Bài giảng thiên văn học: 13 dark energy dark matter antimatter

13 61 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2019, 09:38

D àĐ NG VŨ TU N S N VIETNAM ASTRONOMY & COSMOLOGY ASSOCIATION  V  N à  V  P à à à à à à Đ phát tiên vào 1933 Fritz Zwicky quan sát thiên hà Coma so sánh theo hai cách: xác thiên hà thành K theo cách cách hai, cho có thiên hà khơng gian chúng D (Dark matter)  Đ nay, minh qua quan sát gián Cho 2014, có tiên  Khác thơng khơng tính lý có K à à à à à à à à à à àN à à à à à à à à à  N ng mô (dark energy) không gian Nó suy trình Einstein  H giãn quan Einstein  C sát 20, Đ cho mâu Einstein, khơng tin giãn gia minh quan minh N N à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à So sánh thơng Tồn thơng 5% (và chúng) P thành Các (antimatter) thành (antiparticle) tích tích trái Khi cao, sinh H phóng có có P lý Paul Dirac N 1932: tìm electron positron, N 1955: tìm antiproton N 1956: tìm antineutron N 1965: tìm antinuclei (các phát phòng thí nhân) cách P nguyên hydro, thành công tiên 1995, minh hoàn cho P Bang sinh thông Sau Big Bang, và Đ quan sát vùng Big H huyrheets D àĐ NG VŨ TU N S N VIETNAM ASTRONOMY & COSMOLOGY ASSOCIATION
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng thiên văn học: 13 dark energy dark matter antimatter, Bài giảng thiên văn học: 13 dark energy dark matter antimatter

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn