Bài giảng Số học 6 chương 1 bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

19 90 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2019, 08:48

Trong số: 2001, 2002, 2002 2003, 2004, 2004 2005 2005, 2006 2006, 2007, 2008 2008, 2010 2009, 2010 Số Số chiachia hết cho hết cho 2: 2? 2002, 2004, 2006, 2008, 2010 Số hết cho Số chiachia hết cho 5: 5? 2005, 2010 - Số chia chia hết cho hết cho2 25:và 5? Bài 12: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3, CHO Nhận xét mở đầu: Nhận xét: Mọi số viết dạng tổng chữ số cộng với số chia hết cho Bài 12: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3, CHO Nhận xét mở đầu: Nhận xét: Mọi số viết dạng tổng chữ số cộng với số chia hết cho Ví dụ: Viết số 378, 253 thành tổng có số hạng chia hết cho 378 = 3.100 + 7.10 + = 3.(99 + 1) + 7.(9 + 1) + = 3.99 + + 7.9 + + = (3 + + 8) + (3.11.9 + 7.9) Tổng chữ số + Số chia hết cho Bài 12: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3, CHO Ví dụ: Viết số 378, 253 thành tổng Nhận xét mở đầu: có số hạng chia hết cho Nhận xét: Mọi số viết 378 = 3.100 + 7.10 + dạng tổng chữ số = 3.(99 + 1) + 7.(9 + 1) + cộng với số chia hết cho = 3.99 + + 7.9 + + = (3 + + 8) + (3.11.9 + 7.9) Tổng chữ số + Số chia hết cho 253 = 2.100 + 5.10 + = 2.(99 + 1) + 5.(9 + 1) + = 2.99 + + 5.9 + + = (2 + + 3) + (2.11.9 + 5.9) Tổng chữ số + Số chia hết cho Bài 12: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3, CHO Nhận xét mở đầu: Nhận xét: Mọi số viết dạng tổng chữ số cộng với số chia hết cho Dấu hiệu chia hết cho 9: Nhắc lại tính chất tính chất chia hết tổng T / c1: a Mm, b Mm � a + b Mm Ví dụ 1: Áp dụng nhận xét mở đầu tính chất chia hết tổng xét xem số 378 có chia hết cho không? Theo nhận xét mở đầu: 378 = (3 + + 8) + (Số chia hết cho 9) = 18 + (Số chia hết cho 9) 378 9 (Vì hai số hạng chia hết cho 9) Số có điều kiện chia hết cho 9? + KL1: Số có tổng chữ số chia hết cho chia hết cho Bài 12: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3, CHO Nhận xét mở đầu: Nhận xét: Mọi số viết dạng tổng chữ số cộng với số chia hết cho Dấu hiệu chia hết cho 9: Nhắc lại tính chất tính chất chia hết tổng T / c2 : a Mm, b Mm � a + b Mm Ví dụ 1: Áp dụng nhận xét mở đầu tính chất chia hết tổng xét xem số 378 có chia hết cho khơng? Theo nhận xét mở đầu: 253 = (2 + + 3) + (Số chia hết cho 9) = 10 + (Số chia hết cho 9) 253 9 (Vì có số hạng chia hết cho 9, số hạng lại khơng chia hết cho 9) Số có điều kiện khơng chia hết cho 9? + KL2: Số có tổng chữ số khơng chia hết cho khơng chia hết cho Bài 12: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3, CHO Nhận xét mở đầu: Nhận xét: Mọi số viết dạng tổng chữ số cộng với số chia hết cho Dấu hiệu chia hết cho 9: TQ: Các số có tổng chữ số chia hết cho chia hết cho số chia hết cho + KL1: Số có tổng chữ số chia hết cho chia hết cho + KL2: Số có tổng chữ số khơng chia hết cho khơng chia hết cho Từ KL1 KL2, em phát biểu dấu hiệu chia hết cho cách tổng quát ?1 Trong số sau, số chia hết cho 9, số không chia hết cho 9? 621; 1205; 1327; 6354 Đáp án: Số chia hết cho là: 621; 6354 Số không chia hết cho là: 1205; 1327 Bài 12: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3, CHO Nhận xét mở đầu: Nhận xét: Mọi số viết dạng tổng chữ số cộng với số chia hết cho Dấu hiệu chia hết cho 9: TQ: Các số có tổng chữ số chia hết cho chia hết cho số chia hết cho Điều kiện để số chia hết cho gì? Dấu hiệu chia hết cho 3: Áp dụng nhận xét mở đầu, xét xem số 2031 có chia hết cho khơng? Số 3415 có chia hết cho khơng? Bài 12: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3, CHO Nhận xét mở đầu: Nhận xét: Mọi số viết dạng tổng chữ số cộng với số chia hết cho Dấu hiệu chia hết cho 9: TQ: Các số có tổng chữ số chia hết cho chia hết cho số chia hết cho Dấu hiệu chia hết cho 3: * Theo nhận xét mở đầu, ta có: 2031 = (2+0 +3+1) + (Số chia hết cho 9) = + (Số chia hết cho 9) = + (Số chia hết cho 3) � 2031M (Vì hai số hạng chia hết cho 3) Kết luận 1: Số có tổng chữ số chia hết cho chia hết cho * Theo nhận xét mở đầu, ta có: 3415 = (3+4+1+5) + (Số chia hết cho 9) = 13 + (Số chia hết cho 9) = 13 + (Số chia hết cho 3) � 3415M (Vì có số hạng chia hết cho 3, số hạng lại khơng chia hết cho 3) Kết luận 2: Số có tổng chữ số khơng chia hết cho khơng chia hết cho Bài 12: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3, CHO Nhận xét mở đầu: Nhận xét: Mọi số viết dạng tổng chữ số cộng với số chia hết cho Dấu hiệu chia hết cho 9: TQ: Các số có tổng chữ số chia hết cho chia hết cho số chia hết cho Dấu hiệu chia hết cho 3: TQ: Các số có tổng chữ số chia hết cho chia hết cho số chia hết cho Kết luận 1: Số có tổng chữ số chia hết cho chia hết cho Kết luận 2: Số có tổng chữ số khơng chia hết cho khơng chia hết cho Từ KL1 KL2, em phát biểu dấu hiệu chia hết cho cách tổng quát Dấu hiệu chia hết cho 3, cho có khác với dấu hiệu chia hết cho 2, cho ? Bài 12: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3, CHO Nhận xét mở đầu: Nhận xét: Mọi số viết dạng tổng chữ số cộng với số chia hết cho Dấu hiệu chia hết cho 9: ?2 TQ: Các số có tổng chữ số Điền chữ số vào dấu * để đựơc số chia hết cho chia hết cho 157* chi hết cho số chia hết Giải: cho Dấu hiệu chia hết cho 3: TQ: Các số có tổng chữ số chia hết cho chia hết cho số chia hết cho 157 *M3 �    *M3 � 13  *M3 � * �{2;5;8} Bài 12: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3, CHO Nhận xét mở đầu: Nhận xét: Mọi số viết dạng tổng chữ số cộng với số chia hết cho Dấu hiệu chia hết cho 9: TQ: Các số có tổng chữ số chia hết cho chia hết cho số chia hết cho Dấu hiệu chia hết cho 3: TQ: Các số có tổng chữ số chia hết cho chia hết cho số chia hết cho BT 101/41 - SGK: làm việc theo nhóm Trong số sau, số chia hết cho 3, số chia hết cho 9? 187; 1347; 2515; 6534; 93 258 Giải: - Số chia hết cho 3: 1347; 6534; 93 258 - Số chia hết cho 9: 6534; 93 258 Bài 12: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3, CHO Nhận xét mở đầu: Nhận xét: Mọi số viết dạng tổng chữ số cộng với số chia hết cho Dấu hiệu chia hết cho 9: TQ: Các số có tổng chữ số chia hết cho chia hết cho số chia hết cho Dấu hiệu chia hết cho 3: TQ: Các số có tổng chữ số chia hết cho chia hết cho số chia hết cho Hai bạn Hồ Bình mua gói bánh gói kẹo để chuẩn bị liên hoan cho lớp Hồ đưa cho bán hàng 100 000 đồng trả lại 18000 đồng Bình liền nói: “Cơ ơi, tính sai ?” Em cho biết Bình nói hay sai? Giải thích sao? Bài 12: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3, CHO Nhận xét mở đầu: Nhận xét: Mọi số viết dạng tổng chữ số cộng với số chia hết cho Vì số chia hết tổng số tiền mua gói bánh gói Dấu hiệu chia hết cho 9: kẹo phải số chia hết cho TQ: Các số có tổng chữ số chia hết cho chia hết cho Vì Hồ đưa cho bán hàng 100 số chia hết 000 đồng trả lại 18 000 đồng cho Dấu hiệu chia hết cho 3: TQ: Các số có tổng chữ số chia hết cho chia hết cho số chia hết số tiền mua gói bánh gói kẹo là: 100 000 - 18000 = 82000 (đồng) Vì số 82000 khơng chia hết Bình nói “Cơ tính sai rồi” Bài 12: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3, CHO Nhận xét mở đầu: Nhận xét: Mọi số viết dạng tổng chữ số cộng với số chia hết cho Dấu hiệu chia hết cho 9: TQ: Các số có tổng chữ số chia hết cho chia hết cho số chia hết cho Dấu hiệu chia hết cho 3: TQ: Các số có tổng chữ số chia hết cho chia hết cho số chia hết cho BT 121/41-SGK: Cho số: 3564; 4352; 6531; 6570; 1248 a) Viết tập hợp A số chia hết cho số b) Viết tập hợp B số chia hết cho số c) Dùng kí hiệu  để thể quan hệ hai tập hợp A B Giải: a) A = {3564; 6531; 6570; 1248} b) B = {3564; 6570} c) B  A  Học kĩ học nắm vững dấu hiệu chia hết cho 3, cho  BTVN: 103; 104; 105 trang 41, 42 SGK  Soạn chuẩn bị : “Luyện tập” ... ?1 Trong số sau, số chia hết cho 9, số không chia hết cho 9? 62 1; 12 05; 13 27; 63 54 Đáp án: Số chia hết cho là: 62 1; 63 54 Số không chia hết cho là: 12 05; 13 27 Bài 12 : DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3, CHO. .. số sau, số chia hết cho 3, số chia hết cho 9? 18 7; 13 47; 2 515 ; 65 34; 93 258 Giải: - Số chia hết cho 3: 13 47; 65 34; 93 258 - Số chia hết cho 9: 65 34; 93 258 Bài 12 : DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3, CHO. .. số Điền chữ số vào dấu * để đựơc số chia hết cho chia hết cho 15 7* chi hết cho số chia hết Giải: cho Dấu hiệu chia hết cho 3: TQ: Các số có tổng chữ số chia hết cho chia hết cho số chia hết cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Số học 6 chương 1 bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9, Bài giảng Số học 6 chương 1 bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn