Xây dựng chương trình kế toán tiền lương dựa trên phần mềm Microsoft Excel cho công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG chi nhánh Thái Nguyên

32 70 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2019, 10:11

Xây dựng chương trình kế toán tiền lương dựa trên phần mềm Microsoft Excel cho công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG chi nhánh Thái Nguyên Đại học công nghệ thông tin và truyền thông Thái Nguyên ICTU Liên hệ zalo số điện thoại 0832668828 để lấy chương trình Thực tập chuyên ngành MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .2 Chương TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG 1.1 Lý thuyết kế toán tiền lương 1.1.1 Khái niệm chất tiền lương 1.1.2 Các nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương .5 1.2 Phân loại tiền lương 1.2.1 Quỹ tiền lương, quỹ BHXH, quỹ BHYT, KPCĐ .7 1.2.2 Các hình thức trả lương Chương 15 KHẢO SÁT THỰC TRẠNG VÀ PHÂN TÍCH – THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ LƯƠNG TẠI CÔNG TY .15 2.1 Khảo sát thực trạng công ty cổ phần đầu tư phát triển TNG - Thái Nguyên chi nhánh Phú Bình 15 2.1.1 Lịch sử hình thành trình phát triển công ty 15 2.1.2 Đặc điểm kinh doanh tổ chức sản xuất kinh doanh công ty .16 2.1.3 Đặc điểm tiền lương công ty 18 2.2 Phân tích thiết kế hệ thống 20 2.2.1 Tổng quát hệ thống .20 2.2.2 Đánh giá hệ thống 20 Chương 22 XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH KẾ TOÁN LƯƠNG 22 3.1 Đăt vấn đề toán 22 3.2 Giới thiệu Microsoft Excel 22 3.2.1 Khái quát chương trình bảng tính Microsoft excel 22 3.2.2 Microsoft Excel kế toán 24 3.3 Một số giao diện chương trình 25 KẾT LUẬN 30 TÀI LIỆU THAM KHẢO .31 LỜI MỞ ĐẦU Ngày tin học ứng dụng rộng rãi lĩnh vực sống, khoa học máy tính phát triển với tốc độ nhanh chóng ứng dụng vào lĩnh vực như: khoa học - công nghệ, kinh tế - xã hội, quản lý Nhà nước, quản lý doanh nghiệp.bản thân thích ứng với giới mới, phải khơng ngừng phát triển thân Lí chọn đề tài Đối với đơn vị, tổ chức công tác kế toán tiền lương vấn đề quan trọng hoạt động sản xuất kinh doanh Tiền lương sử dụng phương tiện quan trọng, đòn bẩy kích thích người lao động hăng hái sản xuất kinh doanh Việc quản lý, hạch toán quỹ tiền lương phân phối tiền lương tốt, công bằng, đầy đủ, kịp thời, hợp lý đảm bảo suất, đẩy nhanh tiến độ công việc, đảm bảo đồng thời lợi ích Nhà nước - Doanh nghiệp – Người lao động Tuy nhiên nhìn nhận chung hầu hết đơn vị làm cơng tác kế tốn cách thủ công, tốn nh iều thời gian cơng sức Với u cầu tính chất cơng tác kế tốn tiền lương, việc đưa tin học vào kế tốn u cầu mang tính chất cấp thiết, vấn đề giải nhiều khó khăn làm thủ cơng tay Vì đề tài nhằm xây dựng chương trình kế tốn tiền lương nhanh thuận tiện cho công ty dựa Microsof Excel để góp phần giải cơng việc cách nhanh chóng xác, tiết kiệm chi phí cơng sức Xuất phát từ lý nên em chọn đề tài “Xây dựng chương trình kế toán tiền lương dựa phần mềm Microsoft Excel cho công ty cổ phần đầu tư thương mại TNG chi nhánh Thái Nguyên”  Mục tiêu chọn đề tài Mục tiêu đề tài người dùng chấp nhận thực trình quản lý cơng ty Do đó, chương trình trước hết phải đáp ứng yêu cầu mà nhà quản lí dễ dàng sử dụng, đơn giản đầy đủ chức năng, giao diện thân thiện, thuận tiện cho việc sử dụng cài đặt phải tuân thủ quy định, biểu mẫu tài quy định  Đối tượng phạm vi nghiên cứu Về đối tượng nghiên cứu: đề tài mang đến nhìn tổng quan việc quản lý chấm công nhân viên doanh nghiệp ứng dụng cơng nghệ thơng tin cơng tác quản lí chung doanh nghiệp Về phạm vi nghiên cứu: đề tài tập trung nghiên cứu công tác quản lý chấm công, tiến hành khảo sát mô tả tốn, phân tích thiết kế hệ thống chương trình quản lí chấm cơng cho Cơng ty cổ phần đầu tư thương mại TNG chi nhánh Thái Nguyên, từ tìm hiểu khái qt cơng tác quản lí cơng ty để đưa chương trình quản lý tối ưu hoạt động công ty  Phương pháp nghiên cứu Khảo sát thực tế công tác quản lý chấm công công ty cổ phần đầu tư thương mại TNG chi nhánh Thái Nguyên Trên sở phân tích thiết kế hệ thống kết hợp với hiểu biết ngôn ngữ lập trình Excel để xây dựng chương trình quản lý chấm công  Bố cục đề tài Đề tài bao gồm chương: Chương Tổng quan kế toán tiền lương Chương Khảo sát thực tế phân tích - thiết kế hệ thống quản lý lương công ty cổ phần đầu tư thương mại TNG chi nhánh Thái Nguyên Chương Xây dựng chương trình kế toán lương Chương TỔNG QUAN VỀ KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG 1.1 Lý thuyết kế tốn tiền lương 1.1.1 Khái niệm chất tiền lương Tiền lương phần thu nhập người lao động biểu tiền sở số lượng chất lượng lao động thực công việc thân người lao động theo cam kết chủ doanh nghiệp người lao động Tiền lương gắn liền với sức lao động, tiền tệ sản xuất hàng hoá biểu tiền để bù đắp hao phí sức lao động người lao động Đây khoản tiền cần thiết phải trả cho người lao động tương ứng với sức lao động mà họ bỏ để tạo lượng sản phẩm hàng hoá Khái niệm tiền lương danh nghĩa: Là khái niệm số lượng tiền tệ mà người sử dụng lao động trả cho người lao động vào hợp đồng thỏa thuận hai bên có việc thuê lao động Trên thực tế mức lương trả cho lao động tiền lương danh nghĩa Song chưa cho ta nhận thức đầy đủ mức trả cơng thực tế người lao động, lợi ích mà người lao động nhận việc phụ vào mức lương danh nghĩa phụ thuộc vào giá hàng hóa dịch vụ số thuế mà người lao động sử dụng tiền lương để mua sắm, đóng góp thuế Tiền lương thực tế: Là số lương tư liệu sinh hoạt dịch vụ ngồi lao động mua lương danh nghĩa sau đóng góp khoản thuế theo quy định Nhà nước chỏ số tiền lươn thực tế tỷ lệ nghịch với số giá tỷ lệ thuận với số tiền lương danh nghĩa thời điểm xác định Mối quan hệ tiền lương danh nghĩa tiền lương thực tế: Trong sống người lao động quan tâm tới đồng lương thực tế đồng lương danh nghĩa Nghĩa lúc đồng lương danh nghĩa phải tăng nhanh tốc độ tăng số giá cả, lúc đồng lương thực tế mong muốn mà phụ thuộc vào nhiều yếu tố tác động đến - Đặc điểm cuả tiền lương Tiền lương : Là giá sức lao động thị trường lao động dần hoàn thiện sức lao động trở thành hàng hố Tiền lương hình thành thoả thuận hợp pháp người lao động (người bán sức lao động) người sử dụng lao động (người mua sức lao động) Tiền lương hay giá sức lao động số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo công việc, theo mức độ hồn thành cơng việc thỏa thuận Trong giai đoạn định lịch sử xã hội, giá lao động thay đổi phụ thuộc vào quan hệ cung cầu sức lao động thị trường Trong chế thị trường có quản lý Nhà nước tiền lương tuân theo quy luật phân phối theo lao động Để phát huy tốt tác dụng tiền lương sản xuất kinh doanh đảm bảo hiệu doanh nghiệp, tổ chức tiền lương cho người lao động cần đạt yêu cầu bản: - Đảm bảo tái sản xuất sức lao động không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động - Làm cho suất lao động không ngừng nâng cao - Đảm bảo tính đơn giản, dễ hiểu, dễ nhớ Xuất phát từ yêu cầu công tác tổ chức tiền lương cần đảm bảo nguyên tắc sau: Nguyên tắc 1: Đảm bảo nguyên tắc phân phối theo lao động gắn liền với hiệu sản xuất Nguyên tác 2: Tổ chức tiền lương phải đảm bảo tốc độ tăng suất lao động lớn tốc độ tăng tiền lương bình quân Nguyên tắc 3: Phải đảm bảo mối quan hệ tiền lương nghành kinh tế quốc dân Nguyên tắc 4: Đảm bảo tái sản xuất mở rộng sức lao động 1.1.2 Các nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương Giờ công, ngày công lao động, suất lao động, cấp bậc chức danh, thang lương quy định, số lượng, chất lượng sản phẩm hoàn thành, độ tuổi, sức khoẻ, trang thiết bị kỹ thuật nhân tố ảnh hưởng đến tiền lương cao hay thấp + Giờ công: Là số mà người lao động phải làm việc theo quy định Ví Dụ: ngày cơng phải đủ giờ… làm khơng đủ có ảnh hưởng lớn đến sản xuất sản phẩm, đến suất lao động từ ảnh hưởng đến tiền lương người lao động + Ngày công: Là nhân tố ảnh hưởng lớn đến tiền lương người lao động, ngày công quy định tháng 22 ngày Nếu người lao động làm thay đổi tăng giảm số ngày lao việc tiền lương họ thay đổi theo + Cấp bậc, chức danh: Căn vào mức lương cấp bậc, chức vụ, chức danh mà CBCNV hưởng lương theo hệ số phụ cấp cao hay thấp theo quy định nhà nước lương CBCNV bị ảnh hưỏng nhiều + Số lượng chất lượng hoàn thành ảnh hưởng lớn đến tiền lương Nếu làm nhiều sản phẩm có chất lượng tốt tiêu chuẩn vượt mức số sản phẩm giao tiền lương cao Còn làm chất lượng sản phẩm tiền lương thấp + Độ tuổi sức khoẻ ảnh hưởng ảnh hưởng lớn đến tiền lương Nếu công việc người lao động tuổi 30 – 40 có sức khoẻ tốt làm tốt người độ tuổi 50 – 60 + Trang thiết bị, kỹ thuật, công nghệ ảnh hưởng lớn tới tiền lương Với trang thiết bị cũ kỹ lạc hậu khơng thể đem lại sản phẩm có chất lượng cao khơng thể đem lại hiệu sản xuất trang thiết bị kỹ thuật công nghệ tiên tiến đại Do ảnh hưởng tới số lượng chất lượng sản phẩm hồn thành từ ảnh hưởng tới tiền lương 1.2 Phân loại tiền lương - Về mặt hiệu quả:  Lương chính: Tiền lương trả cho người lao động thời gian thực tế có làm  việc bao gồm lương cấp bậc, tiền thưởng khoản phụ cấp có tính chất lượng  Lương phụ: Tiền lương trả cho người lao động thời gian thực tế không  làm việc theo chế độ quy định đựơc hưởng nghỉ phép, nghỉ lễ tết… - Tiền lương danh nghĩa tiền lương thực tế  Tiền lương danh nghĩa số lượng tiền tệ mà người sử dụng lao động trả cho người lao động, phù hợp với số lượng, chất lượng lao động mà họ bỏ  Tiền lương thực tế số lượng tư liệu sinh hoạt dịch vụ mà người sử dụng lao động, trao đổi tiền lương danh nghĩa sau đóng góp khoản  Thuế, khoản đóng góp phải nộp theo quy định - Lương theo thời gian: Lương tháng, lương tuần, lương ngày, lương giờ: - vào thời gian làm việc thực tế để trả lương Lương theo sản phẩm: Căn vào số lượng, chất lượng sản phẩm làm     theo đơn giá tiền lương tính cho đơn vị sản phẩm Trả lương theo sản phẩm trực tiếp không hạn chế: số lượng SP * đơn giá Trả lương theo sản phẩm gián tiếp: áp dụng cho công nhân phục vụ sản xuất Trả lương theo sản phẩm có thưởng: việc kết hợp trả lương theo sản phẩm Trả lương theo sản phẩm luỹ tiến: trả sở sản phẩm trực tiếp, vào mức độ hoàn thành định mức sản xuất 1.2.1 Quỹ tiền lương, quỹ BHXH, quỹ BHYT, KPCĐ Quỹ tiền lương: Là toàn số tiền lương trả cho số CNV công ty công ty quản lý, sử dụng chi trả lương Quỹ tiền lương công ty gồm: - Tiền lương trả cho người lao động thời gian làm việc thực tế khoản phụ cấp thường xuyên phụ cấp làm đêm, thêm giờ, phụ cấp khu vực… - Tiền lương trả cho người lao động thời gian ngừng sản xuất, nguyên nhân khách quan, thời gian nghỉ phép - Các khoản phụ cấp thường xuyên: phụ cấp học nghề, phụ cấp thâm niên, phụ cấp làm đêm, thêm giờ, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp khu vực, phụ cấp dạy nghề, phụ cấp công tác lưu động,… - Về phương diện hạch toán kế toán, quỹ lương doanh nghiệp chia thành loại : Tiền lương chính, tiền lương phụ + Tiền lương chính: Là tiền lương trả cho người lao động thời gian họ thực nhiệm vụ chính: Gồm tiền lương cấp bậc, khoản phụ cấp + Tiền lương phụ: Là tiền lương trả cho người lao động thời gian họ thực nhiệm vụ họ, thời gian người lao động nghỉ phép, nghỉ lễ tết, ngừng sản xuất hưởng lương theo chế độ Quỹ bảo hiểm xã hội: khoản tiền trích lập theo tỉ lệ quy định 25% tổng quỹ lương phải trả cho toàn cán công nhân viên doanh nghiệp nhằm giúp đỡ họ mặt tinh thần vật chất trường hợp CNV bị ốm đau, thai sản, tai nạn, sức lao động… Quỹ BHXH hình thành việc trích lập theo tỷ lệ quy định tiền lương phải trả CNV kỳ, Theo chế độ hành, hàng tháng doanh nghiệp tiến hành trích lập quỹ BHXH theo tỷ lệ 25% tổng số tiền lương thực tế phải trả công nhân viên tháng, 17% tính vào chi phí sản xuất kinh doanh đối tượng sử dụng lao động, 8% trừ vào lương người lao động Quỹ BHXH trích lập nhằm trợ cấp cơng nhân viên có tham gia đóng góp quỹ trường hợp họ bị khả lao động, cụ thể: + Trợ cấp công nhân viên ốm đau, thai sản + Trợ cấp công nhân viên bị tai nạn lao động hay bệnh nghề nghiệp + Trợ cấp công nhân viên hưu, sức lao động Chi công tác quản lý quỹ BHXH Theo chế độ hành, toàn số trích BHXH nộp lên quan quản lý quỹ bảo hiểm để chi trả trường hợp nghỉ hưu, nghỉ sức lao động Quỹ Bảo Hiểm Y Tế: khoản tiền tính tốn trích lập theo tỉ lệ quy định 4.5% tổng quỹ lương phải trả cho tồn cán cơng nhân viên công ty nhằm phục vụ, bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cho người lao động Cơ quan Bảo Hiểm tốn chi phí khám chữa bệnh theo tỉ lệ định mà nhà nước quy định cho người tham gia đóng bảo hiểm Quỹ BHYT hình thành từ việc trích lập theo tỷ lệ quy định tiền lương phải trả công nhân viên kỳ Theo chế độ hành, doanh nghiệp trích quỹ BHXH theo tỷ lệ 4.5% tổng số tiền lương thực tế phải trả công nhân viên tháng, 3% tính vào chi phí sản xuất kinh doanh đối tượng sử dụng lao động, 1,5% trừ vào lương người lao động Quỹ BHYT trích lập để tài trợ cho người lao động có tham gia đóng góp quỹ hoạt động khám chữa bệnh Qũy Bảo Hiểm Thất Nghiệp: biện pháp hỗ trợ người lao động giải tình trạng thất nghiệp, nhằm trợ giúp kịp thời cho người lao động thời gian chưa tìm kiếm việc làm tạo hội cho họ học nghề, tìm kiếm cơng việc Theo chế độ hành, doanh nghiệp trích quỹ BHTN theo tỷ lệ 2% tổng số tiền lương thực tế phải trả công nhân viên tháng, 1% tính vào chi phí sản xuất kinh doanh đối tượng sử dụng lao động, 1% trừ vào lương người lao động 1.2.2 Các hình thức trả lương 1.2.2.1 Hình thức trả lương theo thời gian giản đơn + Tiền lương tháng tiền lương trả cố định hàng tháng sở hợp đồng lao động với công nhân viên + Tiền lương tuần: tiền lương trả cho tuần làm việc xác định sở tiền lương tháng nhân (x) với 12 tháng chia (:) cho 52 tuần + Tiền lương ngày: tiền lương trả cho ngày làm việc xác định sở tiền lương tháng chia cho 26 + Tiền lương giờ: Là tiền lương trả cho làm việc xác định cách lấy tiền lương ngày chia cho số tiêu chuẩn theo quy định luật lao động (khơng q giờ/ ngày) - Hình thức trả lương theo thời gian có thưởng: Theo hình thức tiền lương tính bằng: Tiền lương = Thời gian làm việc x đơn giá tiền lương thời gian 1.2.2.2 Trả lương theo sản phẩm Tiền lương theo sản phẩm hình thức trả lương cho người lao động vào số lượng, chất lượng sản phẩm họ làm Việc trả lương theo sản phẩm tiến hành theo nhiều hình thức khác trả theo sản phẩm trực tiếp không hạn chế, trả theo sản phẩm gián tiếp, trả theo sản phẩm có thưởng, theo sản phẩm luỹ tiến 10 - Tổng giám đốc công ty: Là người đứng đầu công ty, điều hành hoạt động công ty chịu trách nhiệm trước pháp luật, công ty tập thể lao động - Giám đốc chi nhánh: người đứng đầu chi nhánh, điều hành hoat động chi nhánh chịu trách nhiệm trước pháp luật, chi nhánh công ty tập thể lao động - Cơng ty có phó giám đốc giúp đỡ việc quản trị, điều hành, giám sát hoạt động kinh doanh công ty - Phòng kế tốn: Có nhiệm vụ hạch tốn kế toán, đánh giá hoạt động kinh doanh nhà cung cấp nhằm đạt mục tiêu có nguồn hàng ổn định, chất lượng tốt, đồng thời tối thiểu hóa chi phí - Phòng kinh doanh: Trực tiếp chịu trách nhiệm thực hoạt động tiếp thị, tìm kiếm khách hàng khách hàng tiềm doanh nghiệp nhằm đạt mục tiêu doanh số, thị phần - Phòng quản lý: Có nhiệm vụ quản lý tồn nhân lực cơng ty, tham mưu cho giám đốc xếp, bố trí nhân lực hợp lý - Phòng phân tích thiết kế: Có nhiệm vụ phân tích số liệu, xây dựng kế hoạch thiết kế dự án, ước lượng cầu mặt hàng cụ thể công ty dài hạn ngắn hạn Đứng đầu công ty hội đồng quản trị, sau đến tổng giám đốc trực tiếp phân quyền cho phó tổng giám đốc phòng ban Cơng ty có cách bố trí phòng ban riêng biệt có ưu điểm tạo nên tính độc lập phòng ban, hạn chế tác động gây cản trở phòng ban có chức nhiệt vụ riêng biệt, công việc người riêng biệt khác 18 TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH Phòng kinh doanh PHĨ GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT Phòng Kế Tốn phân tích thiết kế QuảnPhòng lý Sơ đồ Sơ đồ cấu tổ chức Công ty Cổ phần đầu tư thương mại TNG 2.1.3 Đặc điểm tiền lương công ty Công ty cổ phần đầu tư thương mại TNG chi nhánh Thái Nguyên áp dụng cách trả lương cho nhân viên:  Tiền lương tính theo điểm hay: Lương = số điểm hay*trị giá điểm hay Căn vào kết sản xuất kinh doanh đơn vị, trưởng đơn vị định giá trị giá trị tiền lương điểm hay đơn vị Nhưng mức lương tối thiểu vùng địa bàn TP Thái Nguyên theo quy định vùng II ( theo quy định phủ từ ngày 1/1/2017 mức lương tối thiểu vùng II 3.320.000 đồng ) Thu nhập= tiền lương + tiền thưởng + phụ cấp + tiền bồi dưỡng - khấu trừ Trong đó: Tiền lương gồm: tiền lương tính theo điểm hay, lương thời gian lương trả thay bảo hiểm 19 - Phụ cấp gồm: + Phụ cấp xăng xe, nhà + Phụ cấp kiêm nhiệm: Là tiền phụ cấp cho việc thực nhiệm vụ khác nhiệm vụ chun mơn chính: An tồn vệ sinh, phụ cấp hoạt động cơng đồn, phụ cấp hoạt động công tác đảng, công tác niên, phụ cấp hội đồng quản trị ban kiểm sốt cơng ty, phụ cấp công tác hội cựu chiến binh + Khấu trừ: khoản bảo hiểm người lao động phải trả + Tiền thưởng tiền mà nhân viên nhận nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng suất lao động, tiết kiệm nguyên vật liệu,… nhằm khuyến khích người lao động hồn thành tốt cơng việc giao - Tiền lương tính theo sản phẩm: Lương = số sản phẩm*đơn giá sản phẩm Thu nhập= tiền lương + tiền thưởng + phụ cấp + tiền bồi dưỡng - khấu trừ + Tiền lương gồm tiền lương tính theo sản phẩm lũy tiến, tiền lương thêm giờ, lương thời gian khoản trả qua lương + Tiền lương tính theo sản phẩm lũy tiến tiền lương mà công ty vào mức độ vượt định mức lao động để tính thêm số tiền lương theo tỷ lệ vượt lũy tiến Số lượng sản phẩm hoàn thành vượt định mức cao số tiền lương tính thêm nhiều Lương theo sản phẩm lũy tiến có tác dụng kích thích mạnh mẽ việc tăng suất lao động nên áp dụng khâu quan trọng, cần thiết để thúc đẩy nhanh tốc độ sản xuất Việc trả lương làm tăng khoản mục chi phí nhân cơng giá thành sản phẩm Tiền lương khốn theo khối lượng cơng việc hay cơng việc tính cho người lao động hay tập thể người lao động nhận khốn Tiền lương cơng việc cần áp dụng khối lượng công việc cơng việc cần phải hồn thành thời gian định Tiền lương thêm giờ: - Thêm ngày thường 150% - Thêm ngày thường 195% - Thêm ngày nghỉ 200% - Thêm ngày lễ 300% 20 Các khoản trả qua lương khoản bảo hiểm, bảo hiểm y tế, kinh phí cơng đồn 2.2 Phân tích thiết kế hệ thống 2.2.1 Tổng quát hệ thống Hệ thống thực chức nghiệp vụ lập bảng lương công ty theo phương phát trực tiếp máy tính phải đảm bảo tính xác, an toàn bảo mật cho liệu lưu trữ, mạng máy tính nội hay diện rộng Hệ thống có tính chất sử dụng nên cần có hệ thống sở liệu khoa học có khả lưu trữ truy suất thơ tin có tính pháp lý Việc quản lý xử lý phải theo nghiệp vụ lương quy định Hệ thống phải thường xuyên cập nhật thơng tin có điều chỉnh lương lập báo cáo chuyên môn cung cấp thông tin tình hình lương cơng ty cho phòng ban khác Xây dựng sở liệu hệ thống phải đặc trưng cho việc quản lý lương mạng cơng ty gồm nhiều chi nhánh địa điểm khác Trên thực tế, công việc quản lý lương phận công tác quản lý kinh tế công ty, hệ thống cần phải thiết kế sở có khả mở rộng làm việc tương thích hệ thống 2.2.2 Đánh giá hệ thống - Khi thực công việc quản lý chấm cơng tính lương tay gặp khơng khó khăn, tính chất cơng việc phức tạp nên để quản lý chấm cơng tính lương theo kiểu truyền thống gây nhiều bất tiện cho người quản lý Việc cập nhật lưu trữ liệu chấm cơng tính lương tốn nhiều thời gian công sức Việc chỉnh sửa thơng tin, liệu lập báo cáo, hóa đơn tốn thời gian, dễ dẫn tới sai sót khơng đáng có tổn phí cho việc bố trí nhân viên phụ trách cơng việc này, dẫn tới ảnh hưởng tới việc kinh doanh phát triển công ty Ứng dụng tin học vào cơng việc quản chấm cơng tính lương bước tiến cho công việc quản lý, đem lại hiệu kinh tế cho công ty Tin 21 học hóa việc quản lý chấm cơng tính lương giúp khắc phục nhược điểm trên, việc quản lý trở nên đơn giản, dễ thực hiện, nhanh chóng mà xác, tiết kiệm thời gian nguồn nhân lực Đó lý mà phải xây dựng chương trình quản lý chấm cơng tính lương hữu ích, tiện dụng đảm bảo hiệu cao Kế toán tiền lương Cập nhật thông tin Chấm công nhân viên Bảng chấm công   Thông tin doanh nghiệp Bảng phụ cấp bảo hiểm Danh mục tài khoản đầu kỳ Danh mục CB - NV Bảng lương Danh mục Phụ cấp Ghi sổ kế toán Phiếu lương Sơ đồ2.2 Sơ đồ chức hệ thống kế toán tiền lương 22 Chương XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH KẾ TỐN LƯƠNG 3.1 Đăt vấn đề tốn Xây dựng chương trình kế tốn lương nhu cầu cấp thiết đơn vị, tổ chức Trên sở em tiến hành chương trình kế tốn tiền lương sử dụng cơng cụ excel Đáp ứng yêu cầu quản lý tìm kiếm thơng tin cách nhanh xác đồng thời tính tiền lương cho nhân viên nhanh click chuột Để giúp người dùng thuận tiện cơng việc chương trình xây dựng trường hợp xử lý ngoại lề chọn thành phần có bảng khác mà khơng cần phải nhập, tính tự động khơng cần phải bấm nút tính kết 3.2 Giới thiệu Microsoft Excel 3.2.1 Khái quát chương trình bảng tính Microsoft excel  Khái niệm Microft Excel: Microsoft Excel phần mềm chương trình ứng dụng, mà chạy chương trình ứng dụng tạo bảng tính bảng tính giúp ta dễ dàng việc thực hiện:  Tính tốn đại số, phân tích liệu  Lập bảng biểu báo cáo, tổ chức danh sách  Truy cập nguồn liệu khác  Vẽ đồ thị sơ đồ  Tác động hóa cơng việc macro Và nhiều ứng dụng khác để giúp phân tích nhiều loại hình tốn khác  Sử dụng Excel : * Khởi động Excel Cách 1: Nhấp đôi chuột vào biểu tượng Excel hình (Nếu có) Cách 2: Kích chuột vào biểu tượng Excel MS Office Shortcut 23 Cách 3: Từ Menu Start - Chọn Program - Chọn biểu tượng Microsoft Excel Cách 4: Từ Menu Start - Chọn Run - xuất hộp thoại: Nhập tên tập tin chương trình Excel (kèm theo đường dẫn đầy đủ) ấn OK * Thoát khỏi Excel: Cách 1: Chọn lệnh File - Exit Cách 2: Kích chuột vào nút Close tiêu đề cửa sổ Excel Cách 3: Nhấn tổ hợp phím Alt + F4 Khi đóng Excel, bảng tính chưa lưu trữ excel xuất thơng báo: " Do you want to save the change…?" ( Bạn có lưu lại thay đổi tập tin BOOK1 không?) Nếu chọn Yes: Lưu tập tin đóng Excel lại Nếu chọn No: Đóng Excel lại mà khơng lưu tập tin Nếu chọn Cancel: Huỷ bỏ lệnh thoát Exc  Các thành phần Microsoft excel: Cũng gồm thành phần cửa sổ chương trình: - Thanh tiêu đề - Thanh thực đơn - Thanh công cụ: Đóng/mở cơng cụ lệnh View - Toolbars - Thanh cơng thức (Formula bar): Đóng mở cơng thức lệnh View Formula bar - Dòng (Row): Tiêu đề dòng ký hiệu theo số thứ tự 1, 2, 3… đến 65536 - Cột (Column): Tiêu đề cột ký hiệu theo chữ cái: A, B, C đến IV (tối đa 256 cột bảng tính) - Vùng bảng tính, tiêu đề cột, Formatting, Formula, Standard, Menu, tiêu đề, ô hành - Ô (Cell): Giao hàng cột, Ô xác định địa ô, ký hiệu  Cấu trúc bảng tính Excel 24 Mỗi tập tin Excel chứa nhiều bảng tính Mỗi bảng tính gọi Sheet (gồm 256 cột x 65536 dòng) Mỗi tập tin (book) chứa tối đa 255 Sheet Khi mở tập tin, Excel lấy tên tập tin Book1.xls trỏ nằm bảng tính Sheet1 3.2.2 Microsoft Excel kế toán Các hàm kế toán hay dùng excel:  Hàm SUMIF - Tính tổng định tiêu chuẩn đưa vào - Cú pháp: SUMIF(Range, Criteria, Sum_range) nghĩa Sumif(Vùng chứa điều kiện, Điều kiện, Vùng cần tính tổng) - Các tham số: + Range: Là dãy mà bạn muốn xác định + Criteria: Các tiêu chuẩn mà muốn tính tổng Tiêu chuẩn số, biểu thức chuỗi + Sum_range: Là thực cần tính tổng Hàm trả giá trị tính tổng vùng cần tính thoả mãn điều kiện đưa vào - Ví dụ: = SUMIF(B3:B8,”=4,“DUNG”,“SAI”) = DUNG = IF(B2>=5,“DUNG”,“SAI”) = SAI  Hàm AND: - Cú pháp: AND(Logical1, Logical2, ….) nghĩa And(đối 1, đối 2, ) - Các đối số: Logical1, Logical2… biểu thức điều kiện - Hàm Phép VÀ, tất đối số có giá trị Các đối số hằng, biểu thức logic Hàm trả giá trị TRUE (1) tất đối số đúng, trả giá trị FALSE (0) hay nhiều đối số sai Lưu ý: 25 - Các đối số phải giá trị logic mảng hay tham chiếu có chứa giá trị logic - Nếu đối số tham chiếu giá trị text Null (rỗng) giá trị bị bỏ qua - Nếu vùng tham chiếu không chứa giá trị logic hàm trả lỗi #VALUE! - Ví dụ: =AND(D7>0,D7
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng chương trình kế toán tiền lương dựa trên phần mềm Microsoft Excel cho công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG chi nhánh Thái Nguyên, Xây dựng chương trình kế toán tiền lương dựa trên phần mềm Microsoft Excel cho công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG chi nhánh Thái Nguyên, TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG, KHẢO SÁT THỰC TRẠNG VÀ PHÂN TÍCH – THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ LƯƠNG TẠI CÔNG TY, 1 Khảo sát thực trạng công ty cổ phần đầu tư và phát triển TNG - Thái Nguyên chi nhánh Phú Bình., XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH KẾ TOÁN LƯƠNG

Từ khóa liên quan