Bài giảng Số học 6 chương 2 bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên

20 42 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2019, 08:29

BÀI GIẢNG TOÁN KIỂM TRA BÀI CŨ: Tập hợp số nguyên Z gồm loại số nào? Viết kí hiệu? Tìm số đối số sau: +7; +3; -5; -2; -20 Khi biểu diễn số tự nhiên tia số (nằm ngang), điểm biểu diễn số nhỏ nằm phía bên điểm biểu diễn số lớn hơn? Trên tia số ( nằm ngang ), điểm biểu diễn số nhỏ nằm bên trái điểm biểu diễn số lớn 1.So sánh hai số nguyên:  Khi biểu diễn trục số (nằm ngang), điểm a nằm nhỏ hơn(lớn hơn) bên trái (bên phải) ……………………điểm b số nguyên a ………………… số nguyên b  Kí hiệu a < b (hoặc b > a) Trên tia số ( nằm ngang ), điểm biểu diễn số nhỏ nằm bên trái điểm biểu diễn số lớn ?1 Xem trục số nằm ngang (hình vẽ) Điền từ: bên phải, bên trái, lớn hơn, nhỏ dấu: “>”, “ -3 b)Điểm nằm…… viết … nhỏ bên trái điểm 0, nên -2 …………0, c)Điểm -2 nằm…… viết -2 … < Em cho ví dụ số liền trước, liền sau ? 1.So sánh hai số nguyên:  Khi biểu diễn trục số (nằm ngang), điểm a nằm nhỏ hơn(lớn hơn) bên trái (bên phải) ……………………điểm b số nguyên a ………………… số nguyên b  Kí hiệu a < b, (hoặc b > a)  Chú ý: (SGK) Số nguyên b gọi số liền sau số nguyên a a < b khơng có số ngun nằm a b (lớn a nhỏ b) Khi ta nói a số liền trước b ?2 So sánh: a) 7; b) -2 -7; c) -4 d) -6 0; e) -2; g) Đáp án: a) < 7; b) -2 > -7; d) -6 < 0; e) > -2; c) -4 < g) < (Lớn 0) (Nhỏ 0) (Mọi số nguyên dương lớn số nguyên âm nào) 1.So sánh hai số nguyên:  Khi biểu diễn trục số (nằm ngang), điểm a nằm nhỏ hơn(lớn hơn) bên trái (bên phải) ……………………điểm b số nguyên a ………………… số nguyên b  Kí hiệu a < b, (hoặc b > a)  Chú ý: (SGK)  Nhận xét: Mọi số nguyên dương lớn số Mọi số nguyên âm nhỏ số Mọi số nguyên âm nhỏ số nguyên dương Bài 11 SGK < > = < -3 > -5 > -6 10 > -10 Tìm trục số diểm cách điểm ba đơn vị, 5đơn vị, đơn vị? (đơn vị) -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 (đơn vị) Khoảng cách từ điểm đến điểm (đv) Ta nói giá trị tuyệt đối Khoảng cách từ điểm -3 đến điểm (đv) Ta nói giá trị tuyệt đối -3 Khoảng cách từ điểm -5 đến điểm Ta nói giá trị tuyệt đối -5 (đv) Khoảng cách từ điểm đến điểm (đv) Ta nói giá trị tuyệt đối Khoảng cách từ điểm đến điểm (đv) Ta nói giá trị tuyệt đối Giá trị tuyệt đối số nguyên a gì? 1.So sánh hai số nguyên:  Khi biểu diễn trục số (nằm ngang), điểm a nằm nhỏ……………………điểm (lớn hơn) b (bên phải) số nguyên bênatrái ………………… số nguyên b  Kí hiệu a < b, (hoặc b > a)  Chú ý: (SGK)  Nhận xét: Mọi số nguyên dương lớn số Mọi số nguyên âm nhỏ số Mọi số nguyên âm nhỏ số nguyên dương 2.Giá trị tuyệt đối số nguyên: Tìm trục số diểm cách điểm ba đơn vị, 5đơn vị, đơn vị? (đơn vị) -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 (đơn vị) Khoảng cách từ điểm đến điểm (đv) Ta nói giá trị tuyệt đối Khoảng cách từ điểm -3 đến điểm (đv) Ta nói giá trị tuyệt đối -3 Khoảng cách từ điểm -5 đến điểm Ta nói giá trị tuyệt đối -5 (đv) Khoảng cách từ điểm đến điểm (đv) Ta nói giá trị tuyệt đối Khoảng cách từ điểm đến điểm (đv) Ta nói giá trị tuyệt đối Giá trị tuyệt đối số nguyên a gì? 1.So sánh hai số nguyên:  Khi biểu diễn trục số (nằm ngang), điểm a nằm nhỏ……………………điểm (lớn hơn) b (bên phải) số nguyên bênatrái ………………… số nguyên b  Kí hiệu a < b, (hoặc b > a)  Chú ý: (SGK)  Nhận xét: Mọi số nguyên dương lớn số Mọi số nguyên âm nhỏ số Mọi số nguyên âm nhỏ số nguyên dương 2.Giá trị tuyệt đối số nguyên:  Khoảng cách từ điểm a đến điểm trục số giá trị tuyệt đối số nguyên a  Kí hiệu: a VD: -7 = 7; (đọc “giá trị tuyệt đối a”) -20 = 20; 13 = 13 ; =0 ?4 Tìm giá trị tuyệt đối số sau (viết dạng kí hiệu): 1; -1; -5; 5; -3; = 1; -1 = 1; -5 = 5; = 5; -3 = 3; =2 Hãy so sánh: -5 ; -3 ; -5 -3 Giải: -5 = > -3 = 3; -5 < -3 ( Bằng ) ( Bằng số đối ) ( Bằng ) ( So sánh giá trị tuyệt đối ) 1.So sánh hai số nguyên:  Khi biểu diễn trục số (nằm ngang), điểm a nằm nhỏ……………………điểm (lớn hơn) b (bên phải) số nguyên bênatrái ………………… số nguyên b  Kí hiệu a < b, (hoặc b > a)  Chú ý: (SGK)  Nhận xét: Mọi số nguyên dương lớn số Mọi số nguyên âm nhỏ số Mọi số nguyên âm nhỏ số nguyên dương 2.Giá trị tuyệt đối số nguyên:  Khoảng cách từ điểm a đến điểm trục số giá trị tuyệt đối số nguyên a  Kí hiệu: a (đọc “giá trị tuyệt đối a) VD: -7 = 7; -20 = 20; 13 = 13; =0  Nhận xét: + Giá trị tuyệt đối số số + Giá trị tuyệt đối số ngun dương + Giá trị tuyệt đối số nguyên âm số đối (và số nguyên dương) + Trong hai số nguyên âm, số có giá trị tuyệt đối nhỏ lớn + Hai số đối có giá trị tuyệt đối So sánh -2 -15; Giải: -15 -100 -2 > -15 (vì -2 = < -15 = 15) -15 > -100 (vì -15 = 15 < -100 = 100) Bài 14 ( Trang 73SGK ) Tìm giá trị tuyệt đối số sau: 2000; -3011; -10 Bài 13 SGK tr 73 Tìm x � Z biết : a - < x < b -3 < x < ( x < 3) Hướng Dẫn: a Cách 1: Dựa vào trục số: Tìm số nằm -5 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 x � -4; -3; -2; -1 Cách 2: So sánh giá trị tuyệt đối: Tìm số nguyên âm có giá trị tuyệt đối nhỏ b Cách 1: Dựa vào trục số: Tìm số nằm -3 Cách 2: So sánh giá trị tuyệt đối: Tìm số ngun có giá trị tuyệt đối nhỏ x � -2; -1; 0; 1; Tìm a � Z biết : a = 5; Giải: a =5 a = -5; a = a = -5 a = -5 Vỡ giỏ trị tuyệt đối số số khụng õm nờn khụng tỡm a Bài 12 SGK a) Sắp xếp số nguyên theo thứ tự tăng dần: 2; -17; 5; 1; -2; -17 < -2 < < < < b) Sắp xếp số nguyên theo thứ tự giảm dần:-101; 15; 0; 7; -8; 2001 2001 > 15 > > > -8 > -101 HƯỚNG DẪN HỌC BÀI Ở NHÀ  Nắm vững cách so sánh số nguyên cách tìm giá trị tuyệt đối số nguyên  Học thuộc nhận xét  Làm tập lại trang 73 74 SGK ... xét: Mọi số nguyên dương lớn số Mọi số nguyên âm nhỏ số Mọi số nguyên âm nhỏ số nguyên dương 2. Giá trị tuyệt đối số nguyên:  Khoảng cách từ điểm a đến điểm trục số giá trị tuyệt đối số nguyên. .. xét: Mọi số nguyên dương lớn số Mọi số nguyên âm nhỏ số Mọi số nguyên âm nhỏ số nguyên dương 2. Giá trị tuyệt đối số nguyên:  Khoảng cách từ điểm a đến điểm trục số giá trị tuyệt đối số nguyên. .. đối số số khụng õm nờn khụng tỡm a Bài 12 SGK a) Sắp xếp số nguyên theo thứ tự tăng dần: 2; -17; 5; 1; -2; -17 < -2 < < < < b) Sắp xếp số nguyên theo thứ tự giảm dần:-101; 15; 0; 7; -8; 20 01 20 01
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Số học 6 chương 2 bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên, Bài giảng Số học 6 chương 2 bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn