Bài giảng Số học 6 chương 1 bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

12 55 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2019, 08:40

Nội dung học :  Phân tích số thừa số nguyên tố gì?  Làm để phân tích số tha s nguyờn t ? Đ15 phân tích sè thõa sè nguyªn tè 1.Phân tích số thừa số ngun tố ? a) Ví dụ : Viết 300 dạng tích nhiều thừa số lớn 1, với thừa số lại làm ( có thể) 300 300 100 50 60 25 30 15 300 = 5 300 = Các số 2, 3, phân tích thành tích nhiều thừa số lớn khơng? Vì sao? Các số 100; 50; 25 ; 60 ; 30 ; 15… gọi số ngun tố hay hợp số? Còn phân tích thành tích nhiều thừa số lớn khơng? Phân tích số lớn thừa số ngun tố ? Ta nói 300 phân tích thừa số nguyên tố 300 100 SỐ NGUYÊN TỐ 50 25 300 60 30 15 300 = 5 300 = Đ 15 phân tích số thõa sè nguyªn tè 1.Phân tích số thừa số ngun tố ? a) Ví dụ : Viết số 300 dạng tích nhiều thừa số lớn 300 = 300 = b) Định nghĩa : Phân tích số tự nhiên lớn thừa số nguyên tố viết số dạng tích thừa số nguyên tố c) Chỳ ý : Dạng phân tích thừa số nguyên tố số nguyên tố số đú  Mọi hợp số phân tích thừa số ngun tố § 15 PHÂN TÍCH MỘT SỐ RA THỪA SỐ NGUYÊN TỐ 2.Cách phân tích số thừa số nguyên tố Ví dụ : Phân tích số 300 thừa số nguyên tố “theo cột dọc” 300 300 = 150 Viết gọn: 75 300 = 25 2 Nhận xét: Dù phân tích số thừa số nguyên tố cách cuối ta kết § 15 PHÂN TÍCH MỘT SỐ RA THỪA SỐ NGUYÊN TỐ 1.Phân tích số thừa số nguyên tố ? 2.Cách phân tích số thừa số nguyên tố Khi phân tích số thừa số nguyên tố cần ý:  Nên xét tính chia hết cho số nguyên tố từ nhỏ đến lớn: ; ; ; ; 11…  Trong q trình xét tính chia hết nên vận dụng dấu hiệu chia hết cho 2, cho 3, cho học  Các số nguyên tố viết bên phải cột, thương viết bên trái Ví dụ : Phân tích số 420 thừa số nguyên tố “theo cột dọc” 420 420 = 210 Viết gọn: 105 35 7 420 = Phân tích số sau thừa số nguyên tố : 3060 2100 3060 = 22.32.5.17 2100 = 22.3.52.7 1800 1800 = 23.32.52 1024 1024 = 210 BÀI TẬP BÀI ( Bài 126 – SGK / 50 ): An phân tích số: 120, 306, 567 thừa số nguyên tố sau: 120 = An làm có khơng ? 306 = 51 567 = Hãy sửa lại trường hợp An làm không ? Trả lời: Sai, khơng phải số nguyên tố 120 = Sửa lại: 120 = 306 = 51 Sai, 51 số nguyên tố Sửa lại: 306 = 17 567 = Sửa lại: Sai, khơng phải số nguyên tố 567 = Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô đến dự thăm lớp ! ... nguyên tố viết số dạng tích thừa số nguyên tố c) Chỳ ý : Dạng phân tích thừa số nguyên tố số nguyên tố số đú  Mọi hợp số phân tích thừa số nguyên tố § 15 PHÂN TÍCH MỘT SỐ RA THỪA SỐ NGUYÊN TỐ... § 15 PHÂN TÍCH MỘT SỐ RA THỪA SỐ NGUYÊN TỐ 1. Phân tích số thừa số nguyên tố ? 2.Cách phân tích số thừa số nguyên tố Khi phân tích số thừa số nguyên tố cần ý:  Nên xét tính chia hết cho số nguyên. .. gọi số ngun tố hay hợp số? Còn phân tích thành tích nhiều thừa số lớn khơng? Phân tích số lớn thừa số ngun tố ? Ta nói 300 phân tích thừa số nguyên tố 300 10 0 SỐ NGUYÊN TỐ 50 25 300 60 30 15 300
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Số học 6 chương 1 bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố, Bài giảng Số học 6 chương 1 bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố