00 grammar minna no1

67 56 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2019, 10:18

NGỮ PHÁP BÀI 01 Mẫu câu 1: _は _です。 * Với mẫu câu ta dùng trợ từ は (đọc , bảng chữ - cấu trúc câu-.) Từ chỗ sau viết luôn, bạn hiểu viết viết chữ bảng chữ * Cách dùng: Dùng để nói tên, nghề nghiệp, quốc tịch ( tương tự động từ TO BE tiếng Anh * Đây mẫu câu khẳng định Vd: わたし は マイク ミラー です。 ( Michael Miler) Mẫu câu 2: _は _じゃ/ではありません。 * Mẫu câu dùng trợ từ は với ý nghĩa phủ định Ở mẫu câu ta dùng じゃ では trước ありません * Cách dùng tương tự cấu trúc khẳng định Vd: サントス さん は がくせい じゃ (では) ありません。 ( anh Santose sinh viên.) Mẫu câu 3: _は _ですか。 * Đây dạng câu hỏi với trợ từ は trợ từ nghi vấn か cuối câu * Cách dùng: Câu hỏi dạng dịch “ _ có phải khơng?” ( giống với To BE tiếng Anh) Vd: ミラーさん は かいしゃいん です か。 ( anh Miler có phải nhân viên công ty không?) サントスさん も かいしゃいん です。 ( anh Santose nhân viên công ty) Mẫu câu 4: _も _です(か)。 * Đây mẫu câu dùng trợ từ も với ý nghĩa “cũng là” ( “too” tiếng Anh mà!!!!) * Đây trợ trừ dùng để hỏi trả lời Khi dùng để hỏi người trả lời bắt buộc phải dùng: はい để xác nhận いいえ để phủ định câu hỏi Nếu xác nhận ý kiến dùng trợ từ も , chọn phủ định phải dùng trợ từ は Cách dùng: thay vị trí trợ từ は mang nghĩa “cũng là” Vd: A: わたし は ベトナム じん です。 あなた も ( ベトナム じん です か ) - Ý nghĩa: _ thứ mấy? - Cách dùng: Dùng để hỏi thứ, ngày hôm kiện việc - Ví dụ: a Kyou wa nanyoubi desuka Hôm thứ mấy? +Kyou wa kayoubi desu Hôm thứ ba b KURISUMASU wa nanyoubi desuka NOEL thứ mấy? + KURISUMASU wa suiyoubi desu NOEL ngày thứ Tư 3. _は なんにち ですか。 < _wa nannichi desuka?> - Ý nghĩa: _ ngày mấy? - Cách dùng: Dùng để hỏi ngày ngày hơm ngày kiện - Ví dụ: Tanjoubi wa nannichi desuka? Sinh nhật ngày mấy? + Tanjoubi wa 17(jyu nana) nichi desu Sinh nhật ngày 17 4. これ それ は なん ですか。 あれ - Ý nghĩa: Cái này/cái đó/ gì? - Cách dùng: a Với dùng để hỏi vật gần mình, trả lời phải dùng vật xa người trả lời b Với dùng để hỏi vật gần người nói chuyện với mình, trả lời phải dùng c Với dùng để hỏi vật không gần nên trả lời - Ví dụ: Kore wa nanno hon desuka? Đây sách gì? + Sore wa Kanjino hon desu Đó sách Kanji 5. この~ その~ は なんの~ ですか。 あの~ - Ý nghĩa: ~này/~đó/~kia ~ gì? - Cách dùng tương tự mẫu câu số có í nhấn mạnh hơn! - Ví dụ: Sono zasshi wa nanno zasshi desuka? tạp chí tạp chí gì? + kono zasshi wa KOMPU-TA- no zasshi desu tạp chí tạp chí Vi tính NGỮ PHÁP BÀI 03 1. ここ そこ は _です。 あそこ - Ý nghĩa: Đây là/đó là/kia _ - Cách dùng dùng để giới thiệu, cho nơi - VD: Koko wa uketsuke desu (đây bàn tiếp tân) 2. ここ _ は そこ です。 < _ wa soko desu> あそこ - Ý nghĩa: _ đây/đó/kia - Cách dùng: dùng để rõ địa điểm đâu người đâu Thường đựơc dùng nơi người - VD: a Satou san wa soko desu < anh Satou đó> b Shokudou wa ashoko desu < Nhà ăn kia> 3. は どこ ですか。 < _wa doko desuka.> - Ý nghĩa: _ đâu? - Cách dùng: dùng để hỏi nơi chốn địa điểm người đâu Chúng ta kết hợp câu hỏi cho hai cấu trúc - VD: a koko wa doko desuka? (đây đâu?) b ROBI- wa doko desuka? (đại sảnh đâu?) c SANTOSU san wa doko desuka? ( Anh SANTOSE đâu?) + SANTOSUSAN wa kaigi jitsu desu ( Anh SANTOSE phòng họp) 4. こちら _は そちら です。 < _wa sochira desu.> あちら - Ý nghĩa: _ đây/đó/kia ( dùng người có nghĩa Vị này/đó/kia) - Cách dùng: Tương tự với cách hỏi địa điểm, nơi chốn, người Nhưng dùng để thể hịên lịch thiệp, cung kính người nghe Nghĩa gốc từ (Hướng này/đó/kia) - VD: Kaigi jitsu wa achira desu (phòng họp đằng ạ) Kochira wa Take Yama sama desu (đây ngài Take Yama) 5. _は どちら ですか。 < _ wa dochira desuka?> - Ý nghĩa: _ đâu? ( dung cho người : vị nào?) - Cách dùng: câu hỏi lịch cung kính cách hỏi thơng thường - VD: ROBI- wa dochira desuka? ( Đại sảnh hướng ạ?) Take Yama sama wa dochira desuka?(ngài Take Yama vị ạ?) 6. は どこの ですか。 < _ wa doko no desuka?> は ~の です。 < _wa ~ no desu> - Ý nghĩa: _ nước vậy? nước ~ - Cách dùng: Đây cấu trúc dùng để hỏi xuất xứ đồ Và câu trả lờI, ta thay đổi chủ ngữ ( đồ thành từ đưa đứng trước trợ từ WA đổi từ thay vào vị trí sau trợ từ NO hay hơn, ta bỏ hẳn ln từ đổi câu ngắn gọn - VD: kono tokei wa doko no desuka? (cái đồng hồ nước nào?) sore wa SUISU no (tokei) desu (đó đồng hồ Thuỵ Sĩ) 7. _は なんがい ですか。 < _ wa nangai desuka?> _は ~がい です。 < wa ~gai desu> - Ý nghĩa: tầng mấy? tầng ~ - Cách dùng: Đây câu hỏi địa đỉêm nơi tầng thứ - VD: RESUTORAN wa nankai desuka? ( nhà hàng tầng mấy?) RESUTORAN wa gokai desu ( nhà hàng tầng năm) 8. _は いくら ですか。 ( _ wa ikura desuka?) は ~ です。 ( _wa ~ desu) - Ý nghĩa: giá bao nhiêu? _ giá ~ - Cách dùng: Dùng để hỏi giá đồ - VD: kono enpitsu wa ikura desuka? ( bút chì giá bao nhiêu?) sore wa hyaku go jyuu en desu ( giá 150 yên) Phần Phụ: なんがい。 < nangai> Tầng いっかい < ikkai> tầng にかい tầng さんがい tầng よんかい tầng ごかい < gokai> tầng ろっかい tầng ななかい tầng はっかい tầng きゅうかい tầng じゅうかい tầng 10 Các từ màu khác từ có âm đặc biệt Các tầng sau ta đếm tương tự số đặc biệt áp dụng cho tầng cao ( ví dụ: tầng 11 : jyuu ikkai, tầng 13: jyuu sangai) NGỮ PHÁP BÀI 04 Động Từ Động từ chia làm lọai : - Động từ khứ - Động tù - Động từ tương lai a) Động từ - tương lai Có chữ ます<masu> Ví dụ : わたしはくじにねます <watashi wa kuji ni nemasu> ( ngủ lúc ) わたしはたまごをたべます <watashi wa tamago o tabemasu> ( ăn trứng ) - Nếu câu có từ tương lai : あした <ashita>(ngày mai) động từ câu tương lai Ví dụ : あしたわたしはロンドンへいきます <ashita watashi wa RONDON e ikimasu> (Ngày mai Luân Đôn) ( Chữ e câu viết へ<he> đọc e ngữ pháp ) Động từ q khứCó chữ ました<mashita> Ví dụ : ねました<nemashita> (đã ngủ) たべました<tabemashita >(đã ăn) Hiện sang khứ : ますーました<masu - mashita> ( bỏ chữ su thêm chữ shita vào ) Trợ Từ theo sau động từ có nhiều trợ từ, trợ từ sơ cấp : a) へ<he >(đọc e) : Chỉ dùng cho động từ - いきます<ikimasu> : - きます<kimasu> : đến - かえります<kaerimasu> : trở を<o> (chữ を<o> thứ hai) : Dùng cho tha động từ c) に<ni> : dùng cho động từ liên quan đến thời gian - ねます<nemasu> : ngủ - おきます<okimasu> : thức dậy - やすみます<yasumimasu> : nghỉ ngơi - おわります<owarimasu> : kết thúc Đặc Biệt : あいます<aimasu> ( gặp ) Ví dụ : わたしはしちじにねます <watashi wa shichiji ni nemasu> ( ngủ lúc ) わたしはバオにあいます <watashi wa BAO ni aimasu> ( gặp Bảo ) NGỮ PHÁP BÀI 05 Mẫu Câu Cấu trúc : はなにをしますか < wa nani o shimasuka> Ví dụ : あなたはなにをしますか (Bạn làm ?) わたしはてがみをかきます (Tôi viết thư) Cách dùng : Dùng để hỏi làm Mẫu Câu Cấu trúc : はだれとなにをしますか < wa dare to nani o shimasuka> Ví dụ : Aさんはともだちとなにをしますか (A làm với bạn vậy) Aさんはともだちとサッカーをします (A chơi đá banh với bạn) Cách dùng : Dùng để hỏi người làm với Mẫu Câu Cấu trúc : はどこでなにをしますか < wa doko de nani o shimasu ka> Ví dụ : Bさんはこうえんでなにをしますか (B làm cơng viên ?) Bさんはこうえんでテニスをします (B chơi tenis công viên) Cách dùng : Dùng để hỏi người làm nơi Mẫu Câu Cấu trúc : だれとなんでどこへいきます < dare to nan de doko e ikimasu> Ví dụ : わたしはこいびととでんしゃでこうえんへいきます (Tôi với người yêu xe điện đến cơng viên) Cách dùng : Dùng để nói người với ai, đến đâu phương tiện Mẫu Câu Cấu trúc : はなにをどうしか < wa nani o doushi ka> Ví dụ : きのうあなたはえいがをみましたか (Ngày hơm qua bạn có xem phim khơng ?) はい、みました (Có) いいえ、みませんでした (Khơng) Cách dùng : Đây dạng câu hỏi có, khơng để hỏi vấn đề Dĩ nhiên mẫu câu bạn thêm vào thời gian cho phù hợp với câu động từ Ghi : だれ : どこ : đâu なに : (dùng cho danh từ) なん : (dùng cho động từ) どうし : động từ します : chơi, làm Phụ : Các thể động từ : a) Thể khẳng định Đi động từ ます Ví dụ : いきます かえります b) Thể phủ định Đuôi động từ ません Ví dụ : いきません かえりません c) Thể nghi vấn Thêm từ か vào sau động từ Ví dụ : みますか : Có xem không ? d) Thể khẳng định khứ Đi động từ ました Ví dụ : みました : Đã xem e) Thể phủ định khứ Đi động từ ませんでした Ví dụ : みませんでした : Đã không xem f) Thể nghi vấn khứ Như thể nghi vấn động từ Ví dụ : みましたか : Có xem khơng (trong khứ ?) Chú ý : câu khẳng định nghi vấn có động từ khơng dùng です ở cuối câu, です chỉ dùng cho danh từ NGỮ PHÁP BÀI 06 10 べんきょうしません > べんきょうしない 勉強しません > 勉強しない -> : không học Khẳng định khứ: V(ました) -> V(た) V > V Ví dụ: はなしました -> はなした 話しました -> 話した -> : nói たべました > 食べました -> たべた 食べた > : ăn べんきょうしました -> べんきょうした 勉強しました -> 勉強した > : học Phủ định khứ: V(ませんでした) > V(なかった) V > V Ví dụ: はなしませんでした -> はなさなかった 話しませんでした > 話さなかった -> : khơng nói たべませんでした -> 食べませんでした たべなかった -> 食べなかった -> : không ăn べんきょうしませんでした -> べんきょうしなかった 勉強しませんでした -> 勉強しなかった > : không học 53 Các bạn hiểu chưa nào? Nếu nhận xét kĩ bạn thấy: - Các thể động từ mà bạn học trước theo thể thể đặc trưng thể (VD: ngữ pháp thể nói phủ định, thể khứ ) - Các động từ bỏ + (muốn) thể đuợc coi tính từ chia theo tính từ VD: (động từ) > (tính từ -> (động từ) > (tính từ > - DANH TỪ VÀ TÍNH TỪ Do danh từ tính từ có cách chia giống Khẳng định tại: Danh từ (tính từ + (です) -> Danh từ (tính từ + (だ) Danh từ (tính từ + -> Danh từ (tính từ + Ví dụ: あめです > あめだ 雨です 雨だ - > -> : mưa しんせつです -> しんせつだ 親切です 親切だ -> > : tử tế Phủ định tại: Danh từ (tính từ + (じゃありません) -> Danh từ (tính từ + (じゃない) Danh từ (tính từ + - > Danh từ (tính từ + Ví dụ: あめじゃありません > あめじゃない 雨じゃありません 雨じゃない -> > : không mưa 54 しんせつじゃありません -> しんせつじゃない 親切じゃありません 親切じゃない -> > : không tử tế Khẳng định khứ: Danh từ (tính từ + (でした) -> Danh từ (tính từ + (だった) Danh từ (tính từ + -> Danh từ (tính từ + Ví dụ: あめでした > あめだった 雨でした 雨だった - > -> : mưa しんせつでした > 親切です > しんせつだ 親切だ -> : tử tế Phủ định khứ: Danh từ (tính từ + (じゃありませんでした) > Danh từ (tính từ + (じゃなかった) Danh từ (tính từ + -> Danh từ (tính từ + Ví dụ: あめじゃありませんでした -> あめじゃなかった 雨じゃありませんでした 雨じゃなかった > > : không mưa しんせつじゃありませんでした > しんせつじゃなかった 親切じゃありませんでした 親切じゃなかった > -> : không tử tế - TÍNH TỪ Tính từ bạn việc bỏ desu thơi Và chia theo bình thường Ví dụ: 55 たかいです > たかい : cao 高いです -> 高い > たかくないです > たかくない : không cao 高くないです -> 高くない > たかかったです -> たかかった : cao 高かったです -> 高かった -> たかくなかったです -> たかくなかった : không cao 高くなかったです -> 高くなかった > Một số điểm cần ý: - Khi dùng thể ngắn để hỏi, người Nhật lên giọng cuối câu.(Mũi tên cuối chữ lên giọng) Ví dụ: NĨI BÌNH THƯỜNG HỎI はなします 話します > はなす↑ - > 話す↑ > ↑ : nói - Câu hỏi 何ですか- - nói tắt なに↑- ↑ NGỮ PHÁP BÀI 21 I/Mẫu câu: Tôi nghĩ * Nêu cảm tưởng, cảm nghĩ , ý kiến đốn vấn đề -Cấu trúc: V普通形(Thể thơng thường)+と思います(おもいます) Aい 普通形+と思います(おもいます。) Aな 普通形+と思います(おもいます。) N 普通形+と思います(おもいます。) -Ví dụ: 56 ~今日、井上先生は来ないと思います(きょう、いのうえせんせいはこないとおもいます) Hơm nay, tơi nghĩ thầy INOUE không tới ~来週のテストは難しいと思います(らいしゅうのてすとはむずかしいとおもいます) Tôi nghĩ kiểm tra tuần sau khó ~日本人は親切だと思います(にほんじんはしんせつだとおもいます。) Tơi nghĩ người Nhật thân thiện ~日本は交通が便利だと思います(日本はこうつうがべんりだとおもいます) Tơi nghĩ Nhật giao thơng tiện lợi II/Mẫu cầu sử dụng hỏi nghĩ vấn đề nào-Cấu trúc: ~N~についてどう思いますか? Về N bạn nghĩ -Ví dụ: 日本の交通についてどう思いますか?(にほんのこうつうについてどうおもいますか?) Bạn nghĩ giao thông Nhật Bản 日本語についてどう思いますか(にほんごについてどうおもいますか?) Bạn nghĩ tiếng Nhật III/Mẫu câu dùng để truyền lời dẫn trực tiếp truyền lời dẫn gián tiếp A-Truyền lời dẫn trực tiếp -Cấu trúc: 「 Lời dẫn trực tiếp 」と言います(いいます)[/color] -Ví dụ: 食事の前に何と言いますか?(しょくじのまえになんといいますか?) Trước bữa ăn phải nói gì? 食事の前に「いただきます」と言います(しょくじのまえに「いただきます」といいます) Trước bữa ăn nói [itadakimasu] B-Truyền lời dẫn gián tiếp Ai nói -Cấu trúc: 普通形(ふつうけい)+と言いました(いいました) -Ví dụ 57 先生は明日友達を迎えに行くと言いました(せんせいはあしたともだちをむかえにいくといいま した) Thầy giáo nói ngày mai đón bạn 首相は明日大統領に会うと言いました(しゅしょうはあしただいとうりょうにあうといいました ) Thủ tướng nói ngày mai gặp tổng thống IV/Mẫu câu hỏi lên giọng cuối câu với từ でしょう ,nhằm mong đợi đồng tình người khác -Cấu trúc: V普通形+でしょう Aい普通形+でしょう Aな普通形+でしょう N普通形+でしょう-Ví dụ: 今日は暑いでしょう?(きょうはあついでしょう) Hơm trời nóng 金曜日は休みでしょう?(きんようびはやすみでしょう) Thứ sáu nghỉ có phải khơng? NGỮ PHÁP BÀI 22 **Mệnh đề quan hệ** I/Cấu trúc: N1 は Mệnh đề bổ nghĩa cho N2 です。 -Xét ví dụ sau: Ví dụ +これは写真です(これはしゃしんです) Đây ảnh +兄は撮りました(あにはとりました) Anh chụp Nối câu đơn mệnh đề quan hệ ->これは兄が撮った写真です(これはあにがとったしゃしんです) Đây ảnh anh tơi chụp -Phân tích câu thấy 58 これ=N1 兄が撮った(あにがとった)= Mệnh đề bổ nghĩa cho N2 写真(しゃしん)= N2 Ví dụ これは父が作ったケーキです(これはちちがつくったけーきです) Đây bánh ba tơi làm Ví dụ これは母にもらったお金です Đây tiền tơi nhận từ mẹ II/Cấu trúc: Mệnh đề bổ nghĩa cho N1 は N2 です -Xét ví dụ sau: 私は Hanoiで生まれました(わたしは Hanoi でうまれました) Tôi sinh Hà Nội Khi chuyển thành câu sử dụng mệnh đề quan hệ thành >私が生まれたところは Hanoiです(わたしがうまれたところは Hanoiです) Nơi sinh Hà Nội -Phân tích câu 生まれた= Mệnh đề bổ nghĩa cho N1 ところ=N1 Hanoi=N2 -Một số ví dụ khác: +Hà さんはめがねをかけています。 Hà người đeo kính >めがねをかけている人は Hà さんです。 Người đeo kính Hà +Minh さんは黒い靴を履いています(Minh さんはくろいくつをはいています)。 Mình người giày đen ->黒い靴をはいている人はMinh さんです。(くろいくつをはいているひとはMinhさんです) Người giày đen Minh 59 III/Cấu trúc: Mệnh đề bổ nghĩa N を V ** Đây đơn giản phần mở rộng cấu trúc I Quay lại ví dụ phần I Nếu bạn muốn nói ăn bánh bố tơi làm nào? >今晩、私は父が作ったケーキを食べました(こんばん、わたしはちちがつくったケーキをたべ ました) Tôi ăn bánh bố làm -Một số ví dụ khác +ホーチミンで撮った写真を見せてください(ほーちみんでとったしゃしんをみせてください) Hãy cho tơi xem ảnh chụp Hồ CHí MInh +パーティーで 着る服を見せてください(ぱーてぃーできるふくをみせてください) Hãy cho xem cai áo mặc bữa tiệc IV/Cấu trúc:Mệnh đề bổ nghĩa N: が Aい、Aな、欲しい(ほしい)です **Đây phần mở rộng cấu trúc I giống Để hiểu rõ bạn xem vị dụ sau +父が作ったケーキがおいしいです(ちちがつくったけーきがおいしいです) Cái bánh bố tơi làm ngon +母にもらったシャツが好きです(ははにもらったしゃつがすきです) Tơi thích áo sơ mi nhận từ mẹ tơi +私は大きい家が欲しいです(わたしはおおきいいえがほしいです) Tơi muốn có nhà to V/Cấu trúc: Mệnh đề bổ nghĩa N があります *Tương tự IV: -Ví dụ: +買い物に行く時間がありません(かいものにいくじかんがありません) Tơi khơng có thời gian mua sắm +手紙を書く時間がありません(てがみをかくじかんがありません) Tơi khơng có thời gian viết thư 60 +今晩友達と会う約束があります(こんばんともだちとあうやくそくがあります) Tối tối có hẹn gặp mặt với bạn (tơi) **Thêm số ví dụ khac giúp bạn hiểu rõ Mệnh đề quan hệ +私は日本語を使う仕事をしたいです(わたしはにほんごをつかうしごとをしたいです) Tơi muốn làm cơng việc có sử dụng tiếng Nhật 彼女が作ったケーキを食べたいです(かのじょがつくったけーきをたべたいです) Tôi muốn ăn bánh cô làm +日本語ができる人と結婚したいです(にほんごができるひととけっこんしたいです) Tơi muốn kết với người nói tiếng Nhật NGỮ PHÁP BÀI 23 I/Mẫu câu với danh từ phụ thuộc 時(とき),dùng để thời gian làm việc hay trạng thái -Cấu trúc: V普通形(ふつうけい)+時, Aい +時, Aな +時, Nの +時, -Ví dụ: +道を渡る時、車に気をつけます(みちをわたるとき、くるまにきをつけます) Khi qua đường ý xe tơ +新聞を読むとき、めがねをかけます(しんぶんをよむとき、めがねをかけます) Khi đọc báo đeo kính +日本語の発音がわからないとき、先生に聞いてください(にほんごのはつおんがわからないと き、せんせいにきいてください) Khi khơng hiểu cách phát âm tiếng Nhật, hỏi thầy giáo +私は、果物が安いときによく買いにいきます(わたしは、くだものがやすいときによくかいに いきます) Khi đồ hoa rẻ hay mua +私は、静かなとき、本を読みます(わたしは、しずかなとき、ほんをよみます) Khi n tĩnh tơi đọc sách +私は試験のときに風邪をひきました(わたしはしけんのときにかぜをひきました) 61 Khi có kiểm tra tơi bị ốm ***Chú ý: Khi V1(辞書形)とき、V2 V2 phải xảy trước V1 Ví dụ 1: +家へ帰るとき、本を買います(いえへかえるとき、ほんをかいます) Khi nhà mua sách (Ở hành động mua sách phải xảy trước hành động nhà bạn nhà mà mua sách khơng? Ví dụ 2: +家へ帰ったとき、「ただいま」と言います。(いえへかえったとき、ただいまといいます) Khi nhà nói [tadaima] (Ở hành động nói tadaima xảy sau hành động nhà, phải nhà bạn nói mà) II/Cấu trúc câu với liên từ phụ thuộc と V(辞書形)+と、。。。。 -Mẫu câu: Khi động từ thể từ điển +と、 sau hành động kéo theo việc , hành động cách tất nhiên.(Thường dùng đường hay hướng dẫn cách sử dụng máy móc) -Ví dụ: +この道をまっすぐ行くと、公園があります(このみちをまっすぐいくと、こうえんがあります ) Đi hết đường có cơng viên +このボタンを押すと、切符が出ます(このぼたんをおすと、きっぷがでます) Ấn nút có vé +このつまみを回すと、音が大きくなります(このつまみをまわすと、おとがおおきくなります ) Vặn nút tiếng to lên NGỮ PHÁP BÀI 24 I/Mẫu câu + Cấu truc 1/-Mẫu câu: Mình nhận từ 62 -Cấu trúc: S は わたし に N をくれます。 -Ví dụ: +兄は私に靴をくれました あにはわたしにくつをくれました Tơi anh tặng giày +恋人は私に花をくれました こいびとはわたしにはなをくれました Tôi người yêu tặng hoa **Có thể lược bỏ 「わたしに」 mẫu câu mà nghĩa không bị thay đổi ->兄は靴をくれました=兄は私に靴をくれました。 2/-Mẫu câu: Khi làm ơn làm hộ -Cấu trúc : Sは わたしに Nを V(Thể て)くれます。 -Ví dụ: +母は私にセーターを買ってくれました。 はは は わたしにせーたーをかってくれました Mẹ mua cho áo len +山田さんは私に地図を書いてくれました やまださんはわたしにちずをかいてくれました Yamada vẽ giúp tơi đồ **Ở lược bỏ 「わたしに」trong mẫu câu mà nghĩa không bị thây đổi ->山田さんは地図を書いてくれました -->山田さんは私に地図を書いてく れました II/Mẫu câu + Cấu trúc 1/-Mẫu câu:Khi tặng cho -Cấu trúc: わたしは S に N をあげます -Ví dụ 63 +私は Thao さんに本をあげました わたしは Thao さんにほんをあげました Tôi tặng bạn Thảo sách +わたしは わたしは Thanh さんに花をあげました Thanh さんにはなをあげま した Tôi tặng bạn Thanh hoa 2/-Mẫu câu: Khi làm cho -Cấu trúc わたしは Sに N を V(Thểて)あげます -Ví dụ: +私はQuyenさんにHanoiを案内してあげま した わたしはQuyenさんにHanoiをあんないしてあげます Tôi hướng dẫn cho bạn Quyên Ha Nội +私はHaさんに引越しを手伝ってあげました わたしはHaさんにひっこしをてつだっ てあげました Tôi giúp bạn Hà chuyển nhà III/Mẫu câu+Ngữ pháp 1/-Mẫu câu: Mình nhận từ -Cấu trúc: わたしは Sに Nを もらいます -Ví dụ: +私は田中さんに本をもらいました わたしはたなかさんにほんをもらいました Tơi nhận sách từ anh Tanaka +私は古川さんにワインをもらいました わたしはふるかわさんにわいんをもらいました Tôi nhận rượu từ anh FURUKAWA 2/-Mẫu câu:Mình hưởng lợi từ hành đơng người -Cấu trúc 64 わたしは Sに N を V(Thể て)もらいます -Ví dụ: +私は日本人に日本語を教えてもらいました わたしはにほんじんににほんごをおしえてもらいました Tơi người Nhật dạy tiếng Nhật +わたしはDaoさんに旅行の写真を見せてもらいました わたしはDaoさんにりょこうのしゃしんをみせてもらいました Tôi bạn Đào cho xem ảnh du lịch NGỮ PHÁP BÀI 25 I/ Mẫu câu + Cấu trúc -Mẫu câu: Vế 1(Điều kiện) たら、 Vế 2( kết quả) **Nếu điều kiện vế xảy có kết vế -Cấu trúc V(普通形過去-quá khứ thường) ら 、 Vế 2。 Aい(普通形過去-quá khứ thường) ら、 Vế 2。 Aな(普通形過去-quá khứ thường) ら、 Vế 2。 N(普通形過去-quá khứ thường) ら、 Vế 2。 -Ví dụ: +Ví dụ với chàiđộng từ ~雨が降ったら、出かけません あめがふったら、でかけません。 Nếu trời mưa tơi khơng ngồi ~駅まで歩いたら、30分ぐらいかかります えきまであるいたら、30ぶんぐらいかかります。 Nếu đến nhà ga khoảng 30 phút ~バスが来なかったら、タクシーで行きます ばすがこなかったら、たくしーでいきます 65 Nếu xe bt khơng tới taxi +Ví dụ với tính từ ~寒かったら、エアコンをつけてください さむかったら、えあこんをつけてください。 (Khi)Nếu trời lạnh bật điều hòa ~時間が暇だったら、勉強してください じかんがひまだっら、べんきょうしてください (Khi)Nếu có thời gian rảnh học +Ví dụ với danh từ ~いい天気だったら、散歩します いいてんきだったら、さんぽします (Khi)Nếu thời tiết đẹp tơi dạo II/Mẫu câu + Cấu trúc -Mẫu câu いくら) Vế ても Vế ** Dù cho vẫn.いくら có tác dụng nhấn mạnh thêm ý câu văn khơng có nghĩa câu hiểu -Cấu trúc: V(て形-Thể て)も、 Vế Aい (Aくて) も、 Vế Aな(A で) も、 Vế N (N で) も、 Vế -Ví dụ: +Với động từ: ~いくら勉強しても、試験に失敗しました いくらべんきょうしても、しけんにしっぱいしました。 66 Cho dù có học van truot bai kiem tra ~年をとっても、仕事をしたいです としをとっても、しごとをしたいです Cho dù có tuổi tơi muốn làm việc +Với tính từ: ~眠くても、レポートを書かなければなりません ねむくても、れぼーとをかかなければなりません Dù buồn ngủ phải viết báo cáo ~田舎は静かでも、都会に住みたい いなかはしずかでも、とかいにすみたい Dù cho nơng thơn có n tĩnh tơi muốn sống thành phố +Với danh từ ~病気でも、病院へ行きません びょうきでも、びょういんへいきません Cho dù bị ốm không bệnh viện Nguồn - http://wakaba.edu.vn 67
- Xem thêm -

Xem thêm: 00 grammar minna no1, 00 grammar minna no1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn