Bài giảng Số học 6 chương 1 bài 14: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố

10 58 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2019, 08:41

KiỂM TRA BÀI CŨ : -Nêu cách tìm ước số a (a>1)? Áp dụng: củalà: a bảng sau Các ướcTìm acác tìmước Số Sốaa 2 Cácước 1; Các ước củaa a 33 1; 44 1; 2; 55 1; 1; 2; 3; Bài 14 : Số nguyên tố Hợp số Lập bảng số nguyên tố nhỏ 100 Bài 14: Số nguyên tố Hợp số Bảng số nguyên tố Số nguyên tố Hợp số Xét bảng sau: Số nguyên tố Hợp số Số a Các ước a 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 3, Có 2số ước: 2;số 3;12, 5vàcó bao nó.ngun ước? tố - TaMỗi gọi 3,chính nhiêu số Có nhiều hai ước sốước số số? Sốgọi - Ta số6hơn 4cóvàbao lànhiêu hợp - Số nguyên số tựtốnhiên Vậy sốtốnguyên gì?lớn 1, có hai ước Hợp - Hợp số số số tựgì? nhiên lớn hơn1, có nhiều hai ước Bài 14: Số nguyên tố Hợp số Bảng số nguyên tố Số nguyên tố Hợp số ?1 Trong số 7, 8, 9, số số nguyên tố, số hợp số? Vì sao? Số nguyên tố Hợp số Giải - Số số nguyên tố, có ước số - Số 8, hợp số vì: * số có ước số 1, 2, 4, * số có ước số 1, 3, ?Chú Số O số số nguyên tố hay hợp số ? ý: số số không số nguyên tố không hợp số Bài 14: Số nguyên tố Hợp số Bảng số nguyên tố Lập bảng số nguyên tố nhỏ 100: Số nguyên tố Hợp số Lập bảng số nguyên tố nhỏ 100 - Viết số tự nhiên từ đến 99 - Giữ lại số 2, loại bỏ số bội mà lớn - Giữ lại số 3, loại bỏ số bội mà lớn - Giữ lại số 5, loại bỏ số bội mà lớn - Giữ lại số 7, loại bỏ số bội mà lớn 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 Ta 25 số nguyên tố nhỏ 100 là: 2; 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19; 23; 29; 31; 37; 41; 43; 47; 53; 59; 61; 67; 71; 73; 79; 83; 89; 97 Số nguyên tố nhỏ số 2, số nguyên tố chẵn Thế số nguyên tố ? Cho ví dụ ? Thế hợp số? Cho ví dụ ? Bài 116 : (sgk/47) Gọi P tập hợp số nguyên tố Điền kí hiệu ∈;∉; ⊂ vào ô trống : 83 ∈ P ; 91 ∉P ; 15 P; ∉ P N⊂ Bài 118 : (sgk)/47 Tổng hiệu sau số nguyên tố hợp số ? a/ 3.4.5 + 6.7 b/ 7.9.11.13 - 2.3.4.7 c/ 3.5.7 + 11.13 17 d/ 16 354 + 67 541 Hướng dẫn Câu a : Mỗi số tự nhiên lớn có hai ước nó, nên tổng ( 3.4.5 + 6.7) có thêm ước thứ ba khác tổng hợp số ? 3.4.5M 6.7 M ⇒ (3.4.5 + 6.7) M Vậy ( 3.4.5 + 6.7) hợp số Câu b : Tương tự hiệu (7.9.11.13 - 2.3.4.7) hợp số Câu c : Áp dụng “Tích số lẻ số lẻ” , 3.5.7 số lẻ 11.13 17 số lẻ tổng (3.5.7 + 11.13.17) số chẳn suy hợp số Câu d : Chữ số tận số hạng tổng cộng lại suy (16 354 + 67 541) có tận nên suy hợp số Hướng dẫn nhà: * Học thuộc định nghĩa số nguyên tố, hợp số * Làm tập 119; 120;121; 123 ;124 sách giáo khoa trang 47; 48 ... Lập bảng số nguyên tố nhỏ 10 0 Bài 14 : Số nguyên tố Hợp số Bảng số nguyên tố Số nguyên tố Hợp số Xét bảng sau: Số nguyên tố Hợp số Số a Các ước a 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 3, Có 2số ước: 2 ;số 3 ;12 , 5vàcó... hơn1, có nhiều hai ước Bài 14 : Số nguyên tố Hợp số Bảng số nguyên tố Số nguyên tố Hợp số ?1 Trong số 7, 8, 9, số số nguyên tố, số hợp số? Vì sao? Số nguyên tố Hợp số Giải - Số số nguyên tố, ... ước số - Số 8, hợp số vì: * số có ước số 1, 2, 4, * số có ước số 1, 3, ?Chú Số O số số nguyên tố hay hợp số ? ý: số số không số nguyên tố không hợp số Bài 14 : Số nguyên tố Hợp số Bảng số nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Số học 6 chương 1 bài 14: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố, Bài giảng Số học 6 chương 1 bài 14: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố