khóa luận tốt nghiệp đánh giá công tác quản lý và xử lý bao bì hóa chất bảo vệ thưc vật tại xã tân cương, thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyên

70 46 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2019, 11:21

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - NGUYỄN THỊ THU UYÊN Tên đề tài: “ĐÁNH GIÁ CƠNG TÁC QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ BAO BÌ HÓA CHẤT BẢO VỆ THƯC VẬT TẠI XÃ TÂN CƯƠNG, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Khoa học Môi trường Khoa : Môi trường Khóa học : 2014 - 2018 Thái Nguyên – Năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - NGUYỄN THỊ THU UYÊN Tên đề tài: “ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ BAO BÌ HĨA CHẤT BẢO VỆ THƯC VẬT TẠI XÃ TÂN CƯƠNG, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chuyên ngành Lớp Khoa Khóa học Giảng viên hướng dẫn : Chính quy : Khoa học Môi trường : K46 - KHMT - N01 : Môi trường : 2014 - 2018 : ThS Hoàng Thị Lan Anh Thái Nguyên – Năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp trình học tập sinh viên vận dụng kiến thức, lý luận học nhà trường vào thực tiễn, tạo cho sinh viên làm quen phương pháp làm việc, kỹ công tác Đây giai đoạn thiếu sinh viên q trình học tập Được trí Ban giám hiệu Nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa Môi trường, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, em nghiên cứu đề tài: “Đánh giá công tác quản lý xử lý bao bì hóa chất bảo vệ thưc vật xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên” Thời gian thực tập không dài đem lại cho em kiến thức bổ ích kinh nghiệm quý báu, đến em hoàn thành đề tài tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo, cô giáo khoa Môi trường, người giảng dạy đào tạo hướng dẫn chúng em đặc biệt cô giáo ThS Hoàng Thị Lan Anh, người trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ em suốt thời gian thực tập hồn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn cô chú, anh chị công tác Chi cục bảo vệ Môi trường tỉnh Thái Nguyên nhiệt tình giúp đỡ em trình thực tập tốt ngiệp Do thời gian có hạn, lại bước đầu làm quen với phương pháp chắn báo cáo khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận ý kiến đóng góp thầy, giáo tồn thể bạn sinh viên để khóa luận hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn ! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2018 Sinh viên thực Nguyễn Thị Thu Uyên ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Bảng phân loại độ độc thuốc BVTV Bảng 2.2 Phân loại nhóm độc thuốc BVTV Bảng 2.3 Phân loại độ độc thuốc BVTV Việt Nam tượng độ độc cần ghi nhãn Bảng 2.4 Phân loại hóa chất theo đường xâm nhập Bảng 4.1 Một số loại thuốc bảo vệ thực vật sử dụng chè xã Tân Cương 35 Bảng 4.2 Tình hình sử dụng thuốc BVTV người dân địa phương năm 2017 36 Bảng 4.3 Kết điều tra, vấn người dân cách pha chế HCBVTV 38 Bảng 4.4 Kết điều tra, vấn người dân cách xử lý bao bì thuốc BVTV sau sử dụng 40 Bảng 4.5 Diện tích đất nơng nghiệp xã Tân Cương 41 Bảng 4.6: Thống kê nguồn phát sinh rác thải địa bàn xã 42 Bảng 4.7 Lượng phát sinh chất thải bỏ hóa chất bảo vệ thực vật 42 Bảng 4.8 Kết phân tích mẫu nước mặt xã Tân Cương tháng 12/2016 43 Bảng 4.9 Kết phân tích mẫu nước xã Tân Cương vào tháng 5/2017 43 Bảng 4.10 Kết phân tích nồng độ hóa chất BVTV đất xã Tân Cương 44 Bảng 4.11 Kết phân tích số tiêu mẫu đất tháng 12/2016 44 Bảng 4.12 Kết phân tích số tiêu mẫu đất tháng 05/2017 46 Bảng 4.13 Các loại phương tiện thu gom bao bì thuốc BVTV địa phương 48 Bảng 4.14 Nhu cầu trang thiết bị thu gom, vận chuyển, lưu chứa bao bì hóa chất BVTV theo tính tốn xã Tân Cương 49 iii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Hình tượng biểu thị độ độc Hình 4.1 Bản đồ vị trí xã Tân Cương 33 Hình 4.2 Biểu đồ thói quen lựa chọn thuốc BVTV người dân 37 Hình 4.3 Biểu đồ thể địa điểm người dân chủ yếu mua thuốc BVTV 37 Hình 4.4 Biểu đồ nhận thức người dân tác hại đến môi trường hóa chất BVTV 51 Hình 4.5 Biểu đồ ý kiến người dân để bảo vệ môi trường 52 iv DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT STT : Số thứ tự BVTV : Bảo vệ thực vật BVMT : Bảo vệ mơi trường CP : Chính phủ NĐ : Nghị định TT : Thông tư TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam QCVN : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia UBND : Ủy ban nhân dân v MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC HÌNH iii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học 2.1.1 Tổng quan hóa chất bảo vệ thực vật 2.1.2 Tổng quan bao bì hóa chất bảo vệ thực vật 11 2.1.3 Tình hình quản lý chất thải chứa hoá chất bảo vệ thực vật 24 2.1.4 Cơ sở pháp lý 24 2.2 Tình hình quản lý xử lý bao bì hóa chất bảo vệ thực vật nước giới 25 2.2.1 Tình hình quản lý xử lý bao bì hóa chất bảo vệ thực vật nước 25 2.2.2 Tình hình quản lý xử lý bao bì hóa chất bảo vệ thực vật giới 27 Phần ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 30 vi 3.2 Địa điểm thời gian tiên hành 30 3.3 Nội dung nghiên cứu 30 3.4 Phương pháp nghiên cứu 30 3.4.1 Phương pháp kế thừa 30 3.4.2 Phương pháp thu thập liệu 30 3.4.3 Phương pháp tổng hợp so sánh 31 3.4.4 Phương pháp xử lý số liệu 31 3.4.5 Phương pháp điều tra vấn 31 Phần KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 32 4.1 Điều kiện tự nhiên điều kiện kinh tế xã hội xã Tân Cương 32 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 32 4.1.2 Điều kiện kinh tế xã hội 33 4.2 Hiện trạng sử dụng hóa chất bảo vệ thưc vật trạng môi trường xã Tân Cương 34 4.2.1 Hiện trạng sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật xã Tân Cương 34 4.2.2 Hiện trạng môi trường xã Tân Cương 41 4.3 Đánh giá trạng quản lý, thu gom xử lý bao bì hóa chất bảo vệ thực vật xã Tân Cương 46 4.3.1 Hiện trạng công tác quản lý, thu gom xử lý bao bì hóa chất bảo vệ thực vật địa phương 46 4.3.2 Cách thức thu gom, vận chuyển xử lý bao bì hóa chất BVTV xã Tân Cương 48 4.3.3 Những khó khăn tồn cơng tác thu gom, vận chuyển xử lý bao bì hóa chất BVTV xã Tận Cương 49 4.3.4 Đánh giá nhận thức người dân xã Tân Cương công tác thu gom, xử lý bao bì thuốc BVTV địa phương 51 4.4 Đánh giá chung quản lý chất thải bỏ hóa chất BVTV xã Tân Cương 52 vii 4.4.1 Những mặt đạt công tác quản lý bao bì hóa chất BVTV 52 4.4.2 Những vấn đề tồn cơng tác quản lý bao bì hóa chất BVTV .53 4.5 Đề xuất số giải pháp quản lý, xử lý bao bì hóa chất bảo vệ thực vật phù hợp 53 Phần KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 55 5.1 Kết luận 55 5.2 Kiến nghị 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO 57 PHỤ LỤC Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Hóa chất (thuốc) bảo vệ thực vật (BVTV) thiếu canh tác nông nghiệp Tuy nhiên, thời gian qua lượng hóa chất BVTV sử dụng nước ta tăng nhanh Hầu hết hóa chất BVTV Việt Nam phải nhập từ nước ngồi Nếu trước năm 1985 khối lượng hóa chất BVTV dùng hàng năm khoảng 6.500 - 9.000 năm gần đây, hàng năm Việt Nam nhập sử dụng từ 70.000 - 100.000 tấn, tăng gấp 10 lần Theo nhiều chuyên gia, có tới 80% thuốc bảo vệ thực vật Việt Nam sử dụng khơng cách lãng phí Đặc biệt, sau sử dụng bà nông dân phần lớn tỉnh thành nước sau phun xịt thường bỏ lại bao bì chứa hóa chất đồng ruộng, sông kênh rạch, gây ô nhiễm môi trường, tác hại tài nguyên sinh thái sức khỏe cộng đồng Khối lượng bao bì đến 5-10% khối lượng bao thuốc, năm môi trường nước ta tiếp nhận 5.000 – 10.000 bao bì chứa hóa chất BVTV Tân Cương xã thuộc thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Nơi chủ yếu đất Feralit vàng đỏ Đất phù sa bồi hàng năm, trung tính, chua, thích hợp với trồng màu, công nghiệp, chè Người dân nơi sinh sống dựa vào việc canh tác loại trồng, đặc biệt chè nên việc sử dụng hóa chất BVTV để tránh sâu, bệnh nâng cao suất điều tất yếu Và bao bì hóa chất BVTV người dân sử dụng xong thải liệt vào nhóm chất thải nguy hại, ảnh hưởng lớn tới môi trường sức khỏe người, đốt nhiệt độ thấp phát thải khí điơxin (chất gây ung thư), đốt chung với rác thải thông thường gây ô nhiễm môi trường không khí nghiêm trọng, gây độc hại lớn đến hệ sinh thái Chính vậy, bao bì thuốc BVTV phải thu gom, xử lý tiêu hủy quy trình với nhiệt độ cao lò đạt tiêu chuẩn đơn vị cấp 47 hàng ngày, hàng đối mặt với tình trạng ô nhiễm ngày trầm trọng Việc người nông dân sử dụng loại hóa chất, loại thuốc BVTV loại thuốc trừ sâu để chăm sóc bảo quản nông sản nguyên nhân gây nhiễm mơi trường nơng thơn miền núi Điều gây tác động xấu đến môi trường đất, nước khơng khí nơi người dân sinh sống canh tác Tồn xã Tân Cương có 1536 đất dùng cho sản xuất nông nghiệp Với diện tích đất nơng nghiệp lớn, thiếu cẩn trọng xử lý vỏ bao bì sau sử dụng thuốc BVTV sản xuất nên suốt năm qua, tình trạng suy thối nhiễm môi trường sản xuất nông nghiệp xã đáng lo ngại Việc lạm dụng thuốc BVTV, dư lượng thuốc BVTV, vỏ bao bì, vứt tràn lan bờ ruộng gây ảnh hưởng tới môi trường sức khỏe người dân UBND xã Tân Cương triển khai kế hoạch tổ chức mơ hình cơng đồng thu gom xử lý rác thải bao bì thuốc BVTV an toàn địa bàn toàn xã Để triển khai áp dụng mơ hình cộng đồng thu gom xử lý rác thải bao bì thuốc BVTV an tồn địa bàn xã, UBND xã tiến hành: - Lập ban đạo UBND xã phụ trách, phối hợp với tổ chức đoàn thể kết hợp với việc đa dạng hình thức tuyên truyền, vận động, phát động phong trào bảo vệ mơi trường tới tồn thể hội viên HND nông dân địa bàn xã - Xây dựng phương án lập điểm thu gom bao bì thuốc BVTV cánh đồng; tiến hành xử lý loại vỏ bao bì, chai lọ thuốc BVTV hình thức đốt ruộng điểm tập kết rác xã; phân công cán xã phụ trách đôn đốc phát động hội viên HND nông dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sản xuất nông nghiệp - Tổ chức tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường; tác hại việc lạm dụng dư lượng bảo vệ thực vật nguyên nhân phát sinh bệnh 48 ung thư, suy giảm sức khỏe ô nhiễm nguồn nước, môi trường sống thông qua buổi họp dân, giao lưu văn nghệ, - Tổ chức thường xuyên lớp tập huấn hướng dẫn cán bộ, trưởng thôn, bản, chi hội nông dân sơ cứu, cấp cứu nhiễm độc thuốc BVTV; tập huẩn sử dụng thuốc BVTV quản lý vệ sinh môi trường - Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ, chun mơn tốt để đảm bảo công tác quản lý môi trường tốt - Lập kế hoạch cho chương trình phân loại rác nguồn - Kết hợp doanh nghiệp nhà nước, tư nhân cộng đồng vào công tác thu gom, vận chuyển xử lý rác thải bao bì thuốc BVTV 4.3.2 Cách thức thu gom, vận chuyển xử lý bao bì hóa chất BVTV xã Tân Cương Việc thu gom loại bao bì hóa chất BVTV xã Tân Cương Tổ thu gom rác thải sinh hoạt thu gom chung với với rác thải sinh hoạt, tập kết điểm tập chung để Cơng ty CP mơi trường cơng trình đô thị Thái Nguyên dùng xe chuyên dụng chở bãi rác Đá Mài để xử lý Bảng 4.13 Các loại phương tiện thu gom bao bì thuốc BVTV địa phương Thiết bị STT Số lượng Xe thu gom (xe) Bể chứa (bể) Nhà lưu chứa (Nguồn: Chi cục BVMT Thái Nguyên) Qua bảng 4.13 thấy nhìn chung việc thu gom loại bao bì hóa chất BVTV xã Tân Cương chưa đảm bảo chưa quy định xã thiếu bể chứa, xe thu gom chyên dụng, nhà lưu chứa 49 Để đáp ứng việc thu gom, vận chuyển, lưu chứa loại bao bì hóa chất BVTV, sở số lượng trang thiết bị thu gom, vận chuyển lưu chứa cần bổ sung trang thiết bị phục vụ thu gom, vận chuyển, lưu chứa Căn quy định Thơng tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNTBTNMT ngày 16/5/2016, có quy định số lượng tối thiểu bể chứa bao bì hóa chất BVTV canh tác nơng nghiệp sở đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội xã Tân Cương diện tích nhà lưu chứa cần thiết để lưu chứa tồn bao bì hóa chất BVTV phát sinh theo lý thuyết tính tốn Các trang thiết bị thu gom, vận chuyển, lưu chứa bao bì hóa chất BVTV cần bổ đầu tư, bổ sung cho xã, cụ thể sau: Bảng 4.14 Nhu cầu trang thiết bị thu gom, vận chuyển, lưu chứa bao bì hóa chất BVTV theo tính tốn xã Tân Cương Thiết bị STT Số lượng Xe thu gom (xe) Bể chứa (bể) 300 Nhà lưu chứa (Nguồn: Chi cục BVMT Thái Nguyên) 4.3.3 Những khó khăn tồn công tác thu gom, vận chuyển xử lý bao bì hóa chất BVTV xã Tận Cương Qua nội dung trên, ta thấy công tác thu gom, vận chuyển, xử lý bao bì hóa chất BVTV xã Tân Cương số tồn cụ thể sau: - Về bể chứa: số lượng bể trang bị cho xã lắp đặt cánh đồng ít, trung bình đạt tỷ lệ bể/170,6 đất cánh tác nơng nghiệp Theo tính tốn số lượng bể chứa tùy thuộc vào đặc điểm trồng, mức độ sử dụng thuốc BVTV, đảm bảo chứa đựng hết loại bao bì hóa chất BVTV sau sử dụng vùng Theo quy định Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLTBNNPTNT-BTNMT ngày 16/5/2016, tối thiểu phải có 01 bể chứa diện 50 tích đất canh tác trồng hàng năm (cây lúa, rau, màu…) có sử dụng thuốc BVTV, 10 đất canh tác trồng lâu năm (cây ăn quả, chè, lâm nghiệp…) có sử dụng thuốc BVTV Các bể chứa xây bêtơng, đa số có nắp đậy đường kính 0,8 m, chiều cao 0,5 m Trong bể chứa lắp đặt xã Tân Cương có số bể khơng có nắp hiệu thu gom khơng cao, rác thải bỏ thường bị côn trùng làm rơi vãi bể nước mưa chảy vào bể làm tràn rác xung quanh gây ô nhiễm môi trường cục bộ, số bể người dân thải bỏ rác thải sinh hoạt, số lượng chưa đủ Ngoài ra, thể tích bể chứa tích nhỏ khoảng 0,4m3, chiều cao thấp (0,5m) nên lượng lưu chứa loại bao bì hóa chất BVTV chủ yếu chai lọ nhựa túi nilon tốn thể tích chứa dẫn đến bể chứa nhanh đầy - Về nhà lưu chứa: Xã Tân Cương chưa xây dựng nhà lưu chứa bao bì hóa chất BVTV - Về xe thu gom: Trên địa bàn xã thiếu xe thu gom quy định để thu gom loại bao bì hóa chất BVTV từ bể chứa cánh đồng nhà lưu chứa Hiện xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên thực thu gom loại bao bì hóa chất BVTV, nhiên xã loại bao bì hóa chất BVTV thu gom với rác thải sinh hoạt xe thu gom rác sinh hoạt điểm tập kết Công ty CP môi trường cơng trình thị Thái Ngun dùng xe chun dụng chở bãi rác Đá Mài để xử lý - Về kinh phí: Xã chưa hỗ trợ kinh phí để tổ chức thu gom, vận chuyển xử lý loại bao bì hóa chất BVTV quy định quản lý chất thải nguy hại - Về tổ thu gom: xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên thành lập thải sinh hoạt loại bao bì hóa chất BVTV phát sinh địa bàn xã đểm tập kết - Về hoạt động thu gom: việc thu gom loại bao bì hóa chất BVTV xã Tân Cương Tổ thu gom rác thải sinh hoạt thu gom chung 51 với với rác thải sinh hoạt, tập kết điểm tập chung để Cơng ty CP mơi trường cơng trình đô thị Thái Nguyên dùng xe chuyên dụng chở bãi rác Đá Mài để xử lý 4.3.4 Đánh giá nhận thức người dân xã Tân Cương công tác thu gom, xử lý bao bì thuốc BVTV địa phương Cộng đồng dân cư tập hợp công dân cư trú khu vực địa lý, hợp tác với lợi ích chung chia sẻ giá trị văn hoá chung Cộng đồng có vai trò đặc biệt quan trọng cơng tác bảo vệ môi trường Do vậy, để thu kết tích cực cơng tác quản lý, thu gom xử lý rác thải thuốc BVTV cần có chung tay cộng đồng Hình 4.4 Biểu đồ nhận thức người dân tác hại đến mơi trường hóa chất BVTV Từ hình 4.4 cho thấy: Có 33.33% người dân hỏi hiểu rõ tác hại hóa chất BVTV đến mơi trường, 55% người dân biết qua qua, 6.67% người dân hồn tồn khơng biết 5% người dân hỏi không quan tâm 52 đến vấn đề Về người dân địa phương nhận thức tác hại hóa chất BVTV đến mơi trường Hình 4.5 Biểu đồ ý kiến người dân để bảo vệ mơi trường Qua hình 4.5 cho thấy người dân quan tâm đến đề bảo vệ môi trường, tín hiệu đáng mừng khí có đến 96.67% người dân đưa ý kiến đóng góp biện pháp bảo vệ mơi trường, có 3.33% người dân khơng có ý kiến biện pháp bảo vệ mơi trường 4.4 Đánh giá chung quản lý chất thải bỏ hóa chất BVTV xã Tân Cương 4.4.1 Những mặt đạt cơng tác quản lý bao bì hóa chất BVTV Hiện nay, số xã bước đầu tổ chức hoạt động thu gom bao bì hóa chất BVTV vào bể chứa đặt cánh đồng song việc thực manh mún, nhỏ lẻ thiếu trang thiết bị thu gom vận chuyển, lưu chứa đặc biệt chưa có biện pháp xử lý triệt để bao bì hóa chất BVTV Tuy nỗ lực nói chưa đáp ứng yêu cầu cơng tác quản lý bao bì hóa chất BVTV góp phần giải phần xúc xã, thị trấn, khu phát sinh nhiều bao bì hóa chất BVTV canh tác nơng nghiệp 53 4.4.2 Những vấn đề tồn cơng tác quản lý bao bì hóa chất BVTV Trong nhiều năm qua, tỉnh Thái Nguyên tập trung để giải vấn đề chất thải rắn sinh hoạt Quản lý bao bì hóa chất BVTV đến lúc cần phải quan tâm UBND tỉnh, ngành chun mơn cấp quyền địa phương để bước cải thiện môi trường khu vực nông thơn Một số tồn quản lý bao bì hóa chất BVTV bao gồm: - Mới tổ chức dịch vụ thu gom chất thải rắn sinh hoạt, chưa tổ chức thu gom, xử lý chất thải bỏ hóa chất BVTV Hoạt động thu gom, xử lý bao bì hóa chất BVTV mang tính tự phát, chưa có quan tâm cấp quyền, khơng có qui hoạch, thiếu nguồn vốn đầu tư, chưa có giải pháp kỹ thuật phù hợp quy định nhu cầu xử lý chất thải bỏ hóa chất BVTV ngày xúc - Thiếu văn quy định, sách hỗ trợ, tiêu chuẩn, định mức kỹ thuật cho hoạt động quản lý bao bì hóa chất BVTV - Trình độ dân trí nhận thức người dân hạn chế dẫn đến tượng thải bỏ đồng thời chất thải rắn sinh hoạt vào bề thu gom bao bì hóa chất BVTV - Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội khơng thuận lợi như: địa bàn rộng, địa hình phức tạp, dân cư sống không tập trung, sở hạ tầng thấp kém, nhận thức người dân hạn chế yếu tố hạn chế tổ chức thu gom, xử lý bao bì hóa chất BVTV nơng thơn 4.5 Đề xuất số giải pháp quản lý, xử lý bao bì hóa chất bảo vệ thực vật phù hợp * Đầu tư kinh phí để xây dựng, lắp đặt bổ sung trang thiết bị phục vụ cơng tác quản lý bao bì hóa chất BVTV gồm: - Đầu tư mua sắm bể chứa bao bì hóa chất BVTV bàn giao cho xã để lắp đặt bổ sung khu vực canh tác đáp ứng việc thu gom - Xây dựng nhà lưu chứa tạm thời bỏ chứa hóa chất BVTV - Đầu tư mua xe thu gom chuyên dụng phục vụ vận chuyển bao bì hóa 54 chất BVTV từ khu vực thu gom nơi nhà lưu chứa tạm thời - Bố trí hỗ trợ kinh phí xử lý lượng bao bì hóa chất BVTV * Tổ chức hoạt động thu gom, vận chuyển xử lý bao bì hóa chất BVTV xã Tân Cương * Tổ chức tuyên truyền tập huấn công tác quản lý bao bì hóa chất BVTV: - Tổ chức hội nghị tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng quản lý bao bì hóa chất BVTV: - Nâng cao lực chuyên môn cho cán quản lý cấp xã/huyện, trang bị thêm phương tiện, kỹ thu thập thơng tin quản lý bao bì hóa chất BVTV để sử dụng q trình quy hoạch phổ biến thông tin cho cộng đồng - Nâng cao nhận thức cộng đồng quản lý bao bì hóa chất BVTV để hạn chế đổ rác bừa bãi loại bao bì hóa chất BVTV, hạn chế việc thải bỏ rác thải sinh hoạt vào bể chứa bao bì hóa chất BVTV nhận thức tác hại gây quản lý bao bì hóa chất BVTV khơng cách, làm cho người dân thấy rõ quyền lợi trách nhiệm cơng tác quản lý bao bì hóa chất BVTV - Xây dựng chương trình giáo dục cộng đồng nâng cao nhận thức cho cán cấp huyện/xã, trưởng thơn/xóm, đồn thể, người làm cơng tác thu gom, quản lý bao bì hóa chất BVTV tồn thể nhân dân * Xây dựng hướng dẫn quản lý chất thải bỏ hóa chất BVTV - Quy định trách nhiệm thể đơn vị, tổ chức từ cấp tỉnh, huyện, xã cộng đồng người dân quản lý bao bì hóa chất BVTV; - Xây dựng chế kinh phí kết hợp kinh phí từ ngân sách với huy động đóng góp cộng đồng quản lý bao bì hóa chất BVTV Đảm bảo cho người thu gom bao bì hóa chất BVTV hưởng chế độ quyền lợi người lao động khác tiến tới hoạt động quản lý bao bì hóa chất BVTV theo hướng chun mơn hóa 55 Phần KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Trong q trình thực khóa luận tốt nghiệp “Đánh giá công tác quản lý xử lý bao bì hóa chất bảo vệ thưc vật xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên” rút kết luận sau: - Đề tài nêu đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội xã Tân Cương, thuận lợi canh tác nông nghiệp phát triển kinh tế - Tân Cương vùng trồng chè vùng thâm canh cao với trung bình từ - lần hái chè năm, trạng sử dụng hóa chất BVTV địa bàn lớn qua điều tra khảo sát có tới 90 % người dân vùng thường xuyên sử dụng sử dụng cần thiết hóa chất BVTV cach tác nơng nghiệp năm 2017, lại 10% khơng sử dụng - Người dân phần lớn mua thuốc BVTV theo kinh nghiệm thân, qua điều tra địa điểm người dân địa bàn xã mua hóa chất BVTV công ty cửa hàng vật tư nông nghiệp chiếm 93,3 %, cho thấy quản lý tốt quyền địa phương, hiểu biết người dân - Về lượng bao bì hóa chất BVTVphát sinh theo tính tốn dựa diện tích đất nông nghiệp địa bàn xã 470 kg/năm, thực tế lượng phát sinh bao bì hóa chất BVTV địa bàn xã Tân Cương 12.3 kg/ngày tương đương với khoảng 4500 kg/năm gấp gần 10 lần so với số liệu lý thuyết tính tốn làm cho mơi trường đất nước khu vực xã Tân Cương nguy gây ô nhiễm môi trường thuốc bảo vệ thực vật - Qua đánh giá nhận thức người dân xã Tân Cương công tác thu gom, xử lý bao bì thuốc BVTV địa phương tác hại hóa chất BVTV 88.33% người dân biết biết qua tác hại hóa chất BVTV Về vấn đề bảo vệ môi trường 96.67% người dân đưa ý kiến 56 đóng góp biện pháp bảo vệ môi trường giúp việc thực biện pháp thu gom xử lý bao bì hóa chất BVTV đạt hiệu cao 5.2 Kiến nghị - Chính quyền cấp địa phương cần đầu tư thêm nguồn lực để tổ chức buổi tuyên truyền hướng dẫn người dân sử dụng, thu gom xử lý bao bì thuốc BVTV an tồn, quy định, giáo dục truyền thơng an tồn vệ sinh lao động việc sử dụng, bảo quản phòng chống ngộ độc thuốc BVTV - Đầu tư thêm trang thiết bị, phương tiện thu gom, nhà lưu chứa tăng cường hoạt động đội ngũ thưc công tác tuyên truyền hướng dẫn việc thực thu gom xử lý bao bì hóa chất BVTV nơi quy định để đạt hiệu cao - Tăng cường kiểm tra, giám sát sở sản xuất kinh doanh thuốc BVTV, đồng thời xử lý nghiêm minh cá nhân tập thể vận chuyển, buôn bán, lưu giữ loại thuốc BVTV nằm danh mục cấm sử dụng Việt Nam - Nâng cao ý thức trách nhiệm người dân qua hoạt động tuyên truyền sử dụng an toàn sức khỏe quyền tổ chức, thực biện pháp bảo vệ môi trường 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu Tiếng Việt Lê Huy Bá, (2008), Độc chất môi trường, nxb khoa học kỹ thuật Hà Nội Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, (2016), Thông tư 03/2016/TT – BNNPTNT “Về việc ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật phép sử dụng, cấm sử dụng Việt Nam; công bố mã HS thuốc bảo vệ thực vật phép sử dụng, cấm sử dụng Việt Nam” Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, (2017), Thông tư 15/2017/TT – BNNPTNT “Về việc sửa đổi, bổ sung số nội dung thông tư số 03/2016/TT – BNNPTNT ngày 21/4/2016 trưởng nông nghiệp phát triển nông thôn ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật phép sử dụng, cấm sử dụng Việt Nam; công bố mã hs thuốc bảo vệ thực vật phép sử dụng, cấm sử dụng Việt Nam” Chi cục Bảo vệ môi trường Thái Ngun, “Xây dựng mơ hình quản lý thí điểm bao bì hóa chất BVTV số xã chun canh chè, lúa rau địa bàn tỉnh Thái Nguyên” Nguyễn Thị Hồng Hạnh, (2006), Bài giảng hóa chất BVTV, Trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên Đào Văn Hoằng, (2005), Kỹ thuật tổng hợp hóa chất bảo vệ thực vật, nxb khoa học kỹ thuật Hà Nội Nguyễn Xuân Nguyên, (2004), Công nghệ xử lý rác thải chất thải rắn, nxb khoa học kỹ thuật Hà Nội Nguyễn Trần Oánh, (1997), Giáo trình Hóa chất bảo vệ thực vật, nxb Nơng nghiệp Nguyễn Văn Tuyến, (2012), “Ảnh hưởng hóa chất bảo vệ thực vật đến vi sinh vật đất trồng chè”, Luận văn thạc sĩ, Trường đại học Khoa học Tự nhiên 10 UBND xã Tân Cương, (2016), Báo cáo kết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2016 phương hướng nhiệm vụ năm 2017 II Tài liệu Tiếng Anh 11 Fruit, vegatable exports up 20.6 percent in first half.vccl, 2007 PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA THÔNG TIN VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI CHỨA HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT (Cá nhân hộ gia đình) Để có thơng tin đầy đủ dự án địa phương, kính đề nghị quý ông/bà cho ý kiến vào câu hỏi vấn đề môi trường xử lý bao bì HCBVTV số xã chuyên canh chè, lúa rau địa bàn tỉnh Thái Nguyên PHẦN A: THƠNG TIN VỀ HỘ GIA ĐÌNH ĐƯỢC PHỎNG VẤN Họ tên …………………………………… Tuổi…………… Địa chỉ: ………………………………………………….………………… Nghề nghiệp ……….……………………… ……………………… Số người hộ: ………………………………… …………………… Số lao động (16-60 tuổi): ………………………………………………… Nguồn thu nhập gia đình nay:  Nơng nghiệp  Tiểu thủ công nghiệp  Công nhân  Công nhân viên chức  Ngành nghề khác Các loại trồng gia đình?  Rau  Lúa  Chè  Loại khác Gia đình thường sử dụng loại hóa chất bảo vệ thực vật gì, loại lượng? - Với chè: loại thuốc: ; lượng dùng: lít (hoặc kg)/ha/năm: - Với lúa: loại thuốc: ; lượng dùng: lít (hoặc kg)/ha/năm: - Với rau: loại thuốc: ; lượng dùng: lít (hoặc kg)/ha/năm Gia đình hay mua thuốc BVTV đâu?  Công ty (nêu tên): ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………  Cửa hàng (nêu tên): …………………………………………………………………………………  Hàng trơi nổi…………………………… 10 Gia đình có địa phương hỗ trợ xử lý rác thải, bao bì chứa hóa chất BVTV khơng?  Có  Có chưa đủ  Khơng 11 Sau sử dụng bao bì chứa HCBVTV gia đình có thực việc thu gom, xử lý khơng?  Có (nếu có cho biết hình thức): Chôn lấp ; Đốt  Thu gom mang nhà  ; Đổ vào sông, kênh mương Thu gom trả lại sở bán thuốc  ; ; Hình thức khác : ………… …………………….……………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………  Có khơng thường xun  Khơng (nếu khơng cho biết lý do): ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… ………………… 12 Tình hình quản lý bao bì chứa hóa chất BVTV địa phương?  Được hướng dẫn/ thường xuyên Nếu có: (b) xin cho biết quan/đơn vị hướng dẫn: ………………………………………………………………………………… (b): Hình thức hướng dẫn: ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………  Có hướng dẫn/ không thường xuyên  Không hướng dẫn 13 Sự cố hóa chất BVTV địa phương?  Chưa có cố  Có (nếu có: xin cho biết cụ thể: PHẦN B: Ý KIẾN CỦA NGƯỜI DÂN VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 14 Nhận thức tác hại môi trường hóa chất bảo vệ thực vật hộ gia đình: 15 Góp ý quản lý bao bì hóa chất BVTV: 16 Các đề nghị khác : ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Ngày tháng năm 2017 Người vấn Điều tra viên (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) ... chung Đánh giá cơng tác quản lý xử lý bao bì hóa chất bảo vệ thực vật địa bàn xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Đưa tồn cơng tác quản lý xử lý bao bì hóa. .. hình quản lý xử lý bao bì hóa chất bảo vệ thực vật nước giới 25 2.2.1 Tình hình quản lý xử lý bao bì hóa chất bảo vệ thực vật nước 25 2.2.2 Tình hình quản lý xử lý bao bì hóa chất bảo. .. trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên tiến hành thực đề tài: Đánh giá công tác quản lý xử lý bao bì hóa chất bảo vệ thưc vật xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. ” 1.2 Mục tiêu
- Xem thêm -

Xem thêm: khóa luận tốt nghiệp đánh giá công tác quản lý và xử lý bao bì hóa chất bảo vệ thưc vật tại xã tân cương, thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyên , khóa luận tốt nghiệp đánh giá công tác quản lý và xử lý bao bì hóa chất bảo vệ thưc vật tại xã tân cương, thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyên

Từ khóa liên quan