Đánh giá hiện trạng môi trường nông thôn trên địa bàn xã Minh Lương, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai (Khóa luận tốt nghiệp)

63 94 1
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2019, 08:18

Đánh giá hiện trạng môi trường nông thôn trên địa bàn xã Minh Lương, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào CaiĐánh giá hiện trạng môi trường nông thôn trên địa bàn xã Minh Lương, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào CaiĐánh giá hiện trạng môi trường nông thôn trên địa bàn xã Minh Lương, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào CaiĐánh giá hiện trạng môi trường nông thôn trên địa bàn xã Minh Lương, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào CaiĐánh giá hiện trạng môi trường nông thôn trên địa bàn xã Minh Lương, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào CaiĐánh giá hiện trạng môi trường nông thôn trên địa bàn xã Minh Lương, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào CaiĐánh giá hiện trạng môi trường nông thôn trên địa bàn xã Minh Lương, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào CaiĐánh giá hiện trạng môi trường nông thôn trên địa bàn xã Minh Lương, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào CaiĐánh giá hiện trạng môi trường nông thôn trên địa bàn xã Minh Lương, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào CaiĐánh giá hiện trạng môi trường nông thôn trên địa bàn xã Minh Lương, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào CaiĐánh giá hiện trạng môi trường nông thôn trên địa bàn xã Minh Lương, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào CaiĐánh giá hiện trạng môi trường nông thôn trên địa bàn xã Minh Lương, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào CaiĐánh giá hiện trạng môi trường nông thôn trên địa bàn xã Minh Lương, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào CaiĐánh giá hiện trạng môi trường nông thôn trên địa bàn xã Minh Lương, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào CaiĐánh giá hiện trạng môi trường nông thôn trên địa bàn xã Minh Lương, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM o0o NGUYỄN VĂN THIỆP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ MINH LƯƠNG, HUYỆN VĂN BÀN, TỈNH LÀO CAI Hệ đào tạo Chuyên ngành Lớp Khoa Khoá học : Chính quy : Khoa học mơi trường : K46 – KHMT – N03 : Môi Trường : 2014 – 2018 Thái Nguyên, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM o0o NGUYỄN VĂN THIỆP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ MINH LƯƠNG, HUYỆN VĂN BÀN, TỈNH LÀO CAI Hệ đào tạo Chuyên ngành Lớp Khoa Khoá học Giảng viên hướng dẫn : Chính quy : Khoa học mơi trường : K46 – KHMT – N03 : Môi Trường : 2014 – 2018 : TS Dư Ngọc Thành Thái Nguyên, năm 2018 LỜI CẢM ƠN Thực tập trình giúp cho thân sinh viên áp dụng kiến thức học vào thực tế, từ giúp cho sinh viên hoàn thiện thân cung cấp kiến thức thực tế cho công việc sau Với ý nghĩa thiết thực đó, đồng ý khoa Mơi trường - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, tiến hành thực tập phòng Tài ngun & Mơi trường- huyện Văn Bàn - tỉnh Lào Cai, sau quý quan điều chuyển UBND xã Minh Lương- huyện Văn Bàn - tỉnh Lào Cai để tiếp tục thực tập có điều kiện tốt vấn đề lấy số liệu xác thực tế Thời gian thực tập kết thúc, đạt kết để hồn thành khóa luận tốt nghiệp thân Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Ban Giám hiệu nhà trường, Ban Chủ nhiệm khoa tồn thể thầy giáo cơng tác khoa Môi trường Đặc biệt xin chân thành cảm ơn thầy giáo TS Dư Ngọc Thành người trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ tận tình tơi suốt q trình thực đề tài để tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp Qua xin gửi lời cảm ơn trân thành tới bác lãnh đạo, cô chú, anh chị phòng Tài ngun & Mơi trường huyện Văn Bàn,tỉnh Lào Cai UBND xã Minh Lương tạo điều kiện giúp đỡ tơi hồn thành nhiệm vụ hồn thành tốt báo cáo tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè động viên giúp đỡ tơi suốt q trình học tập hồn thành khóa luận Thái Ngun, ngày 11 tháng năm 2018 Sinh viên Nguyễn Văn Thiệp DANH MỤC BẢNG Bảng 4.1: Hiện trạng sử dụng nước sinh hoạt hộ gia đình 30 Bảng 4.2: Kết phân tích mẫu nước ao: 31 Bảng 4.3: Kết phân tích mẫu nước suối: 34 Bảng 4.4 Kết phân tích mẫu nước ngầm 34Error! Bookmark not defined Bảng 4.5 : Loại hình cống thải hộ sử dụng 35 Bảng 4.6: Hiện trạng nhà tiêu hộ sử dụng 37 Bảng 4.7 : Hiện trạng đổ rác thải sinh hoạt HGĐ 38 DANH MỤC HÌNH Hình 4.1 Hiện trạng sử dụng nước sinh hoạt địa bàn xã Minh Lương 29 Hình 4.2 Nồng độ pH 32 Hình 4.3 Hàm lượng COD 33 Hình 4.4: Hàm lượng BOD5 34 Hình 4.5: Biểu đồ thể loại hình cống thải hộ sử dụng 36 Hình 4.6: Biểu đồ thể hiện trạng nhà vệ sinh hộ sử dụng 37 Hình 4.7 Biểu đồ thể hình thức đổ rác HGĐ xã Minh Lương 39 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BNN&PTNN : Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn BOD5 : Nhu cầu ô xy sinh học BVMT : Bảo vệ môi trường BVTV : Bảo vệ thực vật COD : Nhu cầu ô xy hoá học CTR : Chất thải rắn Fe : Sắt HGĐ : Hộ gia đình HVS : Hợp vệ sinh KT - XH : Kinh tế xã hội Mn : Mangan NĐ : Nghị định NĐ-CP : Nghị định phủ NO-3 : Nitrat PO-4 : Phosphat QC : Quy chuẩn QCCP : Quy chuẩn cho phép QCVN : Quy chuẩn Việt Nam QĐ-BNN : Quyết định - Bộ Nông nghiệp TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam UBND : Uỷ ban nhân nhân VSMT : Vệ sinh môi truờng WTO : Tổ chức Y tế giới MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1.1.Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.3 Yêu cầu đề tài 1.4 Ý nghĩa đề tài PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học đề tài 2.1.1 Cơ sở lý luận 2.1.2 Cơ sở pháp lý 2.2 Một số đặc điểm trạng xu diễn biến môi trường giới nước 2.2.1 Một số đặc điểm trạng xu diễn biến môi trường giới 2.2.2 Các vấn đề môi trường nông thôn nước ta 12 2.3 Hiện trạng môi trường tỉnh Lào Cai 15 PHẦN 19 ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 19 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 19 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 19 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 19 3.2.1 Địa điểm nghiên cứu 19 3.2.2 Thời gian tiến hành 19 3.3 Nội dung nghiên cứu 19 3.3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội xã Minh Lương 19 3.3.2 Đánh giá trạng môi trường xã Minh Lương 19 3.3.3 Đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường 20 3.4 Phương pháp nghiên cứu 20 3.4.1 Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu, thông tin thứ cấp 20 3.4.2 Phương pháp điều tra sơ cấp trực tiếp địa bàn nghiên cứu, điều tra vấn 20 a Đối với phương pháp quan sát trực tiếp: tiến hành hai phương pháp: 20 b Phương pháp lấy mẫu tiêu phân tích: 21 PHẦN 23 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 23 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội xã Minh Lương 23 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 23 4.1.2.Nhân lực .23 4.1.3 Đánh giá tiềm xã 26 4.2 Đánh giá trạng môi trường xã Minh Lương 27 4.2.1 Hiện trạng sử dụng nước sinh hoạt hộ gia đình 27 4.2.2 Hiện trạng nước thải, hệ thống cống thải nhà tiêu 35 4.2.3 Hiện trạng rác thải địa bàn 38 4.2.4 Hiện trạng mơi trường khơng khí xã 40 4.2.5 Hiện trạng chuồng trại chăn nuôi biện pháp sử lý 41 4.2.6 Tình hình sử dụng phân bón hóa chất bảo vệ thực vật 42 4.3 Đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường 44 4.3.1 Các sách 44 4.3.2 Giải pháp bảo vệ môi trường 44 PHẦN 47 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 47 5.1 Kết luận 47 5.2 Kiến nghị 47 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Xã hội loài người tiến gần đến phát triển bền vững Đó việc vừa phát triển kinh tế đại song song với bảo vệ mơi trường sinh thái Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm môi trường hoành hành khắp nơi hành tinh xanh Nông thôn Việt Nam q trình chuyển đổi, kéo theo phát sinh khơng vấn đề mà đặc biệt tình trạng nhiễm mơi trường Người dân nơng thơn vốn xưa phải quan tâm nhiều đến sống mưu sinh Khi đời sống chưa thực đảm bảo việc bảo vệ mơi trường thứ yếu Do đặc điểm khác điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội, vùng nơng thơn Việt Nam có nét đặc thù riêng chất lượng mơi trường có biến đổi khác Các nguồn chủ yếu gây tượng ô nhiễm môi trường nông thôn phải kể đến việc lạm dụng sử dụng không hợp lý loại hố chất sản xuất nơng nghiệp; việc xử lý chất thải làng nghề thủ công truyền thống chưa triệt để; nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường người dân sinh sống nơng thơn hạn chế Tiếp quan tâm chưa mức cấp, ngành Ô nhiễm môi trường gây hậu nghiêm trọng, tác động xấu đến hệ sinh thái nông nghiệp Tình trạng vệ sinh mơi trường ngun nhân chủ yếu gây hậu nặng nề sức khoẻ đời sống người., Vì vậy, bảo vệ môi trường nông thôn vấn đề cấp bách Nhằm góp phần cải thiện đời sống, nâng cao nhận thức công đồng bảo vệ mơi trường cho người dân nơng thơn việc đề xuất giải pháp cải 40 Chưa có hoạt động thu gom chuyên nghiệp, chưa có hệ thống phân loại chuyên chở chất thải Rác thải tập trung thành đống đường làm ảnh hưởng đến mỹ quan vệ sinh môi trường Mặt khác, người dân chưa ý thức chủ động thu gom rác thải chưa thấy rõ trách nhiệm nghĩa vụ giữ gìn vệ sinh môi trường Rác thải y tế xử lý đốt chôn lấp chung với rác thải sinh hoạt, giải pháp không đảm bảo mặt vệ sinh mơi trường có khả gây dịch bệnh cao Chưa có sách khuyến khích tái chế, tái sử dụng thành phần có ích rác thải để sản xuất phân hữu mục đích khác 4.2.4 Hiện trạng mơi trường khơng khí xã Các nguồn gây nhiễm mơi trường khơng khí xã: - Do điều kiện sống, sinh hoạt chưa hợp vệ sinh, nhà tiêu đất sử dụng nhiều, với vấn đề chăn ni gây mùi khó chịu - Do hoạt động GTVT: Cùng với q trình cơng nghiệp hố thị hố, phương tiện giao thơng giới địa bàn xã tăng lên nhanh Những năm gần xe giới tham gia giao thông tăng lên đáng kể Nguồn thải từ hoạt động giao thông vận tải trở thành nguồn gây nhiễm mơi trường khơng khí địa bàn xã - Do hoạt động khai thác vàng trái phép người dân - Do hoạt động sản xuất xây dựng: xã Minh Lương q trình xây dựng nơng thơn nên việc xây dựng, nâng cấp sở hạ tầng thực hiện, trình vận chuyển đất, đá, vật liệu xây dựng liên tục làm tăng nồng độ bụi tuyến đường vận chuyển gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới mơi trường khơng khí khu vực Bên cạnh có số vấn đề gây nhiễm khơng khí xã bất cập tồn sau: 41 - Chặt phá rừng bừa bãi, đốt nương làm rẫy làm tăng diện tích đất trống đồi trọc - Ô nhiễm tiếng ồn hoạt động xây dựng nhà máy xã - Tình trạng đốt rác diễn phổ biến, có CTR nguy hại cao su, nilon,… gây nên mùi khó chịu khói ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh 4.2.5 Hiện trạng chuồng trại chăn nuôi biện pháp sử lý Các loại hình chăn ni chủ yếu khu vực xã Minh Lương gồm có: chăn ni lợn, trâu, bò, gia cầm Đặc biệt loại hình chăn ni với số lượng lớn, mang lại hiệu kinh tế cao người dân nơng thơn chăn ni trâu bò Các loại hình chăn nuôi hàng năm mang lại hiệu kinh tế cao, góp phần nâng cao đời sống nhân dân Tuy nhiên vấn đề chăn nuôi gia súc cải thiện kinh tế gia đình điều kiện đầu tư chuồng trại không hợp lý, thải lượng phân đáng kể môi trường làm ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước mặt nước ngầm hàm lượng chất hữu cơ, chất dinh dưỡng vi sinh vật gây bệnh Ví dụ: phân gà chứa vi trùng Salmonella sp; phân động vật có nhiều trứng giun sán, trứng trải qua thời gian môi trường đất, để người xúc tiến với đất, lẫn vào rễ rau không sạch, người hay gia súc bị nhiễm giun sán Những chuồng nuôi gia súc trại lợn, trại gà… khơng gom lại, xử lí bảo đảm kĩ thuật vệ sinh môi trường hiểm họa cho mơi trường sinh thái có mơi trường đất lượng lớn chất thải làm môi trường sinh thái đất khả tự làm nguy hại khó lường Chất thải vi trùng từ mà lan khắp nơi nguồn nước bay vào khơng khí Như lượng phân nước thải chăn nuôi lớn gây vệ sinh môi trường Hầu hết phân thải súc vật chứa nhiều mầm bệnh 42 Đàn gia cầm, trâu, bò với hình thức chăn nuôi chủ yếu thả rông, trại gia đình khơng quy hoạch hợp lý nên lơng lượng phân khơng kiểm sốt gây nhiễm khơng khí nguồn nước cánh đồng, sông suối, ao hồ nước tù đọng Nguy dịch bệnh gia súc, nhiễm bệnh từ gia súc mối lo ngại khơng có biện pháp quản lý chất thải vệ sinh chuồng trại Các bệnh dịch gia súc lớn cúm, lở mồm, long móng, … bệnh truyền qua vật trung gian từ gia súc cho người Vì vấn đề giữ gìn vệ sinh mơi trường có ý nghĩa quan trọng ngun nhân ảnh hưởng trực tiếp đến trình phát sinh dịch bệnh tác động tới sức khỏe người 4.2.6 Tình hình sử dụng phân bón hóa chất bảo vệ thực vật Nông nghiệp xem mạnh xã Minh Lương, để gia tăng mùa vụ canh tác, từ gia tăng lượng phân bón nhằm cung ứng dưỡng chất cho cho trồng bù lại dinh dưỡng cho đất Tuy nhiên, việc bón phân khơng liều lượng, kỹ thuật tượng bón mức số nguyên tố gây nên cân dinh dưỡng đất Bên cạnh phân bón, việc sử dụng thuốc BVTV không liều lượng đặc biệt quan tâm xã Khi sử dụng thuốc BVTV, có phần nhỏ hóa chất thực sử dụng, lại phần lớn bị hòa lỗng vật liệu đất tiến trình chuyển đổi, phân hủy khác Lượng thuốc nhiều làm tổn hại đến trồng để lại dư lượng đất cho vụ trồng Đặc biệt, nhóm thuốc có độc tính mạnh thời gian phân giải lâu bị cấm sử dụng hạn chế sử dụng Việt Nam Arsenic compound, Captan, Methomyl., chúng có độ bền hóa học lớn nên thuốc dễ lưu lại đất đai, trồng, nông thực phẩm Hầu hết hóa chất bảo vệ thực vật chất hữu tổng hợp, có tính độc 43 nguy hiểm sinh vật người mức độ khác nhiều đường khác Hóa chất thấm vào đất hay bị rửa trôi theo nguồn nước gây ngộ độc thức ăn, làm sức khỏe người suy giảm, chí gây vơ sinh Những trường hợp xảy phần lớn người nông dân sử dụng thuốc không kỹ thuật liều lượng, không đảm bảo thời gian cách ly từ phun lần cuối đến thu hoạch Tuy nhiên ưu điểm phân hóa học thuốc BVTV thể nhanh tác dụng trồng mà hàng năm người dân sử dụng với lượng lớn gây sức ép mơi trường nói chung mơi trường đất nơng nghiệp nói riêng Bên cạnh đó, cơng tác thu gom, xử lý bao bì đựng thuốc BVTV, thuốc trừ sâu, diệt cỏ, chưa bà nơi quan tâm mức, nhiều người vứt bừa bãi bao bì thuốc BVTV cánh đồng ruộng, bãi rau, gần nguồn nước gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, môi trường đất, nước hệ sinh thái nông nghiệp Hiện việc sử dụng phân hóa học thuốc BVTV địa bàn xã phổ biến Qua tìm hiểu thực tế gần 100% số HGĐ làm nơng nghiệp vấn có sử dụng thuốc BVTV phân hóa học Việc lạm dụng chúng nơng nghiệp dẫn đến tình trạng đất ngày khơ cằn, giảm độ xốp đất, cộng với việc sử dụng không kỹ thuật, liều lượng dẫn đến hậu làm ô nhiễm môi trường đất, nước Cùng với hiểu biết người dân vấn đề sử dụng phân bón thuốc BVTV hạn chế Vì cần có sách hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật cho người dân nơi để họ sử dụng không lạm dụng phân bón thuốc BVTV 44 4.3 Đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường 4.3.1 Các sách + Trong lĩnh vực sống sách, pháp luật ln giải pháp mang lại hiệu cao quy mơ rộng lớn, cần có giải pháp sách, pháp luật + Ban hành sách khuyến khích hộ gia đình tham gia thường xuyên thu gom tiêu huỷ rác thải sinh hoạt gia đình khu vực chung làng xóm + Tăng cường lực cưỡng chế hộ gia đình tổ chức có hoạt động sản xuất, lao động gây ô nhiễm môi trường + Tạo môi trường thương mại liên quan đến việc thu gom rác, tái chế rác thải cạnh tranh lành mạnh để đẩy mạnh công tác xử lý rác thải sinh hoạt Chẳng hạn ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc từ rác thải không bị đánh thuế, gia đình mua phân bón sản xuất từ rác giảm giá mua hạt giống + Các quan có thẩm quyền ban hành văn cụ thể hoá thực triệt để quy định pháp luật BVMT + Đầu tư thêm nguồn vốn cho cơng tác BVMT nói chung, quản lý rác thải nói riêng để việc thu gom diễn hiệu + Có sách thu hút nhân tài phát huy nguồn lực cho công tác BVMT + Tăng cường lực chun mơn cho phòng ban có liên quan 4.3.2 Giải pháp bảo vệ môi trường Một số giải pháp đưa để cải thiện môi trường nông thơn xã là: + Cải tạo lại chuồng trại chăn ni hợp vệ sinh, áp dụng mơ hình biogas + Cải tạo hố xí hợp vệ sinh 45 + Quản lý phế thải nông nghiệp cách: Trộn lẫn vào đất, hay biện pháp mang lại hiệu cao ủ phân compost + Quản lý rác thải Quy hoạch bãi chôn lấp hợp vệ sinh hợp lý Phân cấp quản lý CTR Thành lập đội thu gom rác thải Xã hội hóa cơng tác thu gom Trang bị trang thiết bị để phục vụ cho công tác thu gom Triển khai mô hình xử lý rác hộ gia đình Phân loại nguồn tồn trữ chất thải + Sử dụng hợp lý thuốc bảo vệ thực vật phân bón Đẩy mạnh việc áp dụng tiến kỹ thuật trồng trọt, nâng cao hiểu biết người nơng dân việc sử dụng thuốc BVTV an tồn có hiệu từ giảm lượng thuốc BVTV sử dụng Chú trọng việc thu gom xử lý bao bì thuốc BVTV sau sử dụng Hướng dẫn kỹ thuật tốt cho người nông dân việc sử dụng phân bón thuốc BVTV để họ làm chủ mảnh ruộng, nương rẫy Đó đường tốt để giảm nỗi lo môi trường, mà lợi nhuận kinh tế tăng lên + Công tác truyền thông, tuyên truyền: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến tác hại thuốc BVTV môi trường sức khỏe người Vận đông nông dân không sử dụng tùy tiện thải bỏ bừa bãi vỏ bao thuốc BVTV sau sử dụng, phương tiện quần áo bảo hộ lao động phun loại thuốc BVTV.Cấm đổ bừa bãi loại dầu thải, nhớt phế phẩm nguy hại mơi trường 46 Ngồi việc tun truyền cho người nơng dân ta giáo dục tun truyền cho học sinh tiểu học học sinh phổ thông trung học hiểu tham gia hoạt động ngoại khóa tổ chức buổi nói chuyện, chuyên đề vấn đề môi trường, vấn đề có liên quan trực tiếp đến học sinh vệ sinh cá nhân, nước sạch, biến đổi khí hậu… Hay ảnh thể ý tưởng, thông điệp giúp cho học sinh dễ hiểu Tuy nhiên cần phải phân loại đối tượng truyền thông, nhằm đưa biện pháp, phương thức truyền đạt phù hợp với trình độ, khả nhận thức đối tượng Công tác thông tin đại chúng cần trì thường xun, xóa bỏ dần tập qn lạc hậu lối sống, sinh hoạt, ăn, người dân Tuyên truyền phổ biến kiến thức bảo vệ môi trường hoạt động sản suất, chăn nuôi gia súc, giữ gìn vệ sinh cơng cộng 47 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua nghiên cứu đánh giá trạng môi trường địa bàn xã Minh Lương-huyện Văn Bàn-tỉnh Lào Cai năm 2018 em đưa số kết luận khái quát sau: - Xã Minh Lương xã nơng, điều kiện kinh tế nhiều khó khăn, với trình độ dân trí thấp ảnh hưởng không nhỏ đến nhận thức người dân BVMT Người dân xã chưa có nhận thức cao việc giữ gìn vệ sinh chung, sinh hoạt gia đình, sản xuất chăn ni - Việc sử dụng nước sinh hoạt chủ yếu nguồn nước chiếm đến 84% nhà nước tài trợ nguồn nước lấy trực tiếp từ khe núi nên số ô nhiễm thấp (hầu không bị ô nhiễm) nồng độ pH , COD, BOD5, NO3-, P04- , độ đục đo địa phương có giá trị 6,77; 1,44; 1,15; 0,022; 0,042;21,46 đạt QCVN 08 - MT:2015/BTNMT (theo ct B1) - Chất thải chăn nuôi phần lớn không xử lý mà thải trực tiếp môi trường đất gây mùi khó chịu, làm nhiễm mơi trường đất, khơng khí, nguồn nước gây ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường sinh hoạt cộng đồng - Việc sử dụng phân bón hóa học ngày tăng cộng thêm việc sử dụng không liều lượng gây tác động xấu đến môi trường sức khỏe người dân 5.2 Kiến nghị Sau kết thúc đợt thực tập địa phương thu số kết trạng môi trường nông thơn xã Minh Lương Từ tơi có số kiến nghị sau: 48 - Tăng cường lãnh đạo cấp Đảng ủy trình đề chủ trương đường lối phát triển KT - XH gắn với BVMT - Cần nhanh chóng xây dựng bãi chứa rác tập trung,thành lập tổ thu gom phương tiện hỗ trợ việc thu gom sử lý rác - Cần quản lý nghiêm sử lí triệt để nạn khai thác vàng trái phép địa bàn - Đồn niên xã nên có nhiều buổi tình nguyện thu gom rác thải, thu dọn đường làng, phát quang bụi rậm, khơi thông kênh mương cống máng… - Tuyên truyền để người dân hiểu phân loại rác tận dụng loại rác thải dùng lại, tái chế phế thải thành vận dụng thường dùng bán thị trường - Mở buổi sinh hoạt thôn để tuyên truyền, giáo dục vệ sinh môi trường cho người dân giữ gìn bảo vệ mơi trường sống họ nói riêng -Cần phải xây dựng hệ thống cống rãnh sử lý nước thải phù hợp với thôn - Nâng cao tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh theo tiêu chuẩn quốc gia từ 84% năm 2017 lên 100% vào năm 2020 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài Nguyên Môi Trường, quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA (1/2010), Báo cáo tổng kết nghiên cứu quản lý môi trường lưu vực sơng Việt Nam, Hà Nội Nguyễn Đình Hòe Nguyễn Ngọc Sinh (năm 2010), Đảm bảo an ninh mơi trường phát triển bền vững, Nxb Khoa học kỹ thuật Hà Nội Hoàng Văn Hùng, ô nhiễm môi trường - Trường đại học Nông Lâm Thái Ngun Hồng Văn Hùng (2008), Ơ nhiễm mơi trường, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Nguyễn Thị Lợi (2006), Cơ sở khoa học môi trường đại cương, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), Luật bảo vệ Mơi trường Việt Nam, nhà xuất trị Quốc gia Hà Nội QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng môi trường nước mặt QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải sinh hoạt QCVN 28:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải y tế 10 Quyết định số 366/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ: Về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Nước Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012 – 2015 11.Quyết định số 367-BVTV/QĐ việc sử dụng loại thuốc bảo vệ thực vật sử dụng Việt Nam Cục Bảo vệ thực vật ban hành 12.Dư Ngọc Thành (2014), Quản lý tài nguyên nước, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 13.Kỳ Sơn (2011), Báo động đỏ ô nhiễm nguồn nước, Cục quản lý tài nguyên nước PHỤ LỤC Phụ lục 1: TIỂU CHUẨN VỆ SINH ĐỐI VỚI CÁC LOẠI NHÀ TIỂU (Ban hành theo Quyết định số 08/2005/QĐ – BYT ngày 11/03/2005 Bộ trưởng Bộ y tế ) I.NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 1.Giải thích từ ngữ Nhà tiêu quy định tiêu chuẩn bao gồm: nhà tiêu hai ngăn ủ phân chỗ, nhà tiêu chìm có ống thơng hơi, nhà tiêu thấm dội nước, nhà tiêu tự hoại dùng cho gia đình Các loại nhà tiêu Bộ Y tế quy định nhà tiêu hợp vệ sinh mặt kỹ thuật đảm bảo yêu cầu sau: a) Cô lập phân người, ngăn không cho phân chưa xử lý tiếp xúc với người, động vật trùng b) Có khả tiêu diệt tác nhân gây bệnh có phân ( vi rút, vi khuẩn, đơn bào, trứng giun, sán ) không làm ô nhiễm môi trường xung quanh 2.Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng a) Các nội dung quy định quy định tình trạng vệ sinh nhà tiểu Các yêu cầu thiết kế, vật liệu, kích thước, kỹ thuật xây dựng, độ bền khía cạnh khác nhà tiêu tuân theo hướng dẫn Bộ Y tế b) Quy định áp dụng để kiểm tra, giám sát, đánh giá phân loại tình trạng vệ sinh loại nhà tiêu có tên Quyết định II NHÀ TIÊU HAI NGĂN Ủ PHÂN TẠI CHỖ 1.Quy định xây dựng: a) Tường ngăn chứa phân kín, khơng bị rò rỉ, thấm nước; b) Cửa lấy mùn phân trát kín vật liệu khơng thấm nước; c) Mặt sàn, máng rãnh dẫn nước tiểu nhẵn, không đọng nước tiểu; d) Có nắp đậy lỗ tiểu; e) Nhà tiêu che chắn kín, ngăn nước mưa; f) Ống thông ( nhà tiêu hai ngăn có ống thơng ) có đường kính cm; cao mái nhà tiêu 40cm có lưới chắn ruồi 2.Quy định sử dụng bảo quản: a) Sàn nhà tiêu sạch, khơng có giấy, rác; b) Giấy bẩn bỏ vào lỗ tiêu cho vào dụng cụ chứa có nắp đậy; c) Khơng có mùi hơi, thơi; d) Khơng có ruồi trùng nhà tiêu; e) Không sử dụng đông thời hai ngăn; f) Có đủ chất độn bỏ chất độn vào lỗ tiêu sau lần tiêu; g) Khơng có bọ gậy dụng cụ chứa nước ( có ) dụng cụ chứa nước tiểu; h) Không lấy phân ngăn ủ trước tháng; i) Lỗ tiêu ngăn sử dụng đậy kín, ngăn ủ trát kín III NHÀ TIÊU CHÌM CĨ ỐNG THƠNG HƠI 1.Quy định xây dựng: a) Không xây dựng nơi thường bị ngập úng, úng; b) Cách nguồn nước ăn uống, sinh hoạt từ 10m trở lên; c) Mặt sàn, máng rãnh dẫn nước tiêu nhẵn, không đọng nước tiểu; d) Miệng hố phân cao mặt đất xung quanh 20cm; e) Có nắp đậy lỗ tiểu; f) Nhà tiêu che chắn kín, ngăn nước mưa; g) Ống thơng có đường kính nhật cm, cao mái nhà tiêu 40cm có lưới chắn ruồi Quy định sử dụng bảo quản: a) Sàn nhà tiêu sạch, khơng có giấy, rác; b) Giấy bẩn bỏ vào lỗ tiêu; c) Có đủ chất độn bỏ chất độn vào lỗ tiêu sau lần tiểu; d) Khơng có mùi hơi, thối; e) Khơng có ruồi trùng nhà tiêu; f) Khơng có bọ gậy dụng cụ chứa nước tiểu; g) Lỗ tiêu thường xuyên đậy kín IV.NHÀ TIÊU THẤM DỌI NƯỚC 1.Quy định xây dựng: a) Không xây dựng nơi thường bị ngập, úng; b) Cách nguồn nước ăn uống, sinh hoạt từ 10m trở lên; c) Bể chứa phân không bị lún, sụt, thành vể cao mặt đất 20m ; d) Nắp bể chứa phân trát kín, khơng bị rạn nứt; e) Mặt sàn nhà tiêu nhẵn phẳng không đọng nước; f) Bệ xí có nút nước; g) Nước từ bể chứa phân đường dẫn không thấm, tràn mặt đất 2.Quy định sử dụng bảo quản: a) Có đủ nước dội, dụng cụ chứa nước dội khơng có bọ gậy; b) Khơng có mùi hơi, thối; c) Sàn nhà tiêu sạch, khơng có rêu trơn, giấy, rác; d) Giấy vệ sinh bỏ vào lỗ tiểu ( giấy tự nhiên ) bỏ vào dụng cụ chứa giấy bẩn có nắp đây; e) Khơng có ruồi trùng nhà tiêu; f) Bẹ xí sạch, khơng dính, đọng phân; g) Nhà tiêu che chắn kín, ngăn nước mưa V NHÀ TIÊU TỰ HOẠI Quy định xây dựng: a) Bể xử lý gồm ngăn; b) Bể chứa phân không bị lún, sụt; c) Nắp bể chứa phân trát kín, khơng bị rạn nứt; d) Mặt sàn nhà tiêu nhẵn phẳng khơng đọng nước; e) Bệ xí có nút nước; f) Có ống thơng Quy định sử dụng bảo quản: a) Có đủ nước dội, dụng cụ chứa nước dội khơng có bọ gậy; b) Khơng có mùi hơi, thối; c) Nước từ bể xử lý chảy vào cống hồ thấm, không chảy tự xung quanh; d) Sàn nhà tiêu sạch, khơng có rêu trơn, giấy, rác; e) Giấy vệ sinh bỏ vào lỗ tiêu ( giấy tự tiêu ) bỏ vào dụng cụ chứa giấy có nắp đậy; f) Khơng có ruồi trùng nhà tiêu; g) Bệ xí sạch, khơng dính, đọng phân; h) Nhà tiêu che chắn kín, ngăn nước mưa Phụ lục 2: phiếu điều tra ... tài: Đánh giá trạng môi trường nông thôn địa bàn xã Minh Lương, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Đánh giá trạng môi trường xã Minh Lương -huyện Văn Bàn- tỉnh Lào Cai. .. NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM o0o NGUYỄN VĂN THIỆP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ MINH LƯƠNG, HUYỆN VĂN BÀN, TỈNH LÀO CAI. .. (http://www.monre.gov.vn) 2.3 Hiện trạng môi trường tỉnh Lào Cai Theo đánh giá tỉnh Lào Cai, tình trạng nhiễm mơi trường địa bàn ngày gia tăng khó kiểm sốt, tính chất vi phạm pháp luật bảo vệ mơi trường ngày phức
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiện trạng môi trường nông thôn trên địa bàn xã Minh Lương, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá hiện trạng môi trường nông thôn trên địa bàn xã Minh Lương, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn