Bài giảng Số học 6 chương 1 bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính

12 109 1
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2019, 08:52

Bài giảng Số học Bài 9: THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH 1) Viết dạng tổng quát phép 2) Viết số dạng tổng chia hai luỹ thừa số Áp luỹ thừa 10: dụng, viết kết phép tính a) 2324 b) abc sau dạng luỹ thừa: Lời giải 5− a) 2324 = 2.1000 + 3.100 + 2.10 + a) : = = 2 2− = 10 + 10 + 10 + 10 b) : = = = m−n Tổng quát: a : a = a (a ≠ 0; m ≥ n) m n b) abc = a.100 + b.10 + c = a.10 + b.10 + c.100 Trong hai cách làm sau, cách làm cho kết đúng: a)6 : 4.3 = 36 : 4.3 = 9.3 = 27 b)6 : 4.3 = 36 : 4.3 = 36 : 12 = Bài 9: THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH Nhắc lại biểu thức VD: 48 - 32 + 8; 60 : 2.5; ; + ; 100:{2.[52 – (35 – 8)]} … biểu thức ĐN: (SGK/Tr 31) Chú ý: a) Mỗi số coi biểu thức b) Trong biểu thức có dấu ngoặc để thứ tự thực phép tính Bài 9: THỨ TỰ THỰC HIỆN VD2: Tính giá trị biểu biểu VD3: thức:thức sau: CÁC PHÉP TÍNH Nhắc lại biểu thức a) 48+ –4):{2.[52 32 + =–16 (96 (35+ –8 8)]} = 24 VD1: 48 – 32 + 8; 60:2.5 ; ; =b)100 27]}= 150 60 :: {2.[52 =–30.5 100:{2.[52 – (35 – 8)]}; + ; … = 100 : {2.25} + 2=.72 − 3.4 c) = 100 : 50 biểu thức = 5.4 + 2.7 - 3.4 ĐN: (SGK/Tr 31) = 20 + 14 - 12 = 22 *Chú ý: (SGK/Tr 31) Thứ tự thực phép tính biểu thức a Đối với biểu thức khơng có dấu ngoặc: (SGK/Tr 31) b Đối với biểu thức có dấu ngoặc: (SGK/Tr 31) Các biểu thứccóthức có đặc Nếu phép trừ Nếu biểu cócộng, điểm dấu gì?chỉ có nhân, chia, ta tính thực Cácphép biểu thức ngoặc: Ta thực phép Thứhiện tự thực phép tínhphải phép tính từ trái sang khơng có dấu ngoặc ngoặc tròn ( ) trước, biểutrong thức có dấu ngoặc gì? thứ tựphép thựctính hiệntrong thực - Nếu có phép tính cộng, trừ, phép tính ngoặc vng [ ], nhân, chia, nâng cuối lên luỹ thừa, ta nào? tính thực thực hiện phép phép tính nâng lên luỹ ngoặc nhọnrồi { }.đến nhân chia thừa trước, cuối cộng trừ Bài 9: THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH Nhắc lại biểu thức ?1 ?2 Tìm Tính:số tự nhiên x, biết: VD1: 48 – 32 + 8; 60:2.5 ; ; 2 b ) 23 + x = : b) ( − 18 ) a) : + (6x - 39):3 = 201 + ; 100:{2.[52 – (35 – 8)]} … 53 23 + 3x = biểu thức = 36 6x – 39 : 4.3 = 201.3 + 2.25 = 2(5.16 – 18) ĐN: (SGK/Tr 31) 3x = 125 – 23 = 9.3 6x – 39 + 50 = 603 = 2(80 – 18) *Chú ý: (SGK/Tr 31) 3x = 102 = 6x 27 + 50 = 603 + 39 Thứ tự thực phép tính = 2.62 biểu thức x = 102:3 = 77 = 642 6x = 124 a Đối với biểu thức khơng có x = 34 dấu ngoặc: (SGK/Tr 31) x = 642 : b Đối với biểu thức có dấu ngoặc: (SGK/Tr 31) ?1 a) 77 ?2 b) 124 x = 107 Vậy x = 107 thoả mãn đề Vậy x = 34 thoả mãn đề BT1 Trong hai cách làm sau, cách làm cho kết đúng: a )6 : 4.3 = 36 : 4.3 = 36 : 12 = b) 6622:4.3 :4.3 == 36:4.3 36:4.3 == 9.3 9.3 == 27 27 11 Bạn Minh thực phép tính sau: a) 2.52 − 12 = 10 − 12 = 100 − 12 = 88 b) : 2.3 + = 36 : +5 = + = 11 Theo em bạn Minh làm hay sai? Tại sao? Nếu sai sửa lại cho Trả lời Bạn Minh làm sai, khơng thực thứ tự phép tính Sửa lại: a) 2.52 − 12 = 2.25 − 12 = 50 − 12 = 38 b) : 2.3 + = 36 : 2.3 + = 18.3 + = 54 + = 59 Ghi nhớ Thứ tự thực phép tính biểu thức khơng có dấu ngoặc: Luỹ thừa → nhân chia → cộng trừ Thứ tự thực phép tính biểu thức có dấu ngoặc: ( ) → [ ] →{ } HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: - Học theo SGK ghi - Làm 73; 73; 75; 76 (SGK/Tr 32) - Làm 104; 105; 106; 107; 108 (SBT/Tr 15) ... Mỗi số coi biểu thức b) Trong biểu thức có dấu ngoặc để thứ tự thực phép tính Bài 9: THỨ TỰ THỰC HIỆN VD2: Tính giá trị biểu biểu VD3: thức:thức sau: CÁC PHÉP TÍNH Nhắc lại biểu thức a) 48+ –4):{2.[52... trừ Bài 9: THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH Nhắc lại biểu thức ?1 ?2 Tìm Tính :số tự nhiên x, biết: VD1: 48 – 32 + 8; 60 :2.5 ; ; 2 b ) 23 + x = : b) ( − 18 ) a) : + (6x - 39):3 = 2 01 + ; 10 0:{2.[52... biểu thức = 36 6x – 39 : 4.3 = 2 01. 3 + 2.25 = 2(5. 16 – 18 ) ĐN: (SGK/Tr 31) 3x = 12 5 – 23 = 9.3 6x – 39 + 50 = 60 3 = 2(80 – 18 ) *Chú ý: (SGK/Tr 31) 3x = 10 2 = 6x 27 + 50 = 60 3 + 39 Thứ tự thực phép
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Số học 6 chương 1 bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính, Bài giảng Số học 6 chương 1 bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn