Bài giảng Số học 6 chương 1 bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính

15 115 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2019, 08:52

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ SỐ HỌC KIỂM TRA • 1) Viết số 925, 3562 dạng tổng lũy thừa 10 925 = 9.102 + 2.10 + 5.100 3562 = 3.103 + 5.102 + 6.10 + 2.100 • 2) Tính: 13 + 23 = 1+8=9 BÀI 9: THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH Nhắc lại biểu thức: Các số nối với dấu phép tính (cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa) làm thành biểu thức Ví dụ: + – ; 12: ; 52 ; (2 32 + 43): 5; biểu thức *Chú ý: a) Mỗi số coi biểu thức b) Trong biểu thức có dấu ngoặc để thứ tự thực phép tính Thứ tự thực phép tính: a) Đối với biểu thức khơng có dấu ngoặc:  Nếu có phép cộng, trừ nhân, chia, ta thực phép tính theo thứ tự từ trái sang phải Ví dụ: a) 58 ─ 35 + = 23 + = 40 b) 50 : = 25 =100  Nếu có phép tính cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa, ta tính lũy thừa trước, đến nhân chia, cuối đến cộng trừ Ví dụ:Tính a) 33 10 + 22 12 b) 23 + 22 = 27 10 + 12 = 270 + 48 = 318 = + = 40 + 28 = 68 b) Đối với biểu thức có dấu ngoặc: Ta thực hiện: ( ) [] {} Ví dụ: Tính a) 100 : {2 [45 ─ (13 + 7)]} b) 150─ {12.[28 ─ ( 24 ─5)]} = 100 :{ 2.[45 ─ 20]} = 150 ─ { 12 + [28 ─ 19]} = 100 : { 25} = 150 ─ { 12 9} = 100 : 50 = 150 ─ 108 =2 = 42 ?1 Tính: a) 62: + 52 b) 2.(5 42 – 18) = 36: + 25 = 2.(5 16 – 18) = + 25 = 2.(80 – 18) = 27 + 50 = 77 = 62 = 124 ?2 Tìm số tự nhiên x, biết: a) (6x – 39): = 201 6x – 39 = 201 6x ─ 39 = 603 b) 23 + 3x = 56: 53 23 + 3x = 53 23 + 3x = 125 6x = 603 + 39 3x = 125 – 23 x = 642: x = 102: x = 107 x = 34 *Tổng qt: • Thứ tự thực phép tính biểu thức khơng có dấu ngoặc: Lũy thừa Nhân chia Cộng trừ • Thứ tự thực phép tính biểu thức có dấu ngoặc: ( ) [ ] { } Củng cố: Bài 73 sgk: Thực tính: • a) 42 – 18: 32 c) 39 213 + 87 39 = 16 – 18: = 39( 213 + 87) = 80 – = 78 = 39.300 = 11700 Bài 75sgk: • Điền số thích hợp vào ô vuông: 12 +3 x3 15 15 x4 -4 60 11 HƯỚNG DẪN TỰ HỌC Ở NHÀ: • Học • BTVN: 73( b, d); 74/SGK/32 Gợi ý: BT 73( b, d) tương tự 73( a, c) BT 74 tương tự ?2/SGK/32 ... TRA • 1) Viết số 925, 3 562 dạng tổng lũy thừa 10 925 = 9 .10 2 + 2 .10 + 5 .10 0 3 562 = 3 .10 3 + 5 .10 2 + 6. 10 + 2 .10 0 • 2) Tính: 13 + 23 = 1+ 8=9 BÀI 9: THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH Nhắc lại biểu thức:... 19 ]} = 10 0 : { 25} = 15 0 ─ { 12 9} = 10 0 : 50 = 15 0 ─ 10 8 =2 = 42 ?1 Tính: a) 62 : + 52 b) 2.(5 42 – 18 ) = 36: + 25 = 2.(5 16 – 18 ) = + 25 = 2.(80 – 18 ) = 27 + 50 = 77 = 62 = 12 4 ?2 Tìm số tự. .. a) (6x – 39): = 2 01 6x – 39 = 2 01 6x ─ 39 = 60 3 b) 23 + 3x = 56: 53 23 + 3x = 53 23 + 3x = 12 5 6x = 60 3 + 39 3x = 12 5 – 23 x = 64 2: x = 10 2: x = 10 7 x = 34 *Tổng quát: • Thứ tự thực phép tính
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Số học 6 chương 1 bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính, Bài giảng Số học 6 chương 1 bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính, Thứ tự thực hiện các phép tính:, ?2. Tìm số tự nhiên x, biết:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn