Bài giảng Đại số 7 chương 4 bài 8: Cộng, trừ đa thức một biến

16 28 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/08/2019, 18:39

Bài giảng Toán – Đại số KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: Thực phép cộng hai đa thức sau Câu 2: Thực phép trừ hai đa thức sau P(x) = 2x5 + 5x4 _ x3 + x2 _ x - P(x) = 2x5 + 5x4 _ x3 + x2 _ x -1 Q(x) = - x4 + x3 + x + Q(x) = - x4 + x3 + x + GIẢI GIẢI P(x) + Q(x) = ( 2x + 5x - x + x - x - ) + ( - x4 + x + x + ) 2x + 5x - x + x - x - - x4 + x + x + = 2x5 + ( 5x4- x4 ) + (-x3 + x3) + x2 + (-x + 5x) + (-1 + 2) = = 2x5 + 4x4 + x2 + 4x + P(x) - Q(x) = ( 2x5 + 5x4 - x3 + x2 - x -1 ) - ( - x4 + x + x + ) = 2x5 + 5x4 - x3 + x2 - x - + x - x3 - x - = 2x5 + ( 5x4+ x4 ) + (-x3 - x3) + x2 + (-x - 5x) + (-1 - 2) = 2x5 + 6x4 - 2x3 + x2 - 6x -3 Bài 8: CỘNG, TRỪ ĐA THỨC MỘT BIẾN Cộng hai đa thức biến Ví dụ: Cho hai đa thức P( x) = x5 + x − x3 + x − x − Q( x) = − x + x + x + Hãy tính tổng chúng Cách P( x) + Q( x) = (2 x + x − x + x − x − 1) + (− x + x + x + 2) = x + 5x − x + x − x −1 − x + x + 5x + 4 = x5 + (5 x − x ) + ( − x + x ) + x + (− x + x) + (−1 + 2) = 2x + 4x + x + 4x +1 Bài 8: CỘNG, TRỪ ĐA THỨC MỘT BIẾN Cộng hai đa thức biến * Ví dụ: Cho hai đa thức P( x) = x5 + x − x3 + x − x − Cách 1: P( x) + Q( x) Cách : + Q( x) = − x + x + x + = 2x + 4x + x + 4x +1 P( x) = x5 + x − x3 + x − x − Q( x) = − x + x3 +5x +2 P( x) + Q( x) = x + =2x 5 x + (− x ) = 5x − x =+4x − x + x =+0x x2 + = + x2 − x + x = +4x −1 + = +1 Trừ hai đa thức biến * Ví dụ: Hãy tính P(x)- Q(x) với Cách 1: P( x) = x5 + x − x3 + x − x − Q( x) = − x + x + x + P( x) − Q( x) = (2 x + x − x + x − x − 1) − (− x + x + x + 2) = x5 + x − x3 + x − x − + x − x3 − x − = x5 + (5 x + x ) + (− x3 − x3 ) + x + (− x − x) + (−1 − 2) = x5 + x − x3 + x − x − 2.Trừ hai đa thức biến Cách 1: P( x) − Q( x) = x + x − x + x − x − Cách : P( x) = x5 + x − x3 + x − x − −x + x Q( x) = +5 x + P ( x ) − Q( x) = x − = 2x 4 x − (− x ) = 5x + x =+6x − x − (+ x ) 3 = − x − x = −2x x − = + x2 − x − (+5 x) = − x − x = −6x −1 − (+2) = −1 − = −3 3 Bài 8: CỘNG, TRỪ ĐA THỨC MỘT BIẾN 2.Trừ hai đa thức biến P ( x ) − Q ( x ) = x + x − x + x − 6x − Cách 1: Cách khác: P( x) = x + x − x + x − x − - Q( x) = −x + x +5 x + P( x) = x5 + x − x3 + x − x − P ( x) − Q( x) = P( x) + [ −Q( x)] a – b = a + (-b) Ta có: −Q ( x) =−( − x −Q( x) = + x + x + 2) + x − x −5x −2 −Q ( x ) = + x − x3 −5x −2 P( x) − Q( x) = 2x +6x −2x3 + x −6x −3 PHIẾU HỌC TẬP: Trong cách đặt phép tính sau, cách đặt đúng, cách đặt sai? Hãy thực phép tính ở cách đặt đúng: Cách P(x) = 2x3 – x - + Q(x) = x2 - 5x + P(x) + Q(x) = Cách + P(x) = 2x3 – x-1 Q(x) = x2 - 5x + P(x) + Q(x) =2x3 + x2 - 6x + Cách P(x) = 2x3 – x - Q(x) = - 5x + x2 P(x) - Q(x) = Cách P(x) = - – x + 2x3 Q(x) = - 5x + x2 P(x) + Q(x) =- + 4x – x2 + 2x3 Bài 8: CỘNG, TRỪ ĐA THỨC MỘT BIẾN Cộng hai đa thức biến 2.Trừ hai đa thức biến * Chú ý : Để cộng trừ hai đa thức biến, ta thực theo hai cách sau: Cách 1: Thực theo cách cộng, trừ đa thức học Cách 2: Sắp xếp hạng tử hai đa thức theo luỹ thừa giảm (hoặc tăng) biến, đặt phép tính theo cột dọc tương tự cộng, trừ số (chú ý đặt đơn thức đồng dạng ở cột) 2.Trừ hai đa thức biến Cách : P( x) − Q( x) = x + x − x + x − x − Cách : P( x) = x5 + x − x3 + x − x − −x + x Q( x) = +5 x + P( x) − Q( x) = 2x +6x −2x + x −6x −3 x − = 2x 4 x − (− x ) = 5x + x =+6x − x − (+ x ) 3 = − x − x = −2x x − 0= x − x − (+5 x) = − x − x = −6x −1 − (+2) = −1 − = −3 −( − a ) = a Bài 8: CỘNG, TRỪ ĐA THỨC MỘT BIẾN ?1 Cho hai đa thức M ( x) = x + x − x + x − 0.5 N ( x) = x − x − x − 2.5 Hãy tính M(x) + N(x) M(x)- N(x) ?1 M(x) +N(x) =? Cách M ( x) + N ( x) = ( x + x − x + x − 0,5) + (3 x − x − x − 2,5) = x + x3 − x + x − 0,5 + x − x − x − 2,5 = ( x + 3x ) + x + (− x − x ) + ( x − x) + ( −0,5 − 2,5) = x + 5x − x − Cách M ( x) = x + x − x + x − 0,5 + N ( x) = 3x −5 x − x − 2,5 M ( x) + N ( x) = x + x3 − x −3 Bài 8: CỘNG, TRỪ ĐA THỨC MỘT BIẾN ?1 M(x) - N(x) =? Cách M ( x) − N ( x) = ( x + x − x + x − 0,5) − (3 x − x − x − 2,5) = x + x − x + x − 0,5 − 3x + x + x + 2,5 4 = ( x − 3x ) + x + (− x + x ) + ( x + x) + (−0,5 + 2,5) = −2 x + x + x + x + Cách M ( x) = x + x − x + x − 0,5 + − N ( x ) = −3 x +5 x + x + 2,5 M ( x) − N ( x) = −2 x + x + x + x + Bài 48 (tr 46 SGK) Chọn đa thức mà em cho kết (2 x − x + 1) − (3 x + x − 1) = ? a )2 x + x − x + b)2 x − x − x + c)2 x − x + x + d )2 x − x − x − Bài tập 44 ( SGK _ 45 ): Cho hai đa thức: P( x) = −5 x − + x + x Q( x) = x − x − x + x − Hãy tính P(x)+Q(x) P(x)- Q(x) GIẢI P( x) = x − x3 + x + Q( x) = x − x P ( x) + Q ( x) = x − x − 2 + x − 5x − + x2 − 5x −1 P(x)- Q(x) = P(x) + [- Q(x)] + P( x) = x −Q( x) = − x P( x) − Q( x) = x 4 − 5x +x + x3 − x + 5x − 3x + 5x − + + Hướng dẫn nhà : +Về nhà làm tập 46,47,50,52/45,46/SGK +Chuẩn bị tập phần luyện tập ... + 4x – x2 + 2x3 Bài 8: CỘNG, TRỪ ĐA THỨC MỘT BIẾN Cộng hai đa thức biến 2 .Trừ hai đa thức biến * Chú ý : Để cộng trừ hai đa thức biến, ta thực theo hai cách sau: Cách 1: Thực theo cách cộng, trừ. .. + 4x + x + 4x +1 Bài 8: CỘNG, TRỪ ĐA THỨC MỘT BIẾN Cộng hai đa thức biến * Ví dụ: Cho hai đa thức P( x) = x5 + x − x3 + x − x − Cách 1: P( x) + Q( x) Cách : + Q( x) = − x + x + x + = 2x + 4x... 2x5 + 5x4 - x3 + x2 - x - + x - x3 - x - = 2x5 + ( 5x4+ x4 ) + (-x3 - x3) + x2 + (-x - 5x) + (-1 - 2) = 2x5 + 6x4 - 2x3 + x2 - 6x -3 Bài 8: CỘNG, TRỪ ĐA THỨC MỘT BIẾN Cộng hai đa thức biến Ví
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Đại số 7 chương 4 bài 8: Cộng, trừ đa thức một biến, Bài giảng Đại số 7 chương 4 bài 8: Cộng, trừ đa thức một biến