Bài giảng thiên văn học: 12 big bang

25 44 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2019, 09:38

VIETNAM ASTRONOMY & COSMOLOGY ASSOCIATION CHÚNG TA T B Chúng ta ai? C à à C à à ÂU T I? CHÚNG TA T T à à à à àT àG àI àT ÂU T I? à à à CHÚNG TA T T à à à àH àL à à à à à à à ÂU T I? à àC CHÚNG TA T T T à àH à à à à à à ÂU T I? à à à à CHÚNG TA T T àT àC àJ à ÂU T I? à à à CHÚNG TA T ì C ÂU T I? à à à à à à à à à à à àà à à à à S HÌNH THÀNH V TR S Đ HÌNH THÀNH V à à à à àà à à à à à TR à S C à à à HÌNH THÀNH V àE àH à à à à à à à à à TR à à D CH CHUY N Quan sát quang ( tính qua Hubble cho thiên hà phía , cho chúng Doppler) V sóng z = Dl/l0 z: Dl: l0: v: c: sóng sóng phát ban ánh sáng (c ~ 3.108 m/s) v = c.z xa xa có có D CH CHUY N V quang M T Ví quang khác NH LU T HUBBLE Các thiên hà cách xa cách vài tram Mpc xa chúng lên) v = H0.r v: r: cách thiên hà H0: Hubble ( tính (km/s)/Mpc) Mpc: Megaparsec (1 Mpc = 106 pc; pc = 3,26 70 ánh sáng) S N T à à HÌNH THÀNH V TR àG àG à àB àB à à à à à à à à àT à à à à à à S HÌNH THÀNH V T à àB àB TR à à à à à à à S L • • • • • • • • • • HÌNH THÀNH V TR T t = đ n t = 10-43s: K nguyên Planck T 10-43s đ n 10-36s: K nguyên th ng nh t l n T 10-36s đ n 10-32s: K nguyên n y u th i k l m phát 10-12s, b t đ u k nguyên quark T 10-6s đ n 1s: k nguyên hadron T 1s đ n 10s: k nguyên lepton t = 10s: k nguyên photon ~380.000 n m sau Big Bang: giai đo n tái t h p T 380.000 đ n 150 tri u n m sau Big Bang: th i k t i ~150 tri u n m sau Big Bang: Các đ u tiên hình thành liên t h p d n • ~1 t n m sau Big Bang: Các thiên hà đ u tiên hình thành • ~13,8 t n m sau Big Bang: hi n t i CĨ GÌ NGỒI V B à à à à à TR ? CĨ GÌ NGỒI V G à à TR ? CHÚNG TA S V à IV à ÂU? CHÚNG TA S IV ÂU? L à à à à à CHÚNG TA S IV ÂU? Thơng cho lai tính T à à trung bình xác CHÚNG TA S C à à à à à à à à à à IV à à ÂU? à CHÚNG TA S C à à à à à à à à IV à à à ÂU? à à à VIETNAM ASTRONOMY & COSMOLOGY ASSOCIATION ... n m sau Big Bang: giai đo n tái t h p T 380.000 đ n 150 tri u n m sau Big Bang: th i k t i ~150 tri u n m sau Big Bang: Các đ u tiên hình thành liên t h p d n • ~1 t n m sau Big Bang: Các thiên... liên t h p d n • ~1 t n m sau Big Bang: Các thiên hà đ u tiên hình thành • ~13,8 t n m sau Big Bang: hi n t i CĨ GÌ NGỒI V B à à à à à TR ? CĨ GÌ NGỒI V G à à TR ? CHÚNG TA S V à IV à ÂU? CHÚNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng thiên văn học: 12 big bang, Bài giảng thiên văn học: 12 big bang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn