Bài giảng Số học 6 chương 1 bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

17 60 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2019, 08:40

BÀI 15: PHÂN TÍCH MỘT SỐ RA THỪA SỐ NGUYÊN TỐ Trân Trọng Kính Chào Q Thầy Cơ Đến Dự Giờ Thăm Lớp! 1) Thế số nguyên tố? Thế hợp số? Số nguyên tố hợp số giống khác điểm nào? 2) Hãy nêu số nguyên tố nhỏ 20? Trả lời : 1) Số nguyên tố số tự nhiên lớn 1, có hai ước Hợp số số tự nhiên lớn 1, có nhiều hai ước Giống : Đều số tự nhiên lớn Khác : Số nguyên tố có ước nó, hợp số có nhiều ước số 2) Các số nguyên tố nhỏ 20 là: 2; 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19 BÀI TOÁN Viết số 300 dạng tích nhiều thừa số lớn cho thừa số số ngun tố? § 15 PHÂN TÍCH MỘT SỐ RA THỪA SỐ NGUYÊN TỐ PHÂN TÍCH MỘT SỐ RA THỪA SỐ NGUN TỐ LÀ GÌ ? a) Ví dụ : Viết số 300 dạng tích nhiều thừa số lớn Với thừa số làm (nếu có thể) 300 300 100 50 2 60 30 25 15 5 300 = 300 = Phân tích số thừa số ngun tố ? TiÕt § 1528 PHÂN TÍCH MỘT SỐ RA THỪA SỐ ph©n tÝchNGUN mét sèTỐ thõa sè nguyªn tè PHÂN TÍCH MỘT SỐ RA THỪA SỐ NGUN TỐ LÀ GÌ ? a) Ví dụ: Viết số 300 dạng tích nhiều thừa số lớn Với thừa số làm (nếu cú thể) Giải : 300 = 300 = b) Định nghĩa: Phân tích số tự nhiên lớn thừa số nguyên tố viết số dạng tích thừa số nguyên tố ? Các số 2, 3, 5, phân tích khơng? Vì sao? ? Các số 10; 25; 50 gọi số nguyên tố hay hợp số? Còn phân tích khơng? § 15 PHÂN TÍCH MỘT SỐ RA THỪA SỐ NGUYÊN TỐ PHÂN TÍCH MỘT SỐ RA THỪA SỐ NGUYÊN TỐ LÀ GÌ ? a) Ví dụ : Viết số 300 dạng tích nhiều thừa số lớn Giải : 300 = 300 = b) Định nghĩa : Phân tích số tự nhiên lớn thừa số nguyên tố viết số dạng tích thừa số nguyên tố Chú ý : a Dạng phân tích thừa số nguyên tố số ngun tố số b Mọi hợp số phân tích thừa số nguyên tố BÀI 126 (SGK – T 50) : An phân tích số 120 ; 306 567 thừa số nguyên tố sau: 120 = 306 = 51 567 = 92 An làm có khơng? Hãy sửa lại trường hợp An làm không Trả lời: An làm sai Sửa lại : 120 = = = 23 306 = 51 = 17 = 32 17 567 = 92 = = 34 § 15 PHÂN TÍCH MỘT SỐ RA THỪA SỐ NGUYÊN TỐ 1.Phân tích số thừa số nguyên tố gì? 2.Cách phân tích số thừa số ngun tố - Ví dụ: Phân tích số 300 thừa số nguyên tố (theo cột dọc) 300 150 2 75 25 5 Tiết 27: PHÂN TÍCH MỘT SỐ RA THỪA SỐ NGUN TỐ 1.Phân tích số thừa số nguyên tố gì? 2.Cách phân tích số thừa số nguyên tố - Ví dụ: Phân tích số 300 thừa số nguyên tố 300 150 75 25 5 * Các bước phân tích “theo cột dọc”: Bước 1: Viết theo dạng cột, xét tính chia hết cho số nguyên tố từ nhỏ đến lớn: 2, 3, 5, 7, 11,… Các số nguyên tố viết bên phải cột, thương viết bên trái Bước 2: Viết gọn dạng lũy thừa (nếu có) Do đó: 300= Vậy: 300 = 22 52 § 15 PHÂN TÍCH MỘT SỐ RA THỪA SỐ NGUYÊN TỐ 300 50 32 25 5 300 = = 22 52 NHẬN XÉT 300 150 75 25 5 300 = = 22 52 Dù phân tích số thừa số nguyên tố cách cuối ta kết 2.Cách phân tích số thừa số nguyên tố ? Phân tích số 420 thừa số nguyên tố? 420 210 105 35 7 Vậy: 420 = 2 = 3.5.7 § 15 PHÂN TÍCH MỘT SỐ RA THỪA SỐ NGUYÊN TỐ 1.Phân tích số thừa số nguyên tố gì? 2.Cách phân tích số thừa số nguyên tố Số 60 chia cho sốsố nguyên nàosố ? nguyên tố: BÀI 125 (SKG–T50) Phânhết tích sau ratố thừa a) 60 c) 285 KẾT QUẢ 60 285 30 95 15 19 19 5 1 60 = 22 285 = 19 § 15 PHÂN TÍCH MỘT SỐ RA THỪA SỐ NGUYÊN TỐ Phân tích số thừa số nguyên tố Định nghĩa: Phân tích số tự nhiên lớn thừa số nguyên tố viết số dạng tích thừa số nguyên tố Cách phân tích số thừa số nguyên tố Bước 1: Viết theo dạng cột, xét tính chia hết cho số nguyên tố từ nhỏ đến lớn: 2, 3, 5, 7, 11, …(Vận dụng dấu hiệu chia hết cho 2, cho 3, cho 5) Các số nguyên tố viết bên phải cột, thương viết bên trái Bước 2: Viết gọn dạng lũy thừa (nếu có) § 15 PHÂN TÍCH MỘT SỐ RA THỪA SỐ NGUYÊN TỐ Bài 128 (Trang 50-SGK): Cho sè a =23.52.11 Mỗi số 4, 8, 16, 11, 20 có c a hay không ? Ta cú: = 22 Giải: Vì a M 22 hay a M4 ước a = 23 aM 23 hay a M8 ước a 16 = 24 aM / 16 / 24 hay a M 16 không ước a 11 = 11 a M11 11 ước a 20 = 22.5 a M22.5 hay a M 20 20 ước a HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ : - Xem kỹ ví dụ – Chú ý phương pháp phân tích - Học thuộc định nghĩa – ý – nhận xét SGK - Làm tập 125 c,d,e,g; 127; 129 (trang 50 SGK) 166 (SBT trang 22) ... § 15 PHÂN TÍCH MỘT SỐ RA THỪA SỐ NGUYÊN TỐ 1. Phân tích số thừa số nguyên tố gì? 2.Cách phân tích số thừa số ngun tố Số 60 chia cho s số nguyên nàosố ? nguyên tố: BÀI 12 5 (SKG–T50) Phânhết tích. .. dụ: Phân tích số 300 thừa số nguyên tố (theo cột dọc) 300 15 0 2 75 25 5 Tiết 27: PHÂN TÍCH MỘT SỐ RA THỪA SỐ NGUYÊN TỐ 1. Phân tích số thừa số nguyên tố gì? 2.Cách phân tích số thừa số nguyên tố. .. sau ratố thừa a) 60 c) 285 KẾT QUẢ 60 285 30 95 15 19 19 5 1 60 = 22 285 = 19 § 15 PHÂN TÍCH MỘT SỐ RA THỪA SỐ NGUYÊN TỐ Phân tích số thừa số nguyên tố Định nghĩa: Phân tích số tự nhiên lớn thừa
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Số học 6 chương 1 bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố, Bài giảng Số học 6 chương 1 bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn