Bài giảng Số học 6 chương 2 bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên

15 51 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2019, 08:29

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ SỐ HỌC § THỨ TỰ TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN VỀ DỰ GIỜ KIỂM TRA BÀI CŨ Bài 1; Cho trục số -6 -5 -4 -3 -2 -1 Tìm khoảng cách từ điểm sau đến điểm ? a 1; -1; -5 b -3; 3; Trả lời Khoảng cách từ điểm đến điểm là: a 1; 1; đơn vị b 3; 3; đơn vị Bài 2: Cho tia số nằm ngang Hãy so sánh giá trị, nêu vị trí điểm biểu diễn hai số tự nhiên Trả lời 3 a § THỨ TỰ TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN SO SÁNH HAI SỐ NGUYÊN -6 -5 -4 -3 -2 -1 ?1 Xem trục số nằm ngang Điền từ : Khi biểu diễn trục số (nằm ngang ) Bên trái, bên phải, lớn hơn, nhỏ điểm a nằm bên trái điểm b số dấu “>” ,” Điểm -2 nằm ……… điểm bên trái c) nhỏ nên -2 ………… viết ; -2…….0 < § THỨ TỰ TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN SO SÁNH HAI SỐ NGUYÊN -6 -5 -4 -3 -2 -1 Khi biểu diễn trục số (nằm ngang ) điểm a nằm bên trái điểm b số nguyên a nhỏ số nguyên b Chú ý (Sgk trang71) ? +Tìm số liền sau số tự nhiên Số liền sau số số + So sánh giá trị số 5 -7 c, -4 c, -4 < d, -6 d, -6 < e, -2 e, > -2 g, g, < Mọi số nguyên dương lớn số Mọi số nguyên âm nhỏ số Mọi số nguyên âm nhỏ số ngun dương § THỨ TỰ TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN SO SÁNH HAI SỐ NGUYÊN -6 -5 -4 -3 -2 -1 Khi biểu diễn trục số (nằm ngang ) điểm a nằm bên trái điểm b số nguyên a nhỏ số nguyên b Chú ý (Sgk trang 71) Nhận xét (Sgk trang 72) Vậy: Số nguyên âm nhỏ nhỏ số nguyên dương Khoanh tròn đáp án Sắp xếp số nguyên sau theo A 87 < -88 B – 87 < - 88 thứ tự tăng dần: 2; -17; 5; 1; -2; Tìm x ∈ Z biết -5 < x < C – 87 > 88 D – 88 < - 87 Đáp án: -17; -2; 0; 1; 2; Vì x ∈ Z -5 < x < nên x ∈ {-4; -3; -2; -1} § THỨ TỰ TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN SO SÁNH HAI SỐ NGUYÊN -6 -5 -4 -3 (đơn vị) (đơn vị) -2 -1 Vậy: Số nguyên âm nhỏ nhỏ số nguyên dương GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA MỘT SỐ NGUYÊN Khoảng cách từ điểm a đến điểm trục số giá trị tuyệt đối số nguyên a Kí hiệu: |a| Đọc là: Giá trị tuyệt đối a VD |3| = |-75| = 75 ? Giá trị tuyệt đối số nguyên a gì? ? Dùng kí hiệu viết tính giá trị tuyệt đối số sau: 1; -3; -5; HOẠT ĐỘNG NHĨM: Nhóm 1, 3: Tìm GTTĐ số sau: 0; -1; 5; -3; Có nhận xét GTTĐ số 0, số nguyên dương, số ngun âm Nhóm 2, 4: Tìm GTTĐ số sau: 2; -2; 4; -4 So sánh a) |-2| |-4|; -2 -4 b) |2| |-2|; |4| |-4| Điền từ: nhau, lớn hơn, nhỏ vào chỗ trống cho đúng: + Trong hai số ngun âm số có GTTĐ ……… thì……… + Hai số đối có GTTĐ …… § THỨ TỰ TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN SO SÁNH HAI SỐ NGUYÊN -6 -5 -4 -3 (đơn vị) (đơn vị) -2 -1 Vậy: Số nguyên âm nhỏ nhỏ số nguyên dương GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA MỘT SỐ NGUYÊN Khoảng cách từ điểm a đến điểm trục số giá trị tuyệt đối số nguyên a Kí hiệu: | a | Đọc là: Giá trị tuyệt đối a VD | | =3 | -75 | =75 Nhận xét: GTTĐ số số + GTTĐ số ngun dương + GTTĐ số nguyên âm số đối (và số nguyên dương) + Trong hai số nguyên âm số có GTTĐ nhỏ lớn + Hai số đối có GTTĐ Vậy | a | Z ≥ với a ∈ § THỨ TỰ TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN SO SÁNH HAI SỐ NGUYÊN -6 -5 -4 -3 -2 -1 Nhận xét: Số nguyên âm nhỏ nhỏ số nguyên dương GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA MỘT SỐ NGUYÊN Nhận xét: (Sgk trang 72) Vậy | a | Z ≥ với a ∈ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Sắp xếp số nguyên sau theo thứ tự tăng dần: -2; 0; |16|; -15; |-100| CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG A 0; -2; -15; |16|; |-100| B -15; -2; 0; |16|; |-100| C đáp án khác TÌM Ơ CHỮ CHÌA KHỐ HD G B Ê N T R Á I I Á T R Ị T U S Á U Â M Ư Ờ I M B C Ó S Á Ố Y Ệ T Đ Ố U N Số Khoảng ? Trên nguyên trục cách asố lớn từnằm điểm hơnngang 2.a đến Số điểm ađiểm có -10 nằm chắn trục …làđiểm số số nguyên -8 … Kết Số 5số làlà số liền biểu thức |10|+|-4| số …… Đây số?atrước liền :sau số -7= dương nên -10 nguyên không a HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Khinguyên biểu diễn (nằm ngang Số âmtrên < trục < sốsố nguyên dương) + Nắm vững cách so sánh hai số nguyên điểm a nằm bên trái điểm b số + Giá trị tuyệt đối số nguyên a nguyên a nhỏ số nguyên b xét:TUYỆT ĐỐI CỦA MỘT SỐ NGUYÊN + Học thuộc nhận xét 2.Nhận GIÁ TRỊ từ 0điểm +Khoảng GTTĐcách số sốa0đến điểm + Bài tập 14, 16, 17 trang 73 SGK trục số giá trị tuyệt đối số nguyên a + Bài tập 17 đến 22 trang 57 SBT + KíGTTĐ hiệu: |của a | số ngun dương + GTTĐ số nguyên âm số đối (và số nguyên dương) + Trong hai số nguyên âm số có GTTĐ nhỏ lớn + Hai số đối có GTTĐ ... số nguyên âm nhỏ số ngun dương § THỨ TỰ TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN SO SÁNH HAI SỐ NGUYÊN -6 -5 -4 -3 -2 -1 Khi biểu diễn trục số (nằm ngang ) điểm a nằm bên trái điểm b số nguyên a nhỏ số nguyên. .. số số + GTTĐ số ngun dương + GTTĐ số nguyên âm số đối (và số nguyên dương) + Trong hai số ngun âm số có GTTĐ nhỏ lớn + Hai số đối có GTTĐ Vậy | a | Z ≥ với a ∈ § THỨ TỰ TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN... -17; -2; 0; 1; 2; Vì x ∈ Z -5 < x < nên x ∈ {-4; -3; -2; -1} § THỨ TỰ TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN SO SÁNH HAI SỐ NGUYÊN -6 -5 -4 -3 (đơn vị) (đơn vị) -2 -1 Vậy: Số nguyên âm nhỏ nhỏ số nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Số học 6 chương 2 bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên, Bài giảng Số học 6 chương 2 bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn