Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng thẻ tín dụng của khách hàng cá nhân tại các ngân hàng thương mại cổ phần việt nam

79 68 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/08/2019, 23:25

àng hóa dịch vụ qua mạng Internet 6 48.3 Thanh tốn hàng hóa dịch vụ qua mạng Internet 87 24.4 24.4 72.8 Thanh tốn hàng hóa dịch vụ điểm toán POS 97 27.2 27.2 100.0 356 100.0 100.0 Total PHỤ LỤC 4: PHÂN TÍCH NHÂN TỐ EFA KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 807 Adequacy Bartlett's Test ofApprox Chi-Square Sphericity df 300 Sig .000 Communalities Initial Extraction HA1 1.000 465 HA2 1.000 510 HA3 1.000 636 HA4 1.000 773 HA5 1.000 600 HA7 1.000 689 TK1 1.000 666 TK2 1.000 665 TK3 1.000 789 AT1 1.000 577 AT2 1.000 637 AT3 1.000 636 AT4 1.000 447 3964.904 AT5 1.000 743 CP1 1.000 585 CP2 1.000 672 CP3 1.000 836 CP4 1.000 641 CL2 1.000 865 CL3 1.000 668 CL5 1.000 838 CL6 1.000 685 CL7 1.000 545 CL1 1.000 401 CL4 1.000 655 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Component Total % Variance of Cumulative % Total % Variance of Cumulative % 5.620 22.481 22.481 5.620 22.481 22.481 3.017 12.069 34.549 3.017 12.069 34.549 2.369 9.478 44.027 2.369 9.478 44.027 2.082 8.328 52.355 2.082 8.328 52.355 2.049 8.197 60.552 2.049 8.197 60.552 1.087 4.349 64.901 1.087 4.349 64.901 889 3.556 68.457 815 3.259 71.716 775 3.100 74.817 10 670 2.681 77.498 11 609 2.435 79.933 12 543 2.172 82.105 13 537 2.147 84.252 14 499 1.994 86.246 15 463 1.852 88.099 16 438 1.754 89.853 17 425 1.700 91.553 18 403 1.614 93.167 19 357 1.428 94.594 20 325 1.302 95.896 21 275 1.099 96.995 22 233 934 97.929 23 197 789 98.718 24 182 730 99.448 25 138 552 100.000 Phân tích nhân tố EFA cho biến phụ thuộc: KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square 675 197.004 of df Sig Bartlett's Test Sphericity 000 Communalities Extractio n Initial QD1 1.000 616 QD2 1.000 660 QD3 1.000 625 Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Loadings Initial Eigenvalues Compone nt Total % of Variance Cumulative % 1.901 63.365 63.365 579 19.284 82.649 521 17.351 100.000 Total 1.901 % of Variance 63.365 Cumulative % 63.365 ...PHỤ LỤC 4: PHÂN TÍCH NHÂN TỐ EFA KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 807 Adequacy Bartlett's... 1.099 96.995 22 233 934 97.929 23 197 789 98.718 24 182 730 99.448 25 138 552 100.000 Phân tích nhân tố EFA cho biến phụ thuộc: KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng thẻ tín dụng của khách hàng cá nhân tại các ngân hàng thương mại cổ phần việt nam , Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng thẻ tín dụng của khách hàng cá nhân tại các ngân hàng thương mại cổ phần việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn