Bài giảng Số học 6 chương 1 bài 6: Phép trừ và phép chia

9 104 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2019, 08:55

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ Kiểm tra cũ ? Bài tập 37: Áp dụng tính chất a(b – c ) = ab – ac để tính nhẩm 16.19 = ? 46.99 = ? 16.19 = 16.(20 -1) = 16.20 – 16.1 = 320 – 16 = 304 46.99 = 46.(100 -1) = 46.100 – 46.1 = 4600 – 46 = 4554 Phép trừ phép chia 1- Phép trừ hai số tự nhiên Người ta dùng dấu “ – ” để phép trừ a - b = x ? Tìm số tự nhiên x để 2+x=5? ; 6+x=5? TL Với + x = ta có x = - Khơng tìm số tự nhiên x (Số bị trừ) - (Số trừ) = (Hiệu) Cho hai số tự nhiên a b, có số tự nhiên x cho b + x = a ta có phép trừ a – b = x ?1 Điền vào chỗ trống: a) a – a =… b) a – =… a c) Điều kiện để có hiệu a – b a≥b là…… để + x = *Ta tìm hiệu nhờ tia số: Ví dụ: – = I I I I I I I i Hình cho thấy khơng có hiệu 5 – phạm vi số tự nhiên ≠ Phép trừ phép chia Phép chia hết phép chia có dư Người ta dùng dấu “ : ” để phép chia a : b = x ? Có số tự nhiên x mà 3.x = 12 không ? 5.x = 12 không? TL Với 3.x = 12 ta có x = -Khơng tìm số tự nhiên x để 5.x = 12 Ví dụ: Xét hai phép chia sau: (Số bị chia) : (Số chia) = (Thương) 12 14 Cho hai số tự nhiên a b (b # 0) có 4 số tự nhiên x cho b x = a ta nói a Phép chia 12 cho phép chia hết (12 chia cho 4) chia hết cho b ta có phép chia hết Phép chia 14 cho phép chia có a:b=x dư ( 14 chia cho dư ) ?2 Điền vào chỗ trống Ta có: 14 = + a) : a = ….0 (a # 0) b) a : a = … a c) a : =… (a # 0) (Số bị chia) = (Số chia).(Thương) + (Số dư) Phép trừ phép chia Phép chia hết phép chia có dư Tổng quát: Cho hai số tự nhiên a b (b # 0) ta ln tìm hai số tự nhiên q r cho a = b.q + r, ≤ r < b -Nếu r = ta có phép chia hết -Nếu r # ta có phép chia có dư ?3 Điền vào trống trường hợp xảy ra: Sè bÞ chia 600 1312 15 Sè chia 17 32 Th¬ng 35 41 Sè d 15 13 Phép trừ phép chia Ghi nhớ: 1) Điều kiện để thực phép trừ số bị trừ lớn số trừ 2) Số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b khác có số tự nhiên q cho a=b.q 3) Trong phép chia có dư: Số bị chia = (Số chia) (Thương ) + Số dư a = b q + r ( < r < b) Số dư nhỏ số chia 4) Số chia khác Phép trừ phép chia Bài tập 44: Tìm số tự nhiên x, biết: a) x : 13 = 41 x = 13.41 x = 533 d) 7x – = 713 7x = 713 + 7x = 721 x = 721 : x = 103 Hướng dẫn học nhà - Học thuộc phần ghi nhớ làm tập 41, 42, 43, 45, 46 - Làm 62, 63 / 10 HD: 45/ 24 * Dựa vào công thức a = b q + r với ( ≤ r < b ) * Ba cột đầu lấy a chia cho b tìm q r * Cột tìm số bị chia a Chúc thầy cô mạnh khoẻ, công tác tốt! Chúc em chăm ngoan, học giỏi ... Bài tập 37: Áp dụng tính chất a(b – c ) = ab – ac để tính nhẩm 16 . 19 = ? 46. 99 = ? 16 . 19 = 16 . (20 -1) = 16 . 20 – 16 . 1 = 320 – 16 = 304 46. 99 = 46. (10 0 -1) = 46. 10 0 – 46. 1 = 460 0 – 46. .. d 15 13 Phép trừ phép chia Ghi nhớ: 1) Điều kiện để thực phép trừ số bị trừ lớn số trừ 2) Số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b khác có số tự nhiên q cho a=b.q 3) Trong phép chia có dư: Số. .. có 4 số tự nhiên x cho b x = a ta nói a Phép chia 12 cho phép chia hết (12 chia cho 4) chia hết cho b ta có phép chia hết Phép chia 14 cho phép chia có a:b=x dư ( 14 chia cho dư ) ?2 Điền vào
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Số học 6 chương 1 bài 6: Phép trừ và phép chia, Bài giảng Số học 6 chương 1 bài 6: Phép trừ và phép chia

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn