Bài giảng Số học 6 chương 1 bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

21 64 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2019, 08:48

BÀI GIẢNG TOÁN TP Bài cũ:*HS1: Phát biểu dấu hiệu chia hết cho 2, cho Bài tập Trong số sau, số chia hết cho 2, số chia hết cho 5? 32;135 ; 630; 3520 HS2: Trả lời:Các số chia hết cho là: 32 ; 630;3520 * Các số chia hết cho và5 là: 630;3520 DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3, CHO Nhận xét mở đầu :(SGK) Nhận xét : Mọi số viết dạng tổng chữ số cộng với số chia hết cho DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3, CHO Ví dụ : 378 = 3.100 + 7.10 + = (99+1) + 7.(9+1) +8 =3.99+3 + 7.9 + +8 =(3+7+8) + (3.11.9+7.9) = ( tổng chữ số) + (số chia hết cho 9) DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3, CHO Ví dụ 2: 253 = 2.100 + 5.10 +3 = 2.(99+1) + 5.(9+1) + = 2.99 +2 +5.9 + + = ( 2+5+3) + ( 2.11.9 +5.9) = ( tổng chữ số ) +( số chia hết cho 9) DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3, CHO Dấu hiệu chia hết cho Ví dụ :Aùp dụng nhận xét mở đầu xét xem Số 378 có chia hết cho hay khơng ? Số 253 có chia hết cho hay không ? Theo nhận xét mở đầu : 378 = ( 3+7+8) + ( số chia hết cho = 18 + ( số chia hết cho ) DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3, CHO 253 = (2 + + 3) + ( số chia hết cho ) = 10 + ( số chia hết cho ) Các số có tổng chữ số chia hết cho chia hết cho số chia hết cho DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3, CHO Bài tập ?1: Trong số sau , số chia hết cho , số không chia hết cho ? 621;1205;1327;6354 Số chia hết cho : 621 ; 6354 Số không chia hết cho : 1205; 1327 DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3, CHO Dấu hiệu chia hết cho : Ví dụ : Aùp dụng nhận xét mở đầu , xét xem : Số 2031 có chia hết cho hay khơng ? Số 3415 có chia hết cho hay không ? DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3, CHO Theo nhận xét mở đầu : 2031 = (2+0+3+1) +( số chia hết cho 9) = + ( số chia hết cho ) = + ( số chia hết cho ) DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3, CHO 3415 =(3+ +1+ 5)+(số chia hết cho 9) = 13 + ( số chia hết cho ) = 13 + ( số chia hết cho ) Các số có tổng chữ số chia hết cho chia hết cho số chia hết cho DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3, CHO Bài tập ?2 :Điền vào dấu * để số 157* chia hết cho Vì 157*  nên: (1+5+7+*)  (13 +* )  * 2;5;8 DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3, CHO Bài tập :101 (SGK): Trong số sau , số chia hết cho ,số chia hết cho ? 187 ; 1347 ; 2515; 6534 ; 93 258 Số chia hết cho : 1347, 6534,93 258 Số chia hết cho : 6534, 93 258 DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3, CHO Bài tập 102 ( SGK): Cho số :3564;4352;6531;6570;1248 a) Viết tập hợp A số chia hết cho số b) Viết tập hợp B số chia hết cho số c) Dùng kí hiệu  để thể quan hệ hai tập hợp A B DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3, CHO a) A = 3564;6531;6570;1248 b) B = 3564;6570  c) B  A 1.Nêu dấu hiệu chia hết cho Nêu dấu hiệu chia hết cho 3 Một số chia hết cho có chia hết cho khơng? Ngược lại số chia hết cho có chia hết cho không? Dấu hiệu chia hết cho cho có khác với dấu hiệu chia hết cho cho ? Một số muốn chia hết cho 2, 3, cần thỏa mãn điều kiện gì? *Số có tổng chữ số chia hết cho chia hết cho số chia hết cho *Số có tổng chữ số chia hết cho chia hết cho số chia hết cho *số chia hết cho chia hết cho ngược lại số chia hết cho chưa chia hết *Dấu hiệu chia hết cho 2, xết chữ số tận dấu hiệu chia hết cho 3,9 xét đến tổng chữ số *Một sốd chia hết cho 2,3,5 thỏa mãn chữ số tận cung tổng chữ số chia hết cho chữ số cho số chia hết cho * Chia làm hai nhóm Trong hai phút nhóm viết nhiều số nhóm thắng Dặn dò hướng dẫnvề nhà Học nắm vững : * Học theo sách giáo khoa, ghi * Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, * Tìm số dư chia số cho * Bài tập:103,104 ,105 /sgk /42 Cảm ơn tất em học sinh ... ( số chia hết cho ) DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3, CHO 3 415 =(3+ +1+ 5)+ (số chia hết cho 9) = 13 + ( số chia hết cho ) = 13 + ( số chia hết cho ) Các số có tổng chữ số chia hết cho chia hết cho số chia. .. tổng chữ số chia hết cho chia hết cho số chia hết cho *số chia hết cho chia hết cho ngược lại số chia hết cho chưa chia hết *Dấu hiệu chia hết cho 2, xết chữ số tận dấu hiệu chia hết cho 3 ,9 xét... Trong số sau , số chia hết cho ,số chia hết cho ? 18 7 ; 13 47 ; 2 515 ; 65 34 ; 93 258 Số chia hết cho : 13 47, 65 34 ,93 258 Số chia hết cho : 65 34, 93 258 DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3, CHO Bài tập 10 2 (
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Số học 6 chương 1 bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9, Bài giảng Số học 6 chương 1 bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9, Bài cũ:*HS1: Phát biểu dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5. HS2: Bài tập Trong các số sau, số nào chia hết cho 2, số nào chia hết cho cả 2 và 5? 32;135 ; 630; 3520.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn