Bài giảng Số học 6 chương 1 bài 17: Ước chung lớn nhất

25 49 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2019, 08:38

KIỂM TRA BÀI CŨ 1.Em cho biết ước chung gì? Bội chung gì? Tìm giao tập hợp A B, biết rằng: a) A = { cam, táo, chanh } B = { cam, chanh, quýt } b) A tập hợp số chẵn, B tập hợp số lẻ ĐÁP ÁN ĐÁP ÁN: Ước chung : Ước chung hai hay nhiều số ước tất số Bội chung là: Bội chung hai hay nhiều số bội tất số Tìm giao hai tập hợp A B a) A = { cam, táo, chanh } B = { cam, chanh, quýt } A  B = { cam; chanh } b) A tập hợp số chẵn, B tập hợp số lẻ A  B = RỖNG Có cách tìm ước chung hai hay nhiều số mà không cần liệt kê ước số hay không? ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT VD1 : Tìm tập hợp ước chung 12 30 TA LẦN LƯỢT TÌM: Ư(12) = {1 ; ; ; ; ; 12} Ư(30) = {1 ; ; ; ; ;10 ; 15 ; 30} Vậy: ƯC(12; 30) = { ; ; ; } Số lớn tập hợp ước chung 12 30 Ta nói ước chung lớn ( ƯCLN ) 12 30, kí hiệu là: ƯCLN (12,30) = ĐỊNH NGHĨA ĐỊNH NGHĨA: Ước chung lớn hai hay nhiều số số lớn tập hợp ước chung số * Nhận xét: Tất ước chung 12 30 ( 1, 2, 3, 6) ước ƯCLN( 12, 30) CHÚ Ý: Số có ước Do với số tự nhiên a b, ta có: ƯCLN(a, 1) = ; ƯCLN(a, b, 1) = VD: ƯCLN(5, 1) = ƯCLN(12, 30, 1) = *VD2: Tìm ƯCLN(36, 84, 168) Trước hết ta phải phân tích ba số thừa số nguyên tố: 36 = 22 32 84 = 22 168 = 23 Chọn thừa số chung, Số mũ nhỏ 2, số mũ nhỏ Khi đó: ƯCLN ( 36, 84, 168) = 22 = 12 *CÁCH TÌM C CHUNG LN NHT : Muốn tìm ƯCLN hai hay nhiỊu sè lín h¬n 1, ta thùc hiƯn ba bớc sau: Bớc 1: Phân tích sô thừ số nguyên tố Bớc 2: Chọn thừa số nguyên tố chung Bớc 3: Lập tích thừa số chọn, thừa số lấy với số mũ nhỏ Tích ƯCLN phải tìm ?1 Tỡm CLN(12, 30) BÀI LÀM 12 = 22 30 = ƯCLN( 12, 30 )= = ?2 Tìm ƯCLN(8, 9) ; ƯCLN(8, 12, 15) ; ƯCLN(24,16, 8) BÀI LÀM Tìm ƯCLN(8, 9) ; ƯCLN(8, 12, 15) ; ƯCLN(8, 9) = 23 ; = 32 ƯCLN(24, 16, 8) ƯCLN(8, 9) = ƯCLN(8, 12, 15) ; = 23 12 = 22 ; 15 = ƯCLN(8, 12, 15) = ƯCLN(24, 16, 8) 24 = 23 ; 16 = 24 ; = 23 ƯCLN(24, 16, 8) =23 = CHÚ Ý: a)Nếu số cho khơng có thừa số ngun tố chung ƯCLN chúng Hai hay nhiều số có ƯCLN gọi số nguyên tố VD: hai số nguyên tố nhau; 8, 12, 15 ba số nguyên tố b)Trong số cho, số nhỏ ước số lại ƯCLN số cho số nhỏ VD: ƯCLN(24, 16, 8) = VD: Tìm ƯC(12, 30) CÁCH LÀM * CÁCH LÀM 12 = 22 ; 30 = ƯCLN(12, 30) = = Ư [ƯCLN(12, 30)] = Ư(6) = { 1; 2; 3; } ƯC(12, 30) = { 1; 2; 3; 6} DẶN DÒ Học thuộc tất khái niệm mục 1, 2, Học thuộc tất khái niệm mục 1, 2, Làm tập SGK tập thêm SB Làm tập SGK tập thêm SBT Đọc lại kiến thức học học ngày hôm chuẩn bị Đọc lại kiến thức học học ngày hôm chuẩn bị tập cho ngày hôm sau tập cho ngày hôm sau ... NGHĨA: Ước chung lớn hai hay nhiều số số lớn tập hợp ước chung số * Nhận xét: Tất ước chung 12 30 ( 1, 2, 3, 6) ước ƯCLN( 12 , 30) CHÚ Ý: Số có ước Do với số tự nhiên a b, ta có: ƯCLN(a, 1) = ;... b, 1) = VD: ƯCLN(5, 1) = ƯCLN (12 , 30, 1) = *VD2: Tìm ƯCLN( 36, 84, 16 8 ) Trước hết ta phải phân tích ba số thừa số nguyên tố: 36 = 22 32 84 = 22 16 8 = 23 Chọn thừa số chung, Số mũ nhỏ 2, số. .. số chẵn, B tập hợp số lẻ A  B = RỖNG Có cách tìm ước chung hai hay nhiều số mà không cần liệt kê ước số hay không? ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT VD1 : Tìm tập hợp ước chung 12 30 TA LẦN LƯỢT TÌM: Ư (12 )
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Số học 6 chương 1 bài 17: Ước chung lớn nhất, Bài giảng Số học 6 chương 1 bài 17: Ước chung lớn nhất, Em hãy cho biết ước chung là gì? Bội chung là gì?

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn