơnnghi ệpvụcủamì nh Bốnl à:Xâydựngt ậpt hểnhàt r ườngđoànkết ;mỗinhàgi áophải nêucaot i nht hầngươngmẫu, phấnđấul àm t r ònt r áchnhi ệm màĐảng, Nhànướcvànhândângi aophó;ki ênquyếtđấut r anhnhằm xóabỏ nhữnghi ệnt ượngt i êucựct r ongnhàt r ường.Phấnđấuđểcáchoạt độnggi áodục,nhấtl àhoạtđộngdạyvàhọct r ênl ớpđảm bảochất l ượng,hi ệuquảt heođúngcácquyđị nhcủangành.Khôngt ùyt i ệncắt xénchươngt r ì nh,khơnghạt hấpucầuđàot ạo;khơngcóhi ệnt ượng t i êucựct r ongt hicử, ki ểm t r a, đánhgi áxếpl oạihọcsi nh.Ngănchặnvà đẩyl ùimọit ệnạnxãhộit hâm nhậpvàot r ongnhàt r ường.Ti ếpt ụct hực hi ệncuộcvậnđộng“ Họct ậpvàl àm t heot ấm gươngđạođứcHồChí Mi nh”gắnl i ềnvớicuộcvậnđộng“ Mỗit hầygi áo,côgi áol àmộtt ấm gươngđạođức,t ựhọcvàsángt ạo” Đổimớil ềl ốil àm vi ệcvàt ác phongcôngt áct r ongđộingũcánbộ,gi áovi ên.Mọicánbộquảnl ý, gi áovi ênvànhânvi ênt r ongt r ườngđềuphảinângcaot i nht hầnt r ách nhi ệm, ýt hứcphụcvụnhândân;l àm vi ệcvớit i nht hầnnhi ệtt ì nh, t ậnt ụy, 24 chí cơng, vơt ưvớit i nht hần“ Tấtcảvìhọcsi nht hânu” Năm l à:Thựchi ệnđổimớicơngt áckếhoạch,nângcaot í nhkhả t hivànhấtl àđảm bảot í nhphápl ýcủakếhoạch.Thựchi ệncơngkhai , mi nhbạcht r ongđơnvị Tăngcườngcôngt ácki ểm t r anộibộ,t ựki ểm t r a,đánhgi ámì nht heochuẩnnghềnghi ệpgi áovi ên.Mạnhdạnt r ong đổimớiphươngphápdạyhọc,nângcaohi ệuquảcủavi ệcứngdụng CNTTvàot r ongcôngt ácquảnl ývàcáchoạtđộngchuyênmôn Sául à:Nângcaochấtl ượnghoạtđộngcủaHộiđồngt hiđua, khen t hưởng;cụt hểhóacáct i êuchuẩnt hiđuat r êncơsởbám sátnhi ệm vụ chí nht r ịvàcácmụct i êuphấnđấu.Tổchứcphátđộngcácphongt r t hiđua,đăngký,gi aoướct hiđua,t hôngquaphongt r àot hiđuađểl ựa chọncáct ậpt hể,cánhânt i êubi ểuxuấtsắcđềnghịkhent hưởng,phát độngphongt r àohọct ậpvàl àm t heocácđi ểnhì nht i ênt i ến Bảyl à:Thựchi ệnt ốtcôngt áct ham mưuvớicáccấpđầut ưxây dựngcơsởvậtchất ,t r angt hi ếtbịdạyhọcngangt ầm yêucầuđổimới gi áodụcnhấtl àt r angt hi ếtbịđểphụcvụứngdụngcôngnghêt hôngt i n vàogi ảngdạynhằm t huhúthọcsi nhvàt ạođi ềuki ệnchogi áovi ên t hựchi ệnt ốtnhi ệm vụcủamì nhđểcảit i ếnphươngphápgi ảngdạyđáp ứngyêucầuxãhộit r onggi aiđoạnhi ệnnay Tám l à:Làm t ốtcôngt áct uyênt r uyềnsâur ộngđểmọit ổchức, cánhân,phụhuynhhọcsi nhhi ểumụct i êugi áodục;hi ểuđượckhó khănđểcùngchi asẻt r áchnhi ệm vớinhàt r ường.Tăngcườngxâydựng mốiquanhệgi ađì nh,nhàt r ường,xãhộiđểl àm t ốtcơngt ácgi áodục t hếhệt r ẻ, đặcbi ệtl àt ổchứccáchoạtđộngt r ảinghi ệm vàgi áodụckỹ năngsốngchohọcsi nh I I I KẾTLUẬN Quakhóahọcbảnt hânem nhậnt hấycánbộquảnl í ,gi áovi ên Ti ểuhọccóvait r òvàt ầm quant r ọngt ol ớnđốivớichấtl ượngvàhi ệu quảgi áodụcTi ểuhọc.Nângcaochấtl ượngđộingũcánbộquảnl í , gi áo vi ênTi ểuhọct hơngquabồidưỡngnânghạnggi áovi ênTi ểuhọct heo t i êuchuẩnchứcdanhnghềnghi ệpl àmộtbi ệnphápquant r ọngvà mangl ạinhữnghi ệuquảt hi ếtt hực.Đểcót hểkhơngngừngphátt r i ển nghềnghi ệpbảnt hân,mỗicánbộquảnl í ,gi áovi ênTi ểuhọccầncó 25 nhậnt hứcđầyđủ,đúngđắnnhữngnộidungcủacácchuyênđềbồi dưỡng, nắm vữngcáckĩnăngcól i ênquan, đồngt hờit í chcựcvậndụng hi ệuquảnhữngki ếnt hức, kĩnăngđãđượcl ĩ nhhộit r ongcáchoạtđộng nghềnghi ệpcủabảnt hân HạHòa, ngày09t háng8năm 2019 NGƯỜIVI ẾTTHUHOẠCH NguyễnXuânThanh 26 TÀILI ỆUTHAM KHẢO 1.BanChấphànhTr ungươngkhóaXI( 2003) ,Nghịquyếtsố29- NQ/ TW 2.BanKhoagi áoTr ungương( 2002) ,Gi áodụcvàĐàot ạot r ong t hờikìđổimới , NXBChí nht r ịQuốcgi a, HàNội 3.BộGi áodụcvàĐàot ạo( 2017) ,Dựt hảochươngt r ì nhgi áodục phổt hôngt ổngt hể 4.BộGi áodụcvàĐàot ạo( năm 2016) , Tàil i ệubồidưỡngt heot i chuẩnchứcdanhnghềnghi ệpgi áovi ênTi ểuhọchạngI I 5.BộGi áodụcvàBộGi áodụcvàĐàot ạo( năm 2009) ,Thôngt số30/ 2009/ TTBG&ĐT 6.BộGi áodụcvàĐàot ạo,Bộnộivụ( năm 2015) ,Thôngt ưl i ên t ị chsố22/ 2015/ TTLTBG&ĐTBNV 7.BộGi áodụcvàBộGi áodụcvàĐàot ạo( năm 2018) ,Thôngt 20/ 2018/ TTBGDĐTbanhànhQuyđị nhchuẩnnghềnghi ệpgi áovi êncơ sởgi áodụcphổt hông 8.BộGi áodụcvàBộGi áodụcvàĐàot ạo( năm 2018) ,Thơngt 32/ 2018/ TTBGDĐTbanhànhchươngt r ì nhgi áodụcphổt hông 27 ... ện họcsi nht í chcực""Thiđuadạyt th ct ốt " , phongt r àođổimớiphương phápdạyvàhọcpháthuyt í nht í chcực, chủđộngsángt ạocủahọcsi nh Gi áovi ênl àngườit ổchứchướngdẫnvàk th pđánhgi á,họcsi nhl... r ường.Phảiđưacơngt ácquảnl ývàok hoạch, phảixâydựngkế hoạch ơnvịvừamangt í nht í chcực,vừacót í nhkhảt hi Quảnl íkế hoạchl àcáchquảnl ýhi ệnđại ,hi ệuquảvàpháthuyt ốtnhấtdânchủ củađơnvị Chút r... ongcáchoạtđộng nghềnghi ệpcủabảnt hân HạHòa, ngày09t háng8năm 2019 NGƯỜIVI ẾTTHUHOẠCH NguyễnXuânThanh 26 TÀILI ỆUTHAM KHẢO 1.BanChấphànhTr ungươngkhóaXI( 2003) ,Nghịquyếtsố29- NQ/ TW 2.BanKhoagi
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI THU HOẠCH LOP BOI DUONG CHUC DANH CHUAN NGHE NGHIEP HANG II, BÀI THU HOẠCH LOP BOI DUONG CHUC DANH CHUAN NGHE NGHIEP HANG II

Từ khóa liên quan